ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคร...
23/09/2021

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

วันหยุดเดือน  กันยายน  2564
23/09/2021

วันหยุดเดือน กันยายน 2564

วันหยุดเดือน กันยายน 2564

วันหยุดเดือน สิงหาคม 2564
03/08/2021

วันหยุดเดือน สิงหาคม 2564

วันหยุดเดือน สิงหาคม 2564

วันหยุดเดือน กรกฎาคม 2564
01/07/2021

วันหยุดเดือน กรกฎาคม 2564

วันหยุดเดือน กรกฎาคม 2564

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคร...
30/06/2021

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564หรือมีปร...
17/06/2021

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

วันหยุดเดือน มิถุนายน 2564
28/05/2021

วันหยุดเดือน มิถุนายน 2564

วันหยุดเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคร...
28/05/2021

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด-19
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ปฎิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ในการให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
หากมีกำหนดวันเปิดการเรียนการสอน
จะแจ้งให้ทราบทางเพจอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564อาจมีการเ...
17/05/2021

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564อาจมีการเ...
09/05/2021

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

วันหยุดเดือน พฤษภาคม  2564
29/04/2021

วันหยุดเดือน พฤษภาคม 2564

วันหยุดเดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564ติดตามข่าว...
29/04/2021

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ติดตามข่าวสารในเพจ หรือ โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลเนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 18 – 30 เมษายน 2564...
17/04/2021

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ วันที่ 18 – 30 เมษายน 2564

โทร. 02-331-7573-4

ประกาศศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
เนื่องจากสถานการณ์ โรคโควิด 19
จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ วันที่ 18 – 30 เมษายน 2564

โทร. 02-331-7573-4

วันหยุดเดือน เมษายน 2564
10/04/2021

วันหยุดเดือน เมษายน 2564

วันหยุดเดือน เมษายน 2564

วันนี้เรียนบำรุงผมกันค่ะผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่เชื่อมแกนสปาเคราติน
05/04/2021

วันนี้เรียนบำรุงผมกันค่ะผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่เชื่อมแกนสปาเคราติน

01/04/2021

เปิดรับสมัครหลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์( 1 เดือน) รุ่นที่ 7/64
รับสมัคร วันที่ 1 - 21 เม.ย. 64
เปิดเรียน 22 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2564

วิชาที่เปิดสอน
- เบเกอรี่
- อาหารคาว หวาน
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
โทร. 023317573 , 023317574

ขอบคุณอาจารย์เล็กจากบริษัทดีแคชที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในวันนี้
31/03/2021

ขอบคุณอาจารย์เล็กจากบริษัทดีแคชที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในวันนี้

ผลงานวันนี้วิชาเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
30/03/2021

ผลงานวันนี้วิชาเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

ผลงานนักเรียนเสริมสวยวันนี้
27/03/2021

ผลงานนักเรียนเสริมสวยวันนี้

ผลงานนักเรียนห้องเสริมสวยวันนี้สีทูโทนขอบคุณลูกค้าที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน
24/03/2021

ผลงานนักเรียนห้องเสริมสวยวันนี้สีทูโทนขอบคุณลูกค้าที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน

มาทำผมสีแดงกันค่ะรับสงกรานต์
23/03/2021

มาทำผมสีแดงกันค่ะรับสงกรานต์

23/03/2021

สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ผลงานนักเรียนห้องเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
18/03/2021

ผลงานนักเรียนห้องเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

15/03/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 8/64)
เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
มีผู้สมัครแล้ว 9 คน รับอีก 1 คน
เรียน 30 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
มีผู้สมัครแล้ว 7 คน รับอีก 3 คน
เรียน 27 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 5/64)
เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 26 เมษายน - 2 มิถุนายน 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 19 มิถุนายน - 26 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

12/03/2021
ยืดเคราติน

สวยเงางามผลงานยืดเคราตินลูกค้าชอบมากค่ะ

ผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่ยืดเคราตินผลงานนักเรียนเสริมสวยเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
12/03/2021

ผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่ยืดเคราตินผลงานนักเรียนเสริมสวยเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

12/03/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป
วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 8/64)
เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 30 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
มีผู็สมัครแล้ว 5 คน รับอีก 5 คน
เรียน 27 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 5/64)
เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 26 เมษายน - 2 มิถุนายน 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 19 มิถุนายน - 26 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

10/03/2021

--------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์( 1 เดือน) รุ่นที่ 6/64
รับสมัคร 1 - 23 มีนาคม 2564
เปิดเรียน 24 มีนาคม - 21 เมษายน 2564
-------------------------------------------------------

วิชาที่เปิดสอน
- อาหารคาว หวาน
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)

-------------------------------------------------------

***เบเกอรี่(เต็มแล้ว)***
***เพ้นท์เล็บ(เต็มแล้ว)***

เปิดรับสมัครรอบใหม่
วันที่ 1 - 21 เม.ย. 64

-------------------------------------------------------
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
โทร. 023317573 , 023317574

10/03/2021

-------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 2 เดือน จันทร์ -ศุกร์ 160 ชั่วโมง รุ่นที่ 4/64
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564
เปิดเรียน วันที่ 22 เมษายน - 10 มิถุนายน 2564
-------------------------------------------------------
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวยระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2 (ต้องจบวิชาตัดผมชาย ระดับ 1)
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
-------------------------------------------------------
สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
โทร. 023317573 , 023317574

10/03/2021

-------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 6 เดือน เสาร์ หรือ อาทิตย์ 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/64
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564
วันเสาร์ เปิดเรียน วันที่ 24 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ เปิดเรียน วันที่ 25 เมษายน 2564
-------------------------------------------------------
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวยระดับ 1
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างซ่อมวิทยุ(เสริมซ่อมโทรทัศน์)
-------------------------------------------------------
วิชาที่เต็มแล้ว รอบถัดไปเปิดรับสมัคร 1 - 30 ก.ย. 64
***วิชาตัดผมชาย ระดับ 1 เต็มแล้ว
***วิชาตัดผมชาย ระดับ 2(อา.) เต็มแล้ว
***วิชาช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (อา.) เต็มแล้ว
-------------------------------------------------------
สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
โทร. 023317573 , 023317574

10/03/2021

-------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 4 เดือน เสาร์ หรือ อาทิตย์ 80 ชั่วโมง
วันเสาร์ เริ่มเรียน วันที่ 13 มีนาคม 2564
วันอาทิตย์ เริ่มเรียน วันที่ 14 มีนาคม 2564
-------------------------------------------------------
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- แกะสลักผักและผลไม้
- การจัดดอกไม้สด
- มัดเชือกเมคราเม่ (มีเรียนเฉพาะวันเสาร์)
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน) (มีเฉพาะวันอาทิตย์)
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมทั่วไป)
-------------------------------------------------------
**วิชาเบเกอรี่(เต็มแล้ว)
**วิชาเพ้นท์เล็บ(เต็มแล้ว)
รอบหน้าเปิดรับสมัคร 1 - 31 พ.ค. 64
-------------------------------------------------------
สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
โทร. 023317573 , 023317574

10/03/2021

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 8/64)
เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 30 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 13 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 27 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 5/64)
เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 26 เมษายน - 2 มิถุนายน 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 19 มิถุนายน - 26 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ที่อยู่

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
เสาร์ 08:30 - 15:00
อาทิตย์ 08:30 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623317573

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สงสัยปิดยาวแท้ ใครพอรู้ ช่วยบอกที
หนูชื่อเบญจรัตน์หิมะขาวค่ะอยากไปฝึกอาชีพด้วยศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลโทรมาหาหนูด้วยนะคะ 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 หรือเบอร์ลูกชายหนู 0 9 6 9 6302 48
ไปเรียนเสริมสวยมีที่พักให้ไหมขออยู่ในวัดก็ได้เพราะเป็นคนต่างจังหวัดอยากจะไปเรียนเสริมสวยที่นี่มากขอร้องนะหาที่พักให้หนูด้วยนะคะส่วนแบตเตอเลี่ยนอะไรหนูมีครบทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจัดเตรียมไปถ้าพร้อมเปิดรับหนูเข้าไปเรียนอีกคนจะเป็นความกรุณาอย่างสูงจะเป็นความกรุณาอย่างสูงให้ติดต่อมาที่เบอร์ 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูง
🏠 #รับสมัครด่วนพร้อมเริ่มงาน พนักงานประจำ รวมทั้งนักเรียนช่างทำงานระหว่างเรียน ⛑ #ช่างเชื่อมเหล็กสเตนเลส จำนวน 5 อัตรา ⛑ #ช่างสี จำนวน 1 อัตรา ⛑ #ช่างกลึง จำนวน 1 อัตรา 🌻 #สวัสดิการ 💫 ประกันสังคม 💫 ที่พัก 💫 ค่าโอที 💫ปรับเงินถ้าผ่านงาน 💫 #มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี ⛑ #ในสถาการณ์โควิด ทุกคนที่มาจากต่างจังหวัดต้องมีผลตรวจ Covid ก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 36 ชม. สนใจติดต่อสมัครงานได้ 🏠ลิ้มกีหลีคลองตัน Lim Decor ...Your Desire Lim Design ผู้นำบันไดวน ประตูรีโมท โครงหลังคา ราวบันได เหล็กดัด ชุดสนามอัลลอย เฟอร์นิเจอร์บิวด์อินสั่งทำ งานซ่อมทุกชนิด ขายเหล็ก-สเตนเลส อุปกรณ์ประตู บริการ หุ้มเสา ตัด ขัดเงา พับ ม้วน กลึง ☎️T: 02-318-1895 🖨 F: 02-318-5636 📲M/Line: 061-196-6195, 081-626-5888 📫Email: [email protected] 🌐 www.FaceBook.com/LimDecor 🌐Youtube: https://youtu.be/JAZrr9zBDiA 🌍 www.LimDecor.Net/Products #ลิ้มกีหลีคลองตัน,#LimDecorผู้นำบันไดวน , #THANATHONGKRIT,#ธนาทองกฤช,#แนะนำร้านราวบันไดวนสั่งทำ
ตัดผมชายรับมั้ยครับ
สอนทำกระเป๋าเปิดเมื่อไหร่ครับ
-------------------------------------------------------- เปิดรับสมัครหลักสูตร 80 ชั่วโมง จันทร์-ศุกร์ ( 1 เดือน) รุ่นที่ 6/64 เปิดรับสมัคร 1 - 23 มี.ค. 64 เริ่มเรียน 24 มี.ค. - 21 เม.ย. 64 ------------------------------------------------------- วิชาที่เปิดสอน - เบเกอรี่ - อาหารคาว หวาน - เพ้นท์เล็บ - แปรรูปอาหารและสมุนไพร - ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน) ------------------------------------------------------- หลักฐานในการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิด 8.30 น. - 16.00น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิด 8.30 น. - 15.00น. โทร. 023317573 , 023317574
เปิดรับสมัคร ช่างทำผม, ช่างทำเล็บ ร้านเปิดอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 20 สนใจติดต่อ เบอร์ 0924766569 คุณเพชร
🌟รับสมัคร Part Time / ประจำ 2 ตำแหน่ง🌟 ร้านอยู่จุฬาซอย9 ใกล้ Mrt สามย่าน ใกล้ห้างสามย่านมิตรทาวน์ 💙 เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (ค่าคอม10%) 💜 คุณสมบัติ !!!! ต่ออะคริลิค , ทาสีเจลมือเท้า , Nail art design, สปา , เล็บขบ ร้านเปิด 11.00 น. - 21.00 น. 👉🏻🙋🏻‍♀️สนใจติดต่อ : คุณเนม Line ID : Kwanrat.w หรือกดลิ้งด้านล่าง https://line.me/ti/p/niR6AWY_Ve
ตอนนี้โควิค กำลังระบาด ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันอะไรบ้างไหมครับ เพราะ เท่าที่เห็นทุกคนก็เข้าไปนั่งเรียนรวมกันกัน. แล้วเราจะทราบหรือป่าวว่า แต่ละคนมีความเสี่ยงกันแค่ไหน เพราะอาการอาจยังไม่ออก. ยังรบกวนฝากพิจารณาช่วยมีมาตรการให้หน่อยนะครับ
สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววัดธรรมมงคล ดิฉันยินดีต้อนรับและรับใช้ค่ะ รุ่นที่44
ศูนย์ฝึกอาชีพเปิดหรือยังคะ