กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(984)

เปิดเหมือนปกติ

19/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง”

#รัชกาลที่9

18/11/2020
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

https://youtu.be/0M7UlGZuGCg

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2563วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น...
17/11/2020

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2563 เพื่อทราบรายงานผลการชำระเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อวิถี แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้พิจารณาการขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 4,800,000 บาท ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. นาย อภิญญา สุจร...
17/11/2020

กสร. ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ กสร. ในส่วนกลาง โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสิน และการมอบรางวัล สปก. ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564วันอังค...
17/11/2020

กสร. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสิน และการมอบรางวัล สปก. ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 นาย วรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสิน และการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันนี้อย่าลืมนะคะ เรามีนัดกันตอน 15.00 น.
17/11/2020

วันนี้อย่าลืมนะคะ เรามีนัดกันตอน 15.00 น.

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายรัฐวิสหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นายอภิญ...
16/11/2020

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายรัฐวิสหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 3 ฉบับ รวมถึงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย Covid 19 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

14/11/2020
เรื่องจริงผ่านคดี ep24. ให้สัมภาษณ์เป็นเท็จ..มีสิทธิถูกเลิกจ้าง

เรื่องจริงผ่านคดี ep24. ให้สัมภาษณ์เป็นเท็จ..มีสิทธิถูกเลิกจ้าง

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

กสร. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองสวัสดิการแรงงานให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแฃ็งองค์กรวันเสาร์ที่...
14/11/2020

กสร. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองสวัสดิการแรงงานให้เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแฃ็งองค์กร

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร เพิ่มสมรรถนะบุคลากรกองสวัสดิการแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพีงพอใจของผู้รับบริการ และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรมากยิ่งขึ้น โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และเลขานุการกรมร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

13/11/2020
วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563

วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563

https://youtu.be/HRcFLzfjCKc

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

กสร. นำทัพ จป. จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคเนื่องจากการทำงาน  https://www.prd.go....
13/11/2020
กสร. นำทัพ จป. จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคเนื่อ

กสร. นำทัพ จป. จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคเนื่องจากการทำงาน https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/2774

กสร. ผนึกกำลัง จป.ทุกระดับจากสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้...

กสร. ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น....
13/11/2020

กสร. ประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อยและเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดกรอบรูปแบบ แนวทาง และประเภทสินค้าในการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อยและเครื่องนุ่งห่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคองค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมทบทวน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิ...
12/11/2020

กสร. ประชุมทบทวน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการทบทวนและปรับปรุงฯ และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้แทนสำนักงบประมาณมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุ...
12/11/2020

กสร. ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เพื่อทราบความคืบหน้าร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 3 ฉบับ รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. นำทัพ จป. กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกาย...
12/11/2020

กสร. นำทัพ จป. กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2563 “จป.ทั่วไทย รวมใจภักดิ์ สานสังคมปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน หวังลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพในสังคมแรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญครบรอบ 35 ปีวัน จป. การบริจาคโลหิต นิทรรศการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชมรม/สมาคม/เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน การสาธิตการเชื่อมใต้น้ำอย่างปลอดภัยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร

12/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กสร.เปิดสอบบรรจุเป็น "ข้าราชการ" จำนวน 40 อัตรา
11/11/2020

กสร.เปิดสอบบรรจุเป็น "ข้าราชการ" จำนวน 40 อัตรา

11/11/2020
สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์ด้านแรงงานรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

https://youtu.be/usD2D4QPh5E

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะอำนวยการโครงการ Co-Payment ครั้งที่ 8/2563วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางอุดมลั...
11/11/2020

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะอำนวยการโครงการ Co-Payment ครั้งที่ 8/2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมคณะอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 8/2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรับทราบผลสรุปการบรรจุงาน JOB EXPO THAILAND 2020 โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี...
11/11/2020

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21 รวมถึงการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปส. กับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินวันที่ 10 พฤศจิกา...
10/11/2020

อธิบดี กสร. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปส. กับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ covid-19 ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดินและเงินทุนเพื่อทำการเกษตรสมัยใหม่ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน

10/11/2020
12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

10 พ.ย. นี้ เวลา 15.00 น. เรามีนัด Live ตอบปัญหาแรงงาน อย่าลืมมาพบกันนะคะ
09/11/2020

10 พ.ย. นี้ เวลา 15.00 น. เรามีนัด Live ตอบปัญหาแรงงาน อย่าลืมมาพบกันนะคะ

อธิบดี กสร. ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสมุทรสาครวันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2563 ...
09/11/2020

อธิบดี กสร. ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรณรงค์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐ ด้านประกันสังคม ให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

กสร. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09....
09/11/2020

กสร. ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงสร้างและอัตรากำลังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพิจารณาแผนการกำหนดปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมฯ รวมถึงรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานวิชาการความปลอดภัย โดยมี ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิก...
09/11/2020

กสร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงคำร้องมาตรา 120 ที่ยุติในศาลแรงงานกลาง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคำร้องตามมาตรา120 ของบริษัท 1 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง 19 คน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

07/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

07/11/2020
เรื่องจริงผ่านคดี ep23. ฝากมาบอกก็ “เลิกจ้าง” ได้

เรื่องจริงผ่านคดี ep23. ฝากมาบอกก็ “เลิกจ้าง” ได้

https://youtu.be/og7T-xRBD2U

ติดตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่... ::: Subscribe Channel ::: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : https://www.youtube.com/c/กรมสวัสดิ.....

อธิบดีกสร. ร่วมคณะรมว.แรงงานตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล เครือข่ายประกันสังคมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 นายสุชาติ ชมกลิ่น ...
06/11/2020

อธิบดีกสร. ร่วมคณะรมว.แรงงานตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล เครือข่ายประกันสังคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม ในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะตรวจเยี่ยม ในโอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้เป็นประธานในการเปิดจุดรับรองผู้ประกันตนด้วย จากนั้นในเวลา 10.30 น. คณะฯได้เดินทางตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กสร. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.0...
05/11/2020

กสร. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดแนวทางการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง และวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ รวมทั้งแผนการดำเนินการสอบ โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ผู้บริหารกรม ผู้แทนจาก ก.พ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622453783

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากไห้กรมแรงงานมาตรวจสอบร้านปรีชายานยนต์​ เอาเปรียบ​ลูกจ้าง​ ค้าแรงขั้นต่ำไม่มี​ ทำงานเกินเวลาโอทีไม่ได้​ ที่สำคัญสลิปเงินเดือนไม่มีไห้คับ
นายจ้างหนีโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆเลยไปฟ้องศาลที่ศาลแรงงานกลางจังหวัดอยุธยาและศาลได้ทำการตัดสินให้ลูกจ้างชนะคดีแล้วและทางลูกจ้างมีทนายว่าความให้และทางทนายได้ทำการอายัติเงินในบัญชีนายจ้างไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วอยากทราบว่าทางลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยหลังจากชนะคดีในส่วนนี้เมื่อไหร่และยังมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรต่อจากนี้คะ
ยื่นคำร้อง คร.7 ออนไลน์ เข้าระบบไม่ได้ แจ้งว่า ชื่อ/รหัสผ่านไม่ถูกต้อง จะกดลืมรหัสผ่านไม่มีช่องให้กด อย่างนี้ต้องทำไง ไปที่สำงานใช่ไหมคะ
สอบถามครับ กรณีนายจ้าง ไม่มีสัญญาจ้าง ลูกจ้างทำงานมา จวนจะ 15 ปีกันเเล้ว ตอนเเรกได้รายเดือน อยู่ดีๆ ปรับเป็นรายวัน การลาป่วย ทุกครั้งต้องมีใบรับรองเเพทย์ ถ้าไม่มี ไม่ให้เงิน เเถมหักเงินในวันลาป่วยด้วย ใบลาป่วยไม่มีให้เขียน ใบลากิจไม่มีให้เขียน นายจ้างข่มขู่คุกคาม บอกพนักงาน ไม่พอใจให้ออกไป โดยจะไม่จ่ายค่าชดเชย ใดๆถือว่าเป็นการสมัครใจ ให้ลาออก กฎระเบียบที่บริษัทตั้งออกมาเอาเปรียบลูกจ้าง ให้ลูกจ้างเซ็นรับสภาพ ว่าต้องทำตามกฏระเบียบ ที่นายจ้างตั้งไว้ เเต่ไม่ยอดติดประกาศ บอร์ดหรือ เปิดเผย ให้พนักงานได้รับทราบให้ปฏิบัติตามได้ เคยร้องไปยัง สนง.สวัสดิการเเรงงาน จังหวัดครับ เเต่เเก้เเล้ว เเต่ เเก้ไม่หมด ลูกจ้างไม่ได้ร้องขออะไรที่เกินกว่ากฎหมายเเรงงานกำหนด ขอเเค่ได้สิทธิ์ ตามที่กฎหมายเเรงงานกำหนด ขนาดตอนนี้ ค่าเเรง นายจ้างยังให้ตามค่าเเรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนดเลย อยู่กันมาจะ 15-20 ปีละ ค่าเเรงยังได้ 300 กว่าบาท ตามกฏหมายเเรงงาน จ............กำหนด เมื่อก่อน ลาศุกร์ หรือ จันทร์ ถือว่าขาดงาน ไม่มีใบลาให้เขียน หัก 2 เเรง เเต่เเรงงานเข้าไปเเก้ให้ คือ ไม่หักละ เเต่ ที่เคยหักเค้ามา ประมาณ 10 ที่ผ่านมาละ ใครรับผิดชอบครับ
ทำงานไม่เคยได้รับเงิน...
ถ้าในโรงงานมีต่างด้าวเยอะกว่าคนไทยนี่ถือว่าผิดกดหมายไหมคับ
ต้องการสอบถามครับ..เรื่องนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้แฟนผมครับโทรไปก็ไม่รับสายเลยครับ..ต้องทำยังไงครับ.เดือนร้อนมากเงินก็ต้องใช้จ่ายค่ากินค่าห้องครับ
ช่วยหน่อยครับโดนเอาเปรียบ
สอบถามได้ไหมค่ะ ว่าวันหยุดของปีหน้า 2564 ที่ประกาศจากกรมแรงงานออกยังหรอค่ะ
นายจ้างสั่งให้หยุดงานกระทันหัน แล้วบอกค่าแรงหัก75% 2_3วันแบบนี้ได้ด้วยรึ แล้วเดือนหนึ่ง ถูกสั่งหยุดแบบนี้แทบทุกอาทิตย์ แล้วพวกหนูจะกินอะไรกันคะหัก75%
รบก่วนสอบถามหน่อยครับ แรงงานรายวันทำงานต้องทำกี่ชั่วโมงและต้องมีวันหยุดไหมคร้บ