ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ข่าวและความเคลื่อนไหวงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ข่าวและความเคลื่อนไหวงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

28/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๓ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“...พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด...” พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งแรกในสมัยพระนครกรุงรัตนโกสินทร์

28/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ กว่าจะมาเป็น... ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย
.
ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#เกษตรทฤษฎีใหม่
#ราบ11

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
27/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ปลูกป่าเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน 🌳 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประเทศไทยรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบูรพมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ส่งต่อรัชกาลต่อรัชกาล ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติบ้านเมือง และ ประชาชนของพระองค์ท่าน ดังตัวอย่างเรื่อง เงินถุงแดง ]

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เงินถุงแดง

27/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๒ การสถาปนาพระนครกรุงรัตนโกสินทร์

" พระมหานครแห่งความวิจิตรงดงาม และความเจริญรุ่งเรือง ให้ราษฎรได้อยู่โดยร่มเย็นเป็นสุขสืบไป "

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

26/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[1 เครื่องช่วยหายใจ ต่อลมหายใจอีกหลายชีวิต]
.
หลายคนต้องการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนในกรณีวิกฤติ
แต่ 100 คนป่วย กับ 10 เครื่องมือแพทย์ คงจะไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทาน เครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การบริการทางการแพทย์ของประชาชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

สกธ.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน วันที่ 26 สิงหาคม...
26/08/2020

สกธ.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.)ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) กับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวสิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ในการประชุม ผอ.สกธ. ได้นำเสนอแนวทางที่จะขับเคลื่อนให้ สกธ. เป็นหน่วยงาน PMU โดยผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เนื่องจากในอดีต การกำหนดโจทย์วิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัด คือ การกำหนดโปรแกรม และ OKRs ด้านกระบวนการยุติธรรมไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ และขาดการบูรณาการด้านการวิจัย หากสามารถขับเคลื่อนให้ สกธ. เป็นหน่วยงาน PMU ได้ ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ สอวช. ว่า ปัจจุบันได้มีความพยายามแก้ไขปรับปรุงทั้งในส่วนของ Platform เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และ PMU ซึ่งในส่วนของการกำหนด OKR ได้มีการกำหนดด้านกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนแล้ว ในส่วนของ PMU จะรับข้อเสนอที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ไปดำเนินการหารือถึงความเป็นไปในการจัดตั้ง สกธ. เป็น PMU ด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) สำนักงานกิจการยุติธรรม จะมีการขับเคลื่อนโดยผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ในเบื้องต้น ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจะนำผลการพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติต่อไป

26/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ]
.
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นโรคหัวใจ, ออกกำลังกายมากเกินไป,ตกใจหรือเสียใจกะทันหัน, จากการสูญเสียเลือดมาก, เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน, ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั่วโลก มีถึงชั่วโมงละ 6 คน
.
เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา 904 ทุกคน จะต้องผ่านการฝึกการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้น หรือ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพราะโอกาสที่จะรอดจากการเสียชีวิต แม้เสี้ยววินาทีเดียวก็มีความหมาย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#CPR #การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
26/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

25/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑ พระนิวาสสถานเดิม

" จากพระนิวาสสถานเดิมขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในอดีต สู่ หอพระไตรปิฎกแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม โบราณสถานอันทรงคุณค่า ในปัจจุบัน "

25/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โคกหนองนาโมเดล เกี่ยวข้องอย่างไรกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9?]
[ถ้าไม่มีเงินทุนจะทำอย่างไร?]
[ทำไมต้องออกแบบให้ดูสวยงาม หรูหรา?]
[แล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุน?]

เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “โคก หนอง นา โมเดล” หรือ “เกษตรทฤษฎีใหม่” วันนี้ “อ.ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากร รร.จิตอาสาพระราชทาน/ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จะมาไขคำตอบให้ทุกคนได้รู้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#พอเพียง

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
25/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🩸ให้เลือด ต่อชีวิต ลดวิกฤต การสูญเสีย ]
.
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตมีความกังวลในการเดินทางมาบริจาคโลหิต ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง ที่ต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ
.
ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยอย่ารอให้ถึงวันที่ผู้ป่วยไม่มีโลหิตในการรักษา
.
จิตอาสา 904 จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#บริจาคโลหิต

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสา 904 กับภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ]
.
แม้จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล ยากที่จะเข้าถึงสักเพียงใด จิตอาสา 904 มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนา ดังพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ภาคใต้

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ตลอดระยะ 70 ปี ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นช่วงเวลาของความทรงจำและความซาบซึ้ง ของปวงชนชาวไทย ที่มีบุคคลที่ยิ่งใหญ่ และมีพระคุณอันประเสริฐ
.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระราชมารดาขององค์พระมหากษัตริย์ แต่ยังทรงเป็นพระราชมารดาของปวงเหล่าพสกนิกรไทย จากพระราชประวัติ พระองค์ท่านได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วย พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของทุกคน ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา
.
เนื่องในเดือนมหามงคลเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ขอนำสารคดี พระราชประวัติของพระองค์ เผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้รับทราบ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

24/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โคกหนองนาโมเดล เกี่ยวข้องอย่างไรกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9?]
.
[ถ้าไม่มีเงินทุนจะทำอย่างไร?]
.
[ทำไมต้องออกแบบให้ดูสวยงาม หรูหรา?]
.
[แล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุน?]
.
เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “โคก หนอง นา โมเดล” หรือ “เกษตรทฤษฎีใหม่” วันนี้ “อ.ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากร รร.จิตอาสาพระราชทาน/ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จะมาไขคำตอบให้ทุกคนได้รู้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#พอเพียง

สกธ.จัดFocus Group เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายวันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจ...
24/08/2020

สกธ.จัดFocus Group เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้

โดยในการสนทนากลุ่มดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงพ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

23/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

การเผยแพร่ความรู้งานด้านจิตอาสา ประวัติศาสตร์ชาติไทย วิธีการช่วยเหลือชีวิตด้วยการทำ CPR ผ่านการอบรมของจิตอาสา 904 ให้แก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือพลเรือน และเยาวชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกป่า
เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และป่าต้นน้ำของประเทศ ทำให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบ เกิดความรู้สึกในการทำความดีร่วมกัน และเกิดความสามัคคี ส่งผลให้ชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ประชาชนมีสุข ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรไทย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
23/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

23/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💦 จากพื้นที่น้ำท่วม สู่ชุมชมยั่งยืน 🌲]
.
พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนครนายกในอดีตนั้นประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อน อุทกภัยอย่างรุนแรงในฤดูฝน และความขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำ ต่อมาจึงมีการยกเลิกภาษีค่านาเพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีคนอพยพมาอยู่เพิ่มและเรียกเมืองนี้จนติดปากว่า เมืองนา-ยก

ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้สร้างเขื่อน
ขุนด่านปราการชลเพื่อกักเก็บและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ

จิตอาสา 904 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ความสมบูรณ์ บริเวณพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล และช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อความอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงสืบต่อไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#น้ำ

22/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ วารสาร 2 ปี โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ]
.
รวบรวมเรื่องน่ารู้ การปฏิบัติ ผลงานต่างๆ ของจิตอาสา 904 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนในหลายๆ​ มิติ รวมถึงเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผย
.
สามารถชม Flipbook ได้ที่
E-Book : https://jitarsa.school/2ndYearFlipBook

หรือ Download ได้ที่
PDF : https://jitarsa.school/2ndYearPDF

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ครบ2ปี

22/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

(#)จิตอาสา
ทุกคนทำได้
ทำได้ทุกที่
ทำดีจากใจ

#จิตอาสา904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

22/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นาทีชีวิต รถกู้ชีพพระราชทานช่วยอีก 1 ชีวิตจังหวัดยะลา 🙏🏻🇹🇭 ]
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสาร ให้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยกค่ายสิรินธร สัมพันธ์ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ส่วนแยกค่ายอิงคยุทธบริหาร สัมพันธ์ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ส่วนแยกค่ายลพบุรีราเมศวร์สัมพันธ์ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา ส่วนแยกจังหวัดนราธิวาส สัมพันธ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความยากลำบากของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#พระราชทาน
#ทรงพระเจริญ

รมว.ยธ. มอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ปี’63 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว...
21/08/2020

รมว.ยธ. มอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ปี’63

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ โดยผู้แทนของผู้สำเร็จการฝึกอบรม

สำหรับผู้รับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรม ประกอบด้วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จำนวน 3 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม : เข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง จำนวน 11 คน
3. ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) จำนวน 57 คน
4. ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน

21/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 904 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 คัดกรองอุณหภูมิให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ มอบอาหารของใช้จำเป็น ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บริการตัดผมให้กับประชาชน ตั้งตู้ปันสุข และช่วยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

21/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน 🌳🌳🌳 ]

จิตอาสา 904 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และภัยแล้งในพื้นที่หมู่บ้านป่าไม้พระฉาย จังหวัดสระบุรี โดยปลูกป่า จำนวน 14 ไร่ และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 130 ฝาย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ปลูกป่าสร้างฝาย
#สระบุรี

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
21/08/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คืนความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

20/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ บรรยากาศ ความโล่งใจ คลายกังวลต่อ Covid-19 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ]
.
จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว
.
ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด-19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
.
สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โควิด19
#ตรวจฟรี

ที่อยู่

ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413754

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถามตอบ กองทุนยุติธรรม
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 19 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 21 กรกฎาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 19 – 23 กรกฎาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle