Department of Physics - Srinakharinwirot University

Department of Physics - Srinakharinwirot University Official Facebook Fanpage of Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

📢 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต มศว ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ZSC25 Materials for Sports and Petsขอให้เข้าร่วม line open ch...
09/08/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต มศว ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ZSC25 Materials for Sports and Pets

ขอให้เข้าร่วม line open chat ของรายวิชานี้ผ่าน QR code ด้านล่างนี้ เพื่อติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และนัดหมายสำคัญของรายวิชา

ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจด้านวัสดุแม่เหล็กเข้าร่วมกิจกรรม Thailand MageTech School ตามรายละเอียดในประกาศด้านล่า...
28/07/2023

ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจด้านวัสดุแม่เหล็กเข้าร่วมกิจกรรม Thailand MageTech School ตามรายละเอียดในประกาศด้านล่าง

‼️ ห้ามพลาด !!!
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "IEEE Magnetic Society School 2023: Empowering the Future of Advanced Materials"

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นนำของประเทศจากหลากหลายสาขามาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยทั้งในภาค academic และ industry

IMagsoc School มีเป้าหมายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้เฉพาะด้านทางด้านวัสดุแม่เหล็ก วัสดุศาสตร์ เพื่อรองรับการเติบโตของการประยุกต์ใช้วัสดุขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะด้านขั้นสูง วิธีการสังเคราะห์วัสดุ และการประยุกต์ใช้วัสดุขั้นสูง ผ่านการผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมเชิงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศจากหลากหลายมหาวิทยาลัย

👨‍🔬🧑‍🔬ในครั้งนี้จะเปิดรับนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 50 คน (จำนวนจำกัด) สำหรับนิสิตทีถูกคัดเลือก จะเข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!! ตลอดโครงการโดยทางสมาคมจะ cover ค่าลงทะเบียน ที่พัก และค่าเดินทาง (สำหรับนิสิตต่างจังหวัด)

นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางกิจกรรม และสามารถลงทะเบียน Registration & Application Form ได้เวปไซน์

http://www.it.science.kmitl.ac.th/Thailand-MagSocSchool2023/index.php

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ email [email protected]
ดร. ฐิติรัตน์ จรุญสุข email [email protected]

28/07/2023

มีข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "นักฟิสิกส์รังสี 1 อัตรา (จ้างเหมาบริการ)" โดยมีอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่ง resume ไปที่อีเมลล์ [email protected] ได้เลยครับ

16/07/2023
🧬 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต ประธานคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการ...
12/07/2023

🧬 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต ประธานคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) และห้องปฏิบัติการ Digital Agriculture Technology (DAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จ.ปทุมธานี 🧑‍🔬👩‍🔬

โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือกับนักวิจัยและศิษย์เก่าของหลักสูตรในด้านภาพรวมของการฝึกประสบการณ์และสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ต่อไปในอนาคต

🚨 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต ประธานคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ กลถ่มงานตรวจทา...
12/07/2023

🚨 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต ประธานคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ กลถ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จ.ปทุมธานี 👮‍♂️

โดยได้หารือกับผู้บังคับบัญชาพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการส่งนิสิตฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษาถัดไป

กิจกรรมดีๆ จากทางกลุ่มวิจัย THEPA ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.1...
11/07/2023

กิจกรรมดีๆ จากทางกลุ่มวิจัย THEPA ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 15.15 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายสาธารณะ Thermal History of the Universe (บรรยายเป็นภาษาไทย) โดย ผศ.ดร.มณีเนตร เวชกามา (เจ้าของเพจมณีมีเนิร์ด) ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.15น ณ ห้อง 19-903 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/hQEQQs2AmtJV63678

หมายเหต ห้องบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

📍 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ ตัวแทนคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ สำนักรังสีและเค...
04/07/2023

📍 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์ ตัวแทนคณะกรรมการบริการหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ณ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 🔬

ในการนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือกับศิษย์เก่าของหลักสูตรที่ปฏิบัติงานเพื่อสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ต่อไปในอนาคต

🌟 ขอเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปี พี่บัณฑิต นิสิตเก่า อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
21/06/2023

🌟 ขอเชิญชวนนิสิตทุกชั้นปี พี่บัณฑิต นิสิตเก่า อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🙌🏻 เข้าร่วมกิจกรรม " สู่ฝันวันใหม่จากใจพี่ฟิสิกส์ ครั้งที่ 14 "
👩‍🔬🔬ซึ่งในปีนี้ มาในตรีม " Physics Scientists "
🍾 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 กรกฎาคม 2566
🎡 ณ โถงตึก19 และ SCI Park @คณะวิทยาศาสตร์ มศว

มาร่วมสนุก ร่วมจอย ร่วมม่วนไปกับพวกเรา แล้วเจอกันนะคะทุกคน ❤️‍🔥🪄🔮📸

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง"ผลกระท...
13/06/2023

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง

"ผลกระทบของความดันสูงต่อความหนาแน่นของของไหลยวดยิ่งและความลึกซาบซึมได้ของตัวนำยวดยิ่งที่ขึ้นกับทิศทาง (High pressure effects on superfluid density and pe*******on depth of anisotropic superconductors)“

นำเสนอโดย
นาย กฤษฏิชนม์ ชนิลกุล
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา ฟิสิกส์

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00–12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://meet.google.com/
esv-bxnr-zzu

01/06/2023

📣🧲🎊 กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรม จากสมาคมแม่เหล็ก IEEE Magnetic Society TH-Chapter ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566📣🧲🎊

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Ping Liu, University of Texas at Arlington, USA ซึ่งเป็น 1 ใน 4 IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturers ในปี 2023 จากสมาคม IEEE Magnetic Society จะมาพูดในหัวข้อ "Magnetic Hardening in Low-Dimensional Ferromagnets" โดยหัวข้อวิจัยจะศึกษาและนำเสนอการผลของการลดขนาดของ nano particle ที่มีขนาดต่ำกว่า 2 nm ต่อการเพิ่มค่าความเป็นแม่เหล็กที่สูง (hard ferromagnetic material) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายโดยกิจกรรมจะจัดขึ้น

⏰ในวันพฤหัส ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30-11.00 น ที่บริษัท Seagate Technology, Samut Prakan !!!

⏰ในวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องประชุมศิริ (ชั้น 15) อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล Hybrid Onsite-Online!!!
แล้วเจอกัน!!

https://www.facebook.com/IEEEMagsocThailand

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
email: [email protected] and [email protected]

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจงานด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้...
12/04/2023

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจงานด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 📆

📣 โอกาสดีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้าน #ฟิสิกส์อนุภาค และ #ฟิสิกส์พลังงานสูง พบกับโรงเรียนภาคพิเศษ "Thailand School on High-Energy and AstroPhysics" หรือ ประจำปี 2023

การรวมตัวกันครั้งใหญ่ของอาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ของประเทศไทย เพื่อปูพื้นฐานด้านฟิสิกส์อนุภาคและฟิสิกส์พลังงานสูงตลอดจนเทคนิคและเกร็ดของการศึกษาทางด้านนี้แบบจัดเต็ม โดยเฉพาะหัวข้อนิวตริโนฟิสิกส์

วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครเข้าร่วม / ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://indico.cern.ch/e/thaisheap2023

แล้วพบกัน!

มาแล้ว❗️ Space Economy Lifting Off 2023 ประตูสู่อุตสาหกรรมระดับโลก🚀NIA ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ยกระดับอุตส...
09/04/2023

มาแล้ว❗️ Space Economy Lifting Off 2023 ประตูสู่อุตสาหกรรมระดับโลก🚀
NIA ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานของไทยไปสู่นานาชาติ ขอเชิญสตาร์ทอัพ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน สมัครเข้าร่วมโครงการ Space Economy: Lifting Off 2023
โอกาสที่จะได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยาน พร้อมสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรโครงการ หน่วยงานรัฐ บริษัทขนาดใหญ่จากประเทศไทยและต่างประเทศ และโอกาสในการนำเสนอผลงานกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำที่มีความสนใจในเทคโนโลยีด้านอวกาศและอากาศยาน
🚩 สมัครเลย วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น❗️
ส่งรายละเอียดของทีม/บริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/
รับสมัครตั้งแต่ระยะพัฒนาแนวคิดไปจนถึงระยะพัฒนาต้นแบบและระยะเติบโต ใน 4 รูปแบบ
📍Upstream ดาวเทียม🛰 ดาวเทียมขนาดเล็ก อุปกรณ์และวัสดุ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
📍Downstream การนำข้อมูลจากอวกาศมาใช้ เช่น ด้านข้อมูลดาวเทียม การนำข้อมูลมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือทำนายสภาพอากาศ ฯลฯ🖥📈
📍Aerospace อากาศยานไร้คนขับ การสร้างวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงโซลูชั่น เทคโนโลยี AI และการใช้ IoT ในอุตสาหกรรมการบิน ✈️
📍Others เทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอวกาศและอากาศยานได้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สำหรับนิสิตแล...
06/04/2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สำหรับนิสิตและบุคลากรที่สนใจ

📣 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มศว และ สทน. ขอเชิญผู้ที่สนในเข้าร่วม โครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียน
สทน. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร กำหนดจัดการอบรม The 8th ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion (ASPNF2023) and SOKENDAI Asian School ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

📌 เปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม โดยสแกนผ่าน QR code ด้านล่าง หรือติดต่อได้ที่ [email protected]

01/04/2023

‼️ ประกาศ ‼️

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal หรือ SWU. Sci. J.)
เปลี่ยนชื่อเป็น “Science Essence Journal”
เริ่มฉบับแรก มิถุนายน 2566 (Volumn 39 No.1 June 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej

ติดต่อสอบถาม : อีเมล์ : [email protected]
-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408
ขอขอบคุณภาพประกอบ photo.swu.ac.th
-------------------------
#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #วารสารวิทยาศาสตร์มศว .Sci.J. #เปลี่ยนชื่อเป็น .

28/03/2023

📣 ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษารับทราบ

ขอเชิญชวนสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกของภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท จำนวน 8 ทุน

- ทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน

รวมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

📌ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีค. 66. นี้ โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่หน้าห้องสำนักงานภาควิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตร กศ.บ. (ฟิสิกส์) ได้จัดโครงการพัฒนานิสิต กศ.บ (ฟิสิกส์) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาค...
21/03/2023

ภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตร กศ.บ. (ฟิสิกส์) ได้จัดโครงการพัฒนานิสิต กศ.บ (ฟิสิกส์) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยเชิญรุ่นพี่ครู กศ.บ.(ฟิสิกส์) มาเสวนาและให้แนวทางการทำงาน และการสอบบรรจุครู เพื่อเป็นแนวทางในการสอบบรรจุครู ต่อไป

โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว"โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM ศึกษา...
12/03/2023

โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

"โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ตามแนวทาง STEM ศึกษา" สำหรับนักเรียน ม.4CLIP ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์ เป็นวิทยากรหลัก

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือเพื่อสร้าง "ชุดต้นแบบ Gravity Light"

ตารางสอบกลางภาค 2/2565 ของรายวิชาในภาควิชาฟิสิกส์
06/03/2023

ตารางสอบกลางภาค 2/2565 ของรายวิชาในภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศร...
01/03/2023

ภาควิชาฟิสิกส์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานไปพัฒนาการเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22/02/2023

🔺 Core Value (ค่านิยม) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🔺

“ E – Excellence Driven
(การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ / มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)

N – Nurturing
(การเอาใจใส่ผู้เรียน บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

G – Growth Mindset
(การคิดแบบเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า / กรอบแนวคิดเติบโต)

A – Agility and Resilience
(ความคล่องตัวและความสามารถในการฟื้นตัว)

G – Good Governance
(ธรรมาภิบาล)

E – Empowerment
(การเสริมพลังและการเอื้ออำนาจในการตัดสินใจ) ”

-------------------------
#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #ค่านิยม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ANALYSIS OF INFRARED CONCEALMENT EFFICIENCY OF PU-SnO2 TEX...
20/02/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ANALYSIS OF INFRARED CONCEALMENT EFFICIENCY OF PU-SnO2 TEXTILE (การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการพรางจากการตรวจจับอินฟราเรดของสิ่งทอโพลียูรีเทนที่เจือด้วยทินออกไซด์ ) โดย นายสกุลยศ บุญยัง
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13:00-16:00 น.
โปรแกรม Google Meet ลิงก์:URL:

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรภิญญา ชุณหมุกดา นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับ "รางวัลเหรียญเง...
19/02/2023

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรภิญญา ชุณหมุกดา นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับ "รางวัลเหรียญเงิน Young inventor award 2023 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วยผลงาน : โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบพับได้พร้อมรับบป้องกันเชื้อราวัชพืชด้วยโอโซน" โดยมี ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

โดยนิสิตได้เข้าร่วมนำเสนอใน กิจกรรมวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 : Thailand inventors' Day 2023 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ของ น.ส. สัพพัญญู เมฆนิติ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
14/02/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ของ น.ส. สัพพัญญู เมฆนิติ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

20/01/2023

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ”

-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408
-------------------------
#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #ประกาศ #เจตจำนง #สุจริต #บริหารงาน

ภาควิชาฟิสิกส์ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน และเยี่ยมชม...
19/01/2023

ภาควิชาฟิสิกส์ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาฟิสิกส์

📢 ขอเชิญชาวฟิสิกส์ มศว ร่วมโหวตผลงานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2...
30/12/2022

📢 ขอเชิญชาวฟิสิกส์ มศว ร่วมโหวตผลงานที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I - New Gen Award 2023)" 🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 8.00 นาฬิกา จนถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ⏰

ชื่อโครงการ "โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบพับได้พร้อมระบบป้องกันเชื้อราวัชพืชด้วยโอโซน"

📍โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะสู่สังคมเมือง/ ชุมชนขนาดย่อม และเพื่อกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการบริโภคเห็ดที่ปลอดการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อการเติบโตของเห็ดได้ด้วยตนเองผ่านการทำงานบน application ด้วยระบบ wifi 💻📲

โดย นางสาว จิรภิญญา ชุณหมุกดา นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร. ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

ร่วมกันกดโหวต "ถูกใจ" ที่หน้าเว็บไซต์ >

Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Award)

📢 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัท Ocean Geophysics สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "นักธรณีฟิ...
17/12/2022

📢 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

บริษัท Ocean Geophysics สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง "นักธรณีฟิสิกส์ทางทะเล (Marine Geophysicist)"

โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ฟิสิกส์/ธรณีฟิสิกส์/วิทยาการข้อมูล/สมุทรศาสตร์/หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 📖

สามารถส่งใบสมัครและ resume หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📩 E-Mail: [email protected]
📲 Mobile: 0919155590 (คุณธนกฤต วงศ์พานิช)

ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้ารับพระราชทาน...
15/12/2022

ภาควิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากหลักสูตร กศ.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
We are so proud of you 🎉🎉🎉
#ฟิสิกส์มศว

ทุนอาหารกลางวัน ทุนละ 8000 บาท
10/12/2022

ทุนอาหารกลางวัน ทุนละ 8000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฏิ์ชนม์ ชนิลกุล นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท...
08/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษฏิ์ชนม์ ชนิลกุล นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. ฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมี รศ.ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลจากนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในหัวข้อ "The Pe*******on Depth of H3S Superconductor by Semiclassical Approach" จากงานประชุมวิชาการ International Conference and Exhibition on Science Technology and Engineering of Materials (ISTEM20222) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 2565

#ฟิสิกส์มศว

จากกิจกรรมการชม "ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง" ของภาควิชาฟิสิกส์ มศว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่ผ่าน นำไปสู่แรงบันดาลใจใ...
08/12/2022

จากกิจกรรมการชม "ปรากฎการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง" ของภาควิชาฟิสิกส์ มศว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่ผ่าน นำไปสู่แรงบันดาลใจในการทำคลิปวิดีโอ "No sadness with Saturn (เที่ยวกับเราไม่มีเศร้าที่ดาวเสาร์)" จัดทำโดย นางสาวนพสุมา สามิภักดิ์ รหัสนิสิต 62166010023 คณะวัฒธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นำไปสู่แรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด #ฟิสิกส์มศว

No sadness with Saturn :) (เที่ยวกับเราไม่มีเศร้าที่ดาวเสาร์) VDO นี้จัดทำโดย นางสาวนพสุมา สามิภักดิ์ รหัสนิสิต 62166010023 คณะวัฒธร.....

ที่อยู่

114 Sukhumvit 23
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Physics - Srinakharinwirot Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Department of Physics - Srinakharinwirot University:

แชร์

First Launch

แฟนเพจอย่างเป็นทางการของ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต บุคลากรของภาควิชา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ แฟนเพจของภาควิชาจะถูกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในแวดวงฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ติดตามเพจของเราได้ก้าวทันกับความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ทีมแอดมิน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด