TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํางานต่างประเทศ

TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํางานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

เปิดเหมือนปกติ

" เตือนภัยผู้ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา "
06/11/2020

" เตือนภัยผู้ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา "

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
05/11/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร และคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (TIC) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่ 15 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ซึ่งจะมีระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการต่ออายุใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติของนายจ้างและวีซ่าการทำงาน ตามข้อกำหนดของกฎหมายรัฐอิสราเอล โดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,073 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย เพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหาร เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 – 27 พฤศจิกายน 2540 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด และต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือใบสำคัญการหย่า สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยเอกสารทั้งหมดถ่ายสำเนา อย่างละ 2 ชุด และให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 –16.30 น.
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล เป็นจำนวนเงินประมาณ 55,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแก่ 1.ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด เป็นต้น และ 2.ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล
ทั้งนี้ หากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลได้ โปรดอย่าหลงเชื่อ แต่ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
28/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความแตกต่างโควิด-19กับไข้หวัดใหญ่

Epsthailand
28/10/2020

Epsthailand

บรรยากาศการรับสมัครสอบ EPS @ ศูนย์กรุงเทพฯ ใครอยู่ที่นี่แสดงตัวด้วยคะ 😜

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพศชาย อายุระหว่าง 23-39 ปี เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 23 ถึง...
28/10/2020

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพศชาย อายุระหว่าง 23-39 ปี เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

Epsthailand
27/10/2020

Epsthailand

TICthailand
27/10/2020

TICthailand

การเตรียมเอกสารสำหรับเข้ารับการสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

เกาหลีพบไข้หวัดนกชนิดรุนแรง “กำจัดไก่ทั่วประเทศ” - THAIKUK.COM
27/10/2020
เกาหลีพบไข้หวัดนกชนิดรุนแรง “กำจัดไก่ทั่วประเทศ” - THAIKUK.COM

เกาหลีพบไข้หวัดนกชนิดรุนแรง “กำจัดไก่ทั่วประเทศ” - THAIKUK.COM

ฟาร์มไก่เจอศึกหนักหลังพบไข้หวัดนกชนิดก่อให้เกิดโรครุนแรง รัฐเข้มงวดกักกันโรค แรงงานตามฟาร์มห้ามเคลื่อ....

Epsthailand
16/10/2020

Epsthailand

รายชื่อผู้ที่ต้องยื่นผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น(สำหรับคนงานปกติและคนงาน Re-Entry) **(ยื่นเอกสารขอวีซ่า)
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการ ในวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1⃣เดินทางไปตรวจโรคโควิดเบื้องต้น เพื่อนำไปขอยื่นวีซ่า (ผลตรวจโรคมีอายุ 48 ชั่วโมง) ตรวจได้ที่โรงพยาบาลเพชรเวช (300 บาท) โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 (250 บาท) โรงพยาบาลยันฮี (450 บาท) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (400 บาท) โดยดาวน์โหลดเอกสารการตรวจโควิด เพื่อนำยื่นที่โรงพยาบาลที่เลือกไปตรวจด้วยคะ
📌📌📌 คนที่มีหมายเหตุ ไฮไลท์สีเหลือง ที่รายชื่อ
ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าต้องทำอะไรนะคะ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยในวันที่นำผลตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้นมาส่งให้เจ้าหน้าที่
2⃣ เมื่อดำเนินการตรวจโรคเสร็จแล้วให้นำผลตรวจโรค มาให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS ชั้น 10 ห้อง A อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ไม่เกิน 13.00 น.(บ่ายโมงตรง) ของวันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 นะคะ
หากมีข้อสงสัยโทร 02-2456716, 02-2459429
📌คำเตือน!!! ขอให้น้องๆ ที่มีรายชื่อวางแผนเวลาและเส้นทางการเดินทางด้วยตัวเอง มิเช่นนั้น หากน้องนำผลมาส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมาย ผลการตรวจคัดกรองโควิดที่น้องไปตรวจมา อาจจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปดำเนินการต่อ ณ สถานทูตเกาหลี ภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากผลตรวจโรคมีอายุแค่ 48 ชั่วโมง นะคะ

👇 link รายชื่อตรวจโควิดเบื้องต้นที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1fcholq7iUQ5GNSJQ1LRS-NCFv-0wBl3m/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1tDhNYKAULMBDa4p9ZW9sexTJi2iF_gcb/view?usp=sharing

👇link ตัวอย่างการกรอกเอกสารคัดกรองโควิดเบื้องต้น
https://drive.google.com/file/d/1jUqOPKiMAkKYx_a5YvzYl-2Cjw3poYF7/view?usp=sharing

👇link แบบฟอร์มและตัวอย่างแบบฟอร์มวีซ่าใหม่
https://drive.google.com/file/d/175p0-tfqDKEEfK7HDXdhb0XQ-0oXnN7S/view?usp=sharing

Epsthailand
16/10/2020

Epsthailand

ประชาสัมพันธ์คะ ใครสนใจอบรมภาษาเกาหลีฟรี ติดต่อได้คะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul
15/10/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสายการบิน Korean Air ว่า สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้นำวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะพาวเวอร์แบงก์ บรรจุลงในกระเป๋าสัมภาระที่จะนำไปเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องบิน (กระเป๋าเช็คอิน) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน และผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง 20 ล้านวอน ในการนี้ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือ เพื่อลดความล่าช้าในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินของท่านเอง และเป็นการช่วยให้เที่ยวบินสามารถออกเดินทางตรงเวลาด้วย

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดมาตรการความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ ในการเดินทางโดยอากาศยาน ที่ https://www.koreanair.com/mobile/global/en/traveling/baggage-services/restricted-items.html

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul
05/10/2020

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul

หนังสืออ้างตำแหน่งงานในเกาหลีแบบนี้ ...
❌ไม่มีตำแหน่งงานจริงนะคะ❌
และภาษาเกาหลี ที่ใช้น่าจะแปลจาก google translate
....
ℹ️ ต้องการมาทำงานเกาหลี หรือไปประเทศอื่น ๆ ติดต่อสอบถามที่ กรมการจัดหางาน ก่อนนะคะ https://www.doe.go.th/overseas
หรือโทร.สายด่วน 1506 กด 2 และ 1694 ศูนย์มิตรไมตรี

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
03/10/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

'จับกัง1' ห่วงแรงงานไทยกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน สั่งด่านดูแลใกล้ชิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ชื่นชมแรงงานไทยมีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิดูแลแรงงานไทยกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดนอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยจะจัดส่งไปอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้ มีหลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี และประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ ทั้งนี้ ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีแรงงานไทยเดินทางกลับจากประเทศฟินแลนด์และสวีเดนจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 06.50 น. จำนวน 323 คน จากทั้งหมดจำนวน 324 คน ป่วย 1 คน เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของสนามบิน
ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และกลุ่มที่ 2 เดินทางมาจากประเทศสวีเดนถึงเวลา 14.10 น. จำนวน 264 คน เป็นแรงงานไทย 263 คน ต่างชาติ 1 คน รวมทั้งสองกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 588 คน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ แรงงานไทยทุกคนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว 14 วันตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ ต่อไป

“ท่านนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและชื่นชมแรงงานไทยทุกคนที่มีทักษะฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ และไทยเป็นประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ ในวันนี้ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน ดูแลแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน เพราะพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นคนไทยที่เสียสละไปทำงานในต่างแดนและส่งรายได้กลับมาเลี้ยงดูครอบครัว รวมทั้งเป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
30/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ดีเดย์ ไทยเริ่มจัดส่งแรงงานไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลล็อตแรก นำรายได้กลับหลังโควิดคลี่คลาย

‘สุชาติ ชมกลิ่น’ รมว.แรงงาน มอบหมาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล เผย นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ นำรายได้กลับประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่ประเทศอิสราเอล ณ ด่านตรวจคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ปรึกษา รมว.แรงงาน กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศกว่า 100,000 คน มีรายได้ส่งกลับประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ทำให้ต้องชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้
นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอลแบบรัฐต่อรัฐ ตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอิสราเอลที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และในวันนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มจ้างงานใหม่ จำนวน 131 คน และแรงงานที่กลับมาพักชั่วคราวในประเทศไทย ที่เคยมีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลเนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และนายจ้างรับกลับไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามเดิม จำนวน 83 คน รวมจำนวน 214 คน โดยเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สายการบิน Air Asia X เที่ยวบิน XJ 208 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 12.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Ben Gurion ประเทศอิสราเอล เวลา 19.45 น.
นางธิวัลรัตน์ กล่าวกับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปอิสราเอลว่า ท่านรัฐมนตรี ‘สุชาติ ชมกลิ่น’ ได้ฝากความห่วงใยมายังแรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล โดยขอให้ศึกษากฎหมายวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอิสราเอล ที่สำคัญให้หลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เสียงานได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศอิสราเอลมีการลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ รู้จักเก็บออมเพื่อนำรายได้ส่งกลับให้ครอบครับ รวมทั้งให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด และเน้นย้ำให้แรงงานไทยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul
29/09/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul

ในวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 (หลังวันหยุดยาวเทศกาลชูซ็อก) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 200 ซึ่งจะมีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 2563

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
26/09/2020

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
25/09/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

ในงาน Job Expo Thailand 2020 นอกเหนือจากกิจกรรมจัดหางานแล้วนั้น ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ภายในงานได้ตลอดทั้งวัน

#ไทยมีงานทำ #หางาน #ตกงาน #รับสมัครงาน #ว่างงาน #กระทรวงแรงงาน
#ตลาดแรงงาน #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
24/09/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

กำลังหางานอยู่ใช่ไหม มาพบกันที่งาน Job Expo Thailand 2020
ที่ไบเทค บางนา วันที่ 26-28 ก.ย.63 เวลา 10.00-20.00 น. ฮอลล์ 98-99
อยู่ต่างจังหวัดก็หางานได้ พร้อมกันกับงาน Job Expo Thailand 2020 ทั่วประเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/
#ไทยมีงานทำ #หางาน #ตกงาน #รับสมัครงาน #ว่างงาน #Job Expo Thailand 2020 #กระทรวงแรงงาน #ตลาดแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
21/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

นักศึกษาจบใหม่ จะไม่ว่างงานอีกต่อไป ! 👩‍🎓👨‍🎓

📢 ประกาศ ฟังทางนี้ โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! 🎓 นักเรียน นักศึกษาท่านใดที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำเพราะพิษโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด... กรมจัดหางาน โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาหางานในตำแหน่งว่างงานถึง 260,000 อัตรา ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้ !
โครงการดีๆ จากรัฐบาลที่ห้ามพลาดเด็ดขาด 📍

ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ได้ทาง https://bit.ly/2ZMz38U

#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020
#กระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง  -ไต้หวัน
21/09/2020

สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง -ไต้หวัน

20/09/2020
EP.23 ข้อควรปฏิบัติในเทศกาลชูซอกเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 #ฟังเถอะ อยากเล่า

EP.23 ข้อควรปฏิบัติในเทศกาลชูซอกเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 #ฟังเถอะ อยากเล่า

กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลี ได้ขอความร่วมมือแรงงานต่างชาติ ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโค....

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
20/09/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

#TRICK เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปสมัครงาน 💡

1. เรซูเม่ (Resume) คือการสรุปภาพรวมทั้งหมดของผู้สมัครงาน ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รวมไปถึงทักษะต่างๆ หรืออาจจะใส่เป้าหมายของผู้สมัครงานในเรซูเม่ เช่นเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง โดยลักษณะการเขียนเรซูเม่จะเน้นเขียนสั้นๆ ลิสต์เป็นข้อๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ นอกจากรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ควรใส่รูปถ่ายลงไปด้วย ควรเลือกรูปถ่ายที่เป็นหน้าตรง รูปที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด ใส่เสื้อสีสุภาพ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ใช้รูปชุดครุย

2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แม้ว่าจะกรอกข้อมูลการศึกษาในเรซูเม่แล้ว แต่ก็ต้องเตรียมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาไว้ด้วย เพื่อใช้ยื่นกับผู้ประกอบการ

3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี) โดยส่วนมากสิ่งผู้ประกอบการต้องการจากผู้สมัครงานก็คือ ประสบการณ์ทำงาน สำหรับเด็กจบใหม่การทำงานนอกเวลา และกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้น สำคัญต่อการพิจารณาของนายจ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงว่าคุณมีประสบการณ์จากที่อื่นมาบ้างแล้ว รู้จักว่าการทำงานเป็นอย่างไร จะเป็นแนวทางในการถปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับภาษา เช่น ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร

5. ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification) เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ และไม่หยุดนิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ

6. เอกสารราชการต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020
#กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
18/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

กระทรวงแรงงาน ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่
รวบรวมงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา !

🗓 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99

ภายในงานพบกับ
🔹 ตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา รวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ
🔹 โซนการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไซส์ การอบรมสอนอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่ผู้ว่างงาน
🔹อบรมการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Up skill และ Re-Skill)
นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โซนประกันสังคม โซนนวัตกรรม โซนไทยมีงานทำ และกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงาน ณ โซนเวทีกลาง อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก เบิ้ล ปทุมราช (26 ก.ย.), Musketeers (27 ก.ย.) และ GUNGUN (28 ก.ย.) และโซนรวมร้านอาหาร Food truck ชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วย

สแกน คิวอาร์โค้ด หรือ https://bit.ly/2ZMz38U เพื่อลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องรอหน้างาน
#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul
17/09/2020

สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul

📌 ขอย้ำเตือนเรื่อง การป้องกันการระบาดของ COVID-19 ในช่วงเทศกาลชูซอก 📌
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี (MOEL) ได้ขอความร่วมมือมาถึงคนไทยและแรงงานไทย ให้พึงปฏิบัติตามกฎในการป้องกันการแพร่ระบาดช่วงหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์
และเน้นย้ำว่า ถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-19✴

Royal Thai Consulate-General, Sydney
16/09/2020

Royal Thai Consulate-General, Sydney

กงสุล digital 2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
15/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)
14/09/2020

Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง แผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟงดให้บริการชั่วคราว

Announcement of the Royal Thai Embassy : Temporary Closure of the Embassy's Consular Section

ที่อยู่

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

1.งานวิชาการด้านการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 2.จัดทำและพัฒนาหลักสูตร และคู่มืออบรมคนหางานฯ 3.จัดทำและพัฒนาสื่อฝึกอบรม เช่น เอกสาร วีดีทัศน์ 4.บริการข้อมูลการพัฒนาความพร้อมคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 5.ดำเนินการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ (pre-departure training)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622456498

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํางานต่างประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TOEA ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทํางานต่างประเทศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด