กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน ข่าวสารการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการ

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายด้านพลังงาน รวมทั้งตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวงพลังงาน และแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

🔸 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ่ง ประกอบไปด้วย ▪นายเชิดพ...
18/10/2023

🔸 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)
ซึ่ง ประกอบไปด้วย ▪นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการฯ ▪นายอำนวย ทองสถิตย์ ,▪นายทรงภพ พลจันทร์ , ▪นางพูนทรัพย์ สกุณี , ▪นายประภาส วิชากูล เป็นคณะกรรมการฯ ▪นายเพทาย หมุดธรรม เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ▪นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

🗒 ได้มีการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ 8/2566 โดยเชิญ #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ #กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.)
มารายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ในโครงการดังนี้

1⃣ #โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ปี 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้พลังงาน ศักยภาพผลประหยัด และผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ▪และวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

📕 ข้อเสนอแนะ - ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าผลการอนุรักษ์พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 250 ktoe/ปี ที่ พพ. ตั้งเป็นตัวชี้วัดไว้จะต้องสามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขผลประหยัดที่แท้จริงได้ ▪โดยจะต้องมีตัวเลขผลประหยัดที่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือ
2⃣ #การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปี 2566 พพ. มีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 11 แห่ง ตั้งแต่ปี 2551 – 2568 ▪ซึ่งดำเนินการไปแล้ว จำนวน 5 แห่ง และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวน 6 แห่ง

📒 ข้อเสนอแนะ
✒ - ขอให้ พพ. ชี้แจงข้อมูลต่อชุมชนในพื้นที่ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิตไฟฟ้าว่า ▪ปริมาณน้ำจะยังคงมีเท่าเดิมไม่ได้หายไปไหน เพื่อลดความกังวลและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการดำเนินการต่างๆ ของ พพ. ได้
✒ - เห็นสมควรให้ พพ. ทำเรื่องเสนอ ปพน. ที่จะสนับสนุนชุมชนให้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer (VSPP) ▪เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งจะเป็นการหารายได้เข้าชุมชนต่อไป
3⃣ โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ปี 2566
ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ (แผนดำเนินการของผู้รับจ้าง ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2566)

📙 ข้อเสนอแนะ
🖍 - ขอให้ พพ. จัดทำทะเบียนวัสดุ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้อย่างครบถ้วนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและบำรุงรักษาเทคโนโลยีฯ ▪ให้สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนวัสดุ สิ่งปลูกสร้าง ให้กับทาง อปท. ไปดูแล
🖍 - เห็นสมควรให้ พพ. หาแนวทางให้พลังงานจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประสานติดตามระบบเทคโนโลยีต่างๆ ของ พพ. ที่เข้าไปดำเนินการในเชิงพื้นที่ ▪เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
4⃣ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมขนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2567
ปัจจุบัน กพภ. อยู่ระหว่าง พัฒนาโครงการเพิ่มสมรรถนะฯ ในระยะปี 68-69 ▪โดยเน้นกระบวนการบรรจุแผนพลังงานงาน/โครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนเข้าสู่แผนพลังงานระดับจังหวัด ▪เพื่อสามารถผลักดันแผนงาน/โครงการ และขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ

📗 ข้อเสนอแนะ - เห็นสมควรให้ กพภ. เป็นศูนย์กลางระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ สพจ. ▪เช่น เรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) ▪เรื่องอาคารควบคุม เรื่อง Solar rooftop และเทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆ ▪รวมถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

🎊กองตรวจราชการ ขอแสดงความยินดีกับ🎉ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรง...
04/10/2023

🎊กองตรวจราชการ ขอแสดงความยินดีกับ
🎉ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ปลัดกระทรวงพลังงาน
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
�https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/9350.pdf

04/10/2023
🔺 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ▪หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม พร้อมด้วย ▪ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังง...
29/09/2023

🔺 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ▪หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม พร้อมด้วย ▪ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายโกมล บัวเกตุ, นายเรืองเดช ปั่นด้วง, นายวรากร พรหโมบล, นายสมภพ พัฒนอริยางกูล
🔎 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปี 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams

#ตรวจราชการ

🟧 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ผ่านระบบ Microsoft Teams ▪นายโกมล บัวเกตุ▪ #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลั...
28/09/2023

🟧 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ผ่านระบบ Microsoft Teams
▪นายโกมล บัวเกตุ▪ #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
เขตตรวจราชการที่ 6 #กระบี่ #ตรัง #พังงา #ภูเก็ต #สตูล)
เขตตรวจราชการที่ 9 #จันทบุรี #ตราด #สระแก้ว

และวันที่ 19 กันยายน 2566
เขตตรวจราชการที่ 9 #นครนายก #ปราจีนบุรี

#ตรวจราชการ

🟦 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ผ่านระบบ Microsoft Teams ของ ▪นายวรากร พ...
28/09/2023

🟦 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566
ผ่านระบบ Microsoft Teams ของ
▪นายวรากร พรหโมบล▪ #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

เขตตรวจราชการที่15 #เชียงใหม่ #แม่ฮ่องสอน #ลำปาง #ลำพูน
เขตตรวจราชการที่17 #ตาก #พิษณุโลก #เพชรบูรณ์ #สุโขทัย #อุตรดิตถ์

#ตรวจราชการ

🟥 นายเรืองเดช ปั่นด้วง #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุป บทบาทภาร...
27/09/2023

🟥 นายเรืองเดช ปั่นด้วง #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุป บทบาทภารกิจ ผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญ ผลการดำเนินงานตามแผน แนวทางข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของหน่วยงาน ดังนี้

📂วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ #สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ณ ห้องประชุม 1 ส.กทอ. โดยมี ▪นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ▪ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ

📂วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สนพ. โดยมี ▪นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ▪ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายเพทาย หมุดธรรม #หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน พร้อม...
20/09/2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายเพทาย หมุดธรรม #หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ #สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการขับเครื่อนงานเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สกนช. ชั้น 11 ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

โดยมี นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ #ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ

19/09/2023
🔸 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ่ง ประกอบไปด้วย ▪นายเชิ...
14/09/2023

🔸 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)

ซึ่ง ประกอบไปด้วย ▪นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์▪ ประธานคณะกรรมการฯ ▪นายอำนวย ทองสถิตย์▪ ,▪นายทรงภพ พลจันทร์ , ▪นางพูนทรัพย์ สกุณี , ▪นายประภาส วิชากูล เป็นคณะกรรมการฯ ▪นายเพทาย หมุดธรรม เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ▪นายศิวเรศ ธรรมวิเศษและ ▪นางมยุเรศ เชยปรีชา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

📔ได้มีการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ 7/2566 และเชิญ #กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มารายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ในโครงการดังนี้

1⃣ #โครงการการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) ปัจจุบัน คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติเห็นชอบการบังคับใช้ BEC และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 และบังคับใช้กับอาคารตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
👉 ข้อเสนอแนะ - พพ. ควรมีการวางแผนใน 4 -5 ปีข้างหน้า ในการตั้งเป้าหมายและแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานอย่างชัดเจน

2⃣ #โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ปัจจุบันอยู่ในช่วงขยายระยะเวลาดำเนินการ เพื่อดำเนินการในเรื่องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
👉 ข้อเสนอแนะ - ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า ▪โครงการนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการลดการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจนจากการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
▪เห็นสมควรให้ พพ. ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยการเชิญสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือถึงแนวทางในการขยายผลโครงการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วประเทศ ต่อไป
▪โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการลงทุนเอง หรือมีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เป็นต้น

3⃣ #โครงการพัฒนาแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับการเลี้ยงสัตว์ระดับครัวเรือน ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
👉 ข้อเสนอแนะ – เมื่อได้ผลการพัฒนาแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ ที่ดีแล้ว ▪ควรส่งแบบระบบฯ ให้กับ กพภ./พลังงานจังหวัด นำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป

4⃣ #โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการติดตาม กำกับดูแล และรายงานผลการดำเนินงาน คาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

🟪 วันที่ 12 กันยายน 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายสมภพ พัฒนอริยางกูล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evalu...
13/09/2023

🟪 วันที่ 12 กันยายน 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายสมภพ พัฒนอริยางกูล◾
ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 2 ณ #จังหวัดสมุทรปราการ

🔰โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ◾
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ◾
และ ◾ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ร้านคุณทิพย์ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สนับสนุน 🔆 #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร และ ♨️เตาชีวมวล

📍 ณ #วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร ต.น้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
สนับสนุน 🔆 #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 x 2 เมตร

🟥 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.ผ่านระบบ Microsoft Teams ของผู้ตร...
12/09/2023

🟥 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
ผ่านระบบ Microsoft Teams ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️(นายเรืองเดช ปั่นด้วง)▪️
เขตตรวจราชการที่ 7 #ยะลา #ปัตตานี #นราธิวาส

🟪 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.ผ่านระบบ Microsoft Teams ของผู้ตร...
11/09/2023

🟪 การตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
ผ่านระบบ Microsoft Teams ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️(นายสมภพ พัฒนอริยางกูล)▪️
เขตตรวจราชการที่ 16 #เชียงราย #พะเยา #แพร่ #น่าน

🔸 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ของ #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ...
07/09/2023

🔸 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ของ #คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)

ซึ่งประกอบไปด้วย
▪นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ #ประธานคณะกรรมการฯ
▪นายอำนวย ทองสถิตย์ ,▪นายทรงภพ พลจันทร์, ▪นางพูนทรัพย์ สกุณี, ▪นายประภาส วิชากูล เป็น #คณะกรรมการฯ
▪นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ และ ▪นางมยุเรศ เชยปรีชา เป็น #คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมด้วย ▪นายวรากร พรหโมบล #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 15
🎯เข้าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ ▪ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ #จังหวัดเชียงใหม่ #ลำปาง และ #ลำพูน ▪ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564-2566 ดังนี้
📌ณ #เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
📌ณ #อบต.บ้านเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
📌ณ #กลุ่มผู้ใช้น้ำแม่ทาบ้านทาดง ต.สบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
🔎 จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ◾ค.ต.ป.พน. มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
💸 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ▪จะต้องมีการเก็บเงินค่าใช้น้ำจากสมาชิกสำหรับการบำรุงรักษาระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน

💸 สพจ. ควรหาแหล่งงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนให้กับทางชุมชนด้วย ▪และจะต้องมีการสื่อสารถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการให้ผู้บริหารงานในพื้นที่ (เช่น สส., อปท.) รับทราบ ▪เพื่อช่วยผลักดันในการหางบประมาณมาร่วมสนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป

🟦 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ◾นายศิวเร...
06/09/2023

🟦 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ◾นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ◾
◾ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 3 ณ #จังหวัดสุพรรณบุรี
👉 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานโดดเด่น ▪️ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ณ #สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ◾พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

◾โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
◾โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
◾และแหล่งขุดเจาะน้ำมัน ปตท. สผ. (โครงการสุพรรณบุรี) แปลง PTTEP1 L53/43 และ L54/43
📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านห้วยหวาย ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร

📍ณ #วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร

📌แหล่งขุดเจาะน้ำมัน ปตท. สผ. แปลง PTTEP1 L53/43 และ L54/43 ต.สวนแตง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

🔰ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ◾โดยขอให้กลุ่มผู้ได้รับเทคโนโลยีพลังงานมีการจัดเก็บข้อมูลผลการใช้งานเทคโนโลยีในด้านต่างๆ และทำบันทึกการใช้งานเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี ◾และขอให้ สพจ.ติดตามข้อมูลแหล่งงบประมาณที่ได้รับในพื้นที่เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการนำงบประมาณมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในการลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเหมาะสม

🟪 วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายสมภพ พัฒนอริยางกูล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evalua...
05/09/2023

🟪 วันที่ 1 กันยายน 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายสมภพ พัฒนอริยางกูล◾

ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 2 ณ #จังหวัดนนทบุรี และ #จังหวัดปทุมธานี

โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
และตรวจติดตาม

1⃣ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565
📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนใบชาเกาะเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนับสนุน 🔆 #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร และ ♨️เตาเศรษฐกิจประยุกต์ แบบมณฑล

2⃣ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564
📍 ณ #วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรคนนนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สนับสนุน 🔆 #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 x 2 เมตร

3⃣ โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี
งบประมาณ 2564
📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนสตรีก้าวหน้า สมุนไพร ต.คลองหก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
สนับสนุน 🔆 #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2 x 2 เมตร

ทั้งนี้ ผตร.พน.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สพจ. ดังนี้

✒️ การสนับสนุนเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง สพจ. อาจต้องคำนึงถึงนโยบายของพื้นที่เป็นสำคัญ เช่น การสนับสนุนเตา หรือระบบที่มีการเผาและปล่อยควัน อาจไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีนโยบายลดฝุ่น pm 2.5 เป็นต้น และให้ประสาน พพ. พิจารณาปรับรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น เตาเผาถ่านที่ปล่อยควันน้อย เป็นต้น

✒️ กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หากอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน ขอให้ สพจ. ช่วยประสาน อปท. เร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว

✒️ นอกจากการสนับสนุนตัวเทคโนโลยีแล้ว ขอให้ สพจ. ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจด้วย เช่น ระยะเวลาในการตากที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

31/08/2023

ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปรศักดิ์ งามสมภาค พลังงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายเรืองเดช ปั่นด้วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะ ในการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ โดยนำลงพื้นที่โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สนับสนุนเตาเศรษฐกิจแบบประยุกต์ ๕ เตา ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ
พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สนับสนุนกังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เทศบาลตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

30/08/2023
🟥 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายเรืองเดช ปั่นด้วง ▪️ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring an...
30/08/2023

🟥 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายเรืองเดช ปั่นด้วง ▪️ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 1 #จังหวัดชัยนาท #จังหวัดสิงห์บุรี และ #จังหวัดอ่างทอง

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง

📔พร้อมทั้งตรวจติดตามการดำเนินงาน ▪โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
▪โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ▪โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ▪โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ▪โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ณ #วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สนับสนุน 🔆 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร สำหรับตากกล้วย และพืชสมุนไพร

ณ #วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยบ้านดอนอุโลก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สนับสนุน 🔆 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร สำหรับตากพืชเกษตร และปลา

ณ แหล่งเรียนรู้พลังงาน ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดขัยนาท
สนับสนุน 🌀ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์ สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ณ #ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สนับสนุน 🔆 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0 x 8.4 เมตร สำหรับตากพืชผลการเกษตรเพื่อแปรรูปตามฤดูกาล 🌀และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25 กิโลวัตต์ สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ณ #วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก ตำบลระมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สนับสนุน ♨️เตาเศรษฐกิจแบบประยุกต์ สำหรับกระบวนการต้มและกลั่นสมุนไพร

ณ #ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน เทศบาลตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
สนับสนุน 🌀กังหันเติมอากาศโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ และ🔆ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร และขนาด 0.8 × 1.2 เมตร สำหรับตากพืชผลการเกษตรตามฤดูกาล

🖍ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด ดังนี้

♦️ขอให้ สพจ. เข้าตรวจสอบและติดตามสถานะการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ▪พร้อมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลสถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานในจังหวัด

♦️ขอให้ สพจ. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องรถยนต์ EV ในพื้นที่ เช่น ประเภท ยี่ห้อ ที่ตั้งสถานีประจุ รูปแบบเชื้อเพลิง ราคา เป็นต้น ▪เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

♦️ การสนับสนุนเทคโนโลยีในพื้นที่ที่เคยได้รับการสนับสนุนแล้วนั้น ขอให้ติดตามผลความคุ้มค่าในการใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ▪โดยขอให้จัดทำบันทึกการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา กรณีมีการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเพิ่มเติม

29/08/2023
🟨 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี▪️ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring an...
25/08/2023

🟨 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี▪️ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 13 #จังหวัดชัยภูมิ และ #จังหวัดนครราชสีมา

โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ และโครงการต่างๆ ดังนี้

▶ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ณ #ทุ่งกังหันลมห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
💦 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำประทาว ณ #โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำประทาว (เขื่อนล่าง) ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
🟤โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
📍ณ #วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
☀ สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร
🔰 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน ▪โดยขอให้ สพจ.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมมาตรการ BCG Model ▪ขอให้ติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการแก๊สและน้ำมัน ▪และขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงานให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในอนาคต

🟨 เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี▪️ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitori...
24/08/2023

🟨 เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี▪️ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 13 #จังหวัดบุรีรัมย์ #จังหวัดสุรินทร์

โดยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

#โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 สพจ.บุรีรัมย์ และ สพจ.สุรินทร์

#โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📍ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางเล็ดน้ำแตงโม (แม่แจ่ม) สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร

ทั้งนี้ ผตร.พน.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สพจ. ดังนี้

✏กรณีต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีที่หลากหลายจากที่เคยให้การสนับสนุนแก่ชุมชน ▪ขอให้ สพจ. ประสานขอรับคำแนะนำจาก พพ. ซึ่งอาจมีรูปแบบเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

นอกจากนี้ขอให้ สพจ. มุ่งให้ความสำคัญกับภารกิจด้านการตรวจตราสถานประกอบการแก๊ส เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ตลอดจนสื่อสารเชิงรุกกับชุมชน วิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง เช่น สถานการณ์ค่าไฟ ค่าน้ำมัน รวมถึงข่าวลวงเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจาก ส.กทอ.

🟦 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluatio...
23/08/2023

🟦 วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 3 ณ #จังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานโดดเด่น ▪️ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ▪️ณ #สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
และตรวจติดตาม▪️ผลการดำเนินงาน #โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

📍ณ #เทศบาลตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สนับสนุน #เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร เพื่อสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ผู้สนใจ

📌ณ #วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร เพื่อตากแห้งสมุนไพรสำหรับผลิตยา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา
🔰ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูลผลการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการเผา/ตากแห้ง ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้ รายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการขยายผลต่อยอดประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีต่อไป

🔶 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ่ง ประกอบไปด้วย นายเชิดพงษ...
21/08/2023

🔶 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ่ง ประกอบไปด้วย นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ #ประธานคณะกรรมการฯ นายอำนวย ทองสถิตย์ ,นายทรงภพ พลจันทร์ , นางพูนทรัพย์ สกุณี ,นายประภาส วิชากูล #เป็นคณะกรรมการฯ นายเพทาย หมุดธรรม #เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษและนางมยุเรศ เชยปรีชา #เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
📔ได้มีการประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ 6/2566 ◾️และลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
#โครงการการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)

📌ณ #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
🔎จากการลงพื้นที่และรับฟังรายงานสรุปผลการโครงการดังกล่าว ที่ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ แล้ว ◾️ค.ต.ป.พน. #มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 เป็นอาคารที่มีการออกแบบอาคารที่มีการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี มีการนำแสงจากภายนอกเข้ามาใช้ภายในอาคารเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านแสงสว่างในช่วงเวลากลางวัน

โดยมีการใช้กระจก LOW-E ที่มีคุณสมบัติลดความร้อนจากแสงแดด ป้องกันรังสีความร้อน และแผ่รังสีความร้อนต่ำกว่ากระจกธรรมดา มีอุปกรณ์บังแดดเพื่อลดปริมาณที่แสงแดดจะกระทบอาคารโดยตรง

รวมถึงการติดตั้งหลังคาที่มีฉนวนกันความร้อนหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ใต้หลังคาและมีการนำระบบโซลาร์เซลเข้ามาใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าของอาคารเพื่อลดค่าไฟฟ้า

ขอให้ พพ. นำความสำเร็จของอาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 ที่มีการออกแบบอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ดีใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่อไป

18/08/2023
18/08/2023
🟦 วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluatio...
18/08/2023

🟦 วันที่ 17 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ◾นายวรากร พรหโมบล◾ ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 3 ณ #จังหวัดราชบุรี
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี 📌ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี

และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

1⃣ #โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 #เตามณฑล
📍ณ #องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สนับสนุน #ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์ สำหรับอาคาร

2⃣ #โครงการสถานีพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร

3⃣ #โครงการสถานีพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📍 ณ #วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร

4⃣ #โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📌 ณ #วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ ผตร.พน.ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี ให้บริหารจัดการการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และหากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อหารือด้านเทคโนโลยีพลังงาน ให้ประสาน สพจ. เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือการดำเนินการร่วมกันต่อไป

17/08/2023
17/08/2023
🟥 วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายเรืองเดช ปั่นด้วง ▪️ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and...
11/08/2023

🟥 วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪️นายเรืองเดช ปั่นด้วง ▪️ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 ( Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เขตตรวจราชการที่ 11 #จังหวัดสกลนคร #จังหวัดนครพนม และ #จังหวัดมุกดาหาร

โดยได้ตรวจติดตามการดำเนินงาน

1️⃣โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและและเครือข่ายพลังงานชุมชน

📍ณ #วิสาหกิจชุมชนเกลือสินเธาว์โบราณตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (ปี 2564)
♨️ สนับสนุน #เตามณฑล สำหรับต้มเกลือ, ทำข้าวเม่า

📌 ณ #กลุ่มแปลงใหญ่ปลูกผักริมโขง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
🌀สนับสนุน #ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบท่อบาดาล (ปี 2564) สำหรับการเกษตร เช่น ลำไย มะละกอ มะม่วง มันแกว ตะไคร้หอม
🔆 สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2X2 เมตร จำนวน 2 ระบบ (ปี 2565) สำหรับอบแห้งเมล็ดพันธุ์ ตากแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อแปรรูป และตากแห้งปลา

📍ณ #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลอดหนี้ ต.นาลีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
🔆 สนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3X4 เมตร สำหรับตากผักหวาน และสมุนไพรเพือผลิตชาผักหวาน

🔰ผลการสนับสนุนเทคโนโลยีในภาพรวม ช่วยลดเวลาในการตากวัตถุดิบ เพิ่มความสะอาดถูกหลักอนามัย ลดความชื้นไม่เกิดเชื้อรา เพิ่มปริมาณการผลิต และลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง

📤 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อแนะนำชุมชนในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน

2️⃣โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการลดใช้พลังงาน

📌ณ #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ
📍ณ #โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง (โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

3️⃣รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยมิติพลังงาน ของ สพจ. มุกดาหาร สพจ.นครพนม และ สพจ.สกลนคร 📌ณ สพจ.มุกดาหาร

✏️ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สพจ. ดังนี้

♦️ขอให้ สพจ. เข้าตรวจสอบและติดตามสถานะการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนแก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูลสถานภาพการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานในจังหวัด

♦️ขอให้ สพจ. จัดทำฐานข้อมูลเรื่องรถยนต์ EV ในพื้นที่ เช่น ประเภท ยี่ห้อ ที่ตั้งสถานีประจุ รูปแบบเชื้อเพลิง ราคา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

11/08/2023
11/08/2023
💠 วันนี้ (9 สิงหาคม 66) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุม #คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร5หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม...
09/08/2023

💠 วันนี้ (9 สิงหาคม 66) เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุม #คณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร5หมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายเพทาย หมุดธรรม #หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน นายวรากร พรหโมบล #ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน #เขตตรวจราชการที่15 เป็นรองประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

▶️ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับราษฎรผู้เรียกร้อง จำนวน 63 ราย การประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นแปลงที่ดินในการอพยพให้ราษฎรทราบ และพิจารณาการขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน สำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน โดยที่ประชุมได้รับฟังข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#กองตรวจราชการ #สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน #กฟผแม่เมาะ

🔹วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ ร่วมกับนาย...
09/08/2023

🔹วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ ร่วมกับนายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายวรากร พรหโมบล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 15 ในพิธีส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

🔹ตามที่ได้มีโครงการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ที่มีความต้องการอพยพออกจากพื้นที่ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1, บ้านดง หมู่ที่ 2, บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7, บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 อพยพไปในพื้นที่รองรับบริเวณบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง และบ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 อพยพไปในพื้นที่รองรับบริเวณบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. จึงดำเนินการร่วมกับจังหวัดลำปาง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดสรรพื้นที่ วางผัง และรวมทั้งออกแบบ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
และเมื่อการก่อสร้างในพื้นที่จัดสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนี้

1. สะพาน ถนนเข้า - ออก บริเวณพื้นที่โซนที่ 2
2. ถนนคอนกรีตเชื่อมทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฟือง
3. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย
4. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ
5. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง
6. ระบบระบายน้ำแบบฝาปิดหน้าโรงเรียนวัดหัวฝาย
7. ระบบจำหน่ายน้ำประปา
8. ระบบสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐาน

#กระทรวงพลังงาน และ #กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ จะมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ดำเนินชีวิตด้วยความยั่งยืนต่อไป

#กองตรวจราชการ #สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน #กฟผแม่เมาะ

🔸 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ...
08/08/2023

🔸 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ซึ่งประกอบไปด้วย นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ #ประธานคณะกรรมการฯ นายอำนวย ทองสถิตย์ , นายทรงภพ พลจันทร์ , นางพูนทรัพย์ สกุณี ,นายประภาส วิชากูล เป็น #คณะกรรมการฯ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ และ นางมยุเรศ เชยปรีชา เป็น #คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

🚩ได้เข้าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ เชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา ในโครงการฯ ดังต่อไปนี้

✏ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
📔 ค.ต.ป.พน. รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เชิงพื้นที่ ดังนี้

📍กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อแอนด์ตั๊ก มาเก็ตติ้ง ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช และ📍กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พบว่า

กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ( #เตาชีวมวลแบบเตารวมใจ) ▪สามารถลดใช้พลังงานแก๊ส LPG ได้ในปริมาณมาก ▪เนื่องจากใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีราคาถูกกว่า LPG มาก ▪จึงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อเดือนได้เป็นอย่างดี
📍 อบต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ได้รับการสนับสนุน #บ่อแก๊สชีวภาพครัวเรือน ขนาด 10 ลบ.ม. ▪สามารถลดใช้แก๊ส LPG ภายในครัวเรือนได้ 100% ▪สำหรับร้านค้าอาหารตามสั่งสามารถลดใช้แก๊ส LPG ภายในร้านค้าได้ 40%
📍 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านหม่อนไหม ต.คูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

พบว่าทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เข้าไม่ถึงจึงมีความต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และ ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายในศูนย์ฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป
🔎 จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ค.ต.ป.พน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1⃣ สพจ. ควรสนับสนุนให้ชุมชนเก็บข้อมูลการใช้พลังงานหลังจากได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานไปแล้ว 🔰เพื่อจะได้ทราบว่าสามารถลดใช้พลังงานลงได้เป็นปริมาณเท่าใด โดยคิดเป็นต้นทุนราคาพลังงานที่ลดได้ และมีระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี

2⃣ วัสดุที่นำมาใช้กับเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สนับสนุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะต้องมีคุณภาพไม่แตกหักเสียหายง่าย 🔰เช่น เตาชีวมวลแบบเตารวมใจที่มีการแตกร้าวง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงจึงควรหาแนวทางในการแก้ไขโดยอาจจะใช้วัสดุทนไฟเข้ามาใช้แทน

3⃣ ในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพที่มีผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จแล้ว 🔰ควรส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

4⃣ การพิจารณาสนับสนุนเทคโนยีด้านพลังงาน สพจ. ควรพิจารณาจากกลุ่มอาชีพหรือศูนย์เรียนรู้เป็นลำดับแรกๆ 🔰เนื่องจากจะทำให้โครงการฯ มีความยั่งยืนมากกว่าสนับสนุนให้กับครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่ง

5⃣ พน. โดย กยผ. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับ สพจ. แต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการที่ สพจ. ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จให้เกิดการขยายผลในเชิงพื้นที่

6⃣ สพจ. ต้องส่งมอบเทคโนโลยีด้านพลังงานให้กับหน่วยงาน อปท. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและที่ยังไม่ส่งมอบควรมีการติดตามว่าเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวยังสามาถใช้งานได้อยู่หรือไม่

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด