กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (page)
(262)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน
โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย
- กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิ

การสังคม
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
- สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
- การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวงการคลัง

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ให้มีการพิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ

04/01/2024
04/01/2024

สธ. เพิ่มสิทธิบัตรทองให้ผู้ป่วยมะเร็ง ฝังแร่รักษา-ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์-ฉายรังสีโปรตอน จริงหรือ?
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง สธ. เพิ่มสิทธิบัตรทองให้ผู้ป่วยมะเร็ง ฝังแร่รักษา-ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์-ฉายรังสีโปรตอน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนในระบบบัตรทอง ซึ่งเป็นวิธีการฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนที่เป็นเทคนิคการฉายรังสีสมัยใหม่ มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและมีผลข้างเคียงลดน้อยลง
ทั้งนี้ การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน เป็นวิธีรักษามะเร็งที่มีประสิทธิผล มีอัตราการควบคุมโรคเฉพาะที่และการรอดชีวิตที่สูงในกลุ่มโรคมะเร็งสมองในเด็ก ช่วยลดผลข้างเคียงในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับการฉายรังสีโฟตอนแบบเดิม โดยการรักษาต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์รังสีรักษา แพทย์รังสีวินิจฉัยแพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ทางโลหิตวิทยาและรังสี (กรณีผู้ป่วยเด็ก) วิสัญญีแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล และวิศวกร
หลังจากบอร์ด สปสช. เห็นชอบแล้ว จากนี้ สปสช. จะออกประกาศหลักเกณฑ์รองรับการจ่ายชดเชยค่าบริการ พร้อมดำเนินการตามที่บอร์ด สปสช. มอบหมาย ทั้งการกำกับติดตามประเมินผลการเข้าถึงบริการ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการรักษา รวมทั้งจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการอย่างเท่าเทียมกันทุกสิทธิ และรายงานต่อคณะทำงานยกระดับความเป็นเลิศด้านการแพทย์ขั้นสูงสุดฯ ทุก 4 เดือน และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนบริการและการดูแลผู้ป่วย เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ สอบถามข้อมูล
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
LINE : (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
Tiktok :
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ข่าวนโยบายรัฐ #ผู้ป่วยมะเร็ง #สิทธิบัตรทอง #ฉายรังสี

04/01/2024

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย กองกองทุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบป้าย "สร้างอาชีพมีรายได้" ให้ นายธนกฤษ เหนียนเฉลย คนพิการ กู้เงินไปประกอบอาชีพเลี่ยมกรอบพระ (ระบบเลเซอร์) จนสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

👉สนใจและปรึกษา กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
0 2106 9317 และ 0 2106 9338-40 หรือสามารถสอบถามได้ ที่ ศูนย์บริการคนพิการ ประจำจังหวัด ได้ในวันและเวลาทำการ
————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th // https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

03/01/2024
03/01/2024

ผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี มอบหมาย พมจ.ปัตตานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

Credit : รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ ช่อง NBT

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวา...
03/01/2024

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WJYzNRV0Es9mDfKS7GF_KnKydmXZi7UQ?usp=sharing
หรือตาม QR Code ที่แนบ

03/01/2024
02/01/2024
02/01/2024

👍 รัฐบาลชวนประชาชนอ่าน "งบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคสังคม อันจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ
คลิก https://thailandbudget-my.sharepoint.com/.../EdlkuYsyr...

ที่มา เพจไทยคู่ฟ้า

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #งบประมาณ #ชวนอ่าน

02/01/2024

พม.เตรียมชี้แจงแผนรับมือปัญหาประชกรลด
Credit : TNN

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 08.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...
02/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 08.15 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (รมว.พม....
02/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

02/01/2024
02/01/2024

โอกาสสุดท้าย ! “ยื่นให้สิทธิคนพิการ ตาม ม.35” ภายใน 2 ม.ค.67
กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนสถานประกอบการ ที่ต้องการให้สิทธิแก่คนพิการ ตาม ม.35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่น แทนการจ้างเข้าทำงาน ยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางาน กทม. พื้นที่ 1-10 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567
คนพิการ ที่ต้องการรับสิทธิ ตาม ม.35 ยื่นขอรับสิทธิได้ ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางาน กทม. พื้นที่ 1-10 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567 เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ กรมการจัดหางานเปิดรับเรื่องการ ให้-รับสิทธิ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. ของแต่ละปี ด้วยปี 2566 นี้ วันที่ 31 ธ.ค.66 ตรงกับวันหยุด จึงขยายเวลาให้ดำเนินการได้ในวันที่ 2 ม.ค.67 เป็นวันสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม >> https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/76747
#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/ X : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...
01/01/2024

วันที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

01/01/2024

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 67 เริ่ม 16 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67 จริงหรือ?
ตามที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสำนักงานประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 67 เริ่ม 16 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี โดยสามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 3 ช่องทาง คือ
- ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
- ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th
- ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
📌 ช่องทางการติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม
LINE : (http://nav.cx/uyKYnsG)
Website : https://www.antifakenewscenter.com/
Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand
Tiktok :
สายด่วน : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ต่อ 87
#ข่าวจริง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ข่าวนโยบายรัฐ #สำนักงานประกันสังคม #เปลี่ยนสถานพยาบาล

ที่อยู่

1034 Krung Kasem Road, Mahanak , Pomprapsattruphai
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626596468

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ