กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เปิดเหมือนปกติ

กษัตริย์นักการทหาร.พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ...
24/12/2021

กษัตริย์นักการทหาร
.
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คือการที่พระองค์ทรงโปรดงาน “ด้านการทหาร” มีความทรงสนพระทัยกิจการที่เกี่ยวกับกองทัพ จนได้รับการเทิดทูนให้เป็น “กษัตริย์นักการทหาร”
.
ด้วยความที่พระองค์ทรงสนพระทัยงานด้านการทหารตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จไปเข้ารับการศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนคิงส์สกูล นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2513
.
จากนั้น พ.ศ. 2515 พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารชั้นสูง ที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2519
.
โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2519 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส จากการปะทะกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ การเสด็จไปทรงเยี่ยม “พื้นที่สีแดง” ในเวลานั้น ได้สร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก
.
จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2520 ยังได้เสด็จไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมทหาร และ ตชด. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามผู้ก่อการร้าย รวมทั้งยังได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่ทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งยังได้เสด็จไปทรงเยี่ยมทหาร-ตำรวจ ตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ อ.เวียงสระ ซึ่งในครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ถูกผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงในป่าทึบ ก่อนจะถึงช่องช้าง ต.พรุพรี อ.เวียงสระ พระองค์ทรงร่วมกับทหาร และ ตชด. ยิงตอบโต้ผู้ก่อการร้าย จนกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ล่าถอยไป
.
เหตุการณ์ปะทะกันในครั้งนั้นได้กลายเป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เป็นการแสดงถึงพระปรีชาสามารถ ความกล้าหาญของพระองค์ อีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ แม้ในยามคับขัน โดยทรงห่วงใยพสกนิกรมากกว่าตัวพระองค์เอง
.
พระองค์ทรงเป็น #กษัตริย์นักการทหาร เป็น #กษัตริย์นักรบ ดำรงไว้ด้วยระเบียบ วินัย ความกล้าหาญ อีกทั้งยังทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์เสมอมา ทั้งในยามศึกและยามบ้านเมืองสงบสุข
.
#กษัตริย์นักการทหาร
#กษัตริย์นักรบ

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ พิธีสำคัญของการเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีองค์ประกอบสำคัญมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง...
23/12/2021

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ พิธีสำคัญของการเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์
.
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีองค์ประกอบสำคัญมากมาย โดยเฉพาะเรื่องน้ำในการสรงพระมุรธาภิเษก และองค์ประกอบสำคัญต่อมาอีกประการคือ พระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร
.
ในแง่ความหมายและความสำคัญของการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอธิบายความว่า เป็นพระราชพิธีถวายพระนามแด่พระมหากษัตริย์ ในการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตามโบราณราชประเพณี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินไทยนั้น ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว โดยบรรดาสมณพราหมณาจารย์และเหล่าเสนาพฤฒามาตย์ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองประชุมถวายพระนามพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่และจารึกพระปรมาภิไธยลงในพระสุพรรณบัฏ และพระราชลัญจกร คือตราสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประทับในเอกสารสำคัญอันแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครองบริหารราชการแผ่นดิน หรือเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศชาติ
.
การจารึกพระนามใหม่ของพระเจ้าแผ่นดินลงในแผ่นทอง พร้อมกับดวงพระบรมราชสมภพ และแกะงาช้างเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จะกระทำการประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีโหรหลวงเป็นผู้กำหนดพระฤกษ์พิธีอาลักษณ์ จารึกพระสุพรรณบัฏพระปรมาภิไธย และโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ นายช่างแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลไปพร้อมกัน โดยในระหว่างนั้นมีพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ ตลอดจนเสร็จการจารึก เจ้าพนักงานจะนำพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรมาประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
.
#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
#พระสุพรรณบัฏ
#ดวงพระราชสมภพ
#พระราชลัญจกร

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเ...
22/12/2021

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่าง ๆ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
.
"ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี" (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537)
.
#มูลนิธิชัยพัฒนา

Infographic พระราชทาน ยากเป็นง่ายด้วยพระราชาไอที .กระแสการอธิบายเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยภาพที่โลกยุคใหม่ให้ชื่...
21/12/2021

Infographic พระราชทาน ยากเป็นง่ายด้วยพระราชาไอที
.
กระแสการอธิบายเรื่องยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยภาพที่โลกยุคใหม่ให้ชื่อเรียกกันว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) นั้น พึ่งเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อ 17 ปีที่แล้ว (ปี 2542) พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มนำภาพกราฟิกมาอธิบายเรื่องยาก ๆ และเต็มไปด้วยซับซ้อน ตัวอย่างเช่น “โครงการฝนหลวง” ให้เป็นเรื่องง่ายดายผ่าน Infographic ภาพการ์ตูน
.
Infographic ฝนหลวงถูกเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “แผนภาพ (การ์ตูน) ตำราฝนหลวงพระราชทาน” เริ่มเป็นที่คุ้นตาของชาวไทยช่วงปี 2543 ซึ่งเป็นปีที่สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับพระราชทานพระราชบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง “THE RAINMAKING STORY” ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่มาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง พระราชบันทึกนี้ ทรงบันทึกโดยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง พระราชทานผ่านกองงานส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2543
.
ในยุคที่เทคโนโลยีมีข้อจำกัดสูงมาก การใช้คอมพิวเตอร์ทรงงานสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9
.
#Infographicพระราชทาน
#โครงการฝนหลวง

20 ธันวาคม 2510ในหลวง ร.9 เสด็จฯ เปิด ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึ...
21/12/2021

20 ธันวาคม 2510
ในหลวง ร.9 เสด็จฯ เปิด ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจังกระทำกันในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507
.
ต่อมาในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510
.
ภาพ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ้างอิง: https://www.kku.ac.th
.
#สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น
#มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า “ผู้หญิงล้ำสมัย” ที่ทรงสร้างคุณูปการหลายด้านแก่ประเทศไทย และยังทรงมีพระชนม์ชีพยาวนานถึง 6 ร...
17/12/2021

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า “ผู้หญิงล้ำสมัย” ที่ทรงสร้างคุณูปการหลายด้านแก่ประเทศไทย และยังทรงมีพระชนม์ชีพยาวนานถึง 6 รัชกาล
.
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระนามเดิม พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2405 เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาวิชาหนังสือและวิชาการตามแบบอย่างราชนารีในราชสำนัก ทรงเฉลียวฉลาด และมีความจำเป็นเลิศ
.
เมื่อเจริญพระชันษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของไทย รวมทั้งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระราชบิดา ร.8 และ ร.9)
.
นอกจากนี้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภาชนนีสภาอุณาโลมแดง อันเป็นชื่อของ #สภากาชาดไทย ในช่วงก่อตั้ง ต้นรัชกาลที่ 5 และทรงสร้างสถานพยาบาลขึ้น ปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย
.
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ #ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ เป็น #บุคคลสำคัญของโลก ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรม
.
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ณ วังสระปทุม รวมพระชนมายุ 93 พรรษา
.
#วันนี้ในอดีต
#เรารักทหาร
#ThaiLoveSoldier

เมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชา...
16/12/2021

เมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. นอกเหนือจาก #กีฬาเรือใบ แล้ว #แบดมินตัน ก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปรานมากเช่นกัน พระราชกรณียกิจของพระองค์ทางการกีฬานี้ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัด
.
ในการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่ 29 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี #คณะกรรมการโอลิมปิกสากล พร้อมทั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอีก 87 ประเทศ ได้มีมติเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากล คือ “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกชั้นสูงสุด” (ทอง) แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
.
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ”
.
#วันกีฬาแห่งชาติ
#กีฬาแหลมทอง
#เรารักทหาร
#ThaiLoveSoldier

เมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพฯ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. นอกเหนือจาก #กีฬาเรือใบ แล้ว #แบดมินตัน ก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปรานมากเช่นกัน พระราชกรณียกิจของพระองค์ทางการกีฬานี้ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏชัด
.
ในการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่ 29 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี #คณะกรรมการโอลิมปิกสากล พร้อมทั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอีก 87 ประเทศ ได้มีมติเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากล คือ “อิสริยาภรณ์โอลิมปิกชั้นสูงสุด” (ทอง) แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
.
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ”
.
#วันกีฬาแห่งชาติ
#กีฬาแหลมทอง
#เรารักทหาร
#ThaiLoveSoldier

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด...
16/12/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ: Fun(D) Fair x Sharing” ในรูปแบบการจัดงานกาชาด New Normal เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
.
การจัดงานกาชาด เป็นกิจกรรมสาธารณกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทยในทุกมิติ ทั้งการบริการทางการแพทย์ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส
.
ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ออกร้านอุปนายิกาในงานกาชาดออนไลน์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ของประชาชนในถิ่นห่างไกล อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้าไหม ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งน้ำหอมสูตรพระราชทาน และสินค้าน้อมเกล้าฯ ถวายจากภาคเอกชนมาร่วมจำหน่ายด้วย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ และ www.redcrossfair.com ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของงานกาชาดในรูปแบบเกมออนไลน์ เช่น สอยดาว ปาเป้า ตอบคำถามชิงรางวัล และสลากกาชาด จาก 37 หน่วยงาน ที่จะออกรางวัลในวันที่ 27 ธันวาคมนี้

#พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...
14/12/2021

#พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะทรงพระราชทานรางวัลให้กับนักกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขัน #กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ (ภาพจาก A bulletin of Information issue by the Organizing Committee for the First SEAP Games, No.3 Bangkok Thailand. 1959)
.
กีฬาแหลมทอง หรือ South–East Asia Peninsular Games (SEAP GAMES) กำเนิดขึ้นเมื่อราวๆ ปลายปี 2500 ด้วยการริเริ่มของ “หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์” หลังจากที่เห็นว่า ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีการติดต่อทางการกีฬากันเป็นประจำ เช่น ประเทศพม่าได้มีสาส์นเชิญประเทศไทยให้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส มวยสากล บาสเกตบอล และ กรีฑา จนเรียกได้ว่าเป็นประเพณีไปแล้ว เหตุที่เรียกว่า กีฬาแหลมทอง เพราะยุคนั้นมีแต่ประเทศที่อยู่แถวแผ่นดินใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงแข่งขัน คือ ไทย พม่า มาลายา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา รวม 6 ประเทศ โดยได้ถือกำเนิด #สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) ขึ้น และมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย 6 ประเทศ (ภายหลังสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) ซึ่งตกลงร่วมกันว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุก 2 ปี
.
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติในกลุ่มแหลมทองให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาใหญ่ ๆ ทั้งยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างชาติอาเซียนอีกด้วย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2501 และลงมติให้มีการแข่งขันครั้งแรกขึ้น โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “South East Asia Peninsular Games” และชื่อภาษาไทยว่า #การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศภาคพื้นแหลมทอง ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SEAP GAMES” และย่อเป็นภาษาไทยว่า ‘กีฬาแหลมทอง’
.
โดยกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมฯ ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2502 โดยมีพิธีเปิด ที่สนามกีฬาแห่งชาติ และมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ประเทศ คือ พม่า ลาว ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาลายา (มาเลเซีย) จำนวนนักกีฬาทั้งหมด 518 คน จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก ในครั้งนั้น ประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จ และมีการจัดต่อเนื่องทั้งหมด 8 ครั้ง จากนั้นในปี 2520 สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น #สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อเป็น #ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
...........................................
ที่มา: เว็บไซต์ Silpa-mag / คมชัดลึกออนไลน์ / พันทิป ดอทคอม / บ้านจอมยุทธ

ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร รอง...
13/12/2021

ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร รองจากสวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ
.
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีต้นไม้ใหญ่ 4,500 ต้น ตกแต่งด้วยพืชนานาชนิด เช่น ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นไม้หายาก ต้นไม้โตเร็ว ให้คล้ายคลึงป่าธรรมชาติ มีการปลูกพืชกรองฝุ่น และปลูกพืชบำบัดน้ำอีกด้วย มีการจัดสวนในรูปแบบของสวนป่าธรรมชาติหรือสวนป่ากลางเมือง ใช้การจัดโครงสร้างและลำดับชั้นต้นไม้ในสวนฯ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความสมดุลของระบบนิเวศ โดยให้มีชั้นเรือนยอด 3 ชั้น ได้แก่ เรือนยอดชั้นบน เรือนยอดชั้นกลาง เรือนยอดชั้นล่าง และหากจัดโครงสร้างด้านการใช้ประโยชน์จะเป็น 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี่ยไม้ เรี่ยดิน และไม้ใต้ดิน
.
“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมกับอยู่บนพื้นฐานของความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
.
ป่า 3 อย่าง คือ
1. ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา , ไผ่
2. ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่างๆ และ
3. ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่าย เช่น ไม้สัก เป็นต้น
.
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ
1. ไม้ใช้สอย นำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ด เล้าไก่ ฟืน
2. ไม้กินได้ นำมาเป็นอาหารและยาสมุนไพร
3. ไม้เศรษฐกิจ นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และ
4. ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลาย จะสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้กับพื้นที่
.
อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ ปี 2561 จะแล้วเสร็จปี 2567

12/12/2021

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์ก (Band of the Royal Danish Life Guards) บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพลง “มาร์ชสยาม” ในช่วงพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานหน้าพระราชวัง Amalienborg กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยนางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยได้เข้าร่วมชมการบรรเลงเพลงในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะสนทนากับนาย David Palmqvist ผู้อำนวยการวงดุริยางค์ฯ และพันตรี H.C. Rørvang ผู้บังคับการหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งได้มาร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

เพลงมาร์ชสยามหรือ Marsch Siamese ประพันธ์เมื่อปี ๒๔๓๓ โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์เดนมาร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) พระอัยกาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งได้ศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์ก และรับราชการอยู่ในกองทัพเดนมาร์กระหว่างปี ๒๔๒๖-๒๔๓๕ ดังนั้นเพลง Marsch Siamese จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและแน่นแฟ้นยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์กและพระบรมราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ อนึ่ง ประเพณีการบรรเลงเพลงมาร์ชสยามหน้าพระราชวัง Amalienborg ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ตามการเสนอของนาย Stig Vagt-Andersen กงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์กประจำเมืองพัทยาในขณะนั้น

Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark graciously granted consent the Band of the Royal Danish Life Guards to perform the “Royal Guards March”, a composition of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great of Thailand, and the “Marsch Siamese” during the ceremonial of the Changing of the Guard in front of the Amalienborg Palace in Copenhagen on 11 December 2021, in commemoration of His Late Majesty’s birthday anniversary on 5 December 2021.

Her Excellency Mrs. Sirilak Niyom, Ambassador of Thailand to Denmark, and Mr. Theerakun Niyom, her spouse, along with the Embassy staff and family members as well as members of the Thai community attended this wonderful event. The Ambassador and her spouse were warmly welcomed by Mr. David Palmqvist, Director of the Band, and Major H.C. Rørvang, Chief of the Royal Danish Life Guards, prior to the Changing of the Guard.

The “Marsch Siamese” was composed in 1890 by Mr. Hans Niel Hass, the Band Master of the Royal Danish Life Guards at the time, in honour of General Chaophraya Wongsanuprapat (Mom Rajawongse Satarn Snidvongs), Grandfather of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, who underwent military training and served in the Royal Danish Army during 1883-1892. The Marsch Siamese therefore symbolises the special and close bonds between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Denmark and the royal families of the two countries.

The tradition of performing the “Marsch Siamese” in front of the Amalienborg Palace, beginning in 2014 with the gracious consent of Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark, was proposed by Mr. Stig Vagt-Andersen, then Honorary Consul of Denmark in Pattaya, Thailand.

ที่อยู่

232 ถนนศรีอยุธยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 282 7797

ผลิตภัณฑ์

https://twitter.com/1st_divisionkg

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พี่คะ​ เมื่อไหร่จะเปิดเพลงสตริง​ เพลงไทย​ และไม่มีเพลงสากลด้วยนะ​ ที่สถานีวิทยุ​ FM.98.00 พี่คะ​ วันที่​ 30 พ.ย.64​ ก็แล้วนะ
พี่คะ​ เมื่อไหร่จะเปิดเพลงสตริง​ เพลงไทย​ และไม่มีเพลงสากลด้วยนะ​ ที่สถานีวิทยุ​ FM.98.00
พี่คะ​ อยากให้พี่เปิดเพลง​สตริง​ เพลงฮิต​ เพลงไทยจังเลยนะคะ​ ในสถานนีวิทยุfm98​ กทม.​จังเลยนะคะ​ ไม่เอาเพลงสากลด้วยนะ
พี่คะ​ อยากให้พี่เปิดเพลง​สตริง​ เพลงฮิต​ เพลงไทยจังเลยนะคะ​ ในสถานนีวิทยุfm98​ กทม.​จังเลยนะคะ​ ไม่เอาเพลงสากลด้วยนะ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1000-1600 พลตรี นพดล สรรพชัย ผู้บัญชาการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธฯ 1000-1200:ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการซ่อมคืนสภาพ ปบค.49 ณ กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง 1400-1500: เยี่ยมชมยานพาหนะที่ใช้เป็นรถของผู้ตรวจการณ์หน้า และ รถศูนย์อำนวยการยิง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่31 รักษาพระองค์ 1500-1600: รับทราบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ ยางรถยนต์ ของ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ฯ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองสรรพาวุธเบาที่ ๑ กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
FTS… รถหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน … #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ใช้รถแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดูแลและ ปรนนิบัติบำรุงรถด้วยนะครับนอกจากจะยืดอายุการใช้งานแล้วช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งพลขับ ผู้โดยสาร และ ผู้ใช้ถนน อีกด้วย ขอบคุณภาพจาก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ไอ้แว่นขับรถเชฟสวน
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
อายุ 25 ปี เป็นคนสกลนคร วุฒิการศึกษา ม.6 ต้องการทราบว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะสมัครเป็นทหารกองหนุน รึว่า ชายแดน แบบเข้าฝึกอบรมแล้วรับเป็นราชการทหารเลยได้ไหมครับ ตอนนี้ผมเป็นทหารอยู่ แต่ต้องการมารับใช้ชาติ ผมขอรบกวนสอบถามรายละเอียดด้วยนะครับ