กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวั...
01/11/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “งานโบราณคดีใต้น้ำกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุสำคัญ” วิทยากรโดย นายสิร พลอยมุกดา นักโบราณคดีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ และนางกัลปังหา เกี้ยวมาศ ผู้ช่วยนักโบราณคดีใต้น้ำ ดำเนินรายการโดย นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมสนุก แสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ สมุดบันทึก “ทฺวารวตีวิภูติ เมืองทวารวตีซึ่งยิ่งใหญ่” จำนวน ๕ รางวัล พิเศษ…!! สำหรับผู้ตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ หนังสือ ๔๐๐ ปี ใต้ทะเลจันทบูร แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ เรือบางกะไชย ๒ และหนังสือ PAST, PRESENT AND FUTURE OF ASEAN MARITIME HERITAGE จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑ เล่ม ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

29/10/2020

รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน “ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เขาผาแรต”
วิทยากรโดย
๑.นายสรธัช โรจนารัตน์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินรายการโดย
๑.นายปริวรรษ เจียมจิตต์ ผู้ช่วยนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
๒.นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เขาผาแร...
27/10/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เขาผาแรต” วิทยากรโดย นายสรธัช โรจนารัตน์ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินรายการโดย นายปริวรรษ เจียมจิตต์ ผู้ช่วยนักโบราณคดี กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมสนุก แสดงความคิดเห็นพร้อมตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับฟรี สมุดบันทึก “ทฺวารวตีวิภูติ เมืองทวารวตีซึ่งยิ่งใหญ่” จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

22/10/2020
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "บารมีพระมากพ้น รำพัน"

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 11.00 - 12.10 น.

วิทยากร
นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม)
นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี)

ดำเนินรายการโดย
นางสาวอาทิพร ผาจันดา นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มประวัติศาสตร์ , นายสิทธิพร บุพผา

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “บารมีพระมากพ้น รำพัน” วิทยากรโดย นางดา...
20/10/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “บารมีพระมากพ้น รำพัน” วิทยากรโดย นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) และ นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี) สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นางสาวอาทิพร ผาจันดา นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมรับชมในช่วงถ่ายทอดสดและผู้แสดงความคิดเห็นในรายการ รับฟรี แผ่นภาพพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

16/10/2020
"ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ" – พระรูปของสองสมเด็จ

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” (พระรูปของสองสมเด็จ) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร : https://www.facebook.com/prfinearts สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum #ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” (พระรูปของสองส...

15/10/2020

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ ๙ โดยกรมศิลปากร” วิทยากรโดย นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์ สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดำเนินรายการโดย นายปฎิวัติ ทุ่ยอ้น สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ ...
14/10/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สถาปัตยกรรมไทยเกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ ๙ โดยกรมศิลปากร” วิทยากรโดย นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมอาวุโส นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์ สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดำเนินรายการโดย นายปฎิวัติ ทุ่ยอ้น สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมรับชมในช่วงถ่ายทอดสดและผู้แสดงความคิดเห็นในรายการ รับฟรี แผ่นภาพพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

08/10/2020
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “อานิสงส์กฐิน ในคัมภีร์ใบลาน” วิทยากรโด...
07/10/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “อานิสงส์กฐิน ในคัมภีร์ใบลาน” วิทยากรโดย นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการ ลุ้นรับ สมุดบันทึก “ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” จำนวน ๕ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๗ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลป
05/10/2020
ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๗ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลป

ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๗ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลป

รายชื่อบุคคล จำนวน 7 ราย ที่มียอดเงินที่ยังค้างในบัญชี KTB Corporate Online (เลขที่บัญชี 0276034260)

01/10/2020

การเผยแพร่ความรู้งานมรดกศิลปวัฒนธรรม
รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน "การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง"
วิทยากร:
1. นายอลงกรณ์ เทียมจันทร์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กองโบราณคดี
2. นายอภิชาติ สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี
ผู้ดำเนินรายการ:
1. นางสาวนัฐวรรณ ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กองโบราณคดี
2. นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง” วิทยากรโดย ...
30/09/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง” วิทยากรโดย นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี, นายอลงกรณ์ เทียมจันทร์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กองโบราณคดี, นายอภิชาติ สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี ดำเนินรายการโดย นางสาวนัฐวรรณ ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กองโบราณคดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

24/09/2020
กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พูดจาภาษาช่าง งานสร้างอนุสาวรีย์” วิทย...
22/09/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พูดจาภาษาช่าง งานสร้างอนุสาวรีย์” วิทยากรโดย นายภราดร เชิดชู หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินรายการโดย นางประภาพร ตราชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
18/09/2020

กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ National Museum Public Base ระบบจัดเก็บข้อมูลความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ครบวงจร เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลมรดกวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลไปต่อยอดและพัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลงทะเบียนรับ Wrist band ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล นำติดตัวไปตลอดการเข้าชม ระบบจะทำการบันทึกความสนใจและการเข้าถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ของประชาชนไว้อย่างละเอียด ทำการแยกความสนใจออกเป็นประเภท เช่น ห้องจัดแสดงแต่ละห้อง โบราณวัตถุแต่ละประเภท โดยระบบจะทำการบันทึกและประมวลผลแบบ Real Time เพื่อให้ทราบความสนใจเป็นพิเศษของผู้เข้าชมแต่ละคนและทำการประมวลผล จากนั้นระบบจะสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลไปยังประชาชนตามช่องทางการสื่อสารที่ลงทะเบียนไว้ เช่น SMS , Email เพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หรือหากประมวลผลพบว่า ประชาชนสนใจโบราณวัตถุในยุคสมัยใดเป็นพิเศษ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ หนังสือ หรือบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้มากที่สุด

18/09/2020
การเสวนา หัวข้อ ความหลากหลายหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ต่อสังคม

งานสัปดาห์วิชาการพิพิธภัณฑ์เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย "ความเสมอภาคบนความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทย 2020"
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผู้ร่วมเสวนา
1. นายกวีวัธน์ เจริญโสพลวาณิช ผู้อำนวยการแผนกพิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ
2. นางสาวภาสินี ญาโณทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท หมอหวาน จำกัด
3. พ.อ.ทวี สุดจิตร์ นปก.ประจำ อท.ศอพท ช่วยปฏิบัติราชการที่ กลาง.สม.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม
4. นางอภิรดี จันทนางกูล ผู้จัดการพัฒน์พงศ์มิวเซียม

ผู้ดำเนินการเสวนา
นางสาวุุศภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

18/09/2020
การบรรยายหัวข้อ พิพิธภัณฑสถานไทยที่นรเวย์เคปป์ ประเทศนรเวย์

จากงานสัปดาห์วิชาการพิพิธภัณฑ์เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย "ความเสมอภาคบนความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทย 2020"
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

โดย นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
17/09/2020

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

องค์ความรู้​ เรื่อง​ "ฉัตรที่ใช้ในการออกแบบ" (ตอนที่​ 2) โดย​ สำนักช่างสิบหมู่​ กรมศิลปากร

17/09/2020

โครงการเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอาน เนื่องในสัปดาห์วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2563
(ช่วงบ่าย)
- การเสวนา เรื่อง "การอนุกรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณ ณ โรงเรียนสมานมิตรวิยา จังหวัดนราธิวาส"
ผู้ร่วมเสวนา :
1.นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
เรื่อง "ครูผู้ถ่ายทอดการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน"
2. นายมาหะมะลุตฟี หะยีสาแม ผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิยา
เรื่อง "ผู้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน"
3.นางสาวมาเรียนี เจะลง ครูโรงเรียนสมานมิตรวิยา
4.นางสาวรอฮาณี เจะมะ ครูโรงเรียนสมานมิตรวิยา
5.นายอับดุลฮากิม มามะ ครูโรงเรียนสมานมิตรวิยา
เรื่อง "ผู้สืบสานการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้"
ผู้ดำเนินการเสวนา :
นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- การบรรยาย "สัมผัสวัฒนธรรมชาวมุสลิมชายแดนใต้ เรื่อง "ตูปะซูตง" ขนมหวานชาวมุสลิม"
วิทยากร:
1.นางฮาซามี สาและ ผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิยา
2.นายฟิตรี สือแม อดีตครูโรงเรียนสมานมิตรวิยา

17/09/2020

พิธีเปิดโครงการเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอาน เนื่องในสัปดาห์วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2563
โดย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงงาน
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กรมศิลปากรกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เนื่องในศาสนาอิสลามอย่างยั่งยืน"
โดยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
- การเสวนา เรื่อง "การดำเนินงานการศึกษามรดกวัฒนธรรมเนื่องในศาสนาอิสลามของกรมศิลปากร"
ผู้ร่วมเสวนา :
1. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรื่อง "การสนับสนุนโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ"
2. นางสาวภคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ
เรื่อง"การศึกษาวิจัยศิลปชาวมุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย"
3.นางศิริพร แสงหิรัญ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา
เรื่อง "โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน"
ผู้ดำเนินการเสวนา :
นางสาวศรินยา ปาทา ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

16/09/2020

การเสวนา หัวข้อ "แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและการบริหารงานโครงการจัดแสดงในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"

การเสวนา หัวข้อ "ถอดบทเรียนจากการพัฒนาการจัดแสดงในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร"

จิบน้ำชายามเย็น ตามรอย สาส์นสมเด็จ ณ.วังหน้าขอเชิญ ร่วมกิจกรรม Night Museum ยามค่ำ ณ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 16 -18...
15/09/2020

จิบน้ำชายามเย็น ตามรอย สาส์นสมเด็จ ณ.วังหน้า
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม Night Museum ยามค่ำ ณ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 16 -18 กันยายน 2563
บัตรเข้าชมชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
ติดต่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 021642511

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ" (การออกแบบพระปฐมบรมราชานุสรณ์)...
15/09/2020
กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ" (การออกแบบพระปฐมบรมราชานุสรณ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร : https://www.facebook.com/prfinearts สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum #ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร

กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ

องค์ความรู้ จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมศิลปากรเรื่อง ชุดพระราชทาน
12/09/2020

องค์ความรู้ จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กรมศิลปากร
เรื่อง ชุดพระราชทาน

✍️ เนื่องด้วยวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ถือเป็นวันที่คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณารับรองให้ "เสื้อชุดไทย" หรือ "เสื้อไทยพระราชทาน" เป็นเครื่องแบบข้าราชการและสามารถใช้แทนเสื้อสากลได้ เพื่อเป็นการประหยัดและเพื่อความเหมาะสมกับภาวะอากาศของประเทศไทย

✍️นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพเสมอด้วยเครื่องแต่งกายสากล มีผลให้สมาชิกเนติบัณฑิตสภาใช้แต่งกายในเวลาปฏิบัติหน้าที่ในศาล รวมทั้งข้าราชการก็แต่งมาทำงานได้

📣 หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงขอนำเสนอองค์ความรู้สั้น ๆ เรื่อง "ชุดพระราชทาน" ดังนี้

💬 ชุดพระราชทาน หรือ เสื้อพระราชทาน เป็นเครื่องแต่งกายของบุรุษ ลักษณะเป็นเสื้อคอตั้ง ผ่าหน้า กระดุม ๕ เม็ด ส่วนใหญ่ใช้ผ้าไทยตัดเย็บ ใส่คู่กับกางเกงสีสุภาพ หรือสีเดียวกับเสื้อ ถือเป็นชุดประจำชาติที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ริเริ่มขึ้นขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
💬 ในช่วงที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีโอกาสเดินทางไปเยือนต่างประเทศแล้วพบว่าผู้แทนประเทศอื่นๆ ต่างมีชุดประจำชาติกันหลายประเทศ แต่ไทยเป็นประเทศเก่าแก่กลับไม่มีชุดประจำชาติ จึงนำความกราบบังคมทูลปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชุดพระราชทานให้แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ดังจะเห็นได้จากคำกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณไว้ในปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเป็นไทยด้วยจิตวิญญาณ” เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชุดไทย สำหรับสุภาพบุรุษที่นิยมเรียกกันว่า ชุดพระราชทาน ผมรับแบบชุดไทยจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง”
💬 จากนั้นพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้สวมชุดพระราชทานนี้ครั้งแรกในโอกาสเป็นประธานเปิดงานฉลองครบ ๖๐ ปี วงเวียน ๒๒ กรกฎาคม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒
💬 และยังได้สวมชุดดังกล่าวเข้าประชุมสภาในปีเดียวกันด้วย ทำให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตื่นตาตื่นใจ สื่อมวลชนต่างลงข่าวเกี่ยวกับแบบเสื้อใหม่กันแทบทุกฉบับ และเสื้อพระราชทานกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปในที่สุด
💬 ต่อมาขณะท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีมติรับรองให้เสื้อไทยพระราชทาน เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนเสื้อสากลได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบสากลนิยมและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันพิจารณากำหนดรายละเอียดในเรื่องสีของผ้าและการประดับเครื่องหมายของทางราชการ ซึ่งได้ตกลงให้ชื่อเสื้อไทยพระราชทานนี้ว่า “เสื้อชุดไทย” ชนิดของผ้า ควรเป็นผ้าที่ทำในประเทศไทย มี ๓ แบบ คือ แบบแขนสั้น แบบแขนยาว และแบบแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
๑. ชุดไทยแขนสั้น ใช้สีอ่อนหรือมีลวดลายสุภาพ สวมใส่ในโอกาสธรรมดาทั่วไปหรือในการปฏิบัติงาน หรือในงานพิธีการกลางวัน และอาจใช้สีเข้มได้ ในพิธีการเวลากลางคืน
๒. ชุดไทยแขนยาว ใช้สีอ่อนหรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีการเวลากลางวัน และอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีเวลากลางคืน
๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสพิธีการที่สำคัญ ถือเป็นแบบเต็มยศ
.
.
.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๖๒). จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗).
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี. ภ นรม ๑/๖๘ ภาพกิจกรรมหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เดินทางมาเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๕
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๓๖ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๒๔
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๘๕ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานรักเมืองไทย ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๖
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์. ภ นรม ๑.๑.๑.๓/๑๙๘ ภาพกองงานโฆษก สำนักเลขาธิกานายกรัฐมนตรี ภาพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้การรับรองเจ้านโรดมสีหนุ ประธานาธิบดีแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะ ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๒๖

10/09/2020
ตอน “กระบวนการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ”

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “กระบวนการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ” วิทยากรโดย นายเสน่ห์ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “กระบวนการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานมร...
09/09/2020

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “กระบวนการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ” วิทยากรโดย นายเสน่ห์ มหาผล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ที่อยู่

ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร
Bangkok
10200

กรมศิลปากร พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลทั่วไป

กรมศิลปากร : สถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม The Fine Arts Department: The Principal Institution in Building the Sustainability and Stability of the Presevation and Development of Art and Cultural Heritage.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622211812

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


หอศิลป์ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด