Central Institute of Forensic Science Thailand

Central Institute of Forensic Science Thailand สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ CIFS ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 บัญญัติให้รัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันต้องสนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฏหมายเรื่อง เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าที่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ งานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ซึ่งที่ผ่านมางานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงงานบางงานในกรุงเทพฯ ประชาชนยังได้รับการบริการไม่ทั่วถึงทุกคดี และไม่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานงานโดยตรง และกำหนดมาตรฐานกลาง ที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545

แนวคิดในการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
1. ระบบการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นระบบที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางโดยเฉพาะเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สถาบันหลักที่ทำงานด้านนี้ จึงควรเป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้มีความเป็นกลางมีความโปร่งใส มีการตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
2. การตรวจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ควรมีหน่วยงานกลางเป็นหน่วยประสานเรื่องการดำเนินการ รวมทั้งงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการบริการ อีกทั้งจะเป็นแรงจูงใจสำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากบุคลากรทางด้านนี้จะได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐผ่านทางกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ดี
3. ควรมีการกำหนดมาตรฐานกลางของการดำเนินงานการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกสาขา และมีการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานโดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งนี้ประชาชนจะเชื่อมั่นศรัทธาในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่มาตรฐานสากลได้มากยิ่งขึ้น
4. การกำหนดนโยบาล การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง การตรวจสอบรวมถึงด้านจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ควรให้มีคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากส่วนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้สนับสนุนแต่งตั้งแต่ในระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ควรผลักดันให้เป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง
5. กำหนดให้สถาบันใหม่นี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งเป็นที่พึงเวลาประชาชนมีปัญหาข้อร้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานกลางใดๆ ยอมดำเนินการให้
6. โครงสร้างการบริการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
7. มีการปลูกฝังจริยธรรมในการปฏิบัตงาน

เปิดเหมือนปกติ

28/05/2017
ANAN DAY

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
9 มิถุนายน 2560 วันอานันทมหิดล

https://www.facebook.com/anandamahidol.day/videos/1456833574359475/

"70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล"

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริจาคครบ 100 บาทจะได้รับเข็มวันอานันทมหิดลเป็นที่ระลึก

เชิญร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-508231-4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 256 4183 และ 02 256 4462 (วัน เวลาราชการ)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#เข็มวันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #เข็มสวยช่วยผู้ป่วยได้

Timeline Photos
06/05/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
03/05/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
03/05/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/04/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
16/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
16/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
14/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
14/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
10/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
09/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
09/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
06/03/2017

Timeline Photos

24/02/2017

ขอประชาสัมพันธ์....

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สถานที่ตั้งปัจจุบัน :
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
*เข้าทางประตู 1 ชั้น 8-9

โทร. 0 2142 3491(อัตโนมัติ)
โทร 0 2142 3492 (กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ)

หมายเหตุ : ขอความกรุณาช่วยกันแชร์ *
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน

ข้อมูลโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
สำนักงานเลขานุการกรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เปิดบ้านสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้อนรับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมื...
22/02/2017

เปิดบ้านสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้อนรับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพลตำรวจตรีปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พลตำรวจตรีธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง พลตำรวจตรีคม อมรปิยะกฤษฐ์
ผู้บังคับการสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พันตำรวจเอกสมภพ เองสมบุญ นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕)
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง พันตำรวจเอกพิษณุ ฟูปลื้ม นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๕) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ตลอดจนข้าราชการตำรวจ
จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร
กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน และ
สำนักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ต่อมาในช่วงบ่ายเดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ ทั้งนี้ การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการ ตลอดจนศึกษามาตรฐานของห้องปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์
แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางปฏิบัติและองค์ความรู้จากการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

Timeline Photos
22/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
20/02/2017

Timeline Photos

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 ก...
18/02/2017

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าว ชี้แจงนโยบายของรัฐบาล และนโยบายที่สำคัญของกระทรวง รวมถึงการจัดหน่วยบริการตามภารกิจของห้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดและตรวจเยี่ยมพื้นที่และการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำไปสู่การช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำ และร่วมกันติดตามประเมินผล โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย รวดเร็ว โดยมี พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม
ต่อมาในช่วงบ่าย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (ศาลาโมรา) ต.ท่าเรือ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช และแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ต่อไป

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขานรับนโยบายขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสู่ประชาชน  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560...
12/02/2017

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขานรับนโยบายขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำสู่ประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมในสังคมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน(จิตอาสา) จัดโดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีกำหนดการดังนี้

พิธีเปิดโดย นายบำนาญ สุวรรณรักษ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "นโยบายกระทรวงยุติธรรมในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร"

การรับฟังบรรยายเรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในชุมชน โดยพันตำรวจโทไตรศักดิ์ อุดมสรรพ์ศรี สารป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน , ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง" หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม " โดยมีประเด็นการเสวนา ดังนี้
(1)การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส
(2) การให้คำปรึกษาด้านกองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และการช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(3) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และช่องทางการให้บริการ โดยมีนางสุธิดา สุวรรณรังษี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นผู้ร่วมเสวนา ปิดท้ายด้วยการตั้งโต๊ะให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดวัน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ

**ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนบูรณาการด้านการใ...
12/02/2017

**ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนบูรณาการด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วน

วันนี้ (12 ก.พ.60) กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมในสังคมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน(จิตอาสา) และประชาชนในเขตพื้นที่รวมประมาณ 50 คน โดยมีส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในการนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้ง 4 ครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน :ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
(2) ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 ก.พ.2560
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตดุสิต : รร.สุโขทัย
(3) ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 2560
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตดอนเมือง :ลานไทรทอง
และ (4) ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.2560
ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขตดินแดง

***สำหรับกิจกรรมวันนี้ ...
ครั้งที่ 1 **ได้จัดขึ้นในนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2560 ) มีกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา.09.00-16.00น. เริ่มจากพิธีเปิด, การสร้างการรับรู้เรื่องต่างๆ อาทิ การเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมฯ, การเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานมาพูดคุยกันให้อาสาสมัครรับทราบ ประมาณหน่วยงานละ 15 นาที ในประเด็น (1)การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส (2) การให้คำปรึกษาด้านกองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา และการช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (3) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และช่องทางการให้บริการ(เพิ่มเติม) , และการตั้งโต๊ะให้คำแนะนำปรึกษาตลอดวัน
:cr ข้อมูลจาก ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

ขอขอบคุณส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด(สยช.) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ , กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน(อาสาสมัครจิตอาสา) ที่ให้โอกาส สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมขับเคลื่อนและพร้อมมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน อย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ก
Bangkok
10210

สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 52 (บางชือ-ปากเกร็ด) สาย 150 (บางกะปิ-ปากเกร็ด) สาย 356 (รังสิต-ปากเกร็ด)

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ องค์การแห่งความเป็นเลิศด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เสริมสร้างความมั่นคง ธำรงธรรมาภิบาล พันธกิจ 1.ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ 2.ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์บุคคลสูญหาย 3.กำหนดและกำกับมาตรฐานของการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในสากล 4.ศึกษา วิจัย สนับสนุน พัฒนา และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 5.พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 6.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ ค่านิยม CIFS มืออาชีพ ชอบธรรม จิตบริการ มาตรฐานสากล C = Competencies บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงทุกระดับ I = Integrity บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโดยมุ่งประโยชน์ส่วนร่วม F = For people บุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้ทุ่มเทและมีจิตใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขและความเป็นธรรมของประชนทุกระดับ S = Standard บุคลากรสถาบันฯ เป็นผู้ที่เชื่อมั่น และเพียรพยายามในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Central Institute of Forensic Science Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ----สนใจเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ทาง http://goo.gl/forms/pETTuS6zXxZwNNPA3 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.forensicrpca.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 034-311110 หรือ พันตำรวจตรี วรเทพ ปิยวัจนาภรณ์ 08 9852 6682/ น.สเนตรนภา พิมพาพร 08-9566-9678