กรมคุมประพฤติ Department of Probation

กรมคุมประพฤติ Department of Probation กรมคุมประพฤติ Department of Probation (Official) www.probation.go.th วิสัยทัศน์ (Vision):
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ”
(7)

เปิดเหมือนปกติ

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11     วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี...
05/02/2021

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 โดยมีนางสาวจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ตึกศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมโครงการติดตามด้วยความห่วงใย   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี แสงสว่าง รอง...
05/02/2021

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมโครงการติดตามด้วยความห่วงใย
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมโครงการติดตามด้วยความห่วงใย โดยมีนายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือ วางแผน รวบรวมข้อมูล และได้ทราบถึงขอบเขตภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนโครงการติดตามด้วยความห่วงใยของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของศาลครบถ้วนแล้วให้ได้รับการฟื้นฟู เยียวยา ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคืนคนดีสู่สังคม เพื่อจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกันในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กรมคุมประพฤติเตรียมเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14. วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบ...
03/02/2021

กรมคุมประพฤติเตรียมเข้าร่วมการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14
.
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ และด้านพิธีการและกิจกรรมคู่ขนานสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 (14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ครั้งที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาการกำหนดบทบาทของหน่วยงานไทย และองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
สำหรับการประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14 มีกำหนดจัดขึ้น ณ Kyoto International Conference Center นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2564 ในรูปแบบผสม (Hybrid Format) ภายใต้หัวข้อหลัก “การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” โดยมีกิจกรรมในห้วงการประชุม ประกอบด้วย การประชุมระดับสูง การประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุม กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการเจราจาร่างปฏิญญาเกียวโต (Kyoto Declaration) ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประชุม
.
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอกิจกรรมคู่ขนานหัวข้อ “อาสาสมัครกับการกลับคืนสู่สังคมของผู้กระทำผิด” โดยอภิปรายร่วมกับผู้แทนจากประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น เคนย่า ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 นี้ด้วย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/02/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ร่วมกิจกรรม ปั้นโคก สร้างหนอง ทำนาตามโครงการพระราชทานฯ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ร่วมกับสมาชิกฟาร์ม ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารโรงเก็บอุปกรณ์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
03/02/2021

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

✨2 กุมภาพันธ์ "วันนักประดิษฐ์" ตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นและประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และนอกจากการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

✨น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#วันนักประดิษฐ์
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น บำบัดยาเสพติด. กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ร่ว...
02/02/2021

กรมคุมประพฤติพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น บำบัดยาเสพติด
.
กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ร่วมมือวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อาทิ การทำโรตีชาชัก การทำขนมซาลาเปา เค้กกล้วยหอม วุ้นกะทิ และปาท่องโก๋ ไก่สังขยา ตลอดจนการฝึกวิชาชีพช่างไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมด้วยวิธีทางอาชีวบำบัด พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต เตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความรู้และทักษะทางด้านอาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
.
การฝึกวิชาชีพ (Vocational) ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เนื่องจากเป็นการกระตุ้นการเสริมสร้างอาชีพ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการก่อให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และส่งผลต่อทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพอีกด้วย

ขอบคุณภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

กรมคุมประพฤติเตรียมส่ง Street Food สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด. วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรม...
01/02/2021

กรมคุมประพฤติเตรียมส่ง Street Food สร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด
.
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ หารือแนวทางการจัดประกวดทำอาหารตามโครงการอบรมวิชาชีพด้านการทำอาหารให้แก่ผู้กระทำผิด ร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
ดร.โฆสิต กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิด ต่อยอดเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารเชฟลูกกรงเหล็ก โดยการฝึกฝีมือการทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟลูกกรงเหล็กสู่การเป็นเชฟระดับ Fine Dining ในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ด้วยการจัดประกวดการทำอาหารในลักษณะ Street Food ร่วมกับภาคประชาชน โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งเสริมอาวุธด้วยการให้ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การบริหารจัดการ การตลาดออนไลน์ รวมทั้งภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับ Street Food ให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางการประกอบอาชีพด้านการทำอาหารครอบคลุมในทุกระดับ อันเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้กระทำผิดต่อไป

กรมคุมประพฤติดึง EF พัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน. วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์ สุน...
01/02/2021

กรมคุมประพฤติดึง EF พัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิต แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
.
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมเพื่อพิจารณาการนำแนวคิดทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Executive Function: EF) มาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม นายสุรชาติ เล็กน้อย ผู้อำนวยการบริหารสถาบันรักลูก และคุณปรารถนา หาญเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถานการณ์การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี กรมคุมประพฤติ จึงนำแนวคิดทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่มีความสำคัญในการควบคุมอารมณ์ ความคิด การวางแผนและการแก้ไขปัญหา มาปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และเชื่อมโยงกับ Eco System โดยมีสื่อ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวกรมคุมประพฤติจะต้องมีการจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันรักลูก เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบ ทั้งนี้ จะมีการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ใกล้เคียง สู่การสร้างกลไกการดูแลระดับพื้นที่ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นางสุดฤดี ...
01/02/2021

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นางสุดฤดี ศรีอรุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดกลางให้กับ 1.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2.หัวหน้ากลุ่ม 3.พนักงานคุมประพฤติ 4.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัว เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

31/01/2021
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

น้ำพระราชหฤทัยทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด ๑๙
.
.
"ด้วยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ทรงพระเจริญ
#covid19

กรมคุมประพฤติเสริมสร้างงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ. กรมคุมประพฤติส่งเสริมงานหัตถกรร...
30/01/2021

กรมคุมประพฤติเสริมสร้างงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ
.
กรมคุมประพฤติส่งเสริมงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ สู่ผลิตภัณฑ์สายคล้องหน้ากากอนามัยหลากสี ฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ
.
กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรม ร้อยลูกปัดมโนราห์ เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย พวงกุญแจ ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ระลอกใหม่ ได้ปรับกลยุทธ์เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นสายคล้องหน้ากากอนามัยหลากสีสัน ฝีมือจากผู้ถูกคุมความประพฤติ ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง
.
สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดจำหน่ายผ่านทาง Facebook “หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ คนดีสมุย” https://www.facebook.com/profile.php?id=100051412627858 ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทาง Facebook หรือติดต่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-419122, 077-418448
.
ผลิตภัณฑ์คนดีสมุย หรือผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และได้รับสิทธิ์ใช้สัญลักษณ์ OTOP (One Tambon One Product) นอกจากนี้ ยังได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้แสดงใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.193/2558 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เตรียมขับเคลื่อนงานเชิงรุกในทุกมิ...
29/01/2021

กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เตรียมขับเคลื่อนงานเชิงรุกในทุกมิติ

วันนี้ (29 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ตรวจพิสูจน์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้พักการลงโทษ ผลการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกรมคุมประพฤติ และความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำอาหารให้แก่ผู้กระทำผิดทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ฝากความห่วงใยไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองและผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

กรมคุมประพฤติเตรียมจัดค่ายสานสัมพันธ์ ดึงครอบครัวร่วมจัดการปัญหายาเสพติด. วันนี้ (28 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต...
28/01/2021

กรมคุมประพฤติเตรียมจัดค่ายสานสัมพันธ์ ดึงครอบครัวร่วมจัดการปัญหายาเสพติด
.
วันนี้ (28 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ 3 โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรกรมคุมประพฤติและพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
โครงการค่ายสานสัมพันธ์ เป็นโครงการต่อเนื่องที่นำครอบครัวและผู้ถูกคุมความประพฤติมาร่วมกิจกรรมค่ายที่เน้นการให้ความสำคัญของครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งจากผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและผู้ถูกคุมความประพฤติในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดค่ายครั้งที่ 3 จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงศักยภาพของครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิก และการสร้างความเข้าใจถึงอารมณ์ ทั้งในด้านการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเป็นปัจจัยส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาโครงการดังกล่าวมาขยายผลต่อการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนในการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม.วันนี้ (28 มกราคม 2564) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอ...
28/01/2021

กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม
.
วันนี้ (28 มกราคม 2564) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
สำหรับการประชุมดังกล่าวมีการรายงานแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565) และมีการพิจารณาแนวทางการกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246

กรมคุมประพฤติเตือนภัย! อย่าหลงเชื่อเรียกรับเงินติดกำไล EM. กรมคุมประพฤติออกโรงเตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกเร...
28/01/2021

กรมคุมประพฤติเตือนภัย! อย่าหลงเชื่อเรียกรับเงินติดกำไล EM
.
กรมคุมประพฤติออกโรงเตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกเรียกรับเงินติดกำไล EM
.
วันนี้ (28 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเตือนภัยประชาชน ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพหลอกลวง เรียกรับเงินเพื่อติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM หรือดำเนินการช่วยเหลือเพื่อเอื้อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม เพราะการติดอุปกรณ์ EM ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
.
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้นำ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM” มาใช้ในการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแล และติดตามกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกอย่างถูกต้องและถี่ถ้วนตามหลักเกณฑ์ 2. กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 อันเป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามคำสั่งของศาล และ 3. กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการประกันตัวชั่วคราว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!
.
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า กรมคุมประพฤติ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ ตลอดจนมาตรการที่ได้กำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชน และบรรดาญาติพี่น้องของผู้กระทำผิด อย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้างใดๆ ที่เป็นการเอื้อผลประโยชน์หรือเรียกทรัพย์สินแต่ประการใด ทั้งนี้ หากพบบุคคลใดแอบอ้างเพื่อเรียกทรัพย์สินเงินทอง ขอให้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานแจ้งสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร. 1111 กด 78

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ     วันนี้ (28 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ...
28/01/2021

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ
วันนี้ (28 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในที่ประชุมมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ แทนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติที่พ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และนายศิริโชค สาธุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และนำเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือศูนย์ EMCC

กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร ปูทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด.เมื่อวันที่ 27 มกราคม ...
28/01/2021

กรมคุมประพฤติเตรียมเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร ปูทางสู่การเป็นเชฟมืออาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด
.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือแนวทางการจัดประกวดทำอาหารตามโครงการอบรมวิชาชีพด้านการทำอาหารให้แก่ผู้กระทำผิด ร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดทำอาหารตามโครงการอบรมวิชาชีพด้านการทำอาหารให้แก่ผู้กระทำผิด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการทำอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ มีรายได้เพียงพอในการดูแลตนเองและครอบครัว ในโอกาสนี้ ดร.โฆสิต ได้กล่าวชื่นชมแนวคิดของการจัดกิจกรรมว่าสามารถตอบโจทย์แนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นแกนนำหลักในการจัดกิจกรรม การบูรณาการการทำงานแบบครบวงจรทั้งกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกรวมไปถึงภาคเอกชน และนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติกำหนดเปิดตัวกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร ในวันที่ 15 มีนาคม ที่จะถึงนี้

ที่อยู่

กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ (Mission): 1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 141 4749

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมคุมประพฤติ Department of Probationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด