กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือ Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE)
(39)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีวิสัยทัศน์ในการ "เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน" พร้อมมีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

หน้าที่: ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รับผิดชอบกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด พรบ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยพลังงานควบคุม) พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรม)

15/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563 ) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารระดับ...
14/08/2020

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563 ) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร และนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้า...
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
.
#วันแม่ #วันแม่แห่งชาติ

วันนี้ (11 ส.ค. 63) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
11/08/2020

วันนี้ (11 ส.ค. 63) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's cover photo
07/08/2020

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's cover photo

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป.         (เมื่อวันที่ 8 กรก...
05/08/2020

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง BEC เตรียมเริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
.
(เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพี่อกำหนดค่ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและกำหนดวิธีการตรวจสอบ การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล้องกับการขออนุญาตก่อสร้างหรือการดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไป
.
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 โดยบทเฉพาะกาลระบุ ให้เริ่มดำเนินการกับอาคารพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ในปีแรก และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรับรองแบบอาคารโดยกำหนดให้การตรวจรับรองแบบอาคารให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม และผ่านการทดสอบหลักสูตรที่ พพ ให้การรับรอง
.
สำหรับสำเนาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้
http://new.2e-building.com/sites/default/files/saena-aecngmtikhnarathmntrii-cak-elkhathikarkhnarathmntrii_0.pdf


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์ 02 - 225 -2412 (วันและเวลาราชการ)
http://new.2e-building.com/

#พพ.
#พลังงานDEDE
#BEC

04/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข ]
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข"

#ทรงพระเจริญ

31/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ สืบสานงานแผ่นดิน ]
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด "ตอนที่ 1 สืบสานงานแผ่นดิน"

#ทรงพระเจริญ

พพ.โชว์ผลงาน9ปีแห่งการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างอาชีพกว่า 1,500 ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 673.2 ล้านบาทต่...
29/07/2020

พพ.โชว์ผลงาน9ปีแห่งการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างอาชีพกว่า 1,500 ครัวเรือน สร้างรายได้กว่า 673.2 ล้านบาทต่อปี ย้ำพร้อมส่งเสริมต่อไป

นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. เริ่มส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนติดตั้งการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นับเป็นเวลา 9 ปี ของการสนับสนุนการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ส่งเสริมไปแล้วไม่น้อยกว่า 290 ระบบ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 34,000 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินสนับสนุน 111 ล้านบาท สร้างรายได้เป็นเงิน 673.2 ล้านบาทต่อปี และสร้างอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่อบแห้ง เช่น กล้วยตาก ข้าวแต๋น ผลไม้อบแห้ง สมุนไพร ชา กาแฟ เครื่องเทศ เนื้อสัตว์ อาหารสุนัข หมอนยางพารา เป็นต้น

โดยในปี 2563 พพ. จะมีแผนในการของบประมาณกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบอบแห้งฯ ซึ่งพพ. ให้การสนับสนุนบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยมีแผนการสนับสนุน 5,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ภายใน ปี พ.ศ. 2569”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.solardryerdede.com

#พพ.
#พลังงานDEDE
#ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
#พาราโบลาโดม

29/07/2020
Thailand Solar Dome Subsidy Project

พพ.จัด สัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ในหัวข้อ “9 ปี แห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการ

29/07/2020
Thailand Solar Dome Subsidy Project

Thailand Solar Dome Subsidy Project

🎯 สัมมนาเผยแพร่กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ของการให้การสนับสนุน “9ปีแห่งการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย” 🔰

28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอ...
28/07/2020

28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
.
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's cover photo
27/07/2020

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's cover photo

26/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

กระทรวงพลังงาน
24/07/2020

กระทรวงพลังงาน

วันนี้ (24 ก.ค. 63) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ LOBBY อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

24/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน ]

24/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

23/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดระยอง ]
.
หลังจากที่เกิดการพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยองในห้วงที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชน ห้าง และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

"มอบ เรียกว่ามอบเสริมให้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในครั้งนี้มีคนถวายรถต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุงทดสอบ แล้วก็ดูความเหมาะสม ก็หลังจากปรับปรุงทดสอบแล้วก็ทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ก็จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้

ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาให้กับงานของท่าน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ นี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ แต่หลัก ๆ ก็มาจากคนอะไรที่สำคัญในคน ก็ทัศนคติที่ดี เข้าใจปัญหา มีทัศนคติที่ดี แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุน ก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็เสริมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในตอนนี้ ประเทศไทยเราก็เป็นที่ยินดีที่ว่าได้รับการชมเชย การกล่าวขวัญในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะว่าเราก็มีดี เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจก็คิดว่าสุขภาพที่ดี หรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ กับอุปสรรคต่างๆ นี่ ถ้าเผื่อมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจ ก็ได้กับประชาชนส่วนรวม อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน

ก็ขอเป็นกำลังใจ และก็ขอทำงานมา และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ อย่างเดียว ประชาชนร่วมมือ คนมีทัศนคติที่ดีนี่คือนิสัยของคนไทย มีน้ำใจมีความนุ่มนวล มีคุณธรรมช่วยกันไป อะไรหนักๆ ก็เบาลงตอนนี้ก็ภูมิใจที่บ้านเราก็ได้รับการชมเชย และบ้านเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร"
.
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

#พระราชทาน
#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19 #Covid19
#ระยอง

18/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ]

โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model เป็นโครงการที่ต้องการสร้างสมดุลให...
15/07/2020

โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model เป็นโครงการที่ต้องการสร้างสมดุลให้แก่อุตสาหกรรมของไทย ส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และยังเป็นการขยายผลกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย แต่จะมีรายละเอียดใดบ้างนั้น คลิกดูที่รูปกันได้เลยครับ
.
#พพ #พลังงานDEDE

พพ. มอบรางวัล 26 ผลงานฝีมือไทยทำ นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4...
13/07/2020

พพ. มอบรางวัล 26 ผลงานฝีมือไทยทำ นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 พร้อมผลักดันสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่อไป
.
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า พพ. ได้ดำเนินโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยเป็นเวทีการปรระกวดเพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ต่อไป
.
โดยการประกวดฯ นี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากถึง 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 90 ผลงาน ประเภทหน่วยงาน 95 ผลงาน ซี่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
1) รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
.
2) รางวัลพิเศษ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0” “รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ” และ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” รวมจำนวน 16 รางวัล ซึ่งจะได้รับ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
.
ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสิน พพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานในสาขาต่างๆ จำนวน 16 ท่าน เพื่อร่วมพิจารณาตัดสินคัดเลือกผลงาน โดยเกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 2 หมวด คือ หมวด ก. การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พิจารณาจากนวัตกรรมมีความเป็นไปได้และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายได้หรือไม่ และหมวด ข. พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค, ผลการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน, ความคุ้มค่าในการลงทุน, และ ความสามารถในการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
.
“โครงการนี้นับว่าประสบความสำเร็จกว่าเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเห็นได้จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ พพ. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ได้รับรางวัล เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่าน จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในสถานประกอบการของท่านได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่องานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”
.
#พพ #พลังงานDEDE

13/07/2020
090763 ช่วงคนไทยต้องรู้ ตอน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงาน

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนถือเป็นนโยบายเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวคิดที่ว่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต การใช้ และจำหน่ายไฟฟ้า อย่างยั่งยืน แต่รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง กดเข้าชมคลิปกันได้เลยครับ
.
#พลังงานDEDE #พพ

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

10/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

08/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 4]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

06/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💧 ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ]
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#ภัยแล้ง

03/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว มาดูกันว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง #Covid19

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 2]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว
.
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกอย่างไร ได้รับอะไรบ้าง ?
.
#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

02/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

#โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
#จิตอาสาพระราชทาน #ภัยแล้ง

[ 💧 ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ]
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#ภัยแล้ง

24/06/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด 19
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม "ห้องตรวจหาเชื้อ" พัฒนาโดยเอสซีจี ใน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
.
#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

ที่อยู่

17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอฝากครับ มีพี่เขา กำลังตามหา ผู้สนับสนุน/สปอนเซอร์/นายทุน 💯 งานสร้างระบบ #รถยนต์ไฟฟ้า และ สร้างตัวต้นแบบ #รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (ระบบใหม่).~ ที่ไม่ง้อสถานีชาร์จไฟ >>> สามารถชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้ อัตโนมัติ. ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา...✌✌👇 ต้องการด่วนที่สุด งานค้างไว้เกือบปีครับ .. ผู้สนับสนุน หลักท่านใดมาก่อน ก็ตกลงก่อนน่ะครับ.. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ต้องการโปรโมทธุรกิจในฐานะผู้สนับสนุน โปรเจ็คเรา. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ ( ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า - รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ) จำหน่ายต้องการเทคโนโลยีใหม่นี้. ✅ สำหรับ ท่านที่สนใจ ลงทุน สนับสนุนโปรเจ็คนี้ เพื่อหวังผลกำไร ในเชิงธุรกิจ ... ** สนใจสนับสนุน ติดต่อได้ที่ ไลน์: e25chc หรือ กดลิ้งค์เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บ
อยากได้ระบบโซล่าเซลล์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ฝากขายสินค้าชาวบ้านด้วยค่ะ
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ https://forms.gle/UBzdzv7pbb2iUu1N7
🏆รางวัลของบ้านโป่ง เพื่อชาวราชบุรีทุกคน... วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 โครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ที่เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา..♥♥♥ #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตัง #OTOP ราชบุรี พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH ติดต่อสอบถาม มือถือ: 086-381-1736 Line ID: Aey-1311 ติดตามที่ :https://www.facebook.com/patimbanpong วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์. (032) 342-082 แฟกซ์. (032) 301-234 มือถือ. 089-5476375, 086-3811736
☀️ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มั่นใจ BSP☀️ “SAVE THE EARTH WITH COOL ENERGY” ✅พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟได้ไม่มีวันหมด ✅ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ขอแค่มีแสงอาทิตย์ ✅เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ✅ผลิตไฟฟรี ช่วยประหยัด ลดภาระค่าไฟ ได้ตลอดชีพ • มี 3 Modular ให้เลือก • 🔶1.56 kWp ใช้พื้นที่ 8 ตารางเมตร 🔶3.12 kWp ใช้พื้นที่ 16 ตารางเมตร 🔶4.68 kWp ใช้พื้นที่ 24 ตารางเมตร รายละเอียดสเปค และ ราคาตามรูปภาพด้านล่างค่ะ ☎️ ช่องทางการติดต่อ -ข้อความ Inbox https://www.facebook.com/BangkokSolarPower/inbox/ - Line id https://line.me/R/ti/p/%40bangkoksolarpower - ติดตามคลิปวิดีโออื่นๆ จาก BSP ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCNb3np6U0vgp8sRrrYVRR8Q
✌✌✌
จัดสัมนา พร้อมที่พัก ' ⛅️เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท🌈 ' 💗 PACKAGE MEETING 💗 PACKAGE สัมนา เริ่มต้นเพียง 400.- / ท่าน 🎉Package A : HALF DAY WITH LUNCH ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางววัน เริ่ม 400.- / ท่าน 🎉Package B : HALF DAY WITH LUNCH & COFFEE BREAK ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เริ่ม 500.- / ท่าน 🎉Package C : FULL DAY ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 เซ็ต เริ่ม 600.- / ท่าน -------------------------------------------------------------------- PACKAGE สัมนา พร้อม ห้องพัก เริ่มต้น 1,350.- / ท่าน 🎉WEEKDAYS [ Sun - Thu ] เริ่มต้น 1,350 บาท / ท่าน 😮Special Promotion สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ ข้าราชการ ที่มาสัมนาพร้อมที่พัก ลดทันที 20%🤩 * โปรโมชั่นเฉพาะ WEEKDAYS [ Sun - Thru ] เท่านั้น ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi 🎉WEEKENDS [ Fri - Sat ] เริ่มต้น 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi Check In : 12.00 PM Check Out : 12.00 PM 📍999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 📞 094-894-9144
ครบถ้วนเริีองข่าวสารด้านพลังงาน
วีดิโอเทคโนโลยีเชิงลึกระยะที่ 3-4 จะลงเผยแพร่ทาง youtube เมื่อไรครับ
รบกวนสอบถามค่ะ เบอร์โทรศัพท์ของกรมพัฒนาพลังงานฯ มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ? พยายามโทรติดต่อไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ทุกเบอร์ที่มี แต่ไม่มีคนรับเลย มีงานสำคัญอยากทราบรายละเอียดค่ะ 😅
มีคนทำงานหรือเปล่าคะ เบอร์หน้าเว็บ #โทรไปทุกเบอร์ไม่มีใครรับเลยค่ะ