กองการสื่อสาร กรมการปกครอง

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง เผยแพร่และประสัมพันธ์ภารกิจของกองการสื่อสาร กรมการปกครอง
(22)

เปิดเหมือนปกติ

04/07/2021

🙏🙏 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประสูติเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
.
ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
.
พระนาม จุฬาภรณ์ หมายถึง การอัญเชิญพระนาม "จุฬา" ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นคำต้นพระนามของพระองค์ เนื่องด้วยในวันประสูตินั้น เป็นวันมหาปีติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
.
📙📙 ทรงเริ่มศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงได้รับการปลูกฝังทางศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรี จากพระอาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังทรงสนพระทัยวิชาคำนวณและวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันโปรดศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาศิลปะควบคู่กันไป โดยทรงเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมปลาย เพื่อนำความรู้มาต่อยอดทำประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชน
.
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอินทรีย์เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงสอบได้ที่ 1 ในวิชาเคมีและชีววิทยา ทั้งยังทรงได้รับรางวัลเรียนดีจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
.
พ.ศ.2528 ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอินทรีย์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ยังทรงสำเร็จการอบรมระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอูล์ม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
.
พ.ศ.2550 ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
พ.ศ.2557 ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ
.
ทรงมีพระธิดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออาณาประชาราษฎร์ให้มีความสุข อยู่ดีกินดี และร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ไม่ว่าจะในแขนงใด
.
ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นั้น ทรงมีพระราชปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลก
.
🏅🏅 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จากยูเนสโก ในปี พ.ศ.2530
.
ทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้น ก่อนพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต่อมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทั้งทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์และการเงินแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็น เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
.
ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และได้เสด็จฯไปทรงร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทุกภูมิภาคของไทย
.
🐶🐱 ทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถา ทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนิน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ทั้งยังมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศด้วย
.
พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ยังได้ฉายชัด ทรงดนตรี ทรงขับร้องเพลง ทรงนิพนธ์เพลง ทรงวาดภาพ และทรงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ทรงเชี่ยวชาญเปียโน และกีต้าร์
.
พ.ศ.2543 ขณะเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้บรรเลง “กู่เจิง” ถวาย ทำให้ทรงประทับใจและมุ่งมั่นศึกษา ฝึกซ้อมอย่างจริงจัง จนถึงระดับสูงสุด โดยทรงมีพระดำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” กระชับสัมพันธไมตรีไทยกับจีน
.
📿📿 ทรงออกแบบเครื่องประดับผนวกกับงานการกุศล เช่นโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” และโครงการ “ดร.น้ำจิต” นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทั้งยังทรงจัดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วย
.
ด้านการศาสนา ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะ และพุทธศาสนูปถัมภก เอาพระทัยใส่ในพุทธศาสนา ทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด
.
🙏🙏 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทานพระสุพรรณบัฏและเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1
🧡ลงนามถวายพระพร
www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

01/07/2021

เช็คเลย‼ รัฐฯ จ้างงาน 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ที่ไหนบ้าง❓

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#จ้างงาน
#พนักงานราชการ

ครม.มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงโควิด-19 ระบาด ประชาชนลดการเดินทางออกนอกพื้นที่https://www.facebo...
30/06/2021

ครม.มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงโควิด-19 ระบาด ประชาชนลดการเดินทางออกนอกพื้นที่

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/354271626191168/

ครม.มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเลี่ยงโควิด-19 ระบาด ประชาชนลดการเดินทางออกนอกพื้นที่

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/354271626191168/

25/06/2021

DOPA Channel
***สามารถรับชมได้จากช่องทาง***
1.) ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกรมการปกครอง
2.) Application DOPA Channel ในอุปกรณ์ LTE
3.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติ Android >>>
dopachannel.truegse.com/live/dopatv03.m3u8
4.) เครื่องคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ กองการสื่อสาร กรมการปกครอง www.comdopa.com/

24/06/2021

กรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า “กรมการปกครองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 64 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564”

กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ขอชี้แจงว่า

กรมการปกครอง ได้จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา และพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 64 อัตรา ให้จังหวัด (38 จังหวัด) เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ติดตามรายละเอียดคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครและกำหนดการได้ตามประกาศรับสมัครฯ ของจังหวัด

ทั้งนี้ ตารางกำหนดการตามที่มีการแชร์เป็นเพียงแผนการดำเนินการที่ส่วนกลางกำหนดขึ้น ซึ่งจังหวัดสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากท่านสนใจร่วมงานกับกรมการปกครอง ขณะนี้ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานโสตทัศนศึกษา สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
24 มิ.ย.64

02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA CHANNEL)

31/05/2021
Photos from สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์'s post
29/05/2021

Photos from สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์'s post

🙏🙏๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ "วันวิสาขบูชา" ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖🙏🙏💻💻🕯🕯พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมเวียนเทียนออนไลน์กับสำนักงานพระพุทธศาสนา...
26/05/2021
เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา

🙏🙏๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ "วันวิสาขบูชา" ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖🙏🙏

💻💻🕯🕯พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมเวียนเทียนออนไลน์กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทาง https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/login

วิสาขบูชา เวียนเทียนออนไลน์ 24-28 พ.ค. พุทธธรรม นำสันติสุข

25/05/2021

DOPA Channel
***สามารถรับชมได้จากช่องทาง***
1.) ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกรมการปกครอง ช่องหมายเลข 0
2.) Application DOPA Channel ในอุปกรณ์ LTE
3.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติ Android >>>
dopachannel.truegse.com/live/dopatv03.m3u8
4.) เครื่องคอมพิวเตอร์เว็บไซต์กองการสื่อสารกรมการปกครอง www.comdopa.com/

กรมการปกครอง จับโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์ จัดโปรโมชั่น พบพาเด็กเข้าโต๊ะพนันเงินหมุนเวียนก
24/05/2021
กรมการปกครอง จับโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์ จัดโปรโมชั่น พบพาเด็กเข้าโต๊ะพนันเงินหมุนเวียนก

กรมการปกครอง จับโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์ จัดโปรโมชั่น พบพาเด็กเข้าโต๊ะพนันเงินหมุนเวียนก

🔥🔥กรมการปกครอง จับโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์ รวบ 8 นักพนันจัดโปรโมชั่น🔥กรมการปกครอง จับโต๊ะพนันฟุตบอลออนไลน์...

12/05/2021
28/04/2021
26/04/2021

เอกสารประกอบคำบรรยาย ทุกวิชา ในการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25/04/2021

เอกสารประกอบคำบรรยาย ทุกวิชา ในการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปี
19/04/2021
การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปี

การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปี

*เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนา....

https://youtu.be/_U1dM39RbyY
17/04/2021
การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปี

https://youtu.be/_U1dM39RbyY

การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่...

17/04/2021

🗓 วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,547 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 40,585 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 28,570 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 99 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 เมษายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 605,259 ราย
------------------------------
วันที่ 16 เมษายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 13,374 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 5,853 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

16/04/2021

DOPA Channel ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 เมษายน 2564
*เวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาระดับต่างๆ และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม โดยวิทยากรจาก กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

*เวลา 13.00 - 16.00 น. เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองภายในประเทศ โดยวิทยากรจาก กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

09/04/2021

🎥วันนี้เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ขอเชิญติดตามรับชม การเสวนาในหัวข้อ เรื่อง "การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

🏫จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

👉📺DOPA Channel
***สามารถรับชมได้จากช่องทาง***
1.) ระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของกรมการปกครอง (c-band) ช่องหมายเลข 0, 152 และ 446
2.) Application DOPA Channel ในอุปกรณ์ LTE
3.) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติ Android >>>
dopachannel.truegse.com/live/dopatv03.m3u8
4.) เครื่องคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ กองการสื่อสาร กรมการปกครอง www.comdopa.com/
5.) Download DOPA Application จาก app. Store และ play store

06/04/2021

๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Photos from DOPA Channel's post
04/04/2021

Photos from DOPA Channel's post

31/03/2021

31 มีนาคม 2564 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมีคุณูปการแก่สยามประเทศ

กรมการปกครอง ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

24/03/2021

🎥🎥

18/03/2021
กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ
16/03/2021
กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

กิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐวันจันทร์ที....

15/03/2021
10/03/2021

🗓 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 39 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,540 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 25,946 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 85 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

09/02/2021

ขอเชิญ​รับ​ชมและฟังการอ่านสาร​ ผู้บัญชาการ​กอง​อาสารักษา​ดินแดน​ เนื่องในวันคล้าย​วัน​สถาปนา​กองอาสารักษา​ดินแดน​

" 67​ ปี​ กอง​อาสา​รักษา​ดินแดน​ กรมการปกครอง​ กระทรวง​มหาดไทย"

ในวันพุธที่​ 10​ กุมภาพันธ์​ 2564​ ทางช่อง​ 7​ HD​ เวลา​ 15.42 น.​ และสถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​แห่งประเทศไ​ทย​ เวลา​ 07.30​ น.​ หลังข่าวภาคเช้า​

#67ปีกองอาสารักษาดินแดน
#กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย

02/02/2021

📣📣

01/02/2021

📣เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS. เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel โดยมี รมว.มท. และ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุม

ที่อยู่

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 6 ถนนอัษฎางค์ เขตพระน
Bangkok
10200

สาย 1 สาย 2 สาย 12 สาย 60 สาย 38

ข้อมูลทั่วไป

ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร 2557 - 2560 วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครอง พันธกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จัดหา ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสื่อสารของกรมการปกครอง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย พัฒนา การสื่อสารและเทคโนดลยีสารสนเทศและบูรณาการเครือข่าย ให้เหมาะสมกับภารกิจ พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครอง สร้างโครงข่ายด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างการบูรณาการเครือข่าย การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการให้บริการ ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจกรมการปกครอง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022243353

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสื่อสาร กรมการปกครองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด