Clicky

Smart hotel DEDE ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Smart hotel DEDE, บริการสาธารณะ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ, Bangkok.

>>> ประกาศรับสมัคร 10 รุ่นสุดท้ายนะครับ >>>>>รุ่นที่ 10 วันที่ 20-22 มกราคม 2563โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมาโครงการพัฒนาบุค...
15/01/2020

>>> ประกาศรับสมัคร 10 รุ่นสุดท้ายนะครับ >>>>>

รุ่นที่ 10 วันที่ 20-22 มกราคม 2563
โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 8 -10 ยังไม่เต็มนะครับ >>>>>รุ่นที่ 8 วันที่ 13-15 มกราคม 2563โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯรุ...
07/01/2020

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 8 -10 ยังไม่เต็มนะครับ >>>>>

รุ่นที่ 8 วันที่ 13-15 มกราคม 2563
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 9 วันที่ 15-17 มกราคม 2563
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 7 ยังไม่เต็มนะครับวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯโครงการพัฒนาบุคลากรภา...
03/12/2019

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 7 ยังไม่เต็มนะครับ

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยกาศงานฝึกอบรมที่ผ่านมาอบรมทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน
21/11/2019

บรรยกาศงานฝึกอบรมที่ผ่านมา
อบรมทฤษฎี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 6 ยังไม่เต็มนะครับวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่โครงการพัฒนาบุคลากรภ...
21/11/2019

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 6 ยังไม่เต็มนะครับ

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 4 ยังไม่เต็มนะครับโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับก...
07/11/2019

>>> ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 4 ยังไม่เต็มนะครับ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ...
20/09/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=51520

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

อบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ...
16/09/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์และวิธีการในการผลักดันให้ระบบการจัดการพลังงานสามารถดำเนินการในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานเพื่อบริหารจัดการ Peak Demand อย่างเหมาะสม รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงแรม
3. เพื่อให้ความรู้การกำหนดวิธีการอนุรักษ์พลังงาน การลงทุนและประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ...
13/09/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุมประเภทโรงแรม

เปิดรับสมัครบุคลากรของโรงแรม
เข้าร่วมการฝึกอบรม ทฤษฏี 2 วัน ปฏิบัติ 1 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์และวิธีการในการผลักดันให้ระบบการจัดการพลังงานสามารถดำเนินการในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานเพื่อบริหารจัดการ Peak Demand อย่างเหมาะสม รวมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงแรม
3. เพื่อให้ความรู้การกำหนดวิธีการอนุรักษ์พลังงาน การลงทุนและประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิค

Scan ใบสมัครส่งมาที่
Email : [email protected]

Tel : 087-085-9718 หรือ 082-482-2950

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่อยู่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
Bangkok
10330

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Smart hotel DEDEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ แท็กซี่สมุย 24ชม.Taxi Samui 24Hrs.095-4123526 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา Public Relations. Khaokai กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ