GRAD FOFA : SWU งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม?

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ของ นายจักรพงศ์  กันกล่ำหัวข้อ "การพัฒน...
08/08/2023

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์
ของ นายจักรพงศ์ กันกล่ำ
หัวข้อ "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบโครงงานและกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์"
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา10.00 น.เป็นต้นไป

6 สิงหาคม 2566 หลักสูตร กศ.ด. และ กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันธิดา  จันทรางศุ  บรรยายเตรียมความพร้อมนิสิต...
07/08/2023

6 สิงหาคม 2566 หลักสูตร กศ.ด. และ กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันธิดา จันทรางศุ บรรยายเตรียมความพร้อมนิสิตในหลักสูตร หัวข้อ "แนวโน้มการทำวิจัยศิลปศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

6 สิงหาคม 2566ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ไทยและต่างชาติ)  หลักสูตร ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)หลักสูตร ศศ.ด.และ ศศ.ม.(ด...
07/08/2023

6 สิงหาคม 2566
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ไทยและต่างชาติ)
หลักสูตร ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
หลักสูตร ศศ.ด.และ ศศ.ม.(ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย)
หลักสูตร กศ.ด. และ กศ.ม.(ศิลปศึกษา)

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2566
07/08/2023

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2566

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
21/07/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ นายสวธา เสนามตรี
หัวข้อ "การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมละครชาตรีในยุคสังคมดิจิทัลสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง"
🗓ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 712 978 9907
📍PASSCODE : 236246
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ข...
19/07/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนางสาวอิศราภรณ์ แซ่โง้ว
หัวข้อ "การพัฒนากิจกรรมนาฏศิลป์ไทยโดยใช้หลักการฟ้อนทางภาคเหนือ เพื่อแก้ปัญหาผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม"
🗓ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍PASSCODE : 123456

-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
19/07/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ ZHAOYU LI
หัวข้อ "การวิจัยการออกแบบมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา รูปปั้นดินนินิโก่วของเมืองห้วยหยาง"
🗓ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 363 655 4570
📍PASSCODE : 1419578
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้า...
19/07/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของนายปริญญา ปานนพภา
หัวข้อ "การศึกษาแนวคิดปรัชญาซูฟีย์สู่การรังสรรค์รูปแบบทางดนตรีและนาฏลักษณ์ประกอบพิธีกรรมเซมาสำนักเมฟเลวีแห่งอนาโตเลีย"
🗓ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
ณ ห้องบรรยายปริญญาเอก
อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🕑 เวลา 13.00 - 15.00 น.

-----------------------------------------

📢หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศิลปศึกษา - ศิลปะการแสดงศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้ส...
17/07/2023

📢หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศิลปศึกษา - ศิลปะการแสดงศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของ นางสาวปราณิสรา แซ่ลิ่ม
🚩 หัวข้อ “การจัดการความรู้พิธีเหน่เอ็นหล่อโบงของกลุ่มชาติพันธ์ุมอแกน เกาะพยาม จังหวัดระนอง”
🗓ในวันพฤหัสบอดีที่ 22 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น.
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍PASSCODE : 123456
----------------------------------------

📢คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 💌 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุพัตรา สุบรรณพันธ์ นิสิ...
10/07/2023

📢คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
💌 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุพัตรา สุบรรณพันธ์
นิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(ศิลปะการแสดงศึกษา) รหัส64
👩🏽‍🏫 สอบผ่านภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สวย เก่ง และมีคุณภาพแบบนี้ต้องคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 💃🏽💝🚩
http://fofa.swu.ac.th/portfolios/supatra-subanpan-230710/

📢หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม...
06/07/2023

📢หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวอรอนงค์ อิงชำนิ 🎶🎵
🚩 หัวข้อ “การตีความและการสื่อความหมายในบทเพลงไทย”
🗓ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 15.00 - 17.00 น.
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 320 218 0480
📍PASSCODE : 1ckPRZ
----------------------------------------

🌈หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้ส...
06/07/2023

🌈หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ของ นายปิติวัตร อินทราศักดิ์ 🎶🎵
🚩 หัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติกีตาร์ ด้วยชุดกิจกรรมการปฏิบัติกีตาร์แบบร่วมมือเชิงรุก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”
🗓ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
-----------------------------------------

📢หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้า...
06/07/2023

📢หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นายภาณุภัค โมกขศักดิ์ 🎶🎵
🚩 หัวข้อ “การขับร้องเพลงไทยของนักร้องวังบูรพาภิรมย์”
🗓ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 863 3972 9991

----------------------------------------

🌈หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟั...
05/07/2023

🌈หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ของ นายเชาวน์มนัส ประภักดี 🎶🎵
🚩 หัวข้อ “ดนตรีไทยร่วมสมัยในบริบทสังคมไทย”
🗓ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น.
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🌈หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟ...
29/06/2023

🌈หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔊ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ของ นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์ 🕺🏽
🚩 หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาการจัดการวัฒนธรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ไทย”
🗓ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 15.00 - 17.00 น.
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 879 5180 8090
📍Passcode : 131580
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้ส...
28/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นายปิติวัตร อินทราศักดิ์
หัวข้อ "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติกีตาร์แบบร่วมมือเชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)"
🗓ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
--------------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
27/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ MR.YACHAO JIE
หัวข้อ "การศึกษาภาพยนตร์ไทยที่เป็นที่นิยมในประเทศจีน"
🗓ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍PASSCODE : 123456
-----------------------------------------

COUNTDOWN ช่วงเวลาการส่งเอกสารสำหรับผู้ประสงค์จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 3 / 2565 ⏰ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ...
27/06/2023

COUNTDOWN ช่วงเวลาการส่งเอกสาร
สำหรับผู้ประสงค์จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 3 / 2565 ⏰
ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการเอกสารต่างๆ
ได้ที่ : https://shorturl.asia/cey3l

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สน...
23/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ MR.MING YAN
หัวข้อ "การผนวกรวมทางวัฒนธรรมดนตรีผ่านการประพันธ์เพลงฟ้อนเงี้ยว"
🗓ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 885 9654 3798
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สน...
23/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ YANAN CHEN
หัวข้อ "การศึกษาความเป็นชาติในพัฒนาการทางดนตรีสมัยนิยมของจีน"
🗓ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 885 9654 3798
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สน...
23/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ MR.ZIXIANG LIN
หัวข้อ "การสร้างสรรค์บทเพลงคอนแชร์โตที่สื่อสารระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับวงออร์เคสตราบนพื้นฐานระบบการเทียบเสียงดนตรีไทย"
🗓ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 885 9654 3798
-----------------------------------------

เรียนต่อปริญญาเอกหลักสูตรศิลปศึกษา  (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด.)📕 ใกล้-ไกลแค่ไหนก็เรียนได้ เพราะเราจัดการเรียนการสอนแบบ H...
23/06/2023

เรียนต่อปริญญาเอกหลักสูตรศิลปศึกษา (การศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด.)

📕 ใกล้-ไกลแค่ไหนก็เรียนได้ เพราะเราจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning 📕

รับสมัครรอบสุดท้ายสำหรับปีการศึกษา 2566 รับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สน...
23/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ MR.SIYING CAI
หัวข้อ "การศึกษาการขับร้องประสานเสียงหมู่ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของ มณฑลเจียงซีใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน"
🗓ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 885 9654 3798
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชียคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💝 ขอเชิญผู้สน...
23/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💝 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ MR.HAIBO SHUAI
หัวข้อ "การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมดนตรีของเครื่องเป่าจีนและไทยในมิติประวัติศาสตร์"
🗓ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 885 9654 3798
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
22/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของนายกษิด์เดช เนื่องจำนงค์
📚 หัวข้อ “สื่อพื้นบ้านกับการถวิลหาอดีต: กรณีศึกษา พิธีรำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ชุมชนมอญพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”
🗓ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 822 8938 7134
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566เผยแพร่ในระบบเรียบร้อยแล้ว...
21/06/2023

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่ในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University)

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
20/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวศิรินภา เกษมวัฒนา
📚 หัวข้อ “สุนทรียภาพของงานศิลปะภาพเปลือยในประเทศไทย พุทธศักราช 2475 - 2560”
🗓ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
🏢 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ชั้น 4 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่...
20/06/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🚩 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวพรพรรณ โปร่งจิตร
📚 หัวข้อ “วัฒนธรรมการสวมชาโดร์กับการปฏิวัติอิสลามอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน”
🗓ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
🏢 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ชั้น 4 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้ส...
20/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นายธวัชชัย พิชัยยันต์
📚 หัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจด้วยชุดการสอนทฤษฎีโน้ตดนตรีสากล ตามแนวคิดการสอนแบบโคดายของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี”
🗓ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 848 8049 1625
📍Passcode : 4L2HB4
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้ส...
13/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวสุชาดา ยุรศักดิ์
📚 หัวข้อ “การสร้างชุดการสอนกิจกรรมเสริมทักษะด้านการฟัง การร้อง และการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนประภามนตรี 2”
🗓ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
13/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาววาณิสรา เพิ่มอุดมทรัพย์
📚 หัวข้อ “การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง ศิลปะการแสดง 3 ชุมชน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์”
🗓ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ💌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
12/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
💌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
📚 หัวข้อ “การศึกษาแนวคิดการพัฒนาตนเองสู่การเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ”
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
👩🏽‍🏫อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
12/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวนฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิ
💃🏽 หัวข้อ “การพัฒนาชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อป้องกันพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นสำหรับเด็กในช่วงอายุ 9 - 10 ปี”
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 17.00 - 19.00 น. เป็นต้นไป
👩🏽‍🏫อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
🧑🏽‍🏫อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึก...
09/06/2023

🔊 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
โดยมี 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา
2) กลุ่มวิชาศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
👩‍🎓อาจารย์ผู้สอนได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสถาบัน The Advance Higher Education
📚รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : Hybrid Lerning
📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
🌐 สามารถสมัครได้ทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/
สามารถติดต่อ คุณธนพร 086-887-0787 📞
และเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/ti/g/PonKwo-jUw

--------------------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
07/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาววิภาพร ปลั่งกลาง
💃🏽 หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์บำบัดตามทฤษฎี LSVT BIG”
🗓ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
07/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์
🎵 หัวข้อ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะครูนาฏศิลป์ที่จบไม่ตรงสายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4”
🗓ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 17.00 - 19.00 น. เป็นต้นไป
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ...
07/06/2023

🔊หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวรมณ เทียบแก้ว
🎵 หัวข้อ “การออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้านอูรักลาโว้ย ในการพัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาผู้สูงอายุ”
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
🕑 เวลา 15.00 - 17.00 น. เป็นต้นไป
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

20/05/2023
📢 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ✅จัดโครงการกิจกรรม soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ ระยะที่ 2 (สำหรับนิสิตต่...
18/05/2023

📢 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✅จัดโครงการกิจกรรม soft skills เสริมสร้างสมรรถนะ ระยะที่ 2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)
📆ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 12A อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาาสตร์ มศว
โดยมีกำหนดการรายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
💗 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมหัวข้อ “พูดภาษาไทยได้ใน 1 วัน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
💗 เวลา 13.00 - 17.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม : ผ่านการสร้างสรรค์งานใบตอง”
โดย อาจารย์ขจร อิสราสุชีพ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
💗 เวลา 09.00 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน”
โดย อาจารย์ ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ
ทั้งนี้ หากนิสิตต่างชาติท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม
สามารถติดต่อได้ที่ 022-600-123 ต่อ 110 หรือ 086-887-0787
🌈💝📚

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ว...
05/05/2023

🔊หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🌈 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวโสวภา สงขาว
🎵 หัวข้อ “การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโนราจังหวัดตรัง”
🗓ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566
🕑 เวลา 08.00 - 10.00 น. เป็นต้นไป
รับฟังได้ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
📍Meeting ID : 292 167 1151
📍Passcode : 123456
-----------------------------------------

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622600123

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ GRAD FOFA : SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}