โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล ปรัชญา
เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี
ปณิธาน
ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ นดย. เพื่อให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สำหรับปฏิบัติราชการใน ทร. รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล
อัตลักษณ์ของสถาบัน
นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

เปิดเหมือนปกติ

ชานชาลา.ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ              นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรทำนอง : นาวาเอก พ...
30/09/2021
ชานชาลา

ชานชาลา
.
ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ทำนอง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร

เรียบเรียงดนตรี : สิบเอก วาณิช ราชาเดช
ขับร้อง : พันจ่าเอก อินทัช ฤกษ์เย็น

บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
ลำดับภาพ : เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
นับจากวันที่เราได้เกิดมา
ตื่นลืมตาทุกวันมีความหมาย
ดั่งชีวิตก้าวขึ้นบนรถไฟ
โลดแล่นไปหลากหลายเส้นทาง
ยามอ่อนล้าก็ก้าว ลงหยุดพัก
ที่พำนักผ่อนคลาย
ทุกข์ให้จาง ทุกชานชาลาให้ความแตกต่าง
กำหนดทางขึ้นลงตามแต่ใจ
แต่วันใดชีวิตต้องพ้นผ่าน
ตามกาลเวลาวันสุดท้าย
ชานชาลาปลายทางกับมีความหมาย
จุดประกายความทรงจำที่ดี
ทุกๆ เส้นทางที่เราได้ผ่านมา
หลากผู้คนหลายหน้าจากทุกที่
มีปลายทางเดียวกัน คือ ชานชาลาแห่งนี้
สร้างทุกวันที่มีไปด้วยกัน
สร้างทุกวันให้ดีให้แก่กัน
https://youtu.be/3vuv6zhDK-E

ชานชาลา.ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรทำนอง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรเรีย....

วาดฝัน.ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ              นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรทำนอง : นาวาเอก พฤ...
29/09/2021
วาดฝัน

วาดฝัน
.
ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ทำนอง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร

เรียบเรียงดนตรี : สิบเอก วาณิช ราชาเดช
ขับร้อง : พันจ่าเอก อินทัช ฤกษ์เย็น

บันทึกเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
ลำดับภาพ : เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
ชั่วเวลาเพียงพริบตา
กาลเวลาผ่านเลยไป
ทุกเวลายังมีความหมาย
ยังไม่สายจะไปตามฝัน
วันเก่าๆ ให้ผ่านไป
สิ่งใหม่ๆ มีให้แบ่งปัน
ได้ยินเสียงหัวใจเรานั้น
ยังมุ่งมั่นเดินตามต้องการ
ใต้ฟ้าสีคราม
อยากบินไปตามสายลมที่พัดผ่าน
แม้ทางจะไกลใช้เวลาแสนนาน
ไม่สำคัญหากใจยังดี
ร้อยเรียงหลากเรื่องราว
สุขหรือเศร้าเคล้าชีวี
ร้อยใจแต่งแต้มสี
วันที่ดีให้แก่กัน
วันที่ดีตามที่ฝัน
https://youtu.be/d3fKW7aUK88

วาดฝัน.ประพันธ์คำร้อง : พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรทำนอง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตรเรียบ....

28/09/2021
วันเกษียณ

วันเกษียณ
.
คำร้อง/ทำนอง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
เรียบเรียงเสียงประสาน : พันจ่าเอก พงศ์ปณต สังข์สา
ขับร้อง : จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์ จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย
Piano : จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
Guitar : จ่าเอก พงศกร สุทธิพราหมณ์
E.Bass : พันจ่าเอก วิชญฌาณ์ เล็กรังส์
Drum Set : จ่าเอก ชัชชัย โยธีเสวต
บันทึกเสียง/ผสมเสียง : จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
ลำดับภาพ : พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
https://youtu.be/YiRziFjcgxs
.
ประดู่โรยร่วงโรยตามเวลา
สายลมพาปกคลุมทั่วทุกที่
สีเหลืองทองส่องประกายทั่วปฐพี
เพราะวันที่ผลิดอกใบไว้แทนกัน
ดุจชีวิตผ่านเวลามาเนินนาน
มาถึงกาลวันเกษียณวนเวียนผัน
เคยร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมแบ่งปัน
ร่วมสร้างงานอันทรงคุณค่าตราติดใจ
จะจดจำความดีที่สร้างมา
จะจดจำเวลาดีที่สร้างไว้
จะจดจำรอยยิ้มที่จริงใจ
จะจดจำน้ำใจและไมตรี
แต่จากลาครั้งนี้ยังมิลาจาก
จะขอฝากความรักที่ล้นปรี่
กาลเวลาพิสูจน์คนจนวันนี้
วันที่เราทุกคนภาคภูมิใจ

13/09/2021
เพลงใจอาจองดวงนี้….ที่เราจำ

#ทำเพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลม #ทำเพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน
.
เพลงใจอาจองดวงนี้….ที่เราจำ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหม
.
อำนวยการผลิต
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย

รองปลัดกระทรวงกลาโหม
.
ควบคุมการผลิต

พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
.

ดูแลการผลิต
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
ขับร้องรับเชิญพิเศษ
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
พลเรือเอก มนัสวี บูรณพงศ์
พลเรือโท สุทธิพงษ์ อนันตชัย
พลเรือตรี สุวัจ ดอนสกุล
นาวาเอก ถุงเงิน จงรักชอบ
นาวาเอก รพีพล โกมุทแดง
นาวาโท อำนาจ เอี่ยมสอาด
.
คำร้อง-ทำนอง
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
ประสานงาน

พันจ่าเอกหญิง นฤมล โพธิเวส
.
เรียบเรียงเสียงประสาน
พันจ่าเอก พงศ์ปณต สังข์สา
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
ลำดับภาพ
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
พันจ่าตรี ยศพล คุ้มจั่น
.
บันทึกเสียง-ผสมเสียง
จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
.
Violin
พันจ่าเอก มาโนชญ์ จงกิติวิโรจน์
.
Piano
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
ขับร้อง
จ่าเอก ศุภฤกษ์ อ่องเอี่ยม
.
ขับร้องตัวอย่าง
จ่าเอกหญิง โสธิดา ชัยฤทธิไชย
.
ขับร้องคอรัส
จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
จ่าโทหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มชื่น
นางสาว พัชราวลัย วิมลสถิตย์
.
คราถึงวารกาลเกษียณ วนเวียนตามครรลอง
คุณความดีเป็นท่วงทำนอง คล้องจองด้วยความกรุณา
ค่าของคนที่สั่งสม กลมเกลียวผ่านกาลเวลา
ร้อยเรียงกำลังเปี่ยมศรัทธา คุณค่าอยู่คู่ชีวิน
แม้ทำเพื่อตัวอยู่แค่สิ้นลม ทำเพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน
เทิดองค์ราชาอยู่เป็นอาจินต์ เพื่อแผ่นดินชาติมั่นคง
คือผู้รู้และผู้ให้ จดจำไว้รักยืนยง
สิ่งที่สร้างไว้สมดังใจประสงค์ ใจอาจองมิเคยจากลา
(ใจอาจองดวงนี้ที่เราจำ)

#กองทัพเรือ
#กองดุริยางคืทหารเรือ

พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้น...
03/09/2021

พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ ชั้นจ่าเอก ประจำปี งป.๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

🎉ขอเชิญชม🎉Petty Officer 1st Class's Live Concertในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. .รับชมพร้อมกันทางช่องท...
01/09/2021

🎉ขอเชิญชม🎉
Petty Officer 1st Class's Live Concert
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.
.
รับชมพร้อมกันทางช่องทาง Facebook Live :: โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
.
🎻🎸🎺🎷🥁🎹🎤
ดำเนินการโดย นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกฯ ประจำปี งป.64
.
อำนวยการผลิตโดย นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
.
การแสดงคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติศิลป์
.
😷 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้ต้องปฏิบัติการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการกฎเหล็ก 18 ข้อ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ 😷

#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

🎉ขอเชิญชม🎉
Petty Officer 1st Class's Live Concert
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.
.
รับชมพร้อมกันทางช่องทาง Facebook Live :: โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
.
🎻🎸🎺🎷🥁🎹🎤
ดำเนินการโดย นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกฯ ประจำปี งป.64
.
อำนวยการผลิตโดย นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
.
การแสดงคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติศิลป์
.
😷 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้ต้องปฏิบัติการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการกฎเหล็ก 18 ข้อ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ 😷

#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

01/09/2021
Teaser Petty Officer 1st Class’s Live Concert

🎉ขอเชิญชม🎉
Petty Officer 1st Class's Live Concert
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.
.
รับชมพร้อมกันทางช่องทาง Facebook Live :: โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
.
🎻🎸🎺🎷🥁🎹🎤
ดำเนินการโดย นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกฯ ประจำปี งป.64
.
อำนวยการผลิตโดย นาวาเอก อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ
.
การแสดงคอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติศิลป์
.
😷 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้ต้องปฏิบัติการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการกฎเหล็ก 18 ข้อ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ 😷

#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

🇹🇭🇺🇸น้ำใจทหารเรือไทยส่งถึงทหารอเมริกันผู้เสียชีวิต 13 ท่าน#จ่าโอhttps://youtu.be/hBwABREgFi8
31/08/2021
#จ่าโอ น้ำใจทหารเรือไทยส่งถึงทหารอเมริกันผู้เสียชีวิต 13 ท่าน #ขอบคุณน้ำใจ

🇹🇭🇺🇸น้ำใจทหารเรือไทยส่งถึงทหารอเมริกันผู้เสียชีวิต 13 ท่าน
#จ่าโอ
https://youtu.be/hBwABREgFi8

#จ่าโอ น้ำใจทหารเรือไทยส่งถึงทหารอเมริกันผู้เสียชีวิต 13 ท่าน #ขอบคุณน้ำใจ

เพลง ส่งกำลังใจ... โดย กองทัพเรือhttps://youtu.be/-LTWem8r318.พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอก สิ...
24/08/2021
เพลง ส่งกำลังใจ... โดย กองทัพเรือ

เพลง ส่งกำลังใจ... โดย กองทัพเรือ
https://youtu.be/-LTWem8r318
.

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม
รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ
เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยายและรักษาฝั่ง
.
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
คำร้อง/ทำนอง
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
เรียบเรียงเสียงประสาน
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
ผู้ประสานงาน
พันจ่าเอกหญิง นฤมล โพธิเวส
.
ขับร้อง
จ่าเอก ศุภฤกษ์ อ่องเอี่ยม
จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์
จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ
นางสาว ธัญวรัตม์ วงษ์ปิติรัตน์
.
นักดนตรี
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี (Piano)
จ่าเอก ชยพล จันทร์จวง (Guitar)
.
บันทึกเสียง/ผสมเสียง
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี
.
ออกแบบแสง
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
.
ถ่ายภาพ
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
ลำดับภาพ
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
พันจ่าตรี ยศพล คุ้มจั่น
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
วันที่แสงหมองหม่น
วันที่โลกสับสนวุ่นวาย
วันที่สุขจางหาย
วันที่กลับกลายทุกชีวี

หลายมือที่คอยช่วยไว้
หลายใจที่คอยหวังดี
หลายพลังทุ่มเทที่มี
คือ “ผู้กล้า” นี้ที่แบ่งปัน

ส่งกำลังใจ จากใจจริง
ผ่านทุกสิ่ง ใจอย่าย่อท้อ
คำขอบคุณคงไม่เพียงพอ
ฝากใจขอทุกคนปลอดภัย

อย่ายอมแพ้ เราสู้กันต่อไป
รวมแรงทุกใจ ให้ถึงวันนั้น
ทุกใจผู้กล้าเสียสละให้กัน
เพื่อวันดีดีที่เราเฝ้ารอ

.
กองทัพเรือ [ ROYAL THAI NAVY ]
กรมแพทย์ทหารเรือ
[ NAVAL MEDICAL DEPARTMENT ]
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
[ ROYAL THAI NAVY MUSIC DIVISION, BANGKOK NAVAL BASE]

เพลง ส่งกำลังใจ... โดย กองทัพเรือ.พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รอ.....

12/08/2021
คำว่า “แม่” เริ่มต้น... แต่ไม่มีสิ้นสุด

🤱คำว่า “แม่” เริ่มต้น... แต่ไม่มีสิ้นสุด
.
😷เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 😷
⚓️ส่งผลให้นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
👨‍👩‍👧“ไม่ได้กลับบ้าน” เป็นเวลากว่า 3 เดือน...
.
📸 วีดีโอเนื่องในกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2564
🎥จัดทำโดย ทีมงานนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รุ่น 62 รุ่น 63 และ รุ่น 64 ฝ่ายออกแบบภาพและตัดต่อวีดีโอ (RTNSM-Graphic&Media Design)
.
😥ทุกครั้งที่รู้สึกแย่
🤱อ้อมกอดของ “แม่” อยู่ข้างเราเสมอ
👩‍👧‍👦อย่าบอกรักแม่... ในวันที่สายไป
🥰ความรักของ “แม่” คือรสชาติที่ไม่มีวันลืม

#โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
#วันแม่

#ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหา...
12/08/2021

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

11/08/2021

จากใจของเรา ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี พวกเราจะสู้กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัย ขอเพียงทุกคนช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 เราสัญญาจะดูแลคุณ
"คนกล้าหาญ ไม่ใช่คนที่ไร้ซึ่งความกลัว"

https://fb.watch/7j5VT8Lqjy/

03/08/2021
เพลงคลาสสิค กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

02/08/2021

#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
สัมภาษณ์พิเศษ วง"ชื่นเอยชื่นใจ" วงดนตรีไทยร่วมสมัยที่กำลังได้รับความนิยม
.
เปิดใจถึงความภูมิใจที่ได้ร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ที่จะมีขึ้นใน 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
.
ถ่ายทอดสดทาง Social Media เพื่อรับบริจาคเพื่อรายได้บำรุงสภากาชาดไทยหนึ่งในองค์กรกุศลที่ กำลังช่วยคนไทยรับมือโควิด-19 ด้วยอีกองค์กรหนึ่ง

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

01/08/2021

เชิญชม ภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม แบบ new normal ในกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ถ่ายทอดสดในวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดบันทึกการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 47 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ส.ค.64 ระหว่าง 14.00 - 15.30 น. นี้ สดทาง Social Media เป็นภาพการแสดงดนตรียิ่งใหญ่ สวยงาม ถ่ายทำการแสดงดนตรีในสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงาม ให้สมกับตำนานดนตรีคลาสิคของไทย แบบ new normal กองทัพเรือและสภากาชาดไทย ร่วมใจเสนอ...การเดินทางของตำนานดนตรีเพื่อต่อลมหายใจผู้ยากไร้ ใน...กาชาดคอนเสิร์ต On Social Media ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงดนตรีและอิ่มบุญด้วยการร่วมบริจาคให้สภากาชาดไทยด้วยกันนะคะ
#กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่47
#วงดุริยางค์ราชนาวี

กองสงครามทางเรือและวิชาทหาร ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญชวน รับชมการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทกองทัพเรือในการสน...
27/07/2021

กองสงครามทางเรือและวิชาทหาร ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญชวน รับชมการบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทกองทัพเรือในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองทัพเรือ (อพ.สธ.- ทร.) " ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ออกอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 1430 - 1500 ในรายการ Hotline Thailand ช่วงสีสันกองทัพ (สกู๊ปข่าว 5 นาที) ซึ่งทางรายการได้มาบันทึกเทปการบรรยายพิเศษดังกล่าว ที่จัดขึ้นมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และ พล.ร.ต. กำจร เจริญเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธาน

27/07/2021
เพลงหงสาคมนาการ - [ขับร้องคู่]

เพลงหงสาคมนาการ - [ขับร้องคู่]
.
อำนวยการผลิตโดย
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
ผู้บัญชาการทหารเรือ
.
ควบคุมการผลิตโดย
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
ดูแลการผลิตโดย
นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร
ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
.
หัวหน้าคณะทำงาน/ผู้ประสานงาน
พันจ่าเอกหญิง นฤมล โพธิเวส
.
ผู้กำกับศิลป์/เขียนบท
พันจ่าตรี ยศพล คุ้มจั่น
.
ผู้ช่วยผู้กำกับ
คุณ อุษาวดี สุนทรเกตุ
พันจ่าเอก คุณัชญ์โชติ วัฒนาสิทธิ์กิตติ
.
บันทึกเสียง
จ่าเอก อรรณพ พิศาลพันธุ์
.
ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน
พันจ่าตรี ปรัชญา ธรรมโชติ
.
ขับร้อง
พ.จ.อ.ปรัชญา ธรรมโชติ
คุณวลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา
.
รายชื่อนักดนตรี
พันจ่าโท อนุวัฒน์ รอดประเสริฐ (Trumpet)
จ่าเอก พรชัย สมานญา (Trombone)
จ่าเอก พรนรินทร์ สุดสงวน (Saxophone)
จ่าเอก ชัยภัทร วงศ์พราหมณ์ (Drum Set)
จ่าเอก ภัทรวริทธิ์ คงธนาไชยโรจน์ (Electric Bass)
จ่าเอก ชยพล จันทร์จวง (Guitar)
จ่าเอก ทศพล สมรูปดี (Piano)
จ่าเอก ทัตพงศ์ ชูขันทอง (Piano)
จ่าเอกหญิง ธัญลักษณ์ ขลิบเงิน (Flute)
จ่าโท ธีรภัทร บุญจิตติ (ระนาดเอก)
นาย พิชิตชน ไชยคำวัง (ขลุ่ย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธี จันทร์ศรี (ซอด้วง)
.
ถ่ายภาพ/ลำดับภาพ
เรือโทหญิง นภาพร พยนต์เลิศ
พันจ่าเอก เตชทัต ผลอาจ
จ่าเอก มนตรี สมงาม
จ่าเอก ปรัษฐพงษ์ เพชรเล็ก
จ่าโท ณัฐวุฒิ สินปัญญาสิริ
.
ถ่ายภาพมุมสูง
พันจ่าเอก สกล อุ่นจังหาร
.
นักแสดง
พันจ่าตรี ปรัชญา ธรรมโชติ
.
ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
พันจ่าเอก คุณัชญ์โชติ วัฒนาสิทธิ์กิตติ
.
แต่งหน้า/ทำผม
พันจ่าเอกหญิง เนตรดาว คลังสิน
จ่าเอก อัครพล อยู่พรต
จ่าเอก ณัฐวุฒิ อยู่แท้กุล
จ่าเอก เจตนิพัทธิ์ สัสดีอำไพ
.
อุปกรณ์ประกอบฉาก
จ่าตรี ปภินวิทย์ ใจกว้าง
จ่าตรี ธรรมธรณิน ถิ่นโพธิ์
..........
ขอบุญนำพา
ลูกตั้งใจมาฝากตัวเป็นศิษย์
หนทางชีวิต
วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดเมตตา
หลวงพ่อพระแสน คู่ธนบุรีแต่นานมา
ขอพึ่งบุญญา โปรดเมตตาตัวลูกนี้
ขอพรวอนไหว้ลูกตั้งใจมากราบหลวงพ่อ
องค์ใหญ่นั้นหนอ
หลวงพ่อทองคำสุโขทัยธานี
โปรดประทานพรให้ละครชีวิตลูกนี้
ได้พบโชคดีมั่งมีสักทีเถิดหนา
ฝากตัวเป็นศิษย์วัดหงส์รัตนาราม
นามนี้ดังไปทั่วถิ่นพระเจ้าตากสินร่วมจิตศรัทธา
บูรณะวัดให้สวยงามอร่ามตา
ผ่านไปผ่านมาแวะมาขอบารมี
ขอบุญนำไป
ปัดเป่าเภทภัยหายเจ็บหายจน
มาอาบน้ำมนต์ ได้ทุกฤกษ์งามยามดี
บ่อน้ำมนต์โบราณอยู่คู่วัดมาช้านานปี
วันใดถ้าโอกาสมีจะพาใจนี้มาที่วัดหงส์
..........
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ที่อยู่

2 กองดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
Bangkok
10700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณวิทยากร... พ.จ.ท. อนุวัฒน์ รอดประเสริฐ ที่มาฝึกอบรมสอนการใช้ลมและเทคนิค การปฏิบัติเครื่องมือดนตรีแตรเดี่ยว ให้กับพลสัญญาณแตรเดี่ยวครับ🙏🙏
ประกาศผลสอบตอนไหนค่ะ เพราะเห็นว่าจะแจ้งกลับ ผปค.และแจ้งหน้าเว๊ปเพจ ลงเวลาเท่าไรค่ะ
เตือนภัยครับ เป็นอีก1คนที่ปลอมfacebookหลอกให้โอนเงินครับ หากใครเจอชื่อบัญชีนี้ ชื่อนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินไปนะครับ หรือเจอบุคลในภาพสามารถแจ้งตำรวจได้เลยครับ มีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้ที่ สน. วังทองหลาง รายละเอียดอยู่ในภาพครับ ช่วยๆกันแชร์ครับ จะได้ไม่มีใครหลงโอนเงินไปครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ KMUTT Chorus & TU Chorus Present... " Cross-over Concert "🎉🎉🎉 ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของคณะประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ระหว่าง KMUTT Chorus (ชมรมประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และ TU Chorus (ชุมนุมประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กับการแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่มีชื่อว่า.. " KMUTT x TU Chorus Cross-over Concert " วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง ออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 17.30 น. บัตรราคา 150 บาท ทุกที่นั่ง บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และบทเพลงพิเศษที่สุดแสนจะไพเราะอีกมากมาย จะถูกถ่ายทอดโดย คณะประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งประเทศไทยทั้ง 2 คณะ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาให้กำลังใจและรับฟังบทเพลงเพราะ ๆ จากพวกเรา KMUTT Chorus & TU Chorus ในคอนเสิร์ตนะคะ❤️ ** สอบถามรายละเอียดและติดต่อจองบัตรได้ที่ Inbox แฟนเพจ KMUTT Chorus ค่ะ https://www.facebook.com/kmuttchoruspage/photos/a.728141010548849/2457988510897415/?type=3&theater¬if_t=page_post_reaction¬if_id=1547734668399541
จะสมัคร voice ต้องสมัครทางไหนค้ะพอดีเข้าไปในลิ้งคืเเล้วมีเเต่เครื่องดนตรีค่ะ ใครรู้ฝากอินบล้อกมาหน่อ ยค่ะ
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ประกาศผลสอบบุคคลพลเรือเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักร้องหมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. 02 475 4650 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักร้องหมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. 02 475 4650 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศผลวันนี้หรือเปล่าครับ เห็นในประกาศ บอกว่าวันนี้ เวลา 12.00 น. หรือเลื่อนวันครับ ขอบคุณครับ
มีเพลงย่ำพระสุริย์ศรีแบบ official มั้ยครับ อยากฟังมาก หาไม่ได้เลย