Clicky

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อทางข้อความในวันและเวลาราชการ การเดินทางที่แนะนำ: รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) ลงสถานีกรมทหารราบที่ 11 ประตูทางออก 3 และต่อรถประจำทางสาย 51 ม.เกษตรศาสตร์-ปากเกร็ด ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เปิดเหมือนปกติ

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สม...
04/03/2022

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สมรรถนะด้วยกัน
.
🔹กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวันนี้ขอเสนอสรรถนะ เรื่อง "ดำเนินการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Operate a Computerised Reservations System)" ซึ่งเป็นสมรรถนะที่อธิบายเกี่ยวกับ ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการด้านการต้อนรับในที่พัก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรมตามข้อตกลง MRA on TP ด้วยการระบุคุณลักษณะของระบบการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการดำเนินการสื่อสารการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 👆 https://atprs.org/atprs/keymaterials
.
⏭️คราวหน้าจะเป็นสมรรถนะอะไร รอติดตามกันด้วยนะคะ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #ASEANMRAonTP #MRAonTP #ข้อตกลงร่วม #บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน #อาเซียน #ASEAN

📌สภาพัฒน์ฯ แนะสนับสนุนเงินทุน ส่งเสริมดิจิทัล จัดโปรท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้รอดวิกฤตโคว...
04/03/2022

📌สภาพัฒน์ฯ แนะสนับสนุนเงินทุน ส่งเสริมดิจิทัล จัดโปรท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้รอดวิกฤตโควิด 19
.
🔹น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) แม้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการและแรงงาน SME ยังเห็นว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับผลกระทบที่ได้รับ ภาครัฐควรแนวทางที่สำคัญ ให้เกิดการจ้างงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินการต่อไปได้
.
✅มาตรการรับมือที่ควรมีต่อผู้ประกอบการและแรงงาน คือ
.
1️⃣การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและแรงงาน โดยเน้นให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ อาทิ
.
🔸สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูกิจการ
🔸การลดหรือยกเว้นภาษี
🔸การช่วยเหลือเยียวยาสำหรับแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
.
2️⃣การส่งเสริมการท่องเที่ยว
.
🔸จัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวตามช่วงฤดูกาล เน้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก
🔸สนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
🔸จัดทำแพ็กเกจ การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร เน้นสำหรับสถานประกอบการ SME
.
3️⃣การส่งเสริมทักษะ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
.
🔸พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเสรี ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง
🔸สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการและแรงงาน
🔸สนับสนุนและฝึกอบรมทักษะแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มอาชีวะศึกษาที่อยู่ใน SME เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการพัฒนา
.
✅มาตรการรับมือในส่วนของสถานการณ์สังคมที่สำคัญ ได้แก่
.
1️⃣โลกเสมือน (Metaverse) กับโอกาสใหม่ของประเทศไทย เนื่องจาก Metaverse เป็นการยกระดับการติดต่อสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปเป็นรูปแบบดิจิทัล
.
🔸สำหรับประเทศไทย Metaverse จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้
.
👉🏻โอกาสที่คนไทยและธุรกิจจะเข้าถึงอย่างครอบคลุม เนื่องจากอุปกรณ์ในการเข้าถึงมีราคาสูง
👉🏻การส่งเสริมการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
👉🏻ความเร็วและความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต Metaverse ต้องใช้พื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต 5G แต่ของไทยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
👉🏻กฎหมายที่มีความชัดเจนเพื่อการกำกับดูแล
👉🏻ความปลอดภัยของข้อมูล
.
2️⃣คนไร้บ้าน : แนวทางการยกระดับความเป็นอยู่ให้พึ่งพาตนเองได้ในสังคม
.
🔸ภาครัฐ ซึ่งดำเนินการผ่าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหลัก จะมีกลไกการช่วยเหลือ คือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
🔸หน่วยงานเอกชน อาทิ เครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในลักษณะศูนย์พักพิงเช่นกัน รวมทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้า
.
3️⃣ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก 1 ปีข้างหน้า และอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาใน ปี 2562 พบว่า
.
🔸ภาพรวมคนไทยมีรายได้จากการทำงานต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่เกิดขึ้นตลอดช่วงวัย
🔸ภาครัฐมีแนวโน้มจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น
🔸การเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งให้เศรษฐกิจหดตัว
🔸วัยแรงงานต้องหารายได้เพื่อดูแลเด็กผู้สูงอายุ และตนเอง
.
✅ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
.
1️⃣การเพิ่มรายได้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรเทาการขาดดุลรายได้และอาจช่วยยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2️⃣การชดเชยการขาดแคลนของแรงงานผ่านการดึงกลับแรงงานไทยทักษะสูงในต่างประเทศ และการนำเข้าแรงงานต่างชาติทักษะสูง
3️⃣การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของครัวเรือน
.
🔸การเพิ่มระดับการออมของครัวเรือน
🔸วางแผนเกษียณ
.
4️⃣การปรับปรุงระบบการคลังของประเทศเพื่อสร้างสมดุลทางการคลังและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
.
🙏🏻📰ที่มา: https://www.matichon.co.th/economy/news_3207558
🙏🏻📸 : กรุงเทพธุรกิจ / allwell / paiduaykan
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #อุตสาหกรรมท่องเที่ยว #ดิจิทัล

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเ...
04/03/2022

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว
.
ประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา เรื่อง ๑. รายชื่อชุมชนที่สมัครเพื่อขอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๖ ชุมชน และ ๒. แผนการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #การท่องเที่ยวโดยชุมชน

📣Thailand Film Office จัดติวเข้ม การยื่นขอ Incentive กองถ่ายต่างประเทศ.🎬กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน...
03/03/2022

📣Thailand Film Office จัดติวเข้ม การยื่นขอ Incentive กองถ่ายต่างประเทศ
.
🎬กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ประสานงานฯ เจ้าหน้าที่บัญชีกองถ่ายต่างประเทศ และบริษัทผู้ตรวจบัญชีกองถ่ายต่างประเทศ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
.
🎞️รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -11 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ 100 คน ทาง http://www.thailandtourismprofessional.org
🎞️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565
🎞️จัดอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #ThailandFilmOffice #FilminginThailand #AllYourFilmCouldEverNeed

📢"ติวเข้ม การยื่นขอ INCENTIVE กองถ่ายต่างประเทศ"
‼️รับจำนวนจำกัด จำนวนเพียง 100 คน เท่านั้น‼️

กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว (Thailand Film Office) เปิดรับสมัครผู้ประสานงานฯ เจ้าหน้าที่บัญชีกองถ่ายต่างประเทศ และบริษัทผู้ตรวจบัญชีกองถ่ายต่างประเทศ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย (INCENTIVE)

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2565
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565
- กำหนดจัดอบรมในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยมีรายละเอียด https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jAPnyZQz7UAJQXKmVNizGc1-AZxeTIiB

#ThailandFilmOffice #FilminginThailand #AllYourFilmCouldEverNeed #Filming #Location

📌เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์.💳มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุด และมาต่ออายุตั้งแต่วันที่ 7...
03/03/2022

📌เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
.
💳มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุด และมาต่ออายุตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ตามมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยหลังผ่านการอบรม จะได้รับหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
.
❗️มัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุด มาต่ออายุหลังวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการอบรม
.
✅มัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน)
✅มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
.
❎ผู้ที่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์แบบเดิม หากอบรมเปลี่ยนผ่านประเภทบัตรเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการต่ออายุได้ โดยไม่ต้องอบรมต่ออายุ
.
💻สามารถลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.dot-guidelearning.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
‼️ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แบ่งเป็นเป็นวิชาบังคับ 4 ชั่วโมง วิชาเลือกเสรี 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ วิชาเลือกเสรีจะเปิดให้เลือกอบรมได้ครบทุกวิชา ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
.
❓สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 021413256 ในวันและเวลาราชการ
.
#กรมการท่องเที่ยว #ใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์ #มัคคุเทศก์ #บัตรไกด์ #อบรมต่อบัตรไกด์

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เดิน...
03/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ ณ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมกัน "พลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย สู่มิติใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" โดยกำชับให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตนับจากนี้ ให้ตอบโจทย์การเติบโต ๓ ข้อ ได้แก่ "ทั่วถึง สมดุล และยั่งยืน"
.
๑. การเติบโตอย่างทั่วถึง คือ การท่องเที่ยวที่สร้างการเติบโต ในทุกมิติ ที่คนในสังคมมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์ร่วมกัน
เช่น
- การทำให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (CBT)
- การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่ใกล้เคียง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างการจ้างงาน เป็นต้น

๒. การเติบโตอย่างสมดุล คือ การมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เช่น ช่วงเวลา จำนวนนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย เมืองหลัก เมืองรอง ฯลฯ
.
๓. การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น “เครื่องมือ” ในการสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยการ
- ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
- การมุ่งเน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ มากกว่า ปริมาณ
จากเดิม ที่เราจะให้ความสำคัญกับรายได้ GDP เพียงมิติเดียว
- ให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมควบคู่กับรายได้ GDP
.
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้กำลังใจและชื่นชมที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แม้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย โดยย้ำให้เข้าไปมีส่วนร่วมและทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ และหารือทิศทางการทำการตลาดของ ททท. เพื่อวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน
.
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา #การท่องเที่ยว #ทั่วถึงสมดุลยั่งยืน

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป...
02/03/2022

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลการประกวดรางวัลที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards สุดยอดที่พักนักเดินทาง จากกรมการท่องเที่ยว โดยมีนางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
.
การจัดงานการประกวดรางวัลที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards สุดยอดที่พักนักเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง ช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พักเพื่อการท่องเที่ยว และทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ๑.Home Lodge @ The Sea ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล และห่างจากทะเลในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร หรือเดินทางไม่เกิน ๑๐ นาที ๒.Home Lodge @The Mountain ต้องห่างจากภูเขาในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร หรือเป็นที่พักที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพภูเขา ๓.Home Lodge @ The River ต้องห่างจากแม่น้ำในรัศมีไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ๔.Home Lodge @ Town ต้องมีเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองและอยู่ในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตรจากเขตเทศบาลเมือง และ ๕.Home Lodge @ Farm ต้องมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งด้านกสิกรรม เช่น สวน ไร่ นา ฟาร์ม รวมทั้งการประมง หรือ ปศุสัตว์ ในบริเวณที่พักนักเดินทาง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภท ความสะดวกสบาย ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัย และมอบรางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ทั้ง ๕ ประเภท ดังนี้
.
๑ ประเภท Home Lodge @ The Sea ได้แก่ Ma-Lae-Lay Beach House จังหวัดชุมพร

๒ ประเภท Home Lodge @ The Mountain ได้แก่ คีรีวงโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓ ประเภท Home Lodge @ The River ได้แก่ ซีจันท์ พูลวิลล่า จังหวัดจันทบุรี

๔ ประเภท Home Lodge @ Town ได้แก่ บ้านเล็กวิลล่า จังหวัดจันทบุรี

๕ และประเภท Home Lodge @ Farm ได้แก่ บ้านกัลยาโฮมสเตย์ จังหวัดราชบุรี
.
นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการวางนโยบาย เพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge หรือที่พักนักเดินทาง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านที่พักอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และชุมชนที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกของการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
.
การพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge หรือที่พักนักเดินทางนี้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายเล็ก หรือชุมชน เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ อีกส่วนหนึ่งคือความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เพราะที่พักนักเดินทางหลายแห่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อยู่ใกล้กับวิถีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสในสิ่งที่ต้องการจริง ๆ เมื่อมีที่พักหลากหลายให้เลือกก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น การจัดการประกวดที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards ที่พักนักเดินทางทั้ง ๕ ประเภท นับว่าเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างกำลังใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการและผู้ประกอบการอีกด้วย
.
การจัดการประกวดที่พักนักเดินทาง The Best of Home Lodge Awards แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge ซึ่งที่พักนักเดินทางแต่ละแห่งที่เข้าร่วมการประกวดต่างมีคุณภาพที่ทัดเทียมกันอย่างยิ่ง และผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทถือได้ว่าเป็น The Best of Home Lodge อย่างแท้จริง
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #TheBestofHomeLodgeAwards #สุดยอดที่พักนักเดินทาง #ที่พักนักเดินทาง #การประกวดรางวัลที่พักนักเดินทาง

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413333

เว็บไซต์

http://www.dot.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สมรรถนะด้วยกัน . 🔹กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวันนี้ขอเสนอสรรถนะ เรื่อง "วางแผนและสร้างระบบ และกระบวนการทำงาน" (Plan and Establish Systems and Procedures) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการวางแผนและสร้างระบบ และกระบวนการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามข้อตกลง MRA on TP ด้วยการวางแผนและพัฒนาระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน การสร้างระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน การทบทวนระบบและกระบวนการปฎิบัติงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 👆 https://atprs.org/atprs/keymaterials . ⏭️คราวหน้าจะเป็นสมรรถนะอะไร รอติดตามกันด้วยนะคะ . #กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #ASEANMRAonTP #MRAonTP #ข้อตกลงร่วม #บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน #อาเซียน #ASEAN
🧳กรมการท่องเที่ยวขอนำเสนอสารคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กับภาคการท่องเที่ยว (BCG in Action: Tourism) โดยเป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะพาทุกท่านไปดูกันว่าโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว สามารถนำไปมาปรับใช้ในธุรกิจบริการการท่องเที่ยวได้อย่างไร . ▶️BCG in Action: Tourism EP. 3 โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับกรมการท่องเที่ยว โดยนายฤกษ์ เชาวนะกวี อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) . #กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #เศรษฐกิจBCG #BCGEconomy
🧳กรมการท่องเที่ยวขอนำเสนอสารคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กับภาคการท่องเที่ยว (BCG in Action: Tourism) โดยเป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะพาทุกท่านไปดูกันว่าโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าว สามารถนำไปมาปรับใช้ในธุรกิจบริการการท่องเที่ยวได้อย่างไร . ▶️BCG in Action: Tourism EP. 2 โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับกรมการท่องเที่ยว โดยนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา . #กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #เศรษฐกิจBCG #BCGEconomy
🪖ประเทศไทยในฉากของภาพยนตร์สงครามเวียดนาม . 🎬ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นธุรกิจให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์แก่ผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะสร้างฉากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นหรือประเทศสมมติ ด้วยศักยภาพและความพร้อมทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลก นับตั้งแต่ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรก "Kingdom of Heaven (นางสาวสุวรรณ)" ของ Universal สหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเมื่อปี 2465 ทั้งต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนักและความคุ้มค่ากับการลงทุน ทีมงานชาวไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความขยัน เป็นมิตร มีความละเอียดและยืดหยุ่นในการทำงาน และที่สำคัญ อาหารไทยอร่อย รสชาติดี เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ . 🎬โดยเฉพาะฉากสงครามเวียดนามที่ทีมงานชาวไทยสามารถสร้างฉากได้อย่างสมจริง ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทำ รวมถึงประสบการณ์ของทีมงานชาวไทย ในยุค 1970 จึงเป็นยุคแรกเริ่มที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเดินทางมาถ่ายทำฉากสงครามเวียดนามในประเทศไทย อาทิ . 🎞The Deer Hunter (2521) 🎞The Killing Fields (2527) 🎞Good Morning Vietnam (2530) 🎞Casualties of War (2532) 🎞Heaven & Earth (2536) 🎞Operation Dumbo Drop (2538) . 🎬และล่าสุดในปี 2562 กองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Last Full Measure ภาพยนตร์แนวชีวิต เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามเวียดนาม ได้นำทีมงานจากสหรัฐอเมริกามาปักหลักถ่ายทำอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากตอบโจทย์ของผู้กำกับที่ต้องการโลเคชันที่มีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศเวียดนาม และต้องการทีมงานกองถ่ายที่มีศักยภาพในการสร้างฉากแอ็กชันได้อย่างสมจริง . 🔹ขอบคุณข้อมูลจาก https://today.line.me/th/v2/article/ZNL2nP . #กรมการท่องเที่ยว #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ #PRกรมการท่องเที่ยว #ThailandFilmOffice #FilminginThailand #AllYourFilmCouldEverNeed
🔹การประชุมระดมความเห็น และการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปคให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม : การท่องเที่ยวฟื้นสร้างความยั่งยืน (APEC Policy Recommendations for Tourism of the future: Regenerative Tourism) เพื่อนำเสนอในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2565 . #กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #เอเปค #เอเปค2565 #APEC #การประชุมเอเปค #APEC2022Thailand #เจ้าภาพเอเปค
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และบริการอื่นๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ . ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อมูลอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และบริการอื่น ๆ ในหมวดใหญ่ H กิจกรรมในหมู่ย่อย ๔๙๒๐๓๒ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ระหว่างจังหวัด เป็นต้นไป และพิจารณาการจับคู่รหัสอาชีพกับรหัสอุตสาหกรรม หมวด I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร เพื่อให้ข้อมูลอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามหลักสากล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านแรงงาน จัดเก็บสถิติเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง . #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว #อาชีพด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
📣เชิญชวนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงทะเบียนรับชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) ฟรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุข . 😷กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงทะเบียนรับชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง (ATK) เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รองรับการเปิดพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 . 🔹โดยสามารถเลือกรับได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) . ☑️ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำกัด 4 ท่าน ท่านละ 2 ชุด ☑️มัคคุเทศก์ จำกัดท่านละ 2 ชุด . 👃สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับชุดตรวจฯ ได้โดยสแกน QR Code ในภาพ หรือคลิก https://tiny.one/4uy7789y ได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าชุดตรวจฯ จะหมด . #กรมการท่องเที่ยว #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ธุรกิจนำเที่ยว #ทัวร์ #โควิด19 #COVID19
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา . #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
📌รมว.ท่องเที่ยวฯ ตอบทุกประเด็นเรื่องท่องเที่ยว ทั้งค่าธรรมเนียม 300 บาท ทัวร์เที่ยวไทย และเป้าหมาย นทท. ปี 65 . 🔹จากประเด็นกระแสข่าวโครงการ การยุติ "ทัวร์เที่ยวไทย" และนโยบายเก็บค่าเงินต่างชาติเข้าไทย 300 บาท รวมถึงการเรียกร้องให้นำการเข้าประเทศในรูปแบบ test & go กลับมา ตลอดจนเดินหน้าโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 โดยเร่งด่วน นั้น "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ตอบทุกประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ไว้ ดังนี้ . ✅คืน 8 แสนสิทธิ “ทัวร์เที่ยวไทย” ◾โครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ที่มีจำนวน 1 ล้านสิทธิ ได้เจรจากับทางสภาพัฒน์เรียบร้อยแล้วว่าจะขอคืนสิทธิ จำนวน 800,000 สิทธิเหลือไว้ดำเนินการต่อ 200,000 สิทธิ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าหโครงการนี้ดำเนินไปแล้ว 3-4 เดือน มีผู้ใช้สิทธิไปเพียง 27,000-28,000 สิทธิ์เท่านั้น ประกอบกับด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิดที่ยังแพร่ระบาดต่อเนื่องทำให้คนไม่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทั้งนี้ หากมีผู้ใช้ครบ 2 แสนสิทธิ์แล้ว ก็สามารถเพิ่มสิทธิ์ในภายหลังได้อีกตามความนิยมและสถานการณ์แต่ละช่วง . ✅ยืนยันเก็บ "ค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทย" ◾กรณีที่กระทรวงประกาศเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยว หรือ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" นั้น ขอยังยืนยันเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป เหมือนที่ได้ประกาศออกไปแล้ว เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ กองทุนเดิมที่ดูแลและจ่ายเงินชดเชยนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากสำนักงบฯ กระทรวงการคลัง และงบฯดังกล่าวได้ถูกตัดไปแล้วตั้งแต่ปี 2562 กฎหมายฉบับใหม่จึงออกมาให้กระทรวงหาวิธีไปจัดเก็บเงินดังกล่าว ซึ่งวิธีนี้จะสามารถนำเงินมาส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน . ✅วางเป้า นักท่องเที่ยว 8 ล้านคน ◾สถานการณ์ในปี 2565 นี้ถือว่าเป็นความท้าทายมากสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ถ้าสามารถฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้ สามารถเอารายได้เข้าสู่ประเทศได้ จะเป็นการลงทุนของประเทศไทยที่ต่ำที่สุด แต่ได้รายได้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการลงทุนไว้ให้หมดแล้ว รัฐบาลเพียงแต่หาวิธีทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ประเด็นนี้คือสิ่งที่กระทรวงนี้ต้องทำ ความท้าทายที่อยากทำให้ได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดของปีนี้คือ ทำอย่างไรให้ได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยที่ 8 ล้านคน มีเป้าหมายด้านรายได้ที่ 1.3-1.8 ล้านล้านบาท . ✅Test & Go จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ◾กระทรวงเตรียมเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำ Test & Go กลับมาเปิดรับ นทท.ต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป หลังจากปิดลงทะเบียนเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go ในระบบ Thailand Pass เป็นการชั่วคราวไประยะหนึ่ง . ✅ดันเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ◾เตรียมนำเสนอที่ประชุม ครม.เดินหน้าโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 จำนวน 2 ล้านห้อง (Room Night) ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนและเดินหน้าโครงการได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จากวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ครม.ได้เห็นชอบและมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีกจำนวน 2 ล้านห้อง สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายนปีนี้ . 🔹ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวฯ พร้อมเดินหน้าและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเดินได้ถึงเป้ารายได้ที่ 1.3-1.8 ล้านล้านบาทในปีนี้ . 🔸ที่มาข่าว: https://www.prachachat.net/tourism/news-844540 . #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #พิพัฒน์รัชกิจประการ #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #การท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยว #ทัวร์เที่ยวไทย #เราเที่ยวด้วยกัน #ค่าเหยียบแผ่นดิน