International Affairs Division, Kasetsart University

International Affairs Division, Kasetsart University International Affairs Division Kasetsart University
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ "Soochow University – Kansai University Co-Joint International Virtual Program"  ระหว่างวันที่ 11 -31 มกรา...
12/11/2020
Soochow University – Kansai University Co-Joint International Virtual Program

ประชาสัมพันธ์ "Soochow University – Kansai University Co-Joint International Virtual Program" ระหว่างวันที่ 11 -31 มกราคม 2564 โดย Soochow University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรแบบเข้มข้นในระยะเวลาสามสัปดาห์ ในรายวิชาทางด้านการตลาด การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาษาศาสตร์ ผ่านโปรแกรมเสมือนจริง รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ในภาษาและวัฒนธรรมของจีนและญี่ปุ่น ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากทั่วโลก

โครงการ: Soochow University – Kansai University Co-Joint International Virtual Program ดำเนินการโดย: Soochow University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum
11/11/2020
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 โครงการทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ก่อตั้งขึ้นโดยร...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้าแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Digital Coding Platform ...
09/11/2020
เปิดรับนิสิตเข้าแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 รูปแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้าแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Digital Coding Platform เป็นเวลา 36 ชั่วโมง มีกําหนดการแข่งขันในเดือนมกราคม 2564

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนในอาเซียนได้ร่วมมือกันหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับความท้าทายสำคัญซึ่งสังคมกำลังเผชิญอยู่ภายใต้ 8 หัวข้อหลัก คือ Blue Economy, Agriculture, Tourism, Healthcare and Biomedical Devices, Environment, Education, Smart Cities and Campuses และ Start-up and Entrepreneurship Ecosystem โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000,000 รูปีอินเดีย

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ด้วยกระทรวงการศุกษาของอินเดีย จะจัดการแข่งขัน ASEAN-India Hackathon 2020 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Digital Coding Platfom เป็นเวลา 36 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ Indian Institute of Scien...
09/11/2020
PhD Program in Science and Engineering at Indian Institute of Science

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ Indian Institute of Science สาธารณรัฐอินเดีย ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ประชาสมัพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ....

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนภายใต้โครงการ  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา ...
09/11/2020
ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครชิงทุนภายใต้โครงการ Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนจาก Harbin Engineering University
04/11/2020
ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนจาก Harbin Engineering University

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนจาก Harbin Engineering University

Chinese Language Scholarship by Harbin Engineering University , China ทุนเพื่อนิสิต นักศึกษาที่สนใจศึกษาภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ผ่านโปรแกรมการสอน Online จา...

ทุนวิจัย Georg Forster Research Grant for Researchers
03/11/2020
ทุนวิจัย Georg Forster Research Grant for Researchers

ทุนวิจัย Georg Forster Research Grant for Researchers

ทุนวิจัย Georg Forster Research Grant for Researchers from Emerging and Developing Countries ทุนการวิจัยจากมูลนิธิ Alexander von Humboldt ที่ให้ทุน Georg

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขัน “Sustainability Hackathon 2020: Solving the Unsolved!” โดยภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน ...
02/11/2020
การแข่งขัน Sustainability Hackathon 2020: Solving the Unsolved!

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขัน “Sustainability Hackathon 2020: Solving the Unsolved!” โดยภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งในระดับ ป.ตรี ป.โท หรือ ป.เอก ที่สนใจสมัคร สามารถจัดทีมที่มีสมาชิก 3-5 คนต่อทีม สมัครเข้าแข่งขันได้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

SUSTAINABILITY HACKATHON 2020: SOLVING THE UNSOLVED! 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2564 ณ National Chengchi University...
30/10/2020
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Elite Scholarship Program at National Chengchi University

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2564 ณ National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และโอกาสในการสมัครรับทุน Elite Scholarship Program สำหรับผู้สมัครที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียใต้

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้รับทุน Elite Scholarship Program (Government Scholarship) จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและได้รับค่าครองชีพรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี (หลักสูตรปริญญาโท) หรือ 3 ปี (หลักสูตรปริญญาเอก)

กำหนดการรับสมัครภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2564 (phase 2 admission) ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564

ด้วย National Chengchi University (NCCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรั....

Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุม the 16th International Student Confere...
30/10/2020
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16), Japan

Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับนิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุม the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16) ในรูปแบบออนไลน์

*กำหนดการ* (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

09:00–09:30 Reception
09:30-10:00 Opening ceremony
10:00-12:00 Academic presentation
12:00-13:00 Lunch Break
13:00-15:30 Documentary Movie & Discussion
15:30-16:00 Closing ceremony
16:00-17:30 Networking session

หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16), Ibaraki University , ๋Japan ตามที่ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology (IGP)” ภาคฤด...
30/10/2020
Interdisciplinary Study in Science and Technology ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology (IGP)” ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน) ประจำปี 2564 ณ Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งโอกาสในการสมัครรับทุนช่วยเหลือการศึกษาประเภทต่างๆ

*กำหนดการรับสมัคร* สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ด้วย Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสมัครเข้าศึกษา ในหลักสู.....

📣📣📣 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายนิสิต ประจำปี 2...
26/10/2020
KU Student Photo Contest 2021 : Exchange Experiences through My Eyes

📣📣📣 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายนิสิต ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนนิสิตในมุมมองของฉัน : Exchange Experiences through my eyes 📷 👀”

🧍‍♀🧍คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

1. นิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ ✈
2. มีระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง 4 - 12 เดือน
3. สถาบันการศึกษาเจ้าภาพ (Host University) ต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในรายชื่อของสถาบันคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🏆💰รางวัล (ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึก)

- รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมทั้ง ใบประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3,500 บาท พร้อมทั้ง ใบประกาศนียบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2,000 บาท พร้อมทั้ง ใบประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมทั้ง ใบประกาศนียบัตร
👍 รางวัล Popular vote 1,500 บาท พร้อมทั้ง ใบประกาศนียบัตร

📨กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

☑ เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย วันที่ 1 พ.ย. 2563 – วันที่ 31 ม.ค. 2564
☑ เปิดการลงคะแนนผลงานภาพถ่ายเพื่อชิงรางวัล Popular Vote ผ่าน Facebook วันที่ 1 ก.พ. – วันที่ 26 ก.พ. 2564
☑ ประกาศผลการคัดเลือกภาพถ่ายและมอบรางวัล มีนาคม 2564

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=22494 หรือสอบถามได้ที่ 02-942-8725

โครงการประกวดภาพถ่ายนิสิต ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนนิสิตในมุมมองของฉัน : Exchange Experiences through my eyes” ดำเนิน...

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ Ustunomiya University ประเทศญี่ปุ่นกำหนดการรับสมัคร...
22/10/2020
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ Ustunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ Ustunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Spring 2021 Utsunomiya University Student Exchange Program หัวข้อ รายละเอียด รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา....

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Junior Year at Tsukuba Program ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ University of Tsukub...
22/10/2020
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Junior Year at Tsukuba Program ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Junior Year at Tsukuba Program ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเล.....

Hokkaido University President’s Fellowship 2021
20/10/2020
Hokkaido University President’s Fellowship 2021

Hokkaido University President’s Fellowship 2021

Hokkaido University President’s Fellowship 2021 ทุนการศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship 2021 นี้ เป็นทุนที่จะมอบให้แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่นกำหนดการรับสมัคร ...
20/10/2020
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเล.....

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2564  ...
16/10/2020
Fall 2021 International Students Recruitment ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2564 (กันยายน 2564) รวมทั้งโอกาสในการสมัครรับทุนการศึกษา ณ National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

กำหนดการรับสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ด้วย National Taiwan Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี .....

📣📣📣ประกาศ ประกาศ ประกาศ !!!🎁 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านประสบการณ์แลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาคู่สัญญาต่างประเทศ เ...
15/10/2020

📣📣📣ประกาศ ประกาศ ประกาศ !!!

🎁 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านประสบการณ์แลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาคู่สัญญาต่างประเทศ เตรียมตัวไว้ให้ดีเดือนพฤศจิกายนนี้เรามาร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึก กับ กองวิเทศสัมพันธ์ กันค่ะ

Coming Soon! แล้วพบกันเร็วๆ นี้

📸🎎☔☀📒🧪✈

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2021 โดย The AC21 General Secretariat, Nagoya Unive...
12/10/2020
ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2021

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2021 โดย The AC21 General Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
รูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รับการพิจารณา เป็นได้ในหลายรูปแบบ อาทิเช่น
- Forum for graduate students
- International forums
- Workshops
- Joint symposia related to certain research areas
- Joint research between small groups of researchers
- Seed funds for educational projects
- Funds for startup long-term research projects or future research centers
ขอบเขตของข้อเสนอโครงการ (Thematic Areas)
ในปี 2021 นี้ AC21 SPF ต้องการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ สหประชาชาติ โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด 1 ใน 3 ดังนี้
Goal #3 Good Health and Well-being
Goal #7 Affordable and Clean Energy
Goal #9 Industry, Innovation, and Infrastructure
กำหนดส่งเอกสารการสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อทุน AC21 Special Project Fund (SPF) 2021 หน่วยงานผู้ให้ทุน The AC21 General Secretariat, Nagoya University

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship 2021/2022 ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในฮ่องกง ที่เป็นสมาชิก...
09/10/2020
ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship 2021/2022

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship 2021/2022 ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในฮ่องกง ที่เป็นสมาชิกของ the Research Grants Council of Hong Kong จำนวนทั้งหมด 8 สถาบัน คือ

1. City University of Hong Kong

2. Hong Kong Baptist University

3. Lingnan University

4. The Chinese University of Hong Kong

5. The Education University of Hong Kong

6. The Hong Kong Polytechnic University

7. The Hong Kong University of Science and Technology

8. The University of Hong Kong

กำหนดการรับสมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ด้วย the Research Grants Council of Hong Kong ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้ารับทุนศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2020/2021

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2564-2565Chevening Scholarship  เป็น...
06/10/2020
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2564-2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ ประจำปี 2564-2565

Chevening Scholarship เป็นทุนที่สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีประวัติการศึกษาดีเด่น และมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ จากประเทศของตน ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร คุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Chevening Scholarship 2021/2022 Chevening Scholarship เป็นโครงการทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของรัฐบาลอังกฤษ ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณา....

ประชาสัมพันธ์การประชุมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน Online International Week MENDELU  ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม...
05/10/2020
International Week MENDELU 2020

ประชาสัมพันธ์การประชุมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน Online International Week MENDELU ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศไทยประมาณ 19.00 น. )

กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากรสายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน
ภาษาที่ใช้ - ภาษาอังกฤษ (ระดับ B2 ขึ้นไป)
ค่าใช้จ่าย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียน - จะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2563
วัตถุประสงค์ - เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วง Plenary Session ในหัวข้อต่อไปนี้

1. Digital international recruiting
2. Virtual mobilities
3. Consortium of European universities
4. New Erasmus+ programme

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://intranet.pef.mendelu.cz/intweek/

International Relations Office, Mendel University in Borno สาธารณรัฐเช็ก เชิญผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วม Online International Week MENDELU

💻 ประชาสัมพันธ์การประชุมนิสิตนักศึกษารูปแบบออนไลน์ the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16) ภายใต้ ...
05/10/2020
the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16), Japan

💻 ประชาสัมพันธ์การประชุมนิสิตนักศึกษารูปแบบออนไลน์ the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16) ภายใต้ theme : Stand by You - with online-

👫 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและนานาชาติได้ร่วมปฏิสัมพันธ์กันทางวิชาการและวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของสถาพแวดล้อมสากล

👉 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือ โปสเตอร์ โดยเลือกนำเสนอ 1 หัวข้อ จาก ทั้งหมด 6 หัวข้อ ดังนี้

– Humanities and Society
– Education
– Science and Engineering
– Agriculture
– Ibaraki
– Student Life

【กำหนดการรับสมัคร】 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ด้วย Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดการประชุม the 16th International Student Conference in Ibaraki (ISCI16)

🙋‍♀️🙋‍♂️ สวัสดีค่ะ วันนี้ขอมาแนะนำคอลัมน์ดีๆ  "Global Opportunities : Sharing Experience" จากเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เพ...
30/09/2020
Global Opportunities : Sharing Experience

🙋‍♀️🙋‍♂️ สวัสดีค่ะ วันนี้ขอมาแนะนำคอลัมน์ดีๆ "Global Opportunities : Sharing Experience" จากเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อแชร์ประสบการณ์จากนิสิตม.เกษตรศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตในต่างแดนกันค่ะ

✈⛩🕍🌁"Global Opportunities : Sharing Experience"
https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=19881

Enhance your learning experience and take advantage of international opportunities which can be credited towards your degree. There are plenty of options

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ National Dong Hwa University ไต้หวันกำหนดการรับสมัค...
30/09/2020
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2564 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

❗❗❗ ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายด้านการป้องกันการแพร่ของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ

2021 Spring National Dong Hwa University Exchange Program ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันคู่สัญญาต่า.....

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ "Online Zazen Workshop" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย Ibaraki ...
28/09/2020
Student Online Event “Online Zazen Workshop” by Ibaraki University

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ "Online Zazen Workshop" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย Ibaraki University ประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันคู่สัญญต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการปร.....

25/09/2020
CampusFrance Thailand

ถ่ายทอดสดแนะแนวการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดย Campus France Thailand
https://www.facebook.com/CampusFranceThailand/videos/325036698789598/

เรียนต่อวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งเศส

ป.ตรี โท เอก และ post-doc

ครอบคลุมทุกสาขา คณิตฯ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะฯ สิ่งแวดล้อม กีฬา ฯลฯ

แนะแนวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้น

🎓หัวข้อ
👉 ทำไมควรเรียนวิทยาศาสตร์ในฝรั่งเศส
👉หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน
👉 วิธีการสมัครเรียน
👉 เครื่องมือและความช่วยเหลือโดยแคมปัสฟรานซ์
👉 Q & A ถามตอบ ทุกประเด็น

กำหนดการ
⏰25 ก.ย. 2020, เวลา 10.00-11.00 (1 ชม.)

🎫ลงทะเบียน (รับเอกสารและคู่มือเรียนต่อ ฟรี!)
https://forms.gle/jXh9byJQ3z6ksJL99

ที่อยู่

Golden Jubilee Building
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2942-8173

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ International Affairs Division, Kasetsart Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง International Affairs Division, Kasetsart University:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

India’s Foreign Policy Analysis: Modi Doctrine a book authored by Dr. Sreeram Chaulia ( Published by Diplomatic Society of SouthAfrica) This month in an exclusive interview The Diplomatic Society Global Editor Srimal Fernando engages Dr. Sreeram Chaulia, a Professor and Dean at the Jindal School of International Affairs, O.P. Jindal Global University in India and the author of the book Modi Doctrine: The Foreign Policy of India’s Prime Minister. The Eminent foreign affairs expert, Dr Sreeram Chaulia, shared insights from his new book about the foreign policy initiatives and the diaspora diplomacy under the leadership of Indian Prime Minister, Shri Narendra Modi.