กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อทางข้อความ หรือ 📞 0 2141 3333 ในวันและเวลาราชการ
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดเหมือนปกติ

[ ราชทัณฑ์ ปันน้ำใจ ให้โอกาส ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วย...
09/09/2020

[ ราชทัณฑ์ ปันน้ำใจ ให้โอกาส ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ ราชทัณฑ์ ปันน้ำใจ ให้โอกาส ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา #ขาดทุนคือกำไร

[ เพราะเราคือ ครอบครัว จิตอาสา 904 ]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จิตอาสา 904 ได้เข้าช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ จากการว่างงาน ในรูปแบบของโครงการ “Army Delivery”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ขาดทุนคือกำไร

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คลองไส้ไก่คืออะไร ? ]
.
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา #ขาดทุนคือกำไร

[ คลองไส้ไก่คืออะไร ? ]
.
การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับพื้นดินที่คลองไส้ไก่ไหลผ่านไป ทำกันอย่างไร มีประโยชน์อะไรบ้าง มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ขาดทุนคือกำไร

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย
.
“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้
.
ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904 #จิตอาสา904 #จิตอาสา

การดำเนินชีวิตภายใต้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้น โดย

“ การทำเตาเผาถ่าน / การเผาถ่าน”
ที่เราสามารถผลิตเองได้

ก่อนที่เราจะเผาถ่าน เราต้องปลูกต้นไม้ให้เป็นต้นทุนก่อน เมื่อต้นไม้โตขึ้นมาจะมีแขนงงอกออกมาที่ข้างลำต้น เราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนำมาเป็นดอกเบี้ย ต้นทุนเราก็ยังอยู่ เราจะใช้โดยไม่รู้จักหมด สามารถใช้ไม้กิ่งเล็ก ๆ ไม้แห้ง เศษไม้ ผลไม้ ดอกไม้ มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ต้องตัดต้นไม้
เป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติได้กลับคืนมา เพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของเราในอนาคต

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ จิตอาสา 904 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน ...
09/09/2020

[ จิตอาสา 904 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ จิตอาสา 904 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ #ฝนตก #รถติด #น้ำท่วม ].ศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมห...
09/09/2020

[ #ฝนตก #รถติด #น้ำท่วม ]
.
ศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวกรุงดีขึ้น มีการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยลง ลดปัญหาน้ำท่วม
.
สำหรับโครงการต่างๆ ได้มีการประเมินทั้งจุดเสี่ยงน้ำท่วม หรือทางระบายน้ำอุดตัน ผิวหน้าการจราจร เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทุกหน่วยงานในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดลอกคลองระบายน้ำ
.
#จิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ #ฝนตก #รถติด #น้ำท่วม ]
.
ศุนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวกรุงดีขึ้น มีการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยลง ลดปัญหาน้ำท่วม
.
สำหรับโครงการต่างๆ ได้มีการประเมินทั้งจุดเสี่ยงน้ำท่วม หรือทางระบายน้ำอุดตัน ผิวหน้าการจราจร เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทุกหน่วยงานในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดลอกคลองระบายน้ำ

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

คลิปสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๒ พระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง
.
...พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ให้มีการชำระพระราชพงศาวดาร ซึ่งได้เป็นรากฐานในการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ประเทศชาติต่อมา และโปรดฯ ให้มีการชำระและตราพระราชกำหนดกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองของประเทศ มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลก ที่บังคับใช้เป็นเวลานานถึง ๑๐๓ ปี...
.
----------------
.
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

คลิปสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๒ พระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง

...พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ให้มีการชำระพระราชพงศาวดาร ซึ่งได้เป็นรากฐานในการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ประเทศชาติต่อมา และโปรดฯ ให้มีการชำระและตราพระราชกำหนดกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองของประเทศ มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลก ที่บังคับใช้เป็นเวลานานถึง ๑๐๓ ปี...

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

09/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สังคมไทย อยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณา ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน...❤️❤️❤️
แม้ในยามทุกข์ยาก ลำบากของชีวิต
👬การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ก็ถือเป็นจิตอาสา ที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน ก่อเกิดให้สังคม เกิดความสุข อย่างยั่งยืน....❤️
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

สังคมไทย อยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณา ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน...❤️❤️❤️
แม้ในยามทุกข์ยาก ลำบากของชีวิต
👬การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ก็ถือเป็นจิตอาสา ที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน ก่อเกิดให้สังคม เกิดความสุข อย่างยั่งยืน....❤️

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

“กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ...
08/09/2020

“กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”
.
วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
.
- ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน” โดย อ.ดร. รสิกา อังกูร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ
- ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น โดย นายวรรณธนพงษ์ กิติกรพาณิชย์ มัคคุเทศก์อาชีพ และ การบรรยาย เรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ โดย นางสาวอรณี อนุตรเมธากุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
.
#มัคคุเทศก์ #มัคคุเทศก์ท้องถิ่น #การท่องเที่ยวชุมชน #ไกด์ #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว

08/09/2020
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

📌กรมการท่องเที่ยว ยินดีให้คำแนะนำแก่ชุมชน ผู้ประกอบการ และมัคคุเทศก์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวทุกประเภท และเผยแพร่แบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว
.
#มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #สิ่งอำนวยความสะดวก #มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว #กรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยวชุมชน

[ เกษตรทฤษฎีใหม่นำทางชีวิต ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเห...
07/09/2020

[ เกษตรทฤษฎีใหม่นำทางชีวิต ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ เกษตรทฤษฎีใหม่นำทางชีวิต ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ย้อนรอยพระพุทธเจ้า ตามเส้นทางเสด็จในหลวงรัชกาลที่9”
วันนี้เรามีสถานที่หนึ่งมาแนะนำ คือ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ความพิเศษของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) โดยจะเป็นเงาเลือนลางอยู่บริเวณหน้าผาตรงเชิงเขา และด้านบนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาให้เราได้สักการะบูชา อีกทั้งมีรอยสลักพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่9 และอีกหลายพระองค์บนผาหิน สำหรับด้านบนมีจุดสำหรับชมวิว ใครที่ชอบถ่ายภาพกับวิวสวยๆ ได้เที่ยวในสถานที่สวยๆ และ ตามรอยเส้นทางเสด็จ ถือว่าไม่ควรพลาด
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา #รอยพระบาท

“ย้อนรอยพระพุทธเจ้า ตามเส้นทางเสด็จในหลวงรัชกาลที่9”
วันนี้เรามีสถานที่หนึ่งมาแนะนำ คือ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี ความพิเศษของวัดนี้คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) โดยจะเป็นเงาเลือนลางอยู่บริเวณหน้าผาตรงเชิงเขา และด้านบนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาให้เราได้สักการะบูชา อีกทั้งมีรอยสลักพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่9 และอีกหลายพระองค์บนผาหิน สำหรับด้านบนมีจุดสำหรับชมวิว ใครที่ชอบถ่ายภาพกับวิวสวยๆ ได้เที่ยวในสถานที่สวยๆ และ ตามรอยเส้นทางเสด็จ ถือว่าไม่ควรพลาด

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#รอยพระบาท

07/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๐ สัมพันธภาพกับมหาอำนาจ
จีนและโปรตุเกส
.
" ทรงสร้างสัมพันธไมตรีและ ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศ ให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศ อย่างสง่างาม "
.
----------------
.
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๐ สัมพันธภาพกับมหาอำนาจ
จีนและโปรตุเกส

" ทรงสร้างสัมพันธไมตรีและ ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศ ให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศ อย่างสง่างาม "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

07/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
.
จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว
.
ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด-19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
.
สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #โควิด19 #ตรวจฟรี

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
.
จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว
.
ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด-19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
.
สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด19
#ตรวจฟรี

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหล...
07/09/2020

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904 #จิตอาสา

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

07/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน “ธ ทรงเป็นศูนย์รวม จิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม”
.
#จิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904

การบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน “ธ ทรงเป็นศูนย์รวม จิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม”

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

07/09/2020
วิหคพลัดถิ่น l โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และ เหล่าศิลปิน l คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๗

“หากวันใดไร้สิ้นชีวิน
อยากฝากกายวิหคพลัดถิ่น
ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวฯ
จดจำสำนึกคุณ”
.
มาฟังเพลง “วิหคพลัดถิ่น” ในเวอร์ชัน แสดงสดคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด ๗ นาคฟ้อนมังกรระบำ บทเพลงที่ทำให้เราสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน
.
เพลง : วิหคพลัดถิ่นคำร้อง : ยืนยง โอภากุล และ ธนะ เสวิกุล
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน
.
Cr. รายการคุณพระช่วย Workpoint Entertainment

คอนเสิร์ตวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยสำแดงสด ๗ นาคฟ้อนมังกรระบำ บทเพลง : วิหคพลัดถิ่น ขับร้อง : โต๋ ศักดิ์สิท....

07/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๑ ทรงสังคายนาพระไตรปิฎก
.
" ทรงมีพระราชศรัทธาปราถนาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคง ให้พระไตรปิฎกมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักทางศาสนา "
.
----------------
.
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๑ ทรงสังคายนาพระไตรปิฎก

" ทรงมีพระราชศรัทธาปราถนาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคง ให้พระไตรปิฎกมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักทางศาสนา "

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

การเดินทางที่แนะนำ : รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) สถานีกรมทหารราบที่ 11 ประตูทางออก 3 ต่อรถประจำทางสาย 51 ม.เกษตรศาสตร์-ปากเกร็ด ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ