สมาคมศิษย์เก่า มศว

สมาคมศิษย์เก่า มศว สมาคมศิษย์เก่า มศว

เปิดเหมือนปกติ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม (สมาคมศิษย์เก่า มศว)อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศ...
23/09/2020

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม (สมาคมศิษย์เก่า มศว)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานสถิติ หรืองานบริการทั่วไปตามคำสั่ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

สนใจติดต่อที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 2 อาคาร 14 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2260-3555 โทรสาร 0-2259-9150 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ สมาคมศิษย์เก่า มศว ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
16/09/2020

วันที่ 16 กันยายน 2563
คณะกรรมการฯ สมาคมศิษย์เก่า มศว ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

[ศูนย์บริหารกิจการหอพัก]ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท...
11/09/2020

[ศูนย์บริหารกิจการหอพัก]

ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อัตราค่าบริการ : แบบเหมาห้อง
- ห้องปรับอากาศ 500 บาท/ห้อง/คืน
- ห้องพัดลม 240 บาท/ห้อง/คืน

**รับจองเป็นห้อง ห้องละ 3 คน โดยต้องมีรายชื่อและรหัสนิสิตของผู้เข้าพักครบ 3 คน และทั้ง 3 คนต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้น ซึ่งจะให้เข้าพักตามเพศ แยก ชาย - หญิง

***เริ่มเปิดจองห้องพักตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม (เฉพาะวันทำการ)

- จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ 4 หมายเลข ดังนี้
1. 097-0300744
2. 095-6454877
3. 095-6845680
4. 064-6066411

*ย้ำ* "เริ่มเปิดจอง" ห้องพักในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

#เงื่อนไขการจอง ตามรายละเอียดในภาพ
#ข้อกำหนดการเข้าพัก สามารถดูได้ที่ลิงก์ดังนี้ : http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/new_relations/9.9.63-1.pdf

#ทีมมศว #swugrad

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://asson...
08/09/2020

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://assonumber.swu.ac.th/swu_member/member/meform_view หรือ https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://assonumber.swu.ac.th/swu_member/member/meform_view หรือ https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://asson...
08/09/2020

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://assonumber.swu.ac.th/swu_member/member/meform_view หรือ https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

21/08/2020
ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20/08/2020

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว

📍ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว รอบที่ 1 📍

ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2563
เวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)

🔸 สำหรับผู้ที่จะจองชุดครุยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้รีบเข้ามาดำเนินการในช่วงต้น เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตชุดครุยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะเป็นงานละเอียด 🔸

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อร้านครุยสุกัญญา
081 – 9844646, 081 – 6591202

พิธีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19...
19/08/2020

พิธีการลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดย รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาล...
18/08/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📍กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม
โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

สำนักหอสมุดกลาง มศว
02/06/2020

สำนักหอสมุดกลาง มศว

ปริญญานิพนธ์ มศว มีแต่ตัวเล่มไม่จริง ทุกคนรู้ นิสิตรู้
สามารถดาวน์โหลด Fulltext จากที่บ้านได้ตลอด
เพราะฉันคือสำนักหอสมุดกลาง มศว
ฉันไม่ยอมให้คุณพลาดการทำวิจัยในช่วงนี้หรอกค่ะ 😆

.
อยากดาวน์โหลดได้แบบไม่มีอะไรกั้น ดูวิธีการสืบค้นปริญญานิพนธ์ได้ที่ : https://bit.ly/3bVcRN7

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
👉 Line : @libswu
👉 Email : [email protected]
👉 Website : https://lib.swu.ac.th

ถึงห้องสมุดยังไม่เปิดให้บริการแต่เรายังคงไม่หยุดการให้บริการ 💕💕💕 #WeCare #เราใส่ใจผู้ใช้บริการ

PRswu
03/05/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
----------------------------
ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ วันที่ 30 เมษายน 2563

PRswu
03/05/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8)
----------------------------
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
* ประกาศ วันที่ 30 เมษายน 2563

PRswu
03/05/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
----------------------------
ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ วันที่ 30 เมษายน 2563

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มศว เข้าร่วมไลน์ "สมาคมศิษย์เก่า มศว" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้https://lin...
30/04/2020
สมาคมศิษย์เก่า มศว

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มศว เข้าร่วมไลน์ "สมาคมศิษย์เก่า มศว" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/t3rC9YqIQyku2fMlJptdQw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)#ขยายเวลาปิดทำการชั่วค...
29/03/2020

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
#ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว
🔻ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
#ทีมมศว #โควิด19

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)#การปิดทำการเป็นการชั่ว...
22/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
#การปิดทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://covid19.swu.ac.th/archives/273

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://swuas...
20/03/2020

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://swuasso.swu.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://swuasso.swu.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวภูมิภาคด้วย รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาคได้ถึงแก่กรรม เม...
17/03/2020

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวภูมิภาค

ด้วย รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563
กำหนดการ

พิธีรดน้ำศพ
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ณ ศาลา 7 วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา

พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น.
วันที่ 21 มีนาคม 2563 งดสวด

ณ ศาลา 7 วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

สมาคมศิษย์เก่า มศว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-...
12/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

นายสมบัติ คุรุพันธ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่า มศว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวแล...
29/02/2020

นายสมบัติ คุรุพันธ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่า มศว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสาระสำคัญเป็นการพิจารณาผลการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และประเด็นในการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสตูล

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
27/02/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสัง...
24/02/2020

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม – อโศกร่วมใจ ระหว่างเวลา 04.30 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธนาคารออมสิน เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามศว 3 ท่านให้เกียรติไปเป็นผู้ออกรางวัล ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25...
18/02/2020

ธนาคารออมสิน เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามศว 3 ท่าน
ให้เกียรติไปเป็นผู้ออกรางวัล ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
มีดังนี้
1.ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มศว
2.นายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ อุปนายกฯ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์ กรรมการและฝ่ายปฏิคม

สมาคมศิษย์เก่า มศว
15/01/2020

สมาคมศิษย์เก่า มศว

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://swuasso.swu.ac.th หรือ
https://www.facebook.com/Prswua1/
2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ
แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ
แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท
ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5
3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ
0-2260-3555 หรือที่อีเมล [email protected]
4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

สมาคมศิษย์เก่า มศว's cover photo
08/01/2020

สมาคมศิษย์เก่า มศว's cover photo

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มศว (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564)เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห...
07/01/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มศว
(พ.ศ.2563 – พ.ศ.2564)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3

PRswu
27/12/2019

PRswu

Ongkharak Run for Love & Health
มศว องครักษ์ วิ่งเพื่อรักสุขภาพ
อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
📍เปิดรับสมัครแล้ววันนี้,💓

💻สมัครลงทะเบียนได้ที่ :

บุคคลทั่วไป👉 https://www.run.in.th/event/ongkharak-run-for-love-health/

นิสิต 👉
http://tiny.cc/ogbdiz

#OngkharakRun
#swuOngkharakRunforLove&health

สอบถามข้อมูลการสมัคร ติดต่อ
ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด
คณบดีคณะพลศึกษา โทรศัพท์ 086-779-2977

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 1 / 2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า...
13/12/2019

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2562-2563
-----------------------------

#มหาลัยให้เรา เราให้มหาลัย #ครูให้ความรู้ เราให้รุ่นน้อง🧡🧡มาร่วมกันตอบแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อความมั่นคง และย...
27/11/2019

#มหาลัยให้เรา เราให้มหาลัย
#ครูให้ความรู้ เราให้รุ่นน้อง

🧡🧡มาร่วมกันตอบแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน เข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ากันนะคะ 🙏🙏

20/11/2019

“มหาวิทยาลัยให้เรา เราให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสร้างเรา เราสร้างมหาวิทยาลัย เรามาร่วมกันตอบแทนคุณมหาวิทยาลัย นะคะ”

#สมัครเป็นสมาชิก แบบรายปี 100 ตลอดชีพ 500
#by srinakharinwirot university
#by สมาคมศิษย์เก่า มศว

16/11/2019
PRswu

PRswu

ในวาระ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำบทเพลงของ มศว มาเรียบเรียงและขับร้องใหม่
เพลง ศรีนครินทรศรีไทย

ขับร้อง กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
จักริน กังวานเกียรติชัย

คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ

เรียบเรียง
คมสัน วรศรีโสทร
ณัฐกฤต ศรีสว่าง
อำนวยการผลิต PR SWU
#ทีมมศว #70ปีมศว #TRINITY_TNT #Jaylerr

16/11/2019
PRswu

PRswu

เพลงองครักษ์ (Rearrenge)
ขับร้อง ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา (เซ้นต์)
เนื้อร้อง รัฐพล แช่มช้อย
ทำนอง รัฐพล แช่มช้อย /ธรรมพล วิริยะโกวิทยา /ณรงคศักดิ์ ควนสิริ

ท่านสามารถฟังเวอร์ชั่นแบบช้า ได้ที่
https://youtu.be/5PCUZqa7q24
https://youtu.be/1hF5hl0dZqM
#ทีมมศว #ทีมองครักษ์
เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้มีการนำเพลงองครักษ์ มาเรียบเรียงใหม่
สำหรับเพลงองครักษ์ เป็นผลงานการประพันธ์คำร้องทำนอง โดยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกๆ ที่ได้มาบุกเบิก องครักษ์ ดินแดนแห่งชีวาแห่งนี้

สำหรับเวอร์ชั่น แบบช้า มหาวิทยาลัย จะมีการเรียบเรียงและบันทึกเสียงในโอกาสต่อไป
ท่านใดมีเรื่องราวความประทับใจกับบทเพลงนี้ หรือ มศว องครักษ์ อย่าลืมมาบอกเล่าเรื่องราวกันได้เลย

16/11/2019
PRswu

PRswu

"ศรีนครินทรวิโรฒ"
ขับร้อง: ระดับดาว ศรีระวงศ์ (มาตัง)
เนื้อร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง : ธนิต ผลประเสริฐ

เรียบเรียง
คมสัน วรศรีโสทร
ณัฐกฤต ศรีสว่าง

อำนวยการผลิต PR SWU

#ทีมมศว #70ปีมศว

PRswu
16/11/2019

PRswu

[คณะศึกษาศาสตร์ และสภากาชาดไทย]

🔻ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในโครงการ
"หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"
ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรส บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ที่อยู่

ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
Bangkok
10110

สุขุมวิท 23

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622603555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมศิษย์เก่า มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมศิษย์เก่า มศว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด