สมชวน รัตนมังคลานนท์

สมชวน รัตนมังคลานนท์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สมชวน รัตนมังคลานนท์, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

04/09/2021
04/09/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Green Communityเมื่อ...
03/09/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Green Community

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับชุมชนและท้องถิ่น (Green Community) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล Application Zoom Meetings

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ได้มอบนโยบายต่อคณะทำงานฯ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองด้วย

การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ที่ 9 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับชุมชนและท้องถิ่น (Green Community) มีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่น และจัดทำแผนงาน/โครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ในพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่น

02/09/2021
02/09/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรั...
02/09/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ธงศรี) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพูนศักดิ์ วานิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานในพื้นที่ เป็นผู้ให้ข้อมูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล Application Zoom Meetings

การประชุมการตรวจราชการฯ เพื่อรับฟังการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับตรวจ ตามผลการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงาน ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 โดยมีแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม ดังนี้

1. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
4. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
6. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
7. การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
8. การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
9. การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
10. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ของจังหวัดสกลนคร

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชก...
30/08/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจร...
26/08/2021

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบาย...
25/08/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "การปรับตัวของ...
18/08/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "การปรับตัวของข้าราชการไทยในยุคโควิด-19" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "การปรับตัวของข้าราชการไทยในยุคโควิด-19" ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามและรับฟัง ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรว...
16/08/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามและรับฟัง ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายการ "เกษตรบอกข่าว" และเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบ คือ การขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกับ ส.ป.ก. และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting

06/08/2021
ผู้ตรวจฯ สมชวน บรรยายพิเศษแนวทางการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐ ด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ให้ข้าราชการบรรจ...
06/08/2021

ผู้ตรวจฯ สมชวน บรรยายพิเศษแนวทางการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐ ด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเชิญจากกรมปศุสัตว์ ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐ ด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจำนวน 30 ราย ซึ่งจะปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศุสัตว์ ทั้ง 8 แห่ง ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์จำนวน 30 อัตรา (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 25 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา) เพื่อปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และควบคุม กำกับ ห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ทั้งนี้ ข้าราชการทั้ง 30 ราย จะปฏิบัติราชการอยู่ที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ (สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง) ซึ่งปัจจุบันงานทางด้านการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญมากต่อกรมปศุสัตว์ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคภายในประเทศและสนับสนุนการส่งออกที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งหัวใจสำคัญของการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณงาน

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าปศุสัตว์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้งานด้านการตรวจสอบคุณสินค้าปศุสัตว์นั้นมีการขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย การส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ดังเช่นที่ผ่านมานั้น ไม่สามารถรองรับความต้องการของภาคการผลิตได้ทันท่วงที เนื่องจากขีดจำกัดของห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถรองรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน และในการตรวจวิเคราะห์บางรายการผู้ประกอบการ ซึ่งมีที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ทั่วประเทศ ต้องเดินทางเพื่อส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ด้วยข้อจำกัดนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ให้กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต และเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยที่กรมปศุสัตว์ยังคงทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับห้องปฏิบัติการดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานประเทศคู่ค้า และระเบียบของกรมปศุสัตว์ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น competence authority

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราช...
02/08/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting มีประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ คือ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม ตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่

23/07/2021
https://www.opsmoac.go.th/news-preview-431491792172
22/07/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัย

https://www.opsmoac.go.th/news-preview-431491792172

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติด.....

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความก้...
22/07/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้านโยบายสำคัญของ กษ. ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา) พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ผู้ตรวจ สมชวนฯ ได้รับฟังรายงานจากที่ประชุม โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำมาตรฐาน KOS ซึ่งเป็นมาตรฐาน pre-organic เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมไปถึงเป็นการผลักดันให้เกษตรกรจัดทำระบบมาตรฐานของฟาร์มเบื้องต้น ก่อนที่จะพัฒนาไปให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน organic ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาควรขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์มาตรฐาน KOS ให้ประชาชนได้รู้จักและยอมรับมาตรฐาน KOS มากขึ้น
- ควรรวบรวมผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นกับเกษตกร และรายงานให้กระทรวงเกษตรฯ ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ควรเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว และควรจัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้มีรายละเอียดชัดเจนในรอบต่อไปที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตของจังหวัด สามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาทิ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่ โดยอาจเชิญผู้แทนสมาคม สหกรณ์ มหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ (นายโกศล สมจินดา) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้การจัดทำมาตรฐาน KOS เช่น การประเมินแปลงในเบื้องต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- การตลาดนำการผลิต ภาครัฐควรให้ความสำคัญต่อระบบการขนส่งสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด นอกจากนี้ในช่วงปลายปี จะเปิดให้บริการเดินทางด้วยรถไฟจากเวียงจันทร์ไปคุณหมิง ซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมามีความสนใจที่จะรวบรวมสินค้าเกษตรส่งออกไปยังประเทศจีนด้วยระบบการขนส่งทางราง
- การเกิดโรคระบาดในสัตว์และพืช ควรนำเสนอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเป็นระยะ และควรให้ภาคประชาชน/ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ควรมีการประสานงานระหว่างส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค และมีระบบการติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม (นายประเสริฐ ป้ำกระโทก) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- หน่วยงานราชการควรสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เกษตรกรทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่ วิธีเพาะปลูก/เลี้ยง ระยะในการเติบโต ราคาที่จะขายได้ จนถึงตลาดที่จะขาย
- ในจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรจำนวนมาก ควรสนับสนุนเกษตรกรให้มีการแปรรูปสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ และจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ภาคเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรกร ควรให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ประสานงาน เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Agri Challenge ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในพื้นที่

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดก...
22/07/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application zoom โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

21/07/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามความก้าวห...
21/07/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้านโยบายสำคัญของ กษ. ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (จังหวัดชัยภูมิ) พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ผู้ตรวจ สมชวนฯ ได้รับฟังรายงานจากที่ประชุม โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การตลาดนำการผลิต ควรมีฐานข้อมูลพื้นฐานทั้งกระบวนการผลิตของสินค้าของแต่ละชนิดที่ถูกต้องและแม่นยำ ทั้งภายในจังหวัด จังหวัดข้างเคียงที่ส่งไปสินค้าไปขาย และระดับประเทศ เช่น ข้อมูลการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อนำไปวางแผน และจัดทำมาตรการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณสินค้ามีความเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค จะส่งผลให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้น มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ได้กำไรจากการจำหน่ายสินค้า เกษตรกรมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ ควรเลือกสินค้าหนึ่งชนิดใสดำเนินการ ให้เป็นต้นแบบต่อสินค้าอื่น
2. การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง แต่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ หน่วยงานควรสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ
4. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ควรเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว และควรจัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้มีรายละเอียดชัดเจนในรอบต่อไปที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมด้วย
5. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้กู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และจะครบกำหนดชำระหนี้ในเดือนสิงหาคม 2564 มีความประสงค์จะขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน และโรค COVID-19 มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้ หากไม่ขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกร อาจมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเรียกร้องจากรัฐบาล

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ (นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรจำนวนมาก ควรสนับสนุนเกษตรกรให้มีการแปรรูปสินค้าเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้มีการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรรายชนิดเพื่อเป็น Big Data ในนำมาบริหารจัดการด้านการตลาด รวมทั้ง ควรจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เพียงพอ

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Agri Challenge ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในพื้นที่

https://www.opsmoac.go.th/news-preview-431491792027
21/07/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการปร

https://www.opsmoac.go.th/news-preview-431491792027

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามควา...

20/07/2021
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามความก้าว...
20/07/2021

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผตร.กษ.เขต 11,13 ประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้านโยบายสำคัญของ กษ. ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์) พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับการตรวจติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ผู้ตรวจ สมชวนฯ ได้รับฟังรายงาน โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะบางประเด็น ดังนี้
1. การตลาดนำการผลิต ควรมีฐานข้อมูลพื้นฐานของสินค้าของแต่ละชนิด เช่น ข้อมูลการผลิต การบริโภค การตลาด เพื่อนำไปวางแผน และจัดทำมาตรการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้น มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ได้กำไรจากการจำหน่ายสินค้า เกษตรกรมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ ควรเลือกสินค้าหนึ่งชนิดในการดำเนินการ ให้เป็นต้นแบบต่อสินค้าอื่น
2. การลดต้นทุนการผลิต หน่วยงานควรสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ควรเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมาย ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว และควรจัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้มีรายละเอียดชัดเจนในรอบต่อไปที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมด้วย

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม (นายธีรพล ลาภจิตร) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม การพัฒนาแหล่งน้ำให้ยั่งยืน ควรจัดทำแผนบูรณะแหล่งน้ำ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต้องขุดสระให้กว้างและลึก เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Agri Challenge ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นผู้นำในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในพื้นที่

ที่อยู่

Bangkok

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมชวน รัตนมังคลานนท์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมชวน รัตนมังคลานนท์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ.โซเอทิส(ประเทศไทย) จำกัด และอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชวนคนเมืองเลือกสรรสินค้าคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิตใกล้ชิดผู้บริโภค ในงาน From Farm to Table : Trusted Food From Good Farm สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มถึงมือคุณ ชวน ชม ช๊อป ชิม เลือกสรรสินค้าคุณภาพ อาทิ เช่น ไส้กรอก แฮม ไข่ นม ไอศครีม ผักออร์แกนิค และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ http://thailand.zoetis.com/index.aspx