สำนักการประชุมวุฒิสภา

สำนักการประชุมวุฒิสภา สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักการประชุมเป็นสำนักที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านการจัดการประชุมวุฒิสภา การบริหารจัดการภายใน การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

📍ด่วน📍*** การประชุมวุฒิสภา ***     มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎ...
02/07/2021

📍ด่วน📍

*** การประชุมวุฒิสภา ***

มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และงดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

https://1th.me/XBek4

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๘

https://1th.me/y3PK2

📍ด่วน📍

*** การประชุมวุฒิสภา ***

มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และงดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

https://1th.me/XBek4

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๘

https://1th.me/y3PK2

📍ด่วน📍***งดการประชุมวุฒิสภา***     งดการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เนื่องจากส...
26/06/2021

📍ด่วน📍

***งดการประชุมวุฒิสภา***

งดการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกรุงเทพมหานคร

หนังสืองดการประชุมวุฒิสภา

https://1th.me/ZIjmt

📍ด่วน📍

***งดการประชุมวุฒิสภา***

งดการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกรุงเทพมหานคร

หนังสืองดการประชุมวุฒิสภา

https://1th.me/ZIjmt

📍*** การประชุมวุฒิสภา ***📍   มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕...
23/06/2021

📍*** การประชุมวุฒิสภา ***📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

https://1th.me/Ky6h2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๘

https://1th.me/vmRam

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๙

https://1th.me/1KWee

📍*** การประชุมวุฒิสภา ***📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

https://1th.me/Ky6h2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๘

https://1th.me/vmRam

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๙

https://1th.me/1KWee

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564https://bit.ly/3xAbD4Yผู้...
21/06/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

https://bit.ly/3xAbD4Y

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

📍การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 📍(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ และครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที...
18/06/2021
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

📍การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 📍
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๔
และครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book ได้ที่

https://bit.ly/32qXdrx

และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก

http://bit.ly/34KIzcl

(งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔) (สำนักการประชุม)

รัฐสภาไทย

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍   มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒...
17/06/2021

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
และงดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เนื่องจากมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

https://1th.me/Y9fsT

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ

https://1th.me/OaDpZ

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
และงดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เนื่องจากมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

https://1th.me/Y9fsT

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ

https://1th.me/OaDpZ

ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ เวลา...
17/06/2021
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา
สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book

ได้ที่ https://bit.ly/32qXdrx และ

Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก

http://bit.ly/34KIzcl (สำนักการประชุม)

รัฐสภาไทย

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564https://bit.ly/3pVkQ57ผู้...
15/06/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

https://bit.ly/3pVkQ57

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานกระทู้ถาม

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 https://bit.ly/2U6tMsIผ...
14/06/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

https://bit.ly/2U6tMsI

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานกระทู้ถาม

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍   มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒...
10/06/2021

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

https://1th.me/eUPuW

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๕

https://1th.me/2X7Lt

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๖

https://1th.me/LeLf0

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

https://1th.me/eUPuW

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๕

https://1th.me/2X7Lt

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๖

https://1th.me/LeLf0

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564https://bit.ly/3ioT9Qqผ...
08/06/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

https://bit.ly/3ioT9Qq

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานญัตติ

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564https://bit.ly/2TPEljJผู้...
08/06/2021

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

https://bit.ly/2TPEljJ

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานญัตติ

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍   มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 25...
02/06/2021

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 และ ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/6BxN2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3

https://1th.me/MarqW

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4

https://1th.me/wlA6h

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 และ ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/6BxN2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3

https://1th.me/MarqW

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4

https://1th.me/wlA6h

📍***งดการประชุมวุฒิสภา***📍    งดการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔    ...
25/05/2021

📍***งดการประชุมวุฒิสภา***📍

งดการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสืองดการประชุมวุฒิสภา

https://1th.me/YLNg7

📍***งดการประชุมวุฒิสภา***📍

งดการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสืองดการประชุมวุฒิสภา

https://1th.me/YLNg7

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564https://bit.ly/3viUJqJ...
24/05/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

https://bit.ly/3viUJqJ

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 แล...
19/05/2021

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/A1oc2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1

https://1th.me/aY4eG

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2

https://1th.me/whTuT

*** การจัดที่นั่งห้องประชุมวุฒิสภาตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ***

https://1th.me/n3gKR

📍*** การประชุมวุฒิสภา *** 📍
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/A1oc2

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1

https://1th.me/aY4eG

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2

https://1th.me/whTuT

*** การจัดที่นั่งห้องประชุมวุฒิสภาตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ***

https://1th.me/n3gKR

📍พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔📍http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/...
05/05/2021

📍พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔📍

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/031/T_0001.PDF

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา โดยกำหนดให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ ...
07/04/2021

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา โดยกำหนดให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564
รายละเอียดคลิก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/025/T_0001.PDF

วันจักรี ๖ เมษายนวันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ...
06/04/2021

วันจักรี ๖ เมษายน

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

วันจักรี ๖ เมษายน

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

📍ข่าวด่วน📍การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหั...
02/04/2021

📍ข่าวด่วน📍

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา

📍พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 64http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/...
28/03/2021

📍พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 64

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/022/T_0001.PDF

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/019/T_0001.PDF
17/03/2021

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/019/T_0001.PDF

📌ข่าวด่วน📍พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T...
10/03/2021

📌ข่าวด่วน📍

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0001.PDF

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564https://bit.ly/2ZFuah9ผู...
23/02/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

https://bit.ly/2ZFuah9

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

📍สรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา📍สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ...
23/02/2021

📍สรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา📍

สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564https://bit.ly/3siqLRWผ...
22/02/2021

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา📍
ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

https://bit.ly/3siqLRW

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

เอกสารประกอบ ของสำนักกฎหมาย
19/02/2021

เอกสารประกอบ ของสำนักกฎหมาย

📍ข่าวด่วน เพิ่มเติม📍*** ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม***     ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่งให้บรรจุ ร่างพระราช...
19/02/2021

📍ข่าวด่วน เพิ่มเติม📍

*** ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม***
ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่งให้บรรจุ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเพิ่มเติม เป็นเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นเรื่องด่วนที่ ๒ ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
https://1th.me/Rf88p

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) https://1th.me/BjEWg

📍ข่าวด่วน เพิ่มเติม📍

*** ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม***
ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีคำสั่งให้บรรจุ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเพิ่มเติม เป็นเรื่องด่วนที่ ๑ และเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นเรื่องด่วนที่ ๒ ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
https://1th.me/Rf88p

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) https://1th.me/BjEWg

ที่อยู่

ประเทศไทย
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66817352787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการประชุมวุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการประชุมวุฒิสภา:

สำนักการประชุม

การให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้

1. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของวุฒิสภา 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักการประชุมต่อสาธารณะ 3. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด