Clicky

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม "องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน"

ค่านิยม (Core Value) = SILK
S = Social Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม
L = Leadership หมายถึง ความเป็นผู้นำ
K = Knowledge หมายถึง มีองค์ความรู้

เปิดเหมือนปกติ

กรมหม่อนไหมติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อ...
27/02/2023

กรมหม่อนไหมติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหม ร้านสุนทรีผ้าไหมไทย ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ครูสุนทรีชีวิตนาค ร้านค้าตรานกยูงพระราชทาน และร้านศรีสัชนาลัย (ผ้าจกหาดเสี้ยว) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทราบสถานการณ์การจำหน่ายและปัญหาอุปสรรคในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน พร้อมทั้งให้แนวทางในการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้า เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตผ้าไหม
จากนั้นพบปะกลุ่มวิสากิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองเตาปูน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมัลเบอร์รี่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

กรมหม่อนไหมลงนามความร่วมมือกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกษตรกรและเยาวชน ...
26/02/2023

กรมหม่อนไหมลงนามความร่วมมือกับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกษตรกรและเยาวชน
นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม และนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมให้กับเยาวชน เกษตรกรและผู้ที่สนใจในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป

กรมหม่อนไหมร่วมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 กรมหม่อนไหม โดยนางสาวชุมญาณัช ...
25/02/2023

กรมหม่อนไหมร่วมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 กรมหม่อนไหม โดยนางสาวชุมญาณัช คำวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตและจัดการการผลิตหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสื่อมวลชนสายเกษตร ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการ ตลอดจนสื่อมวลชนสายเกษตรแขนงต่าง ๆ พร้อมบุตร-ธิดา เข้าร่วมงานดังกล่าว

อธิบดีกรมหม่อนไหมร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพ...
24/02/2023

อธิบดีกรมหม่อนไหมร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กรมหม่อนไหมเปิดตลาดเส้นไหมเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม     กรมหม่อนไหมเปิดตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตร...
24/02/2023

กรมหม่อนไหมเปิดตลาดเส้นไหม
เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม
กรมหม่อนไหมเปิดตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าผ้าไหมมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าหม่อนไหมของไทยและในตลาดสากล
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “โครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบันเกษตรกรยังประสบปัญหาใน 3 เรื่องหลัก คือ เกษตรกรยังไม่ทราบเรื่องการตลาด ขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขาดเงินทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยได้สั่งการให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะจากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน เพื่อทราบข้อมูลความต้องการด้านการตลาด และจับคู่กับภาคการผลิต ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นำมาวางแผนการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตของกรมหม่อนไหมในวันนี้ก็เช่นกัน ที่ภาครัฐเป็นตัวกลางในการประสานงานจับคู่ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมและกลุ่มเกษตรกรผู้รับซื้อวัตถุดิบ ที่จะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพไปทอผ้าไหมในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 5 (สมข.5) จ.ชุมพร ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตเส้นไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าไหม กับกลุ่มผู้ทอผ้าไหม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สมข.5 จำนวน 27 จังหวัด ตั้งแต่ จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี จังหวัดภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สำคัญคือ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการทอผ้าไหมเป็นจำนวนมากกว่า 460 ราย มีความต้องการเส้นไหม ปีละกว่า 5 – 7 ตันต่อปี ทั้งนี้ เมื่อนำอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นอาชีพใหม่ในพื้นที่เปรียบเทียบกับอาชีพทางการเกษตรเดิมของพื้นที่ภาคใต้ ทั้งด้านประมง ปศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ทุเรียน ผลไม้อื่น ๆ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ที่ทำรายได้ให้กับประชาชนภาคใต้มาอย่างยาวนาน การที่จะขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการจึงเป็นข้อจำกัดหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการสร้างความร่วมมือและขยายอาชีพหม่อนไหมสู่ชุมชน การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเส้นไหม ไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม ผู้ประกอบการด้านเส้นไหม และ กลุ่มผู้ทอผ้าไหม เข้าร่วมสัมมนา 450 ราย โดยเป็นเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม เดินทางมาจากพื้นที่ภาคอีสานของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น และเขต 4 จ.นครราชสีมา ผู้ประกอบการเส้นไหมจากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมในหลายจังหวัด อาทิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชุมพร ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช เป็นต้น
“การเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมดังกล่าว เป็นการจับคู่ทางธุรกิจ ให้สามารถวางแผนการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าผ้าไหมในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าหม่อนไหมของไทยและในตลาดสากล” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

24/02/2023

📢📢 กรมหม่อนไหม ขอเชิญชม .. Facebook Live

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. จากโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

24/02/2023

สัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน (ช่วงที่ 2)

24/02/2023

สัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน

กรมหม่อนไหมดูงานบริษัทเวิลด์เน็ตติ้ง เท๊กซ์ไทล์ จำกัด      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม...
23/02/2023

กรมหม่อนไหมดูงานบริษัทเวิลด์เน็ตติ้ง เท๊กซ์ไทล์ จำกัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางสาวภัควิภา เพชรวิชิต ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเวิลด์เน็ตติ้ง เท๊กซ์ไทล์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปเส้นไหมเป็นผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกาย ที่มีความหลากหลายเข้ากับยุคสมัย และสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดเพื่อส่งเสริมและขยายฐานเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหม ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้มากยิ่งขึ้น

กรมหม่อนไหมร่วมงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri – Entrepreneur)   ...
23/02/2023

กรมหม่อนไหมร่วมงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri – Entrepreneur)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri – Entrepreneur) ณ โรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร เผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา Smart Farmer ต้นแบบผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และวิทยากรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

23/02/2023

🎉📣ได้เวลาเผยความวิจิตรของงานวิจัยสู่สังคมอีกครั้ง‼ ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ส่งภาพจากการทำงานหรือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมคำบรรยาย เข้าประกวดในโครงการ Image of Science (วิจิตร วิจัย) ประจำปี 2566⏰ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566
🎊ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท🎊พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการฯ จำนวน 10 ชิ้น😍🥰💕
✅ประเภทการแข่งขัน: ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม
✅ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคในการผลิตภาพ
✅ไม่มีการแบ่งรุ่น/อายุของผู้ส่งผลงาน
📌ศึกษารายละเอียด ตัวอย่างเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/3FRiI6O 🙌

#วิจิตรวิจัย #ภาพวิทยาศาสตร์ #งานวิจัย #วิทย์ติดเลนส์ #ประกวดภาพ #ประกวดแข่งขัน #อพวช

กรมหม่อนไหมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู ...
21/02/2023

กรมหม่อนไหมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมไหมแพรวา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร รวมถึงการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งระบบการบริหารราชการของกรมหม่อนไหม ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

กรมหม่อนไหมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไห...
21/02/2023

กรมหม่อนไหมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม และนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดงานโครงการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยได้มีการรายงานและร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดสถานที่ ผังการจัดงาน พิธีการบนเวที และรูปแบบพิธีเปิดงาน ความพร้อมในการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ การจัด Facebook Live ตลอดจนการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบ Zoom meeting ไปยังเครือข่ายของกรมหม่อนไหมและเกษตรกรในภูมิภาค รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

21/02/2023
📢📢 กรมหม่อนไหมเชิญติดตามชม Facebook Livesการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหม ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอ...
21/02/2023

📢📢 กรมหม่อนไหมเชิญติดตามชม Facebook Lives
การสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหม ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. จากโรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

พบกับ
• เสวนา “ตลาดและความต้องการเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม”
• การทำสัญญาคู่ค้าวัตถุดิบเส้นไหม ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม
• กิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตเส้นไหมไทยสาวมือให้ได้มาตรฐาน มกษ.8000-2565 และ มกษ.5900-2565
• กิจกรรมฐานเรียนรู้การให้บริการเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน
• การแสดงสินค้าเส้นไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0 7761 1048

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงานวันพืชสวนโลก และงานหม่อนไหมจังหวัดอุดรธานี     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายปร...
20/02/2023

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงานวันพืชสวนโลก และงานหม่อนไหมจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จ.อุดรธานี และผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงานวันพืชสวนโลก ณ ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยเข้าพบนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานด้านหม่อนไหม ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเร่งขยายและเพิ่มจำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้มากขึ้น
จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ไปติดตามงานสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จ.อุดรธานี และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของบุคลากร และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลู่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยแสงอรุณ ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีการผลิตและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยตนเอง นำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้แนวทางในการต่อยอด ตลอดจนการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผลิตและและเลี้ยงไหมได้มากขึ้น

กรมหม่อนไหมประชุมเตรียมงานด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำ...
20/02/2023

กรมหม่อนไหมประชุมเตรียมงานด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กรมหม่อนไหมจัดประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการต่าง ๆ ในงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 โดยมีนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่ปรึกษาคณะทำงาน ฯ พร้อมด้วยนายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตาก ประธานคณะทำงาน ฯ นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meetings)
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานฯ และคณะทำงานจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณากรอบการดำเนินงานในส่วนที่กรมหม่อนไหมรับผิดชอบ เช่น ร่างกำหนดพิธีเปิด ของที่ระลึก พิธีกรภาคสนาม การบันทึกภาพ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง กรอบการดำเนินงานในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรับผิดชอบ

กรมหม่อนไหมเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ. อุดรธานี     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีก...
19/02/2023

กรมหม่อนไหมเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ. อุดรธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสุชาติ จุลพูล ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ตำบล หนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอันดับ 1 ของ จ. อุดรธานี และยังได้รับรางวัล Knowledge Based OTOP (KBO) การสร้างนวัตกรรมชุมชนระดับประเทศ มีความโดดเด่นที่การย้อมผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือ การย้อมสีผ้าด้วยกลีบดอกบัวแดงในลำห้วยเชียงรวง ที่ไหลผ่านในหมู่บ้านโนนกอก มาผสมผสานแนวคิด เทคนิคสร้างสรรค์ เกิดผืนผ้าขิดที่มีความประณีต และความงดงาม เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งนำโดยนายอภิชาติ พลบัวไข ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาให้ชาวบ้านโนนกอก นำภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมของคนในตำบลหนองนาคำ มาประยุกต์เป็นลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงาม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการพัฒนาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.อดรธานี

กรมหม่อนไหมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการ จ.ชุมพร     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู ...
19/02/2023

กรมหม่อนไหมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการ จ.ชุมพร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคี ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตทางเกษตรให้แก่เกษตรกร จากนั้น คณะรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร และเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยกรมหม่อนไหมร่วมมอบพันธุ์หม่อน จำนวน 1,000 ต้น ในส่วนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการด้านหม่อนผลและการแปรรูปหม่อนผล เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจอาชีพด้านหม่อนไหมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

อธิบดีกรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมงานสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นาย...
17/02/2023

อธิบดีกรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมงานสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหม และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

กรมหม่อนไหมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชุมพร     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566...
17/02/2023

กรมหม่อนไหมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชุมพร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร และนางสาววนิดา สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการในพื้นที่แปลง คทช. No.83 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และสัญญาเช่าที่ดินสถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ จำกัด จากนั้นได้มอบปัจจัยการผลิตทางเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยกรมหม่อนไหมร่วมมอบพันธุ์หม่อน จำนวน 1,000 ต้น และได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกลุ่มมัลเบอร์รี่เขาช่องคีรีวงค์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรแก่ผู้เยี่ยมชมด้วย

กรมหม่อนไหมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ     วันที่ 17 กุมภา...
17/02/2023

กรมหม่อนไหมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางณัฐมนตร์ สกุลชน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภัสราภรณ์ จันทร์พร้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบนโยบายการพัฒนาเกษตรกรสู่ประกอบการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ การจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรของผู้ประกอบการ และแผนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมหม่อนไหมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไห...
17/02/2023

กรมหม่อนไหมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดสถานที่ กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่เข้าร่วมในงาน การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ การประสานงานสื่อมวลชน พิธีกร และการจัด Facebook Live ตลอดจนการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบ Zoom meeting ไปยังเครือข่ายของกรมหม่อนไหม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

กรมหม่อนไหมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566   ...
16/02/2023

กรมหม่อนไหมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับทราบและพิจารณาในหลายประเด็น เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการฯ กรอบการดำเนินงานฯ และการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมร่วมกับภาคีเครือข่าย     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้...
15/02/2023

กรมหม่อนไหมเดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการค้นคว้า ทดลอง วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมหม่อนไหมกับ อ.ส.ค. แทนฉบับเดิมที่จะหมดอายุลงในปี 2566 นี้ และการปรับปรุงคำสั่งกรมหม่อนไหม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจน การพิจารณาแผนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมหม่อนไหม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.ส.ค. และศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้า ทดลอง วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมร่วมกัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมหม่อนไหมติดตามงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกร...
15/02/2023

กรมหม่อนไหมติดตามงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมขั้นตอนการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และงานส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี โดยมี นางชุติกาญจน์ รัชตะปิติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งอธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาด้านหม่อนไหมของเกษตรกรในพื้นที่

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ผู้มีสิทธิ์สมั...
15/02/2023

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2.อายุไม่เกิน 30 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง https://qsds.go.th/go/?surl=52 หรือ
QR Code ท้ายประกาศ และสามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมทั้ง Resume ทาง E-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 558 7924 ต่อ 7151 ในวันเวลาราชการ

15/02/2023
กรมหม่อนไหมติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบด...
14/02/2023

กรมหม่อนไหมติดตามงานด้านหม่อนไหมในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายโสภณ ยอดพรหม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อนำไปบำรุงรักษาต้นหม่อน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงไหมและแปลงหม่อนของเกษตรกรที่มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กรมหม่อนไหมเตรียมความพร้อมในการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิ...
14/02/2023

กรมหม่อนไหมเตรียมความพร้อมในการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมโครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนกยูงสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 ตลอดจนได้มีการพิจารณาปรับแผนและเป้าหมายการผลิตกิ่งชำหม่อน หม่อนชำถุง ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม และการพิจารณาระบบจัดเก็บการให้บริการด้านหม่อนไหม และระบบจัดเก็บการให้บริการด้านหม่อนไหม Seed Production Area เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการลงบันทึกข้อมูลและดูแลระบบจัดเก็บการให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานต่อไป.

กรมหม่อนไหมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ปี 2566     วันที่ 14 กุม...
14/02/2023

กรมหม่อนไหมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ปี 2566
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กรมหม่อนไหม โดยว่าที่ร้อยตรีธีระนันท์ พิจารโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม มอบหมายให้นางอัญชลี โพธิ์ดี หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ และนายศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมีคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดูพื้นที่การจัดงานเพื่อวางแผนเตรียมการพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ผู้มีสิทธิ์สมั...
14/02/2023

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. อายุไม่เกิน 30 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง https://qsds.go.th/go/?surl=52 หรือ
QR Code ท้ายประกาศ และสามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมทั้ง Resume ทาง E-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 558 7924 ต่อ 7151 ในวันเวลาราชการ

กรมหม่อนไหมอบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบออนไลน์     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ...
14/02/2023

กรมหม่อนไหมอบรมเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ หลักสูตร การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม และผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
การอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานหม่อนของกรมหม่อนไหม ในการให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564) และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหม่อนเพื่อผลิตใบ (มกษ. 3500 - 2553) และหม่อนเพื่อผลิตผล (มกษ. 1003 - 2555) ซึ่งจะทำให้ผู้ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำความรู้ด้านมาตรฐานหม่อน GAP และอินทรีย์ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร สามารถผลิตหม่อนได้ตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมหม่อนไหม และผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ได้นำแนวทางการตรวจสอบรับรองไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความเป็นกลางและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ขอการรับรองต่อไป.

ที่อยู่

2175 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2558792426

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมหม่อนไหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมหม่อนไหม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจการเลี้ยงไหมอีรี่ ขอองค์ความรู้
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ปีนี้งานนกยูงพระราชทานฯ จัดวันที่เท่าไหร่คะ
มีใครสนใจใบหม่อนไหมคะ
สวัสดีกรมหม่อนไหมค่ะ
ต้องการทราบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ กรมหม่อนไหมมีการส่งออกผ้าไหมเป็นจำนวนและมูลค่ามากแค่ไหนเหรอคะ
เมื่อไรจะเปิดอบรมการเก็บลายขิด...สนใจเข้าอบรอย่างมาก
สายพันมันเบอลี่ที่ดีที่สุดคือสายพันไรคับผมอยากได้มาปลูกเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมีตลาดรองรับไม ต้นพันธ์มันเบอลี่ที่กรมมีแจกไม หรือหาซื้อในราคาถูกๆได้ที่ไหนครับ

แล้วมีตลาดรับซื้อไหม ผ้าไหมพื้นบ้านไหมครับที่เขาให้ราคาดีๆช่วยแนะนำด้วยนะครับ
มีความสนใจ จะเลี้ยงและศึกษาเรื่อง หม่อนไหม อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา สามารถไป ศึกษาเรียนรู้ได้จากที่ไหนใกล้ที่สุดครับ
ผ้าไหม สวยงาม วันสุดท้าย รีบมาค่ะ
#กรมหม่อนไหม
#งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
#กรมหม่อนไหม#งานตรานกยุงพระราชทานฯครั้งที่๑๔
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

iTech RD เชื้อไรโซเบียม กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กองส่งเสริมโครงการพระราชดำ กวป. กรมวิชาการเกษตร pprdd - doa กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคก ส่วนความร่วมมือและอนุสัญญา กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ DOAAlbum สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการ กองการยาง - Rubber Division สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conserv