Clicky

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กทม.

เปิดเหมือนปกติ

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมการจัดเตรียมข้อมูล การประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น...
08/12/2022

การประชุมการจัดเตรียมข้อมูล การประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน นายศรายุทธ งูทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลเรื่องเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการศึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนฯ ในการประกอบธุรกิจวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นาง...
08/12/2022

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการศึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนฯ ในการประกอบธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และนางสาวปุญชรัสมิ์ เหยียดชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมภาษณ์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในกรมชลประทานเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ประกอบการศึกษาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ณ กองพัสดุ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมการจัดทำแบบประเมินค่างานรายตำแหน่ง (Workshop)วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุ...
08/12/2022

การประชุมการจัดทำแบบประเมินค่างานรายตำแหน่ง (Workshop)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแบบประเมินค่างานรายตำแหน่ง(Workshop) พร้อมด้วยนางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการรสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษของตำแหน่ง ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

📍  ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายศรายุทธ งูทิพย์ หัวหน้า...
08/12/2022

📍 ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายศรายุทธ งูทิพย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 เข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 เพื่อนำโอวาทที่ได้รับไปปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 0...
01/12/2022

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นายสมชาย สารสัสดีกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และสามารถจัดทำแผนงานประจำปี แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09....
30/11/2022

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยมี นายสมชาย สารสัสดีกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และสามารถจัดทำแผนงานประจำปี แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. ประชุมเตรียมความพร้อมพาเหรด กองเชียร์ แข่งกีฬาฯ “ชลประทานเกมส์ 2565”วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น....
29/11/2022

ผบท.จด. ประชุมเตรียมความพร้อมพาเหรด กองเชียร์ แข่งกีฬาฯ “ชลประทานเกมส์ 2565”

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการแข่งกีฬาภายในกรมชลประทาน “ชลประทานเกมส์ 2565” ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื...
28/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1205/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 )

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแข่งกีฬาฯ ชลประทานเกมส์ 2565วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวก...
28/11/2022

ผบท.จด. เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแข่งกีฬาฯ ชลประทานเกมส์ 2565

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการแข่งกีฬาภายในกรมชลประทาน ชลประทานเกมส์ 2565 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

📍 ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมภพ มีนาสันติรักษ์ ผู้อำนวยก...
25/11/2022

📍 ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมภพ มีนาสันติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 เข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยนายสรายุทธ ม่วงทอง เข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณและรับโอวาทจากนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 5 เพื่อได้น้อมนำโอวาทที่ได้รับไปปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.  ดร....
25/11/2022

การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา รองประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานอีก 5 ท่านได้แก่ นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 โดยมีนางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง คณะทำงานและเลขานุการ และนางสาวอรญา เขียวคุณา ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ ตามสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนัก/กอง ภายในกรมชลประทาน จำนวน 7 ราย เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทานในลำดับถัดไป ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พาเหรด กองเชียร์ แข่งกีฬาฯ “ชลประทานเกมส์ 2565”วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา...
24/11/2022

ผบท.จด. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ พาเหรด กองเชียร์ แข่งกีฬาฯ “ชลประทานเกมส์ 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวสุฐาณรักษ์ พัสกรกุลยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการแข่งกีฬาภายในกรมชลประทาน “ชลประทานเกมส์ 2565” ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื...
23/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1185/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 )

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ...
23/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ (ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1184/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 )

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประชุมเตรียมการงานจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09...
22/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประชุมเตรียมการงานจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 พร้อมด้วยนายอภิรัตน์ สุขเอม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒืด้านวิศวกรรมจัดรูปที่ดิน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวีรวัฒน์ อัง...
21/11/2022

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ณ ห้องประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแข่งกีฬาฯ ชลประทานเกมส์ 2565วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกัญญา...
14/11/2022

ผบท.จด. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแข่งกีฬาฯ ชลประทานเกมส์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการแข่งกีฬาภายในกรมชลประทาน ชลประทานเกมส์ 2565 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางอาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระยะ 5วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2...
11/11/2022

การประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระยะ 5

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์ เป็นวันที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาตามข้อตรวจพบของ สตง.
การประชุมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการกองพัสดุ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้
1. นางสาวดวงพร สินธุฉาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
2. นางเนาวรัตน์ สุวรรณโน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 4
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระยะ 5วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกาย...
10/11/2022

การประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระยะ 5

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแนวทางการบริหารสินทรัพย์และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ระยะ 5 โดยมี นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
การประชุมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการกองพัสดุ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้
1. นางสาวดวงพร สินธุฉาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
2. นางเนาวรัตน์ สุวรรณโน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบพัสดุที่ 4
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมข้อตรวจพบและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานฯ ของ กตน.วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิ...
09/11/2022

การประชุมข้อตรวจพบและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานฯ ของ กตน.

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้อตรวจพบและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมี นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
การประชุมในวันนี้ได้รับเกียรติจากกลุ่มตรวจสอบภาย กรมชลประทาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้
1. นางสาวปุษยาภรณ์ ผลไพบูลย์ หัวข้อการจัดทำประมาณการและราคากลางงานก่อสร้าง
2. นางสาวอัมภรณ์ เจริญพงษ์สกุล หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง
3. นางสาวจุฑาภรณ์ จุลละนันทน์ หัวข้อการบริหารสัญญา
4. นางสาวพัชสุดา พิริยะโภคานนท์ หัวข้อการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. นายอุทัย ศิลปะ หัวข้อการควบคุมยานพาหนะ
6. นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข หัวข้อการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

08/11/2022

สุขสันต์... วันลอยกระทง 🎉

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

08/11/2022

สุขสันต์... วันลอยกระทง 🎉

8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท และขอขมาพระแม่คงคา

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประชุมเตรียมการงานจัดจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2565วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิก...
04/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ประชุมเตรียมการงานจัดจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ป็นประธานการประชุมเตรียมการงานจัดจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนงานระยะปานกลาง ปี 2566 - 2570 ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง (ฉบับร่าง) โดยผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ...
02/11/2022

ผบท.จด. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายนางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวสุมน ทั้วสุภาพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อั...
01/11/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามภาพรวมการดำเนินงานสำนักงานจัดรูปที่ดิน , การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดินและงบพ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 , กรอบการทำงานส่วนติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , รายงานสถานะการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 , รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ระยะที่ 2 , ความรู้เรื่องกฎหมายจัดรูปที่ดิน , การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมบน Facebook ของ สจจ.1 – 35 รวมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพา...
28/10/2022

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ณ ห้องประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ประชุมแนวทางการขึ้นทะเบียนฯ ผ่านระบบ ASSET ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดินวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นา...
27/10/2022

ประชุมแนวทางการขึ้นทะเบียนฯ ผ่านระบบ ASSET ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วยนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบ ASSET ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ผ่านระบบ Video Conference ZOOM ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สจด. น้อมรำลึก ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชวันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.00 น. ...
23/10/2022

สจด. น้อมรำลึก ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรของกรมชลประทาน และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใจกันน้อมถวายพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นานัปการของพระองค์ท่าน

วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

อนึ่ง งานชลประทานในประเทศไทยเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลอง และขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณที่ราบภาคกลางจำนวนมาก พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน ซึ่งกลายมาเป็นรากฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นกรมชลประทานในปัจจุบัน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.0...
22/10/2022

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภายในสำนักงาน และพื้นที่สาธารณะ บริเวณจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันของบุคลากร ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ผบท.จด. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี งปม. 2566 ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อ...
21/10/2022

ผบท.จด. ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรฯ
ประจำปี งปม. 2566 ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายนางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองความเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ/หลักสูตร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

การประชุมหารือสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน การรับรองงบการเงินของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00...
19/10/2022

การประชุมหารือสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน การรับรองงบการเงินของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่กองพัสดุ เจ้าหน้าที่กองการเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน การรับรองงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

🖤สจด. ร่วมไว้อาลัย เหตุกราดยิง ศูนย์เด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู     สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และ...
07/10/2022

🖤สจด. ร่วมไว้อาลัย เหตุกราดยิง ศูนย์เด็กเล็ก จ.หนองบัวลำภู

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และขอส่งความห่วงใยมายังผู้บาดเจ็บทุกท่านจากเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

📌ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.     วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายพัสกร ประเทพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรร...
05/10/2022

📌ข้าราชการเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากท่าน ผส.จด.

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นายพัสกร ประเทพ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 เข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณ และรับโอวาทจากนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจากนั้นเข้ามอบพวงมาลัยขอบคุณและรับโอวาทจากนายนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 และได้น้อมนำโอวาทที่ได้รับไปปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านรองอธิบดีฝ่ายวิชาการวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวี...
29/09/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ​ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ เรื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6626695028

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหว Thannoppakao School องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ สำนักจัดการป่านันทนาการ กรม TAT Bangkok สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานพนมสวาย - Phanom Sawai Forest Park สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน RTP Cyber Village สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุร สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิ ปลวกแดง 21140