กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation กรมคุมประพฤติ Department of Probation (Official) www.probation.go.th
(12)

วิสัยทัศน์ (Vision):
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ”

กรมคุมประพฤติ จัดเวิร์คช็อประดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้...
25/08/2023

กรมคุมประพฤติ จัดเวิร์คช็อประดมความคิดเห็น ถอดบทเรียนความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จัดเวิร์คช็อปแบ่งกลุ่มถก 4 ประเด็น ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาหรือความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะแซงชัวรี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซํ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีความท้าทายหลายประการ อาทิ การพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม เนื่องจากปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดแต่ละรายมีความซับซ้อนและมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงหลายประการ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และมีความละเอียดอ่อนในทางปฏิบัติ เพราะเกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องมีการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และควรมีแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยจําเป็นต้องมีการระดมความเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดที่มีความเหมาะสม ผ่านกระบวนการเฝ้าระวังของกรมคุมประพฤติเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้สามารถดำรงชีพอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข”
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น พร้อมอภิปราย ออกเป็น 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. ความได้สัดส่วนของการใช้มาตรการที่ต้องกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกเฝ้าระวัง ทั้งในเรื่องการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้และปัญหายาเสพติดที่นำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ
2. กระบวนการติดตามและสงเคราะห์ระหว่างการเฝ้าระวังซึ่งได้พิจารณาถึงกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตั้งแต่กระบวนการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษ มีการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ข้อบ่งชี้และการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการจำแนกผู้กระทำผิด ผู้เข้าร่วมได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและจำแนกความเสี่ยงการกระทำผิดซ้ำ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากำหนดในการใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษสำหรับนักโทษเด็ดขาดเป็นเฉพาะราย
4. มาตรการแก้ไขฟื้นฟู โดยใช้มาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการอื่นใด มีการนำเสนอรูปแบบที่อาจใช้ในการแก้ไขผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้กฏกระทรวงเรื่องมาตรการแก้ไขฟื้นฟูที่อยู่ระหว่างจัดทำสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไปสรุปเสนอเป็นนโยบายต่อผู้บริหารและจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่อีสานใต้เติมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ...
24/08/2023

กรมคุมประพฤติลงพื้นที่อีสานใต้เติมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานคุมประพฤติ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” พื้นที่เขต 3 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายในการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564” พร้อมด้วย พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ การดูแลแก้ไขและบำบัดช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดยเฉพาะในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานโดยให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความเข้าใจปัญหาและเป็นพลังเสริมกับหน่วยงานภาครัฐในการดูแลป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เข้าร่วมโครงการ คือ อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขต 3 จำนวนทั้งสิ้น 230 คน
กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายและเติมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติและวิทยากรจากกองบริหารและส่งเสริมเครือข่าย และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การติดตาม ดูแล สอดส่องและเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดรวมไปถึงผู้กระทำผิดที่มีลักษณะคดีอุกฉกรรจ์รุนแรงอันเกี่ยวกับปัจจัยในการใช้ยาเสพติดหรือเป็นผู้เคยติดยาเสพติดมาก่อน การแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ตามระเบียบแนวทาง เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีความเข้าใจในสถานการณ์และยุทธศาสตร์ในด้านการบำบัดยาเสพติด การคุมประพฤติและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในบทบาทของกรมคุมประพฤติ รวมไปถึงสามารถที่จะติดตามสอดส่องกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม ตลอดจนการคืนคนดีสู่สังคมโดยบูรณาการการทำงานกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาหรือความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ”กรม...
23/08/2023

กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาหรือความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ”
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาหรือความท้าทายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะแซงชัวรี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน และรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การ ประสานส่งต่อภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

คุมประพฤติร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดศูนย์ CARE กรมราชทัณฑ์  วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2566 ) นายนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อ...
21/08/2023

คุมประพฤติร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดศูนย์ CARE กรมราชทัณฑ์
วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2566 ) นายนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรม ร่วมเป็นกรรมการในการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ( CARE : Center for Assistamce to Reintegratyon and Employment ) ต้นแบบ ด้านการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น3 จังหวัดนนทบุรี
สำหรับผลการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ต้นแบบ ระดับกรมราชทัณฑ์ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลา และรองชนะเลิศอันดับสาม แก่ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของกรมราชทัณฑ์จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานทั้งขณะต้องโทษในเรือนจำและนำความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อดำเนินการตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

คุมประพฤติประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2567 ครั้งที่ 2/2566วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบ...
21/08/2023

คุมประพฤติประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2567 ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (21 สิงหาคม 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมคุมประพฤติ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การปฏิบัติงานคุมประพฤติเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาสาสมัครคุมประพฤติเขต 4 ขานรับขับเคลื่อนบทบาทเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนา...
18/08/2023

อาสาสมัครคุมประพฤติเขต 4 ขานรับขับเคลื่อนบทบาทเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” พื้นที่เขต 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขต 4 จำนวน 220 คน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ จัดขึ้น ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด การดูแลแก้ไขและบำบัดช่วยเหลือผู้กระทำผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด บูรณาการการทำงานโดยให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความเข้าใจปัญหาและเป็นพลังเสริมกับหน่วยงานภาครัฐในการดูแลป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด
โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนอกจากการบรรยายและเสริมเติมองค์ความรู้ในทางทฤษฎีแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การติดตาม ดูแล สอดส่องและเฝ้าระวังผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดรวมไปถึงผู้กระทำผิดที่มีลักษณะคดีอุกฉกรรจ์รุนแรงอันเกี่ยวกับปัจจัยในการใช้ยาเสพติดหรือเป็นผู้เคยติดยาเสพติดมาก่อน การแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสงเคราะห์ตามระเบียบแนวทาง เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีความเข้าใจในสถานการณ์และยุทธศาสตร์ในด้านการบำบัดยาเสพติด การคุมประพฤติและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในบทบาทของกรมคุมประพฤติ รวมไปถึงสามารถที่จะติดตามสอดส่องกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม ตลอดจนการคืนคนดีสู่สังคมโดยบูรณาการการทำงานกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ

คุมประพฤติ จับมือพหุภาคี พัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอ...
16/08/2023

คุมประพฤติ จับมือพหุภาคี พัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด
วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินการโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา 15 วัน รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2566 ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ โดยมีพันเอกยุทธนา สุนทรมณี ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 นางตะติมา นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจาก กรมคุมประพฤติ ได้บูรณาการร่วมกับกองทัพบก ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดูแล แก้ไข และฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา 15 วัน ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่จำแนกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ให้สามารถพัฒนาทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ตลอดจนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากนั้น รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

การประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังกรมคุมประพฤติวันนี้ (15 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุม...
15/08/2023

การประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังกรมคุมประพฤติ
วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง โดยเชิญผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และ ก.พ. พร้อมด้วยกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมหารือครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำไปปรับแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ ตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ตามที่ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาด้านการบริหารจัดการโครงสร้าง และอัตรากำลังของกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสำนักงานคุมประพฤติ รวมถึงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมคุมประพฤติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริ...
11/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

คุมประพฤติล่องใต้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติพื้นที่เขต 8 ณ จังหวัดระนองนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุ...
11/08/2023

คุมประพฤติล่องใต้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติพื้นที่เขต 8 ณ จังหวัดระนอง
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” พื้นที่เขต 8 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระนองการ์เดน จังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติงานภายใต้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมถึงการติดตามดูแลสอดส่องและเฝ้าระวังผู้กระทำผิดโดยเฉพาะคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ อาทิ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ตลอดจน การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกและเสริมกระบวนการคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขต 8 จำนวน 100 คน โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนงานของกรมคุมประพฤติ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต 8 และวิทยากรจากกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนและบรรยายพิเศษในประเด็นหัวข้อที่มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมกับเปิดเวทีให้อาสาสมัครคุมประพฤตินำเสนอประสบการณ์ในการลงพื้นที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและติดตามสอดส่องเฝ้าระวัง รวมถึงบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทต่างๆในการทำงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี     วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธ...
11/08/2023

คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุมประพฤติร่วมกิจกรรม “โครงการ ธพส. ร่วมใจไถ่ชีวิต โค – กระบือ (ครั้งที่ 2)”      วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายวีระก...
11/08/2023

คุมประพฤติร่วมกิจกรรม “โครงการ ธพส. ร่วมใจไถ่ชีวิต โค – กระบือ (ครั้งที่ 2)”
วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมกิจกรรม “โครงการ ธพส. ร่วมใจไถ่ชีวิตโค – กระบือ (ครั้งที่ 2)” พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ณ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า 4 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีคุมประพฤติ เปิดอาคารที่ทำการ สำนักงานคุมประพฤติจ.ชุมพร แห่งใหม่ พร้อมรองรับภารกิจและให้บริการประชาชน วันนี้ (10 สิ...
10/08/2023

อธิบดีคุมประพฤติ เปิดอาคารที่ทำการ สำนักงานคุมประพฤติจ.ชุมพร แห่งใหม่ พร้อมรองรับภารกิจและให้บริการประชาชน
วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรแห่งใหม่ โดยมี นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ที่ได้อาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาสำนักงานคุมประพฤติแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยนโยบายของกรมคุมประพฤติ “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม” อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของพลังภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของจังหวัดชุมพร เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนและสังคมต่อไป
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ก่อตั้งและเริ่มเปิดดำเนินการในการขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2532 โดยสังกัดสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม มีที่ทำการอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร (ปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ได้ย้ายที่ทำการมาประจำอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างของหอประชุมจังหวัดชุมพร และเมื่อภารกิจงานคุมประพฤติและบุคลากร ได้ขยายเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 2 งาน 33 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรแห่งนี้

คุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2566วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) นางธารินี แสงสว่า...
09/08/2023

คุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 10-06 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex Meetings

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการพิจารณา ตรวจ กลั่นกรอง และติดตามการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม และพิจารณาผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และผลการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 กรมราชทัณฑ์ อันดับที่ 2 กรมคุมประพฤติ และอันดับที่ 3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2567เมื่อวันที่ 8 สิงหา...
09/08/2023

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามภารกิจ (Functional KPIs) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรมและเป็นผลการดำเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบหลัก ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด กลไกการประเมินและเกณฑ์การประเมิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด จากนั้น ได้มอบหมายให้กองที่รับผิดชอบนำข้อสังเกตที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว ก่อนนำเสนอไปยังคณะกรรมการกำกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง     เมื่...
09/08/2023

กรมคุมประพฤติจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องกิจกรรมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

คุมประพฤติคว้า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ลำดับที่ 2” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางธารินี แ...
08/08/2023

คุมประพฤติคว้า “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ลำดับที่ 2” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 12 หน่วยงาน โดยกรมคุมประพฤติได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการตามเกณฑ์ข้อ 6-9 ดังนี้ ข้อ 6 องค์กรมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทําความดีจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในข้อที่ 3 ข้อ 7 องค์กรมีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้นองค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ข้อ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทําเป็นเอกสารและจัดทําสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และข้อ 9 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ ขณะนี้ กรมคุมประพฤติผ่านการประเมินในระดับที่ 3 เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โดยที่ประชุมมีการพิจารณาความโดดเด่นของการดำเนินงานฯ กรมคุมประพฤติมีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

คุมประพฤติเดินสายเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 1 รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที...
08/08/2023

คุมประพฤติเดินสายเสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เขต 1 รองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์พระนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติงานภายใต้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมถึงการติดตามดูแลสอดส่องและเฝ้าระวังผู้กระทำผิด โดยเฉพาะคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ อาทิ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ตลอดจนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุกและเสริมกระบวนการคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขต 1 จำนวน 140 คน โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนงานของกรมคุมประพฤติผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต 1 และวิทยากรกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนและบรรยายพิเศษในประเด็นหัวข้อที่มีความสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมกับเปิดเวทีให้อาสาสมัครคุมประพฤตินำเสนอประสบการณ์ในการลงพื้นที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและติดตามสอดส่องเฝ้าระวัง รวมถึงบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในบทบาทต่างๆ ในการทำงานเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอีกด้วย

สำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานคุมประพฤติ เรื่อง “บท...
07/08/2023

สำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานคุมประพฤติ เรื่อง “บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565”
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแองเจลา ชั้น 2 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีค่าพาหนะให้) หรือรับฟังการอบรมผ่านระบบ Webex คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะ

สำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับพนักงานคุมประพฤติ เรื่อง “บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมแองเจลา ชั้น 2 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีค่าพาหนะให้) หรือรับฟังการอบรมผ่านระบบ Webex คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Wb2ZliBNA4DXcljRnMX9FyqO7EFNkXufjOg1QG37lVcGWQ/viewform
*เนื่องจากเป็นหลักสูตรเฉพาะ ขออนุญาตเปิดรับเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านคุมประพฤติเป็นหลัก

*กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวณหทัย ไกรสรสวัสดิ์ เบอร์ 083-1263829

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2566     วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) นายวิษณุ เค...
04/08/2023

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และคณะกรรมการจากหน่วยงานสำคัญ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5-01 ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ จากนั้น ได้เข้าสู่วาระพิจารณาร่างกฎกระทรวงการกำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดซ้ำ พ.ศ. .... ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้กรมราชทัณฑ์นำไปปรับแก้ตามความเห็นของที่ประชุมก่อนดำเนินการนำเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณานำเสนอคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ อันประกอบด้วย คณะอนุกรรมการมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด และคณะอนุกรรมการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ เป็นไปตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขฟื้นฟูและมาตรการสำคัญอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล" รุ่นที่ 23      วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ...
04/08/2023

คุมประพฤติร่วมบรรยายในการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล" รุ่นที่ 23

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้วิธีการคุมประพฤติและวิธีการเพื่อความปลอดภัย” ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 23 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 ราย ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ ได้บรรยายถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ ภารกิจของกรมคุมประพฤติในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อาทิ การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ การทำงานบริการสังคม รวมทั้งอำนาจศาลเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ และภารกิจอื่น ๆ เช่น การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ การนำระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้ในงานคุมประพฤติ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 การดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ และโครงการที่สำคัญ อาทิ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการ Street Food และกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกับวิทยากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุมประพฤติติวเข้ม อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ กทม. สนับสนุนภารกิจงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ...
03/08/2023

คุมประพฤติติวเข้ม อาสาสมัครคุมประพฤติ เขตพื้นที่ กทม. สนับสนุนภารกิจงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (3 สิงหาคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมโครงการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคืออาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ร่วมสนับสนุนดูแล ช่วยเหลือ บำบัดรักษาผู้กระทำผิดที่ส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานทั้งในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้กระทำผิดที่ติดยาเสพติดในมิติของภารกิจกรมคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากประสบการณ์ศึกษาดูงานที่ผ่านมา “งานอาสาสมัครคุมประพฤติ” ถือเป็นงานอาสาที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับกรมคุมประพฤติ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญๆ และด้วยในช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่กรมคุมประพฤติจะต้องดูแลผู้ติดยาเสพติด ผู้กระทำผิดที่มีลักษณะการกระทำผิดที่รุนแรงอุกฉกรรจ์เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติในการช่วยสนับสนุนในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริง การติดตาม ควบคุม สอดส่อง และการเฝ้าระวัง ตลอดจนการจัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ให้กระทำผิดซ้ำ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและสร้างความผาสุขให้แก่ประชาชน
ในโอกาสนี้ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายของกรมคุมประพฤติ และทิศทางการทำงานในภาพรวมการแก้ไขฟื้นฟูและบำบัดผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมด้วยพันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ บรรยายเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ Electronic Monitoring (EM) มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดคดียาเสพติด
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด การสอดส่องและเฝ้าระวังผู้กระทำผิด รวมถึงการร่วมดำเนินกิจกรรมโปรแกรมเพื่อการดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดที่อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินการกับพนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ภายหลังจบโครงการครั้งนี้ “พลังของอาสาสมัครคุมประพฤติ” จะเป็นพลังสนับสนุนหน่วยงานรัฐเพื่อการแก้ไขบำบัดผู้กระทำผิดโดยเฉพาะคดียาเสพติดให้บรรเทาเบาบางลงได้

ที่อยู่

กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621414749

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมคุมประพฤติ Department of Probationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด