กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กพร OPDC
21/10/2020

กพร OPDC

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอผลงานเรื่องที่ 22 ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 🥇 ระดับก้าวหน้า (Advance)

กรมบังคับคดี ตั้งเป้าหมายความเป็นเลิศใน 5 ด้าน (5E) ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการคดีสู่ความเป็นเลิศ : Case Management Excellence (2) นวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นเลิศ : IT Excellence (3) ระบบฐานข้อมูลที่เป็นเลิศ : Information Excellence (4) บุคลากรมีศักยภาพที่เป็นเลิศ : HR Excellence และ (5) ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ : Organization Excellence เพื่อตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการกำหนดนโยบาย Digital Transformation Process ส่งผลให้กรมบังคับคดีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการบริหารองค์การตอบสนองประชาชน เพื่อ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์การชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”

กพร OPDC
19/10/2020

กพร OPDC

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอผลงานเรื่องที่ 20 ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 🥇 ระดับก้าวหน้า (Advance)

จังหวัดขอนแก่นวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง บนพื้นฐาน Smart City ตามลักษณะความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของจังหวัด ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา นอกจากนี้ยังกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่ Global City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็น “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

วันจันทร์ที่19 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม...
19/10/2020

วันจันทร์ที่19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9
นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม การหารือร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 3 ชั้น 8 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงย...
15/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 3 ชั้น 8
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดของส่วนราชการ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการประชุมหารือตัวชี้วัดครั้งนี้

กพร OPDC
15/10/2020

กพร OPDC

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอผลงานเรื่องที่ 17 ที่ได้รับรางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 🥇 ระดับก้าวหน้า (Advance)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2) เสริมสร้างหุ้นส่วนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 3)เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ Digital Economy และ Thailand 4.0 โดยมีแผนขับเคลื่อนสู่ “ONEP 4.0” เป็นการพัฒนา 3 ระยะ ได้แก่ Reform Transform และ Perform สู่องค์การดิจิทัล และนำไปสู่การสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กพร OPDC
15/10/2020

กพร OPDC

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอ ผลงานเรื่องที่ 18 ที่ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม🥇 ในระดับดีเด่น

ผลงาน : บ้านทำเนียบร่วมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรงสร้างความแข็งแกร่งชุมชน
หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างไกลจากเขตเมือง มีผู้ป่วยจิตเวชมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในชุมชนเกิดเหตุการณ์รุนแรง เช่น การแทงเด็กวัย 3 ขวบ การจุดไฟเผาปั๊มน้ำมัน เป็นต้น ร.พ. สวนสราญรมย์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยกระบวนการ CBR (Community-Based Rehabilitation) ส่งผลให้ชุมชนไม่มีอุบัติการณ์ของความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวชที่สามารถช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการยอมรับ ลดการตีตราจากสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กพร OPDC
08/10/2020

กพร OPDC

📣 ขอเชิญชมนิทรรศการ "Better Service for Better Life" ในรูปแบบ Virtual Exhibition นิทรรศการที่รวมผลงานของหน่วยงานภาครัฐที่หลายหลายให้รับชม

🎉 สำหรับเดือนตุลาคมนี้ ขอแนะนำผลงานการพัฒนางานภาครัฐที่โดดเด่นในด้านสาธารณสุข

การันตีคุณภาพด้วยการได้รับรางวัลเลิศรัฐ 👏👏

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมผลงานการพัฒนางานภาครัฐที่น่าสนใจในด้านอื่น ๆ ได้อีกกว่า 70 ผลงาน ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมร่วมกิจกรรมสนุกๆได้ตลอดทั้งปี 😄😊

🎉พิเศษสุด สำหรับ Top 10 ผู้เข้าชมนิทรรศการบ่อยที่สุด ลุ้นรับของที่ระลึกจากสำนักงาน ก.พ.ร.🎉

👍เพื่อการรับชมที่สวยงามและสมบูรณ์ แนะนำรับชมผ่านทางคอมพิวเตอร์👍

👉ติดตามชมได้ที่ https://www.opdc.go.th/content/NjQyNA

08/10/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

ประชุมชี้เเจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตาามมาตการประปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัคิราชการส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กพร OPDC
07/10/2020

กพร OPDC

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอ ผลงานเรื่องที่ 13 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 🥇 ประเภทนวัตกรรมบริการ ในระดับดีเด่น

ผลงาน : หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File)
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล โดยใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงชื่อรับรองในเอกสารฉบับจริง ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ยื่นขอและรับเอกสาร สะดวก รวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมหารือผ...
06/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมหารือผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมถ...
02/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม จัดประชุมถอดบทเรียนพัฒนางานสู่รางวัลแห่งความเป็นเลิศ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลเลิศรัฐจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ชื่อผลงาน "Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ" อยู่ในระดับดี และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) อยู่ในระดับดี

#รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
#justicecare #opengovernance

ขอบคุณภาพ จาก กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
02/10/2020

กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

📌สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้านบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

ในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนพัฒนางานสู่รางวัลแห่งความเป็นเลิศ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนางาน และผลักดันการดำเนินงาน
สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จาก สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย
๑) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
ชื่อผลงาน "Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ" อยู่ในระดับดี
ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชน ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
และ ๒) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภท รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) อยู่ในระดับดี
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ
ในการเปิดระบบราชการให้ประชาชน
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึง
การสร้างความร่วมมือ (collaboration)
สำหรับ "รางวัลเลิศรัฐ" เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

#สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ #ด้านบริการภาครัฐ #ประเภทพัฒนาการบริการ #ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม #รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน #OpenGovernance

กพร OPDC
24/09/2020

กพร OPDC

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลการให้บริการหรือการทำงานบนระบบออนไลน์ (e-Service) ในส่วนราชการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. นำทีมโดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2 นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตรจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) และผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ จากการหารือกับหน่วยงานสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้

กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับเรื่อง IT และปัจจุบันกระทรวงมีการนำ IT มาใช้ทำให้ลดการใช้กระดาษไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามการนำ IT มาใช้ ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัย (Security) โดยกรมมีการนำ Digital ID (การลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์) มาใช้ โดยในการดำเนินการ e-service ต้องให้ครอบคลุมงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องพัฒนาข้อมูลหรือระบบหลังบ้าน (Backend) ก่อน รวมทั้งวาง Architecture ที่เหมาะสม

กระทรวงมีประเด็นของการเชื่อมโยงข้อมูล ศาล อัยการ ตำรวจ อยู่ในแผน IT ของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว โดยปัจจุบันมีการดำเนินการที่ทำสำเร็จไปคือ ระบบ DXC (Data Exchange Center) ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่สามารถดูข้อมูลที่เป็นประวัติอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ ระบบการยืนยันตัวตน (National ID) โดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องดำเนินการ และบางครั้งเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงทุน

กระทรวงยุติธรรมเห็นว่า ควรปรับงานบริการ Agenda เป็นเรื่องของการพัฒนาให้งานของกระทรวงให้เป็น Service Provider ของพื้นที่ โดยพิจารณาศักยภาพในแต่ละหน่วยงาน และความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การ ยกระดับ (Up level) ของ e-Service ในแต่ละกรม พร้อมเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI) กระทรวง ต่อไป

ในการพิจารณางานบริการที่จะเป็น e-service กระทรวงเห็นว่าควรเป็นงานบริการประชาชนในพื้นที่ของยุติธรรมจังหวัด ดังนั้น จึงควรปรับงานบริการ Agenda ให้เป็นการพัฒนางานบริการ Service Provider ของกระทรวงที่ให้บริการในระดับพื้นที่ ซึ่งควรพิจารณาศักยภาพของแต่ละส่วนราชการที่มีการให้บริการในยุติธรรมจังหวัดด้วย นอกจากนี้ ควรให้งานบริการ Agenda ดังกล่าวเป็นกลไกการเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบ e-service ของกระทรวงในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงต่อไป ทั้งนี้ กรมที่ไม่มีงานบริการในยุติธรรมจังหวัด สามารถพัฒนางานบริการ โดยให้พิจารณางานของแต่ละกรมซึ่งอาจเชื่อมโยงกับ Agenda หรือเป็นการยกระดับเฉพาะงานบริการของกรม

กระทรวงมีนวัตกรรมในการนำระบบ Machine Learning โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ (Predict) ว่าจะมีโอกาสที่ผู้กระทำความผิดมีโอกาสจะทำความผิดซ้ำหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นการนำเข้าข้อมูลแบบ Manual อยู่ จึงต้องมีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้กับ AI ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนงานบริการ Agenda การยกระดับ e-service ของกระทรวงยุติธรรม โดยจะร่วมกันปรับ Agenda ให้สอดคล้องตามที่ได้หารือกันในวันนี้ และวาง road map การทำงานต่อไป

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมหารือเตรียมข้อมูลและกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในก...
21/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมหารือเตรียมข้อมูลและกำหนดแนวทางเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 สืบเนื่องจากการประชุมหารือการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้คัดเลือกงานให้บริการช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นงานบริการ Agenda ของกระทรวงยุติธรรมและจำเป็นต้องจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อนำเข้าสู่การประชุม Work Shop กับสำนักงาน ก.พ.ร.ในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้ โดยมีนางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนยุติธรรม กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแชะแล้วแชร์ทุกท่านค่ะ #รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม👏👏👏👏👏👏👏👏👏
17/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแชะแล้วแชร์ทุกท่านค่ะ
#รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
👏👏👏👏👏👏👏👏👏

ภาพบรรยากาศการร่วมเชียร์และรับชม พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรมชั้น 7 โดยปีนี้ ...
16/09/2020

ภาพบรรยากาศการร่วมเชียร์และรับชม พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงยุติธรรมชั้น 7 โดยปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.ขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมรับชมและเชียร์ผ่านทางออนไลน์ #รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #เชียร์แบบใหม่ #stylenewnormal #ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านค่ะ

ประกาศผลกิจกรรม แชะแล้วแชร์📸☺️จากการร่วมสนุกถ่ายภาพพร้อมติดแฮชแท็ก #รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม🥇รางวัลชนะเล...
16/09/2020

ประกาศผลกิจกรรม แชะแล้วแชร์📸☺️
จากการร่วมสนุกถ่ายภาพพร้อมติดแฮชแท็ก #รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
🥇รางวัลชนะเลิศ คุณ Bow Wong
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณ แองจี้ มิสเหวี่ยง
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณ Arnutt Topp
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสามารถรับของรางวัลได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจ้า

16/09/2020

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

^^ร่วมสนุกกับกิจกรรม แชะแล้วแชร์ ^^~กติการ่วมสนุกกิจกรรม ~1. Like & Share  Fan page : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดก...
15/09/2020

^^ร่วมสนุกกับกิจกรรม แชะแล้วแชร์ ^^
~กติการ่วมสนุกกิจกรรม ~
1. Like & Share Fan page : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไปยังหน้าเฟสบุ๊คของคุณ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ถ่ายภาพคู่กับแบล็คดรอปภายในงานหรือบรรยากาศการเชียร์ภายในงาน พร้อมติด hashtag
#รางวัลเลิศรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
~ระยะเวลาร่วมกิจกรรม~
ได้ตลอดระยะเวลาจนกว่าจะจบงาน
~การตัดสินรางวัล~
ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดถูกใจคณะกรรมการที่สุดรับของรางวัลไปเลยจรา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการพัฒนางานสู่รางวัลเลิศรัฐ  ซึ่งมีผลงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหลายหน...
15/09/2020

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการพัฒนางานสู่รางวัลเลิศรัฐ ซึ่งมีผลงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหลายหน่วยงาน และมีสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 รางวัล ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานการพัฒนาระดับกรม ทั้งระบบงานหลัก. งานสนับสนุน งานบริการ การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน24 ชั่วโมง. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งแบบออนไลน์และoffline (การลงพื้นที่เชิงรุก) ของทั้งส่วนกลางและภูมิภาคโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด.

ปีนี้ในงานจำกัดผู้เข้าร่วมงาน แต่เชียร์รับชม แบบ New Normal มีการเผยแพร่ ผ่าน YouTube live
1.งานรางวัลเกียรติยศแห่งปี ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกัน 16 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ผ่าน Youtube สำนักงาน ก.พ.ร.
https://youtu.be/8DRyzBOFYbU
รับชมที่ https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA

2. รับชมผ่าน Youtube ร่วมกัน ที่ห้องศูนย์การเรียนรู้. ชั้น7 กระทรวงยุติธรรม

#psea2020 #เลิศรัฐ #savethedate #GoodGovernanceForBetterLife

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำป...
09/09/2020
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ป

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/15wCMqnVYxXeW2T7WANDDuipmNpZiwBY6/view?usp=sharing

09/09/2020
กพร OPDC

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่านราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่านราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีการประเมินรับรองสถานะระบบราชการ 4.0 (pmqa 4.0) ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะทำงาน pmqa สป.ยธ.อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาองค์กรด้วยค่ะ

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่านราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่านราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ...
02/09/2020

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทีมงานผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรางวัลเลิศรัฐ ร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อใช้ในประกอบการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ เวลา 13.00 น.  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ากา...
31/08/2020

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม และมอบรางวัล The Choice Award ประจำปี 2563 ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ารับรางวัล The Choice Award 2563 ประเภทรางวัลสานความร่วมมือ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนา และสนับสนุนให้มีการนำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด ไปขยายผลและส่งเข้าประกวดขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารเอ ชั้น 9
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621415396

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด