พัน.ร.มทบ 11

พัน.ร.มทบ 11 กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๑๑
(กองพันกองทหารเกียรติยศ)
(366)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 1000  มทบ.11 โดย พัน.ร.มทบ.11 สนับสนุนการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ( มังคุด ) จากเกษตรกรภาคใต้ ...
05/08/2021

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 1000 มทบ.11 โดย พัน.ร.มทบ.11 สนับสนุนการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ( มังคุด ) จากเกษตรกรภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัส โควิด - 19 จำนวน 1,000 กก. เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
24/07/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

22/07/2021

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล google map
🏥รพ.สนาม
🏥รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
🪦ฌาปนสถาน ทบ.

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่๑
#ทหารมีไว้ทําไม

https://drive.google.com/file/d/1-IMLZ7SuDbJEwUsAmf5bUFaACYwWflt4/view?usp=drivesdk

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี
27/05/2021
หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

26/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้เป็น ธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ และครบรอบ ๑๐๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้

“บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงอธิบายถึง พระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ก็คือ แนวพระราชดําริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่า แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เมื่อแปล ตามหลักนิรุกติศาสตร์จะได้ความว่า “ความพอเพียง เป็นกิจอันประเสริฐ” (สนฺตุฏฺฐี เสฏฺฐกิจฺจํ) ซึ่งเป็นหลักใจที่ เป็นกลาง ๆ ในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนปฏิบัติได้ ปฏิบัติถึง และปฏิบัติให้เป็นผลได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงขยายความให้เกิดความชัดเจนอีกว่า ความจริงคุณสมบัติของ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความมีเหตุผล ก็คือ หลักการทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ไตรสิกขานั่นเอง กล่าวคือ
“ศีล” ที่แปลว่า ปกติ เป็นการดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนและสังคม มีชีวิตที่เป็นปกติ เรียกว่า รู้จักดําเนินชีวิตอย่าง “พอประมาณ” คือมีกายวาจาที่สมดุล ไม่ใช้กายวาจาของตนสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ ตนและสังคม
การเจริญสติที่ต่อเนื่องจนเป็น “สมาธิ” คือ ความตั้งใจมั่น จะก่อให้เกิดผล “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” และ การตื่นรู้ ที่นําไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิด “มีเหตุผล” เรียกอีกอย่างว่า “ปัญญา”

ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติการที่แท้จริงก็คือ พัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาให้มีความ
พอประมาณ หรือความปกติ พัฒนาสติต่อเนื่องจนมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่า “สมาธิ” มีผลทําให้มีภูมิคุ้มกัน และ ปฏิบัติเรียนรู้จนเกิดการตื่นรู้ เห็นทุกอย่างตามเหตุปัจจัย ทําให้กระบวนการคิดประกอบด้วยหลักการของเหตุ และผล
ดังนั้น ทุกกิจกรรมของมนุษยชาติควรประกอบด้วยหลักการแนวพระราชดําริที่ว่า “ความพอเพียง เป็น กิจอันประเสริฐ” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กิจกรรมใดที่ประกอบด้วยหลักแห่งความพอเพียง คือหลักแห่งความ สมดุลเป็นพื้นฐาน ก็เรียกได้ว่า เป็นกิจอันประเสริฐ เป็นกิจที่นําไปสู่ความสงบสุขของตนและผู้อื่นในสังคมเป็น ที่สุด

วิสาขบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือในกรณีปีใดมีอธิกมาสจะ กําหนดในเดือน ๗ อันเป็นวันคล้ายดิถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดําริเกี่ยวกับบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทํานอง เดียวกับการอวยพรในวันสมโภชพระคริสตสมภพ จึงทรงริเริ่มการพระราชทานบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสํานัก เป็นครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๓

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ได้รับพระราชทานบัตรอวยพร ต่าง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันสนองพระราชนิยมด้วยการจัดทําบัตรถวายพระพร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเช่นกัน
ลักษณะของบัตรถวายพระพรแต่ละฉบับ มีขนาด ลวดลาย และข้อความที่แตกต่างกันไป มีทั้งข้อความเป็น คาถาภาษาบาลี ความเรียงร้อยแก้ว และบทร้อยกรองประเภท โคลง หรือกลอน เป็นต้น
------------------
บัตรอวยพรวันวิสาขบูชา สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา พร้อมส่งความปรารถนาดี ด้วย ภาพและข้อความอันเป็นมงคล ทําให้ผู้ได้รับเกิดความปีติยินดี ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม และน้อมนําใจให้รําลึกถึง คุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะนําทางชีวิต

ที่มา เพจ พระลาน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
25/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

21/05/2021

กองทัพบก พร้อมช่วยเหลือ ซื้อสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ
เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงกำลังพลประจำวัน
ช่วยแบ่งเบาปัญหา ผลผลิตล้นตลาด
📢สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรททบ.5
📞 061-4188256

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
17/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
09/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

06/05/2021
04/05/2021
“ช่วยกันป้องกัน มอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น 3 ชุมชน” มทบ.11. (โดย พัน.ร.มทบ.11) จัดกำลังพลจิตอาสา (Delivery)

“ช่วยกันป้องกัน มอบหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น 3 ชุมชน”

มทบ.11. (โดย พัน.ร.มทบ.11) จัดกำลังพลจิตอาสา (Delivery) แจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชน ในพื้นที่เขตหลักสี่ (ชุมชน ไทรงาม, ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99, ชุมชนหลวงปู่ขาว) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
30/04/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

23/04/2021
20/04/2021

💊กกล.ชายแดน ทบ.สกัดกั้นยาเสพติด ยึดยาบ้า 27 ล้านเม็ด, ไอซ์ 652 กก. ห้วง มี.ค. 64

📍ห้วงเดือน มี.ค.64 ที่ผ่านมา กองกำลังชายแดนกองทัพบก ได้ตรวจพบการกระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติด 125 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิดได้ 127 คน ยึดได้ของกลาง ยาบ้า 27,345,325 เม็ด, ไอซ์ 652 กก., กัญชา 2,457.23 กก., พืชกระท่อม 1,415 กก., ฝิ่น 7.54 กรัม, เฮโรอีน 60.8 กก.และ เคตามีน 6.5 กก.

📍โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ กองกำลังสุรสีห์ ลาดตระเวนตรวจยึด ไอซ์ 50 กก. ที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64

📍และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดยาเสพติดในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สามารถยึดยาบ้า 932,000 เม็ด และไอซ์ จำนวน 52 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64

........................ 19 เม.ย.64

20/04/2021

🙅🏼‍♂️กกล.ชายแดน ทบ. จับเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1,134 คน ห้วง มี.ค.64 นี้😷

🔻การทำงานในพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ยังคงเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการคัดกรอง โดยในห้วงเดือนมี.ค. 64 ที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 218 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด 1,134 คน (ไทย 202 คน, กัมพูชา 36 คน, เมียนมา 803 คน, ลาว 45 คน, เวียดนาม 10 คน,จีน 37 คน, มาเลเซีย 1 คน และผู้นำพาชาวไทย 37 คน)

....................... 19 เม.ย.64

20/04/2021

🏡 ทบ.ซ่อมสร้างบ้าน วาตภัย อีสาน-เหนือ กว่า 1,750 หลัง ห้วง เม.ย.64 นี้🌪⛈

🔻กองทัพบกดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนตามที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย และผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ทหารชุดช่างของกองทัพบกเข้าดำเนินการนั้น สำหรับส่วนแรก ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มาตั้งแต่ ปี 2561 และได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากภาคเอกชน ล่าสุด กองทัพบกได้ส่งมอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ตามชุมชนต่าง ๆ แล้ว 277 หลัง รอส่งมอบอีก 10 หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 81 หลัง รวมถึงการสร้างสวนหย่อม 27 แห่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่

🔻นอกจากนี้ จากการที่เกิดพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน เม.ย. 64 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ กองทัพบกได้เข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบวาตภัย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี, นครพนม, อุดรธานี, ศรีสะเกษ, พิษณุโลก และ เชียงราย โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านแล้ว จำนวน 1,750 หลัง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 277 หลัง เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติต่อไป

.................... 19 เม.ย.64

20/04/2021

💦ทบ.แจกน้ำต้านภัยแล้ง 4.13 ล้านลิตร

นอกจากนี้ ในปัจจุบันหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ กองทัพบกจึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามพื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 จนถึงปัจจุบัน ได้แจกจ่ายน้ำรวมทั้งสิ้น 4,130,000 ลิตร ในพื้นที่ 34 จังหวัด �และกองทัพบกยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง ในลักษณะการเติมน้ำในที่เก็บน้ำชุมชน ทั้งนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก หมายเลขโทรศัพท์ 02-297-7648

......................... 19 เม.ย.64

Photos from Army Spoke Team's post
20/04/2021

Photos from Army Spoke Team's post

พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระ...
16/04/2021

พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และสายพระเนตรที่กว้างไกลที่คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ
• พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ แพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid – 19
ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ ๒๐๐ เครื่อง
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ. (ICU Monitor) ๒๘ ชุด
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ๑ เครื่อง
เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ๒๐ เครื่อง
เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ ๕ เครื่อง
เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๕ ชุด
กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ ๑ ชุด
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ๑ ชุด
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ๒ เครื่อง
ชุดกันไวรัส PAPR ๔ ชุด
เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง
หน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น
Face Shield ๕๐,๐๐๐ ชิ้น
ชุด PPE ๗๐๐,๐๐๐ ชุด
• พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ๒๐ คัน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ๒ คันเป็นรถคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ๕ คัน

• พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นที่พึงพิง เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วประเทศไทย

ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปวงประชา

#ทรงพระเจริญ
#พระผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) และสายพระเนตรที่กว้างไกลที่คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ
• พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

• พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ แพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid – 19
ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ ๒๐๐ เครื่อง
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ. (ICU Monitor) ๒๘ ชุด
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ๑ เครื่อง
เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ๒๐ เครื่อง
เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ ๕ เครื่อง
เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๕ ชุด
กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ ๑ ชุด
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ๑ ชุด
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ๒ เครื่อง
ชุดกันไวรัส PAPR ๔ ชุด
เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง
หน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น
Face Shield ๕๐,๐๐๐ ชิ้น
ชุด PPE ๗๐๐,๐๐๐ ชุด
• พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ๒๐ คัน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ๒ คันเป็นรถคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ๕ คัน

• พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นที่พึงพิง เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วประเทศไทย

ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปวงประชา

#ทรงพระเจริญ
#พระผู้ปิดทองหลังพระ
#สืบสานรักษาต่อยอด

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
06/04/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

02/04/2021

🙏🏻🇹🇭 ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗)

🗓 วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
🕔 เวลา ๑๗.๐๐ น.
📌 ณ เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

30/03/2021

สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

🗓 วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
📌 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
🕣 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ
– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
– สุภาพบุรุษ : ชุดขอเฝ้าหรือชุดสุภาพ
– สุภาพสตรี : ชุดไทยหรือชุดสุภาพ

ขอขอบคุณ : หน่วยราชการในพระองค์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

24/03/2021

ประชาชนสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีระหว่างเสด็จพระราชดำเนินผ่านเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความว่า สำนักพระราชวังได้มีการสั่งห้ามมิให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ชูป้ายข้อความ หรือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นั้น ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีระหว่างเสด็จพระราชดำเนินผ่านเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ที่มา: เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์

#ทรงพระเจริญ
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
24/03/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
24/03/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

ที่อยู่

200 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-243-7821

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พัน.ร.มทบ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พัน.ร.มทบ 11:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด