พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของตำรวจ - มีสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดาที่สวยงาม - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของตำรวจ - มีสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดาที่สวยงามมากๆ
(13)

เปิดเหมือนปกติ

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
12/11/2020

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgGเพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 รู้...
12/11/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgG
เพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 รู้ผลใน 1 วัน
แม่นยำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
ที่มา : กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้งชนิด IgM และ IgG
เพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 รู้ผลใน 1 วัน
แม่นยำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

ที่มา : กรมควบคุมโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
11/11/2020

ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

🙏🙏 ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปภัมภ์ฯ
.
✨✨ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ วธ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ซึ่งมีความหมายว่า ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง นับเป็นพระปรีชาสามารถ ในขณะเดียวกัน ศิลปะที่ทรงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่เป็น “ศรี” เป็นมิ่งขวัญ เป็นมงคล และเป็นสิ่งสวยงามอีกด้วย” ทั้งนี้ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
.
โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาหลังจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะบูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงเดียวกับการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ด้วย

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

📣📣 12-14 พ.ย. ชวนชมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง"
11/11/2020

📣📣 12-14 พ.ย. ชวนชมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง"

📣📣 12-14 พ.ย. ชวนชมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง"
.
🧑🧑 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
.
ปีนี้จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง” ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง
.
📌📌 ไปงานนี้ได้อะไร❓
.
ชมนิทรรศการฝนหลวงรูปแบบ 4 มิติ ร้อยเรียง 9 สิ่งสำคัญเกี่ยวกับฝนหลวง
.
ชมนิทรรศการภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลของเด็กและเยาวชน
.
ชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ
.
💐💐 วันที่ 14 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วย

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง #ในหลวงรัชกาลที่9

นิทรรศการโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ฯ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินใน...
10/11/2020

นิทรรศการโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ฯ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินในสาขาต่างๆสร้างสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความรัก ความห่วงใย ความสามัคคี เป็นการส่งต่อกำลังใจไปสู่คนไทยทุกคน ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ครั้งนี้ไปด้วยกัน

#เล่าเรื่องร่วมสมัย#
“ หน้ากาก ” ภาพจิตรกรรม สีอะคริลิกบนผ้าใบ หนึ่งในผลงานจากแรงบันดาลใจของศิลปินในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ซึ่งกำลังจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอยู่ในขณะนี้ โดยมีผลงานศิลปะจากศิลปินร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม จำนวน 208 ชิ้น พร้อมผลงานสาขาภาพถ่าย จำนวนทั้งสิ้น 1,101 ภาพ
นิทรรศการโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ฯ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินในสาขาต่างๆสร้างสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความรัก ความห่วงใย ความสามัคคี เป็นการส่งต่อกำลังใจไปสู่คนไทยทุกคน ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ครั้งนี้ไปด้วยกัน
ศิลปิน : สุวิทย์ ใจป้อม
ชื่อผลงาน : “ หน้ากาก ”
เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ
ขนาด : 100X80 ซม
ปีที่สร้าง : 2563
แนวคิดผลงาน : ความงามที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากในยุค โควิด-19
ทั้งนี้นิทรรศการฯเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (ตั้งแต่เวลา 10.00น.- 19.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
09/11/2020

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,840 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,661 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

08/11/2020
ราตรีประดับดาว - พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราตรีประดับดาว
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
https://youtu.be/SzdqIbMMAZ4

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ครองราชย์ ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 จนกระทั่งสละราชสมบัต...

08/11/2020
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดช่องทางสื่อสาร LINE@PoliceTalks เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ให้กับประชาชน”
06/11/2020

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดช่องทางสื่อสาร [email protected]lks เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ให้กับประชาชน”

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดช่องทางสื่อสาร [email protected] เพื่อเป็นช่องทางการรับรู้ให้กับประชาชน”

4 พ.ย. 63 / พลตตยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดทำช่องทางการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน ผ่าน LINE OFFICIAL ชือ @PoliceTalks ซึ่งทุกท่าน
สามารถบด้นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของตำรวจ และสร้าง
ความร่วมมือในกรแจ้งข้อมูลเบาะแสเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในสังคม นอกจากนี้
ยังสามารถบด้นข้อมูลรถหาย รวมถึงเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและข้อมูลเตือนภัย
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

💥💥 กรมอนามัย ย้ำ‼️10 แหล่งเสี่ยงโควิด การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดรอบ 2
06/11/2020

💥💥 กรมอนามัย ย้ำ‼️10 แหล่งเสี่ยงโควิด การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดรอบ 2

💥💥 กรมอนามัย ย้ำ‼️10 แหล่งเสี่ยงโควิด การ์ดอย่าตก ป้องกันระบาดรอบ 2
.
👨‍🦰👨‍🦰 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เผย จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองและสร้างสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ รวมถึง 10 ประเภทสถานประกอบกิจการ
.
1️⃣ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
2️⃣ โรงแรมและที่พัก
3️⃣ สถานที่จัดประชุมนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
4️⃣ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
5️⃣ กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
6️⃣ ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ
7️⃣ ยานพาหนะ
8️⃣ สุขภาพและความงาม
9️⃣ การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ
🔟 บริษัทนำเที่ยว
.
🧽🧽 ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และประชาชนที่เข้าไปใช้บริการต้องป้องกัน โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนลงทะเบียน “ไทยชนะ” (http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/) ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า - ออกในการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19
.
อย่าลืม‼️ทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้อง "สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ" เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำของโรคขึ้นได้อีก

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#กรมอนามัย
#โควิด19
#มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#หยุดโควิ...
04/11/2020

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค.
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

🎊สุขสันต์วันลอยกระทง 🙏ประเพณีวิถีใหม่ เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
31/10/2020

🎊สุขสันต์วันลอยกระทง 🙏
ประเพณีวิถีใหม่ เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย
ด้วยความปรารถนาดีจาก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

๓๐ ต.ค.๖๓ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ วงศ์วานิช ผกก.ฝพ.สท. และข้าราชการตำรวจ ฝพ.สท.ให้การต้อนรับดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตย...
30/10/2020

๓๐ ต.ค.๖๓ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ วงศ์วานิช ผกก.ฝพ.สท. และข้าราชการตำรวจ ฝพ.สท.ให้การต้อนรับดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้รับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจ และสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดา ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นมกล่องแรกที่ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย ]

[ นมกล่องแรกที่ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย ]
.
นมไทย - เดนมาร์ค นั้น เริ่มต้นจากที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ พระราชินี เดินทางไป ประเทศ เดนมาร์ค พระองค์ได้สนใจในกิจการโคนมอย่างมาก เพราะพระองค์ท่านสังเกตได้ว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย เลยได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อที่ประชาชนชาวไทยได้ดื่มนมที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืนได้อีกด้วย

#รัชกาลที่9
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
27/10/2020

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด...
22/10/2020

วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

22/10/2020
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” นิทรรศการรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า"
21/10/2020
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” นิทรรศการรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” นิทรรศการรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของท.....

21/10/2020
17/10/2020

ความสำเร็จของงานตำรวจ เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

17/10/2020

ความสำเร็จของงานตำรวจ เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

17/10/2020
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

13/10/2020
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้พสกนิกรได้เข้าไปกราบพระบรมรูป "พระบา...
12/10/2020

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้พสกนิกรได้เข้าไปกราบพระบรมรูป "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

🙏🏻🙏🏻 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้พสกนิกรได้เข้าไปกราบพระบรมรูป "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💛

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ในหลวงรัชกาลที่9 #คิดถึงพ่อ

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
09/10/2020

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...
09/10/2020

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรม

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรม ดังนี้
.
📍📍 ส่วนกลาง ณ บริเวณท้องสนามหลวง
.
🕯🕯 เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วประเทศ
.
📍📍 ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่แต่ละจังหวัดกำหนด
.
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะ

09/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๓

"ถึงแม้นการสงครามจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ด้านการศึกสงคราม ทรงได้วางรากฐานการป้องกันอาณาจักรไว้ตามหลักยุทธศาสตร์ทั้งยุทโธปกรณ์และแผนการตั้งรับ ทรง สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
08/10/2020

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 38 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้...
08/10/2020

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 38 ปี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับวีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา มีพระขนิษฐาหนึ่งพระองค์ คือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระองค์ทรงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ต่างๆ อาทิ
ทรงจัดประมูลงาน “ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในงาน “นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends”
งานบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ข้อมูล: FBกรมประชาสัมพันธ์

💥💥 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓📣📣 ขอเชิญชวน...
08/10/2020

💥💥 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

📣📣 ขอเชิญชวนประชาชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายเสื้อสีเหลืองในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพร้อมเพรียงกัน

https://www.facebook.com/prdofficial/photos/a.1036269233052093/3752171354795187/

https://www.facebook.com/forking9/photos/a.1256911604429389/3337969759656886/

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ]

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ]
.
มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้าง“โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”
เพื่อเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย

07/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 2 ]

[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 2 ]
.
" สืบสานโบราณราชประเพณี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาพระบรมราชินี คู่พระบารมี และพระราชทานพระเกียรติยศพระราชวงศานุวงศ์ เพื่อมีหน้าที่ในการช่วยดูแลบ้านเมือง หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณี สมพระเกียรติและเป็นพิธีที่งดงาม หาดูยากในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ "

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
07/10/2020

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
🏢 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน 🏠
🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

https://www.facebook.com/forking9/photos/a.1256911604429389/3332523053534890/

https://www.facebook.com/prdofficial/photos/a.1036269233052093/3746344408711215/

มท. แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"   ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม
06/10/2020

มท. แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม

🙏🙏 กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563
.

👨‍🦰👨‍🦰 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ
.

📣📣 กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้
.

📌📌 กิจกรรม
⏱ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม
⏱ เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
⏱ เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.

🙏🙏 ขอความร่วมมือ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
.

✨✨ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันดังกล่าว พร้อมเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9

ที่อยู่

323 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

สาย 12, 16, 70, 72 และ 503

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 280 3193

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยู่ที่นี่นะ
😊🌻
เรารักตำรวจ❤️
เรารักตำรวจ
#วังแารุสกวัน♥️
มาเยี่ยมชมบูธ...
Police
#เรารักตำรวจ 💛