กรมการศาสนา

กรมการศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Department of Religious Affairs,Ministry of Culture Thailand
http://www.dra.go.th http://www.dra.go.th/th/aboutus.php

เปิดเหมือนปกติ

17/09/2021
จาริกไทย จาริกธรรม จ.ชลบุรี

รายการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ "จาริกไทย จาริกธรรม" จ.ชลบุรี

#ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
#จาริกไทยจาริกธรรม
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

17/09/2021

รายการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ "จาริกไทย จาริกธรรม" จ.ฉะเชิงเทรา

#ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
#จาริกไทยจาริกธรรม
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประช...
17/09/2021

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามประยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้ง นายสำรวย นักการเรี...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้ง นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรรมการสมาเถรสมาคม เนื่องในครบรอบอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี (๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ) ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ...
16/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี วันครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี (๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมกาารมหาเถรสมาคม พร้อมทั้ง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เข้าร่วมพิธี โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา และนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมพิธี และสักการะพระพรหมบัณฑิต ณ อุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

15/09/2021
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพ...
15/09/2021

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ ๑/๒๔๖๔ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประขุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30น. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เข้าพบอธิบดีกรมการศานา ร...
15/09/2021

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30น. สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ เข้าพบอธิบดีกรมการศานา รายงานเรื่องการแต่งเพลงเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือก...
14/09/2021

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
เป็นประธานการประชุมหารือการตั้งศูนย์วิจัยและสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ ห้อง ๑

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนามอบหมาย นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์พ...
14/09/2021

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนามอบหมาย นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
พร้อมทั้ง นายประภาส แก้วสวรรค์ กลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนามอบหมาย นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน...
14/09/2021

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนามอบหมาย นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภ...
14/09/2021

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดขุนจันทร์วรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

14/09/2021
วันที่ 11 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช ได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใต้สะพาน ประชาอุทิศ 76 จํานวน 6...
13/09/2021

วันที่ 11 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช ได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใต้สะพาน ประชาอุทิศ 76 จํานวน 6 ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจิตอาสาจัดทำภัตตาหาร และจัดหาเครื่องอุปโภ...
13/09/2021

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจิตอาสาจัดทำภัตตาหาร และจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยหนังสือสื่อธรรมะของสมาคมฯ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียม...
13/09/2021

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสน...
13/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดโครงการศาสนสัมพันธ์ สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2 เยี่ยมเยียนคริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ ร่วมกับ สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ,สมาคมฮาฟิศกุรอานแห่งประเทศไทย และเครือข่ายศาสนาซิกข์ นามธารี เข้าเยี่ยมเยียนคริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ มีการแจกถุงยังชีพให้กับชุมชนที่อยู่รอบ ๆ คริสตจักร ได้แก่ น้ำ 41 แพ็ค จำนวน 492 ขวด ,ถุงยังชีพ (ข้าวสาร 5 โล+น้ำปลา+น้ำมันหอย+ซอส+ปลากระป๋อง+วุ้นเส้น),ปลากระป๋อง 36 กระป๋อง,ขนมปัง 4 ปี๊ป ,เสื้อสำหรับเด็ก 20 ตัว ,แก้วพลาสติกใหญ่ 10 ใบ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง 30 ซอง ,เจลแอลกอฮอล์ 100 หลอด ,สเปรย์แอลกอฮอล์ 35 ขวด
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

8 กันยายน 2564 จุฬาราชมนตรี(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  มอบหมายให้ นายปรีดาเชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญม...
13/09/2021

8 กันยายน 2564
จุฬาราชมนตรี(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
มอบหมายให้ นายปรีดาเชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพให้กับศูนย์พักคอยโรงเรียนท่าอิฐศึกษาจังหวัดนนทบุรี "โครงการจิตอาสาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID,-19)"โดยสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจิตอาสาจัดทำภัตตาหาร และจัดหาเครื่องอุปโภค บร...
13/09/2021

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจิตอาสาจัดทำภัตตาหาร และจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมด้วยหนังสือสื่อธรรมะ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ และผู้แทนองค์การศาสนา ในนามศาสนสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียน และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองของการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การป้องกันช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหว่างวัด บ้าน ชุมชน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดศรีสุ...
13/09/2021

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ภายใต้การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 60 กล่อง ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจั...
13/09/2021

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดโครงการศาสนสัมพันธ์ สะพานบุญสร้างรัก กำลัง 2 เยี่ยมเยียนวัดเทพธิดารามวรวิหาร ซึ่งได้นำน้ำ จำนวน 20 แพ็ค, ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด , กิมจิ 20 ถ้วย, ตะกร้าใหญ่ 2 ใบ , กระดาษชำระ 10 แพ็ค หมวกเวียดนาม 1 ใบ ,ร่ม 4 อัน ,แก้วทรงสูง 3 ใบ และ ขวดแก้วสำหรับกรวดน้ำ 1 ใบ การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้จุดประสงค์ให้กำลังใจภิกษุ สามเณร และนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนรู้
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) เป็นจิตอาสา จัดทำเครื...
13/09/2021

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) เป็นจิตอาสา จัดทำเครื่องดื่ม จัดหาอาหารว่าง จำนวน ๒๔๐ ชุด พร้อมด้วยเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหนังสือธรรมะเล่มเล็ก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ณ รพ.สนามหลวงพ่อมั่งมี ศีล๕ บ้านสะพานดำ จ.สมุทรสาคร และ รพ.เฉพาะกิจราชพิพัฒน์-ธนบุรีบำรุงเมือง ทวีวัฒนา กทม.
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

10/09/2021
วันที่ 6 กันยายน 2564สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยผู้จัดการศูนย์เด็กเล็กกระโปรงแดง Ms.Alischa Faulkner มิชชันนารี และคุณคร...
07/09/2021

วันที่ 6 กันยายน 2564
สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยผู้จัดการศูนย์เด็กเล็กกระโปรงแดง Ms.Alischa Faulkner มิชชันนารี และคุณครู ได้นำหนังสือเรียนและถุงยังชีพแจกครอบครัวเด็ก ๆ และพี่น้องในชุมชนล็อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) มอบอาหารกล่องปรุงสุก ...
07/09/2021

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) มอบอาหารกล่องปรุงสุก และผลไม้ จำนวน ๑๐๐ กล่อง ให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ ชุมชนคลองพระยาเกษม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดศร...
07/09/2021

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ภายใต้การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 60 กล่อง ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงอาดรี อาโน เปโลซิน วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธ...
07/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงอาดรี อาโน เปโลซิน วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี แจกข้าวสารและถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร บางคูวัด จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับพ่อครัวและแม่ครัวที่ปรุงอาหารส่งผู้ป่วยโรคโควิดและผู้ถูกกักตัว
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 4 กันยายน 2564สมาคมฮินดูสมาชได้นําของใช้จําเป็นอาหารแห้ง นมผงเด็ก อุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไท...
07/09/2021

วันที่ 4 กันยายน 2564
สมาคมฮินดูสมาชได้นําของใช้จําเป็นอาหารแห้ง นมผงเด็ก อุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันประสูติพระกฤษณะ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย อนุ...
07/09/2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย อนุศาสก และแผนกศาสนกิจ ร่วมกันมอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ในซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า และซอยวัดมหาพฤฒาราม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโครงการ B*H ส่งต่อความรัก เพื่อสำแดงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ ได้จัดทำภัตตาหารเช้าไป...
07/09/2021

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ ได้จัดทำภัตตาหารเช้าไปถวายพระ พร้อมจัดเตรียมหนังสือสื่อธรรมะของสมาคม เครื่องไทยธรรม และเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดป่าเจริญบัวธรรม (ธ) ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัด...
06/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารเจกล่องปรุงสุก ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใรโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ภายใต้การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 100 กล่อง
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม

06/09/2021

การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภค...
06/09/2021

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภค...
06/09/2021

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดภาวนาภิรตาราม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้ นายวิเชียร อนันตศิริรั...
06/09/2021

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
มอบหมายให้ นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นประธานถวายของเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพระไกรสีห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

ถนน เทียมร่วมมิตร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

กรมการศาสนา เลขที่ 10 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ติดต่อหน่วยงาน : http://www.dra.go.th/th/contactus.php

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622093699

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการศาสนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการศาสนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด