สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร แฟนเพจ “สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” เป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการจัดระเบียบและพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเยือนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักเทศกิจจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อผนึกกำลังกันรังสรรค์กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกคน สามารถก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

เปิดอบรมทบทวนสมรรถนะเทศกิจ ขับเคลื่อนกรุงเทพฯสู่ "มหานครแห่งเอเชีย"(21 ธ.ค.64) เวลา 09.20 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกร...
21/12/2021

เปิดอบรมทบทวนสมรรถนะเทศกิจ ขับเคลื่อนกรุงเทพฯสู่ "มหานครแห่งเอเชีย"

(21 ธ.ค.64) เวลา 09.20 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับอาวุโส โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 2 ชั้น 4 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจระดับอาวุโส ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจระดับอาวุโส จำนวน 46 คน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีม ทบทวนบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของพนักงานเทศกิจระดับอาวุโส การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบปฏิบัติประจำวัน และธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครมีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างมาก จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อน กรุงเทพมหานครสู่ "มหานครแห่งเอเชีย" ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ ปลอดภัย สะอาด สะดวกต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว โดยจัดการประชุมระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.64 เวลา 09.00-12.00 น. ลักษณะการประชุมแบบไป - กลับ ณ ห้องประชุมกรุงธน 2 ชั้น 4 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดยไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความหลากหลาย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเร่งรัดดำเนินการตามภารกิจหลายประการ อาทิ การจัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริการอำนวยความสะดวกประชาชน การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจ จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ "มหานครแห่งเอเชีย" ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ ปลอดภัย สะอาด สะดวกต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อไป

Cr ข่าว : สกณธ์ สปส.

กำชับเทศกิจกวดขันมาตรการฝุ่น PM 2.5 อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่(21 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รอ...
21/12/2021

กำชับเทศกิจกวดขันมาตรการฝุ่น PM 2.5 อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

(21 ธ.ค.64) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ

ที่ประชุมรายงานภารกิจของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยการให้บริการฉีดวัคนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนบริเวณสนามกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง (ศูนย์ฉีดวัคชีนของกรุงเทพมหานคร) การให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบริการส่งกลับบ้านหลังจากหายป่วยโควิด-19 ยอดสะสมถึงวันที่ 16 ธ.ค.64 นำส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนาม 13,329 ราย นำส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 4,461 ราย การดูแลสถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) State Quarantine (SQ) บริเวณโรงแรมมายโฮเตล พื้นที่เขตห้วยขวาง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะ (ศบค.กทม.) และศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Bangkok Tourism Command Center) ด้านการตรวจสถานประกอบการได้ทำการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เทศกิจ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-20 ธ.ค.64 จำนวนสถานที่ทั้งหมด 15,840 แห่ง (ทุกประเภทที่ผ่อนปรน) ตรวจแล้ว 14,816 ครั้ง ตักเตือน 627 ราย ดำเนินคดี 8 ราย สั่งปิด 1 ราย ด้านการตรวจร้านอาหาร มี SHA 5,081 แห่ง ไม่มี SHA 6,703 แห่ง มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3,462 แห่ง ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8,322 แห่ง มี TSC Plus 1,928 แห่ง ไม่มี TSC Plus 1,322 แห่ง ตักเตือนไม่ทำตามมาตรการ 111 แห่ง ตักเตือนขายเกินเวลาที่กำหนด 13 แห่ง ตักเตือนมีการดื่มสุรา(ไม่มี SHA) 189 แห่ง

สำหรับแผนการจัดการจราจร การรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี พ.ศ.2564 สำนักเทศกิจได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตสนับสนุนเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่จัดงานบริเวณภายในและรอบวงเวียนใหญ่ไปจนถึงซุ้มประตูไทย-ซิกข์ ถนนลาดหญ้า ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค.64 จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผลัดละ 93 นาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัด คือ เวลา 06.00-15.00 น. และเวลา 15.00-24.00 น.หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ส่วนแผนรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เริ่มปฏิบัติตามแผนตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในเส้นทางถนนสายหลักที่ประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย 1. ถนนบรมราชชนนีขาออก ปั๊มคาลเท็กซ์ (วันที่ 29 ธ.ค.64-1 ม.ค.65) และบริเวณใต้สะพานข้ามถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดถนนบรมราชชนนี ขาเข้า(วันที่ 2-4 ม.ค.65) เขตทวีวัฒนา 2. ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขมซอยเพชรเกษม 79 เขตหนองแขม 3. ถนนพระรามที่ ๒ บริเวณปั๊มน้ำมันปตท. เขตบางขุนเทียน 4. บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิฝั่งขาออก เขตดอนเมือง 5. ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณใต้สะพานรถข้ามแยกมหานคร - ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก 6.หน้าปั้มบางจากถนนเทพรัตน กม.5 เขตบางนา และ7.บริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดกระบัง เขตลาดกระบัง พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ณ จุดบริการบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 2.สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ (สายใต้ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย 3.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย 4.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร ซึ่งในแต่ละจุดบริการจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สนธิกำลังร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อปพร. หน่วยแพทย์หรืออนามัย ช่างจากกองโรงงานช่างกล รวมจำนวนกว่า 20 นายต่อจุด โดยเป็นการให้บริการประชาชนในกรณีต่างๆ เช่น การช่วยเหลือซ่อมรถเสีย บริการน้ำดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้คำแนะนำเส้นทาง แนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับซากรถยนต์ จากการสำรวจซากยานยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะมีจำนวน 1,097 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 1,078 คัน เจ้าของเคลื่อนย้าย 945 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 133 คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่รอเคลื่อนย้าย 19 คัน สำหรับการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61- 9 ธ.ค.64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 40,194 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 34,561 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 43,938,900 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค.64 เทศกิจสำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 50 ราย แยกเป็นประชาชนทั่วไป 47 ราย วินจักรยานยนต์ 3 ราย ปรับเป็นเงิน 57,600 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-12 ธ.ค.64 เทศกิจสำนักงานเขต จัดเก็บได้ 224,629 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 51 ราย จับ-ปรับ 5,488 คดี ปรับเป็นเงิน 15,329,700 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค.64 เทศกิจสำนักงานเขตจัดเก็บได้ 985 ป้าย จับปรับ 15 คดี ปรับเป็นเงิน 37,000 บาท

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้กวดขันรถบรรทุกที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีการป้องกันมิให้วัสดุที่บรรทุก ตกหล่น ฟุ้ง กระจาย และล้างทำความสะอาดล้อ รถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง ตั้งจุดตรวจ กวดขัน รถบรรทุกดินหรือวัสดุอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีการเผาขยะในที่สาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง รวมถึงการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนนโยบายการจัดระเบียบเมืองด้านอื่นๆ ได้กำชับให้เข้มงวดกวดขันอย่างต่อเนื่อง อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า รวมถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยด้านอื่นๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป

Cr ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

มาแล้วนะครับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2564 ประกาศฉบับเต็มสามารถ download ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับเว็บสอบ...
20/12/2021

มาแล้วนะครับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2564 ประกาศฉบับเต็มสามารถ download ได้ทางลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

เว็บสอบแข่งขันฯ กทม.
http://ksb.bangkok.go.th/

download ประกาศรับสมัครฯ
https://drive.google.com/file/d/1Bme7o29fpkCbpxRSGr29kZ8V5zNranUr/view?usp=sharing

สำนักเทศกิจ ประชุมพิจารณาการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต(13 ธ.ค. 64) 13.30 น...
13/12/2021

สำนักเทศกิจ ประชุมพิจารณาการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต

(13 ธ.ค. 64) 13.30 น. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงาน ก.ก. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

📢📢 ขอเชิญประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ...
13/12/2021
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้สนใจ)

📢📢 ขอเชิญประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ร่วมตอบแบบสำรวจ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร" 🥰
.
🚩 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรุงเทพมหานคร
.
👇🏻👇🏻
https://forms.gle/NrkNbcrzqfj4e9Zz7
.
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 🙏🏻

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) จึงจ...

สำนักเทศกิจ บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี(13 ธ.ค. 2564) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พ...
13/12/2021

สำนักเทศกิจ บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี

(13 ธ.ค. 2564) นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และนายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ นำข้าราชการและบุคลากรสำนักเทศกิจ ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุและพัฒนาความสะอาด ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี วันที่ 14 ธันวาคม 2564

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ
ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ
ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

🍿 หนังกลางแปลงจะกลับมาอีกครั้ง 14 - 27 ธ.ค. นี้ 🗓กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนทุกท...
06/12/2021
งานกาชาด 2564 ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ

🍿 หนังกลางแปลงจะกลับมาอีกครั้ง 14 - 27 ธ.ค. นี้ 🗓

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมไปถึงพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องทั้งหลาย 🎞 รับชมหนังกลางแปลงในรูปแบบ Streaming 14 วัน 14 เรื่อง 🎡 ในงานกาชาดออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.redcrossfair.com 🗓 ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธ.ค. 64

ติดตามข่าวสารงานกาชาดได้ที่เฟซบุ๊ก 👉 “งานกาชาด Red Cross Fair”

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

งานกาชาด 2564 Red Cross Fair 2021 งานกาชาดออนไลน์ ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ ประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยว ช้อป ชม แชร์ ผ่...

(5 ธ.ค. 64) เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ประจำจุดรับเสด็จบริเวณถนนราชดำเนิน เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยค...
05/12/2021

(5 ธ.ค. 64) เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ประจำจุดรับเสด็จบริเวณถนนราชดำเนิน เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาต...
05/12/2021

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักเทศกิจ

สำนักเทศกิจ ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการผ่าน Delivery Application(1 ธ.ค. 6...
01/12/2021

สำนักเทศกิจ ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการผ่าน Delivery Application

(1 ธ.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัล และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลวิถีใหม่ (Digital New Normal) ในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการผ่าน Delivery Application กับวินจักรยานยนต์รับจ้าง หรือแท็กซี่รับจ้าง

โดยปัจจุบันตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ได้มีการกำหนดบทลงโทษผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระทำผิดอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ

กทม. ชวนคนทุกอาชีพทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง
01/12/2021

กทม. ชวนคนทุกอาชีพทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง

สำนักเทศกิจ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เริ่มดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจครั้งแรก(...
30/11/2021

สำนักเทศกิจ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เริ่มดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจครั้งแรก
(30 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐาน สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจ จำนวน 75 คน เข้าร่วมฝึกอบรม โอกาสนี้ นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำภู ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและบังคับการ ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้แทนหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ
สำหรับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐาน สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะพื้นฐานที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เริ่มดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจครั้งแรก พัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพตามหลักสมรรถนะ (Competency) และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งในสายงานเทศกิจ เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ แบ่งเป็นภาควิชาการ จำนวน 3 วัน และฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ วันที่ 1 - 3, 7 - 9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักเทศกิจ ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร นโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศกิจ การเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะ (Competency) เทศกิจกรุงเทพมหานคร การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน ธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกิจกรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดระเบียบเมือง การเจรจาต่อรอง วิธีแก้ไขปัญหาในสถานการณ์คับขัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ และการฝึกปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการปฏิบัติงานเทศกิจต้องนำหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มาใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการนำหลักเหตุและผลมาใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาท สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปฏิบัติงาน รวมทั้งทบทวนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำมาบังคับใช้ โดยมุ่งทำให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครอย่างปลอดภัยและมีความสุข

(26 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับ...
26/11/2021

(26 พ.ย.64) เวลา 13.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับโอนภารกิจการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายจราจรในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการจอดรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมาตรา 158 ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นานศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณ สำนักงานกฏหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024650532

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/citylaw

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://youtu.be/lf367oRo-7Y #เทศกิจพระนคร กวดขันคนเร่ร่อน 2 ราย ใต้สะพานพระราม8..(22ธ.ค.64) #คลิป สกลธี ภัททิยกุล ผู้ว่าฯ อัศวิน สำนักเทศกิจ กทม. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงพม. Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักเทศกิจ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
ขี่ขึ้นมาเบียดคนแก่บนทางเท้า แล้วยังจะมาด่าอีก #เจริญนคร
ในซอยแถวเยาวราช คนเอาของมาวางกั๊กที่จอดรถเต็มไปหมด แจ้งได้ที่ไหนครับ
ขายทุเรียนขวางบนทางเท้าแบบนี้ได้เหรอคะ ตลาดห้วยขวาง คนไม่มีที่จะเดินแล้ว โน้นไปเดินกันที่ถนนให้รถชนตายเหรอ ไปตรวจสอบด้วยคะ
สำนักเทศกิจยังจะจัดเจ้าหน้าที่แต่ละเขตให้ไปอบรมต่างจังหวัด เสี่ยงรึป่าวคะ? ถ้ามีติดโควิดขึ้นมาในช่วงอบรม ใครจะมารับผิดชอบคะ ?
สำนักเทศกิจยังจะจัดเจ้าหน้าที่แต่ละเขตให้ไปอบรมต่างจังหวัดอีกหรอคะ เสี่ยงรึป่าวคะ?
ขอเหตุผลดีๆสัก 2 ข้อในการต้องทำความสะอาดถนน เส้นคลองเตย ในเวลา 8.30-9.00น. ได้ไหมคะ
สอบเทศกิจช่วงไหนครับ
ข่าวร้องเรียน//// ด้วยได้มีผู้ใช้ทางเดินทาง ร้องเรียนมายังสำนักข่าวให้ช่วยประสานงานไปยังฝ่ายเทศกิจ บางเขน เนื่องด้วยร้านอะไหล่ในภาพ ได้จอดรถกีดขวางทางเดินทาง จนไม่สารถมาใช้เดินเท้าได้เพราะต้องลงไปเดินที่ถนนอาจเกิดอันตรายได้ เพราะขอให้ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ
เลิกเอาภาษี เติมน้ำมันเอารถเขียวออกไปสอยป้ายได้มั้ย ไม่ใช่สอยดาวงานวัด ป้ายมันก็บอกอยู่โครงการอะไร ไปจับมันดิ มานั่งสอยทุกวันเปลืองภาษี
จากวันนั้น...ถึงวันนี้... วันนี้มีเด็กสะดุดขาร่วงลงไป น่องฉีก เป็นแผลถลอกเลือดออกละ ต้องรอให้แตกหมดจนคนร่วงลงไปแข้งขาหัก คอหัก หรือมีคนตายก่อนถึงจะมาเปลี่ยนใหม่ใช่มั้ยครับ!!! เตือนก็แล้ว เตือนแล้วจริงๆแต่ไม่ลงมือแก้ไข จนมีคนเจ็บแล้วเนี่ย โกรธมาก ต้องรอให้มีคนตายใช่มั้ยครับ!!!! สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร อยากดังเดี๋ยวจัดให้ สำนักเทศกิจ (CITY LAW ENFORCEMENT DEPARTMENT) กรมทางหลวงศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร @BKK_BEST ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร - Bangkok Metropolitan Administration ผู้ว่าฯ อัศวิน สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ สาม สำนักเทศกิจ Amarin TV ThairathTV PPTV HD 36
เทศกิจหายไปไหม ทำงานดีได้ใจเจ้า แต่เรื้อวมีแต่ความจัญไร ระยำ ไร้คุณธรรม แดกภาษีพวกกูแต่ช่วยเหี้ย สัตว์นรกมาทำลายชาติ ทำร้ายประชาชน พวกนี้โดนข้อหาอะไรบ้างตอบสิ