Clicky

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Department of Relig กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Department of Religious Affairs, Ministry of Culture Thailand
ประวัติกรมการศาสนา https://www.dra.go.th/page/organization-history-department

ช่องทางติดตามข่าวสารกรมการศาสนา

--> LINE ID : @dra.go.th
--> คลิกลิงก์เพิ่มเพื่อน https://lin.ee/dODW11c

--> TikTok กรมการศาสนา
--> คลิกลิงก์ https://www.tiktok.com/@dra.go.th

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ ...
05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีด้วย พร้อมทั้งเจ้าหน้าฝ่ายพิธีการศพ กรมการศาสนา ปฎิบัติหน้าที่
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปสปอตโทรทัศน์เชิญชวนร่วมส่...
05/05/2022

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปสปอตโทรทัศน์เชิญชวนร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการศาสนา นำโดยผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพ...
05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมการศาสนา นำโดยผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงสำรวจพื้นที่ศาสนสถานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากโครงการเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของสำนักงบประมาณ ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานและหารือในการเตรียมการต้อนรับร่วมกับศาสนสถาน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา เขตพระนคร โบสถ์เทพมณเฑียร เขตพระนคร และมัสยิดอัสสละฟียะฮ์ เขตบางคอแหลม

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุป...
05/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ หน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรม ในความอุปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา และเลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้นำเหล่าดารา/ศิลปิน/นักร้อง ร่วมบันทึกสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์เทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๕ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ และรับเกียรติบัตรฑูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม นายเกรียงศั...
05/05/2022

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

04/05/2022
วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายสำรวย นักเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน...
03/05/2022

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายสำรวย นักเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน คณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายและโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญงาน ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

🎉🎉วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยจะมีกิจกรรมทำพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือมัสย...
02/05/2022

🎉🎉วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม โดยจะมีกิจกรรมทำพิธีละหมาดวันอีดที่สนามหรือมัสยิด เยี่ยมญาติพี่น้อง รับประทานอาหารกัน ภายใต้ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิลฟิตร์ ฉบับที่๒/๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต🩸💉ในโครงการ "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"📆ในห้วงเดือนเมษายน - ธั...
02/05/2022

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต🩸💉
ในโครงการ "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
📆ในห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565
ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน
-----------------------------------------------------------------
⏩รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/15XaQhOuI_qsaVEFkrI1sPB_2-gf58C8a/view
-----------------------------------------------------------------
⏩รายชื่อโรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิต
https://drive.google.com/drive/folders/1rDGXFsT6sMACFd-iBFHqmzZ75di49yUf

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี...
30/04/2022

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เเละ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ ๔ แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่อง...
30/04/2022

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  มอบหมายให้นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผ...
30/04/2022

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐม...
29/04/2022

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งให้การทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลาง จัดพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้คนไทยนำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี บำเพ็ญกุศล ถวายพระกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป
ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางศาสนา
การเจริญพระพุทธมนต์นั้น คือการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่คือ
คำสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี ซึ่งตามคติความเชื่อแต่ครั้งโบราณ
เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบรอบปีที่เป็นวาระสำคัญ ควรจะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที.

29/04/2022
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

🙏🏻🌼🌼กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

🙏🏻🌼🌼ขอเชิญรับชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน🌼🌼🙏🏻

⏱ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดยานนาวา ผ่านทาง facebook live กรมการศาสนา 📡📲

ทรงพระเจริญ.29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมา...
29/04/2022

ทรงพระเจริญ
.
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน...
28/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไข ปรับปรุงประมวลกฏหมายอาญา ลักษณะ ๔ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับศาสนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะ...
27/04/2022

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบ...
27/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ข้อมูล : สำนักพระราชวัง ,

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เเละพระพรหมบัณฑิ...
26/04/2022

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เเละพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เเทนสำนักงบประมาณ เเละผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ใต้ร่มพร...
25/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตโกสินทร์ โดยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแสดงฯ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใ...
25/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการวัดชนะสงคราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดาราม, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตโกสินทร์

สรุปภาพกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼🚌🚐เส้นทางการจัดกิจกรรมคือวัด ...
25/04/2022

สรุปภาพกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼
🚌🚐เส้นทางการจัดกิจกรรมคือวัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย
๑.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๒.สวนสันติชัยปราการ
๓.พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน
๔.วัดบวรนิเวศวิหาร
๕.วัดชนะสงคราม
๖.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
๗.พระบรมมหาราชวัง
๘.ศาลหลักเมือง
๙.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม
๑๐.มิวเซียมสยาม
๑๑.วัดประยุรวงศาวาส
๑๒.ศาลาเฉลิมกรุง
๑๓.วัดสระเกศ
๑๔.วัดราชนัดดาราม
๑๕.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๑๖.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
๑๗.วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๘.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๙.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๒๐.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื...
24/04/2022

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

🙏🌼วันนี้วันพระ "ใส่บาตร หมั่นทำบุญ สร้างกุศล"#วันนี้วันพระ#กรมการศาสนา#กระทรวงวัฒนธรรม
23/04/2022

🙏🌼วันนี้วันพระ "ใส่บาตร หมั่นทำบุญ สร้างกุศล"

#วันนี้วันพระ
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 23 เมษายน 2565 (วันที่ 4)กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼จัดข...
23/04/2022

วันที่ 23 เมษายน 2565 (วันที่ 4)
กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
⌚️ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
🚌🚐เส้นทางการจัดกิจกรรมคือวัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย
๑.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๒.สวนสันติชัยปราการ
๓.พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน
๔.วัดบวรนิเวศวิหาร
๕.วัดชนะสงคราม
๖.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
๗.พระบรมมหาราชวัง
๘.ศาลหลักเมือง
๙.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม
๑๐.มิวเซียมสยาม
๑๑.วัดประยุรวงศาวาส
๑๒.ศาลาเฉลิมกรุง
๑๓.วัดสระเกศ
๑๔.วัดราชนัดดาราม
๑๕.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๑๖.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
๑๗.วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๘.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๙.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๒๐.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่กรมการศาสนาจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวิ่งตามเส้นทางและจอดรับ-ส่งตามจุดที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์ (https://bit.ly/3qnIpFf
) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

🧴😷ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างใกล้โควิด-19 ในช่วงเดือน "รอมฎอน"#รอมฎอน#covid19#กรมการศาสนา#กระทรวงวัฒนธรรม
23/04/2022

🧴😷ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างใกล้โควิด-19 ในช่วงเดือน "รอมฎอน"

#รอมฎอน
#covid19
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่ 3)กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼จัดข...
22/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่ 3)
กิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”🌼🌼
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
⌚️ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
🚌🚐เส้นทางการจัดกิจกรรมคือวัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย
๑.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๒.สวนสันติชัยปราการ
๓.พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน
๔.วัดบวรนิเวศวิหาร
๕.วัดชนะสงคราม
๖.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
๗.พระบรมมหาราชวัง
๘.ศาลหลักเมือง
๙.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม
๑๐.มิวเซียมสยาม
๑๑.วัดประยุรวงศาวาส
๑๒.ศาลาเฉลิมกรุง
๑๓.วัดสระเกศ
๑๔.วัดราชนัดดาราม
๑๕.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
๑๖.หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
๑๗.วัดสุทัศนเทพวราราม
๑๘.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๙.วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๒๐.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่กรมการศาสนาจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวิ่งตามเส้นทางและจอดรับ-ส่งตามจุดที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์ (https://bit.ly/3qnIpFf
) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

🙏 ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จ 🙏พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไ...
22/04/2022

🙏 ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จ 🙏
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
🎉 เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน
" ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
📅 วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
📍 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

10 Thiam Ruam Mit Rd, Huai Khwang
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622093699

เว็บไซต์

https://www.dra.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการศาสนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการศาสนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📑ผลการตัดสินการประกวด Infographic "Moral Awards ประจำปี 2564" ในหัวข้อ "คนไทยวินัยไม่มีหมด" ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 👉นายศิวานิช กมลโรจน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 👉นายกิตติภัค ทั่งศรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 👉ธัชทอง อ่ำสมคิด รางวัลชมเชย 👉นางสาววริษฐา สันติวงษ์ 👉นายอาณัติ หน่อทองคำ #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม #moralawards #คนไทยวินัยไม่มีหมด
📑ผลการตัดสินการประกวด Infographic "Moral Awards ประจำปี 2564" ในหัวข้อ "คนไทยวินัยไม่มีหมด" ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ 👉นายณัฐวัฒน์ บุญมี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 👉นางสาววนัสนันท์ แสงงิ้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 👉นายทัตธน ลลิตการรุณกิจ รางวัลชมเชย 👉นายพลอยรวิน เจี่ยน 👉นางสาวปภัสสร ขันปัญญา #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม #moralawards #คนไทยวินัยไม่มีหมด
📑ผลการตัดสินการประกวด Infographic "Moral Awards ประจำปี 2564" ในหัวข้อ "คนไทยวินัยไม่มีหมด" ประเภทนักเรียน รางวัลชนะเลิศ 👉นายธิติ เฟื่องมณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 👉นางสาวณัฐศิณีย์ โพธิยะราช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 👉นายกิตติพัฒน์ มะโนราช รางวัลชมเชย 👉นางสาวพฤกษา สุระคำแหง 👉นางสาวศิขรินธร สีใส #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม #moralawards #คนไทยวินัยไม่มีหมด
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรมกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 8 และผ่านระบบ zoom
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อนำไปถวายแด่พระอารามหลวงทั่วประเทศ และองค์การทางศาสนา ณ อาคารสำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร
🎥🎬วีดีทัศน์สรุปการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565 🎁เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล #กรมการศาสนา #กระทรวงวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมบูรณาการการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม) โดยมีนายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ดงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนพิธี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา. ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดประชาบำรุง (วัดลูกวัว) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 นายอิทธิพล กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบั น พระมหากษัตริย์ ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์นั้น คือการสวดสาธยายพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ส่วนใหญ่ คือคําสอนของพระพุทธเจ้า บางส่วนเรียกว่าพระปริตร หมายถึง เครื่องป้องกันรักษาความคุ้มครองให้พ้นทุกข์ภัยต่างๆ โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทําให้เกิดความสุขสวัสดี ซึ่งตามโบราณราชประเพณี เมื่อบุคคล อันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบรอบปีที่เป็นวาระสําคัญ ควรจะได้มีการบําเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องประดับ โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI” นอกจากทรงออกแบบเสื้อผ้าแล้ว พระองค์ทรงสนับสนุนผ้าไทยด้วยการนําผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นชุดต่างๆ ทั้งนี้ยังทรง ออกแบบชุดให้กับ เดมี ลีห์ เนล ปีเตอร์ มิสยูนิเวิร์ส 2017 และนางสาวโศภิดา กาญจนรินทร์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ได้สวมใส่ในการประกวดรอบไทยไนท์ของเวทีนางงามจักรวาลที่จัดประกวดที่ประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ถวายรางวัลศิลปาธร ประจําปี 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานแบบลายผ้าแก่ชาวทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ ชาวไทยทุกคน อีกทั้งยังทรงเเบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศาสนา เช่น เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เพื่อเป็นการสืบสานโบราณ ราชประเพณี เนื่องในเทศกาลกฐินเป็นประจําทุกปี.
🙏🏻👨‍👩‍👧กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 🙏🏻🌷 ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร