กรมการศาสนา

กรมการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม Department of Religious Affairs,Ministry of Culture Thailand http://www.dra.go.th http://www.dra.go.th/th/aboutus.php

หน้าที่: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม (2) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม (3) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ (5) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ให้แบ่งส่วนราชการกรมศาสนา ดังต่อไปนี้ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองศาสนูปถัมภ์ - สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษของกรม 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและเลขานุการของกรม 3. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่าง ๆ ของกรม 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 5. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่งอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 7. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด 8. จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม 9. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กองศาสนูปถัมภ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 2. ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์ 3. ดำเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง 4. ดำเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 5. ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ 6. เสนอแนวการกำหนดนโยบายและมาตราการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง 7. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย และวิชาการทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป 8. ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพะราชวัง รับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง 9. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การเสริใสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย สำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างให้นักเรียน ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม 3. เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

กรมอุตุนิยมวิทยา
27/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

#คาดการณ์เส้นทางพายุ "โมลาเบ"
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

🎯ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563
บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับ มีลมแรง
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง บริเวณจังหวัด
อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
สุรินทร์ บุรีรัมย์
และ นครราชสีมา

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
27/10/2020

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายการเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมายังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว

เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร เสด็จเข้าพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร พระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก จำนวน 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ทรงกราบ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ด้วยความสนพระราชหฤทัย เสร็จแล้ว ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน

และในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,143 คน โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน โรคมะเร็ง และอื่น ๆ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง จากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงรับของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทูลเกล้าฯ เช่น ผ้าไหมลายพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่าง ๆ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและทรงเป็นกันเอง ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

INFO : จัดอันดับ Top10 - ต่ำสุด ITA ปี 63 ระดับกรมและรัฐวิสาหกิจcr: สำนักข่าวอิสรา
27/10/2020

INFO : จัดอันดับ Top10 - ต่ำสุด ITA ปี 63 ระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ
cr: สำนักข่าวอิสรา

27/10/2020
26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
ครั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ทรงพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาปักหลักเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝั่งบาทวิถียาวต่อเนื่องไปถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

24/10/2020
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา...
23/10/2020

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าสักการะ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พรรษา ๔๔ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมการศาสนา  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา...
23/10/2020

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมวางพวงมาลา และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในดิถีคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

23/10/2020
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะ...
21/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประธาน และรองประธานในคณะอนุกรรมการระดับนโยบาย 4 คณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21/10/2020
19/10/2020
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC
16/10/2020

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

📱รัฐบาลเปิดตัวแอปพลิเคชัน THAlLAND Plus
📲ติดตามนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ ( STV)

นายกรัฐมนตรีชมสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน ‘Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด” สำหรับติดตามชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำหรับบันทึกการเดินทางประจำตัว โดยสามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการจะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
และคนในประเทศ ก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะมีระบบติดตาม
คัดกรอง และกักตัว 14 วัน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรค

#ThailandPlus
#STV
#นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

15/10/2020
15/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน 🙏 ]
.
13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายหลังทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

#ทรงพระเจริญ 💛💜

14/10/2020
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว...
13/10/2020

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม
​นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา
จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทำนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น ๆ และส่งเสริมให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
​การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดพิธี
สวดพระพุทธมนต์ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย ๕ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และ ซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ศาสนิกชนมีความรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป.

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่อง...
13/10/2020

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาในนามกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ณ ท้องสนามหลวง

13/10/2020
กรมการศาสนา's cover photo
12/10/2020

กรมการศาสนา's cover photo

12/10/2020
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดโครงการปฏิบัติธร...
11/10/2020

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดโครงการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมการศาสนาร่วมกับยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และแสดงความจงรักภักดี

การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสติเกิดสมาธิ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคม รวมถึงประเทศชาติ

11/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
08/10/2020
07/10/2020
05/10/2020
รูปแบบตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
05/10/2020

รูปแบบตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กรมการศาสนา's cover photo
05/10/2020

กรมการศาสนา's cover photo

05/10/2020
03/10/2020

ที่อยู่

ถนน เทียมร่วมมิตร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ติดต่อหน่วยงาน : http://www.dra.go.th/th/contactus.php

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622093699

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการศาสนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการศาสนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด