Clicky

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation กรมคุมประพฤติ Department of Probation (Official) www.probation.go.th วิสัยทัศน์ (Vision):
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ”

เปิดเหมือนปกติ

📣📣 วันวิสาขบูชา ------------📌เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและ...
15/05/2022

📣📣 วันวิสาขบูชา
------------
📌เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์

🌿🌿 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-----------------♦ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีร...
12/05/2022

🌿🌿 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
-----------------
♦ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

12/05/2022

🔴LIVE
📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡
💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"
📅ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
📌ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📌นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ .👤กรมคุมประพฤติ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับให้บุคลากรกรมคุม...
12/05/2022

📌นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ
.
👤กรมคุมประพฤติ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับให้บุคลากรกรมคุมประพฤติยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสร้างความมั่นใจว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://probation.go.th/documents.php?id=240

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายวิตถวั...
11/05/2022

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้พันเอก ศุภณัฎฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่นและสังคม และเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุรา ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การอภิปรายจากสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่ยากลำบากจากอุบัติเหตุ ตลอดทั้งการลงมือฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการจากอุบัติเหตุทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน การฟังการบรรยายธรรมะ โดยพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวความคิดในการดำเนินชีวิตระหว่างกัน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุราเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ให้การสนับสนุนงบประมาณ

กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พัน...
11/05/2022

กรมคุมประพฤติติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พันตำรวจโท มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งได้มีการดำเนินการนำร่องในสำนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ ภาค 1 ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา นอกจากนี้ศาลชั้นต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งได้มีการดำเนินการดังกล่าวกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 1 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Online Conference)
การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติได้รายงานผลการดำเนินงาน มาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2565 ของสำนักงานคุมประพฤติในสังกัด ภาค 1 และรายงานข้อมูลคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ใช้มาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (10) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เมษายน 2565 พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนแนวทางมาตรการคุมประพฤติ กรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการซักซ้อมแนวทางมาตรการคุมประพฤติกับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ การกำหนดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเข้มข้นเฉพาะรายบุคคล การพิจารณาจำนวนชั่วโมงการทำงานบริการสังคมให้เหมาะสมกับระดับการควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการคุมประพฤติ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดขับรถในขณะเมาสุรา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะพิจารณาและหารือร่วมกับหน่วยงานศาลต่อไป

คุมประพฤติร่วมอภิปรายภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม       วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) พันเอกศุภณัฏฐ์ หน...
09/05/2022

คุมประพฤติร่วมอภิปรายภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ภายใต้หัวข้อ “ภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 44 ของกระทรวงยุติธรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีความรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
สำหรับการอภิปรายครั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวถึงภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ ในการแก้ไขและฟื้นฟูพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติที่ว่า “มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยทุกกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง ควบคุมและสอดส่อง ดูแลแก้ไข ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สร้างงานสร้างอาชีพ การนำนวัตกรรมเครื่องมือ Electronic Monitoring หรือ EM มาใช้ การส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยศูนย์ JSOC นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี ภาคประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ การจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสะดวก รวมถึงการให้สังคมเชื่อมั่นในความปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการกระทำผิดซ้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม

🎉วารสารกรมคุมประพฤติ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/2565 สามารถดาวน์โหลดอ่านได้แล้วตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ📌E-magazine: https://on...
09/05/2022

🎉วารสารกรมคุมประพฤติ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2/2565 สามารถดาวน์โหลดอ่านได้แล้วตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ

📌E-magazine: https://online.flipbuilder.com/bhde/wqvt/


📌Website: http://www.probation.go.th/documents.php?id=158

#วารสารกรมคุมประพฤติ #ปีที่28 2/2565

หรือสแกนที่ QR code วารสารฯ

09/05/2022

📣📣ขอเชิญรับชม 🔴LIVE

📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡

💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"

📅ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.30 น.
📌ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

📢📢 ขอเชิญติดตามการให้สัมภาษณ์ ...🗣 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในประเด็น การสร้างการรับ...
07/05/2022

📢📢 ขอเชิญติดตามการให้สัมภาษณ์ ..
.
🗣 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในประเด็น การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
.
🗣และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในประเด็น ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

📺 ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. ทางรายการ ไทยแลนด์วีกลี่ ช่องไทยรัฐทีวี 32

กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2565     วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2565 ) นายวิตถวัลย์ สุนท...
04/05/2022

กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2565
วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2565 ) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณชั้น 2 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กร...
03/05/2022

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

คุมประพฤติจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่...
01/05/2022

คุมประพฤติจัดกิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานพิธีเปิดโครงการลดการกระทำผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา โดยมีนายวราวุธ คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องจัดประชุม โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ คดีขับรถขณะเมาสุราที่ได้รับการจำแนกว่า มีความเสี่ยงสูงและปานกลาง ต่อการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน 20 คน โดยหลักสูตรเป็นการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง บุคคลอื่น และสังคม ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ลด ละ เลิก ในการดื่มสุรา ในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า
“โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในท้องถนน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุมาจากการดื่มสุรา ซึ่งเป็นความสำคัญมากเพราะถ้าหากเราสามารถรณรงค์และแก้ไขผู้ที่ดื่มสุราและขับรถแล้วไปก่ออุบัติเหตุได้ ก็เท่ากับเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทางกรมคุมประพฤติก็เลยพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาที่จะดำเนินการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤตินิสัยของเค้า คิดว่าถ้าเราสามารถแก้คน 147 คนนี้ได้ ให้เค้าตระหนักและหยุดยุติในเรื่องของพฤติกรรมพอดื่มสุราแล้วขึ้นไปขับรถ ก็จะทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลดลง ในระยะที่เรียกว่ายั่งยืน ผมอยากจะขอความร่วมมือและขอร้องว่า ทุกท่านถ้าคิดจะดื่มสุราก็อย่าขึ้นไปบนยานพาหนะแล้วก็ไปขับ เพราะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมีอาการมึนเมาถึงจะไม่มาก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเราไม่ทราบ ทุกคนก็น่าจะตระหนักเรื่องนี้ร่วมกัน”

29/04/2022

📣📣ขอเชิญรับชม 🔴LIVE

📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 จังหวัดลำปาง 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡

💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"

📅ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 16.30 น.
📌ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร29 เมษา...
28/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2565
.
"ทรงพระเจริญ"
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

📢📢ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงาน.. 📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ...
27/04/2022

📢📢ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงาน..

📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 จังหวัดลำปาง 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡
💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"

📢📢ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงาน..

📜"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 จังหวัดลำปาง 💰 และ ยุติธรรมพบประชาชน 🏡
💸"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"

📅ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
📌ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

📅ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
📌ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

📢สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
📞กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. 0 2141 2767-8
📞กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4840 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

#กระทรวงยุติธรรม #สมศักดิ์ #เทพสุทิน สมศักดิ์ เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่5 #เชียงใหม่ #ครั้งที่6 #ลำปาง
#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน

คุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565 วันนี้ ( 27 เมษายน 2565 )...
27/04/2022

คุมประพฤติจัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565
วันนี้ ( 27 เมษายน 2565 ) เวลา 13.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติจัดประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่1/2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบเรื่องการรายงานความคืบหน้าการศึกษาผลการยกเลิกพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รายงานยอดการเรี่ยไรเงินบริจาคเดือนสิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565 รายงานการเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการตรวจสอบงบรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 พิจารณาสรรหากรรมการมูลนิธิฟื้นฟูฯ และการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟู

อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือประธานกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ    วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๕) นายวิ...
26/04/2022

อธิบดีกรมคุมประพฤติหารือประธานกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ
วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๕) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้การต้อนรับ นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม ประธานกรรมการจริยธรรมกรมคุมประพฤติ นายวโรดม วีระภุชงค์ และนางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร กรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ กรมคุมประพฤติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ การดำเนินงานของกลุ่มงานจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ และการดำเนินงานของกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ
หลังจากนั้น นายณรงค์ สุวรรณเปี่ยม นายวโรดม วีระภุชงค์ และนางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจริยธรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กรมคุมประพฤติ นอกจากนั้น ได้มีการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านจริยธรรม ของกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ และการดำเนินงานของกลุ่มงานจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

25/04/2022
[Live] 20.30 น. #ตอบโจทย์ : กฎหมายป้องกัน "บุคคลอันตราย" ผิดซ้ำซาก "คดีทางเพศ" (25 เม.ย. 65)

#ตอบโจทย์ : กฎหมายป้องกัน "บุคคลอันตราย" ผิดซ้ำซาก "คดีทางเพศ" (25 เม.ย. 65)
• ร่วมสนทนาประเด็น
ร่างกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และประโยชน์ต่อสังคม

ผู้ร่วมรายการ
• สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

📌 ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น กฎหมายป้องกัน “บุคคลอันตร...
25/04/2022

📌 ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในประเด็น กฎหมายป้องกัน “บุคคลอันตราย” ผิดซ้ำซาก “คดีทางเพศ”
.
📺 ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
⏰ ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางรายการ ตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
.
🎤 ผู้ดำเนินรายการ : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

📌 ขอเชิญติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์

🗣️ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในประเด็น กฎหมายป้องกัน “บุคคลอันตราย” ผิดซ้ำซาก “คดีทางเพศ”
.
📺ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
⏰ ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทางรายการ ตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
.
🎤 ผู้ดำเนินรายการ : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

สิ้นสุดการรอคอย!‼️📌[ประกาศ] ▶️ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ...
23/04/2022

สิ้นสุดการรอคอย!‼️

📌[ประกาศ]

▶️ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
.
👉 อ่านรายละเอียดได้ที่

https://probation.thaijobjob.com/202112/index.php

ขอแสดงความยินดี🎉 และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ ✌
________________
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
☎️ 0 2141 4803 (วันและเวลาทำการ)

ที่อยู่

กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราช
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621414749

เว็บไซต์

http://www.probation.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมคุมประพฤติ Department of Probationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 วันนี้ (27 มกราคม 2565) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยเทียบกับเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง พบว่า การเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 22.99 ผู้บาดเจ็บ admit ลดลงร้อยละ 25.20 ผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 18.65 ผู้เสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ลดลงร้อยละ 49.69 อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อปริมาณการเดินทางหนึ่งแสนคันลดลงร้อยละ 31.83 สะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นผลจากการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังของหน่วยงานภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีข้างต้น ประกอบด้วยมาตรการด้านกฎหมาย ให้หาแนวทางเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้สูงขึ้น และนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องตรวจจับความเร็วในบริเวณที่มีความเสี่ยง มาตรการด้านถนน ให้จัดทำมาตรฐานทางข้าม สำรวจและปรับปรุงวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย และมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้ประชาชน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการข้ามทางที่ปลอดภัย
กรมคุมประพฤติเสนอ JSOC มาตรการและกลไกในการดูแลผู้พ้นโทษในการสัมมนา “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” . วันนี้ (27 มกราคม 2565) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” ทางออนไลน์ผ่านทางระบบ Application Cisco Webex Meetings จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ทั้งในบริบทสากลและบริบทสังคไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคม รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไป . ในโอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน จันทะพรม ผู้อำนวยการกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางโทษประหารชีวิตกับบริบทของสังคมไทย” เกี่ยวกับมาตรการและกลไกในการดูแลผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ศูนย์ JSOC) ตลอดจนร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมผลักดันให้กำหนดเป็นนโยบายในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ . ในขณะที่ทิศทางของโทษประหารชีวิตของประเทศไทยยังอยู่ในการพิจารณาหลายมิติ สิ่งที่คุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมดำเนินการคือ กลไกการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในบทบาทของอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการติดตามควบคุมพฤติกรรมและสร้างกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ
คุมประพฤติ ภาค 6 แข่งขันประชันฝีมือ Street Food สร้างอาชีพ . กรมคุมประพฤติ เดินหน้าจัดประกวดแข่งขันการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับ ภาค โดยสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ภาค 6 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ผนึกกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ นำโดยนายนพนันท์ ทับทิม ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) และประกวดการทำอาชีพ Street Food สร้างอาชีพ “สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีนายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 . สำหรับผลการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ รอบชิงชนะเลิศในระดับภาค 6 ได้แก่ ประเภทอาหารคาว รางวัลชนะเลิศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เมนูข้าวกระเพราห่อไข่ รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เมนูข้าวผัดไรเบอร์รี่ปลาทู รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก เมนูข้าวยำปลาแซ่บ ประเภทอาหารหวาน รางวัลชนะเลิศ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เมนู เค้กซูชิโรล รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสาขาสวรรคโลก เมนู เปียกปูนกะทิสด รองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก เมนูครองแครงมะพร้าวอ่อน . การจัดกิจกรรม Street Food สร้างอาชีพ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและสถานประกอบการ ภาคเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พิสูจน์ฝีมือในครั้งนี้อีกด้วย
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ก้าวสู่ปีที่ 64 วันนี้ (25 มกราคม 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ก้าวสู่ปีที่ 64 สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 โดยมี พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
กรมคุมประพฤติซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจศูนย์ JSOCและร่างกฎหมายป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ วันนี้ ( 24 มกราคม 2565) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ JSOC และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ....ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมคุมประพฤติ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (online conference) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยสรุป ในการ “การแก้ไขผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสเป็นคนดี” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ในระยะเร่งด่วน จึงมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation ad hoc Center) หรือ “ศูนย์ JSOC” ขึ้น ตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อบริหารจัดการผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีความเสี่ยงจะไปก่อคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญ โดยการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองและตำรวจ เพื่อมิให้ผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำให้มีประสิทธิภาพ จึงยังต้องมีกิจกรรมในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนในระยะยาวกระทรวงยุติธรรมได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเพื่อเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ สื่อท้องถิ่นการประชุมของจังหวัดหรือการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
กรมคุมประพฤติยกระดับพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ วันนี้ (24 มกราคม 2565) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ภายใต้โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ โดยมีพนักงานคุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร “และกองพัฒนาการคุมประพฤติ จำนวน 37 คน” เข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การกระทำผิดคดีทางเพศมักสร้างความหวาดกลัวให้สังคม โดยเฉพาะกับเหยื่อที่จะเกิดบาดแผลทางกายและส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย แม้ผู้กระทำผิดคดีทางเพศของกรมคุมประพฤติจะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่บางส่วนมีปัญหาซับซ้อน อาทิ มีอาการทางจิต มีปัญหาการใช้ยาเสพติด ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ตลอดจนมีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดซ้ำ ซึ่งกรมคุมประพฤติ ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะสร้างเครื่องมือประเมินที่มีมาตรฐานและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะสำหรับผู้กระทำผิดกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่สังคมมากยิ่งขึ้น
[สกู๊ปข่าว] . กรมคุมประพฤติลุยเปิดเตาแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค . หวนกลับมาอีกครั้ง!! กับกิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ หลังทิ้งช่วงห่างไปสักระยะ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการหวนคืนกลับมาในคราวนี้ เป็นการยกระดับการแข่งขันจากระดับจังหวัด สู่ระดับภาค เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือชิงแชมป์ในระดับประเทศ . การจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่มีการคิกออฟกิจกรรมเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และทยอยดำเนินการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด จนล่าสุด สำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติรวมตัวกันจัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ อีกครั้งในระดับภาค หลังผ่านพ้นช่วงวิกฤต COVID-19 และมีการผ่อนปรนมาตรการ โดยการนำผู้ชนะเลิศของแต่ละสำนักงานคุมประพฤติระดับจังหวัดมาแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของภาค เข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ . ประเดิมการแข่งขันด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดภาค 3 นำโดยนางอารยา ศิริทิพย์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 3 จัดกิจกรรมการประกวดการทําอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซึ่งเหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดต่างสร้างสรรค์เมนูอันหลากหลาย อาทิ ทะเลลุยสวน ผัดหมี่พิมาย ห่อหมกทะเล มาชิงชัย ปรากฏผลรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาหารคาว ได้แก่ เมนู “ซาซิมิปลานิล” และประเภทอาหารหวาน เมนู “บัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อน” ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รวมถึงของขวัญสุดพิเศษ “กระทะเหล็ก” เป็นที่ระลึกอีกด้วย . ส่วนทางด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดภาค 1 จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำเชฟระดับประเทศอย่าง นายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารและธุรกิจการขายอาหาร เช่น การขายอาหาร Street Food การขาย Delivery ก่อนประชันฝีมือประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับภาค โดยผู้ชนะเลิศประเภทอาหารคาว ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเมนู “ข้าวมันไก่” ผู้ชนะเลิศประเภทอาหารหวาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ในเมนู “เกสรลำเจียก” . เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัด ภาค 5 ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ไม่น้อยหน้า ดำเนินโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือการทำอาหารแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยวิทยากรจากสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย พร้อมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ผลรางวัลชนะเลิศทั้งอาหารคาว ที่รังสรรค์เมนู “คั่วแห้งไก่สามหมอก” และอาหารหวาน กับเมนู “วุ้นรวมใจแม่ฮ่องสอน” ตกเป็นของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดแข่งขัน Street Food สร้างอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข . “การจัดประกวดการทำอาหาร จะเป็นการยกระดับฝีมือของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้เป็นมาตรฐาน และต่อยอดผู้ที่มีฝีมือให้ไปสู่ระดับมืออาชีพ มีการฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมต่อผู้เคยกระทำผิดว่ามีศักยภาพ และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สำหรับผู้ชนะการประกวดในระดับภาค จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 30 ปีอีกด้วย” อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว