กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิสัยทัศน์ (Vision) “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ ค่านิยมขององค์กร 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 4. การทำงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย 5. การมีจริยธรรม 6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พันธกิจ 1. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

เปิดเหมือนปกติ

#ช่วยเหลือแล้ว#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Hom...
11/11/2020

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

11/11/2020
กองหนึ่งใจเดียวกันฯ

กองหนึ่งใจเดียวกันฯ

เพียงหลวง...โรงเรียนแห่งโอกาส ตอนที่ 1
สุขที่พอเพียง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 8 ฯ จังหวัดสุรินทร์

มาทำความรู้จัก “ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ” โครงการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ น้อมนำพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมกันเติมเต็ม เด็กๆและชุมชนเพียงหลวง จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างพอเพียง

ติดตามเรื่องราวของโรงเรียนเพียงหลวงหรือ ข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับโครงการ ได้ที่ Facebook Fanpage : กองหนึ่งใจเดียวกันฯ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ#น่าสงสาร #หญิงชราถูกบุตรทอดทิ้ง   ศูน...
11/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ

#น่าสงสาร #หญิงชราถูกบุตรทอดทิ้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา จากการได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหญิงยากไร้ ถูกบุตรทอดทิ้งให้อาศัยเพียงลำพัง

จากการลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ณ บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ประสบปัญหา เป็นหญิงชรา ชื่อนางสมร (นามสมมติ) อายุ 59 ปี ร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประสบปัญหาไม่มีผู้อุปการะดูแล ในอดีตได้เดินทางไปขออาศัยอยู่กับบุตรที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ถูกปฏิเสธการรับเลี้ยงดู จึงเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา โดยจะดำเนินการส่งตัวนางสมรเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 ตามกระบวนการ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ#ศคพ.ชัยภูมิ #ให้กำลังใจครอบครัวยากไร้! #...
11/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

#ศคพ.ชัยภูมิ #ให้กำลังใจครอบครัวยากไร้! #ชีวิตนี้ต้องสู้ต่อ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2 ราย รายแรก ชื่อนางเอ (นามสมมติ) อายุ 61 ปี เป็นเสาหลักครอบครัว ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร่างกายผอม ไม่สามารถทำงานหนักได้ สามีเสียชีวิต มีภาระเลี้ยงดูแม่ชราภาพและพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบอาชีพปลูกผักบริเวณหน้าบ้าน พอได้ขายเพื่อยังชีพ ประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

รายที่ 2 ชื่อนางสาวบี (นามสมมติ) อายุ 53 ปี ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ปัจจุบันหย่ากับสามีและไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง มีอาการชาซีกขวา เดินขาลาก ทรงตัวลำบาก อีกทั้งมีภาระในการเลี้ยงดูแลบุตรชายอายุ 8 ปี ที่ป่วยด้วยหัวใจโต ประสบปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง บ้านที่อาศัยอยู่เป็นบ้านของมารดา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ 2 ครอบครัว พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้วางแผนให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รายละ 2,000 บาท ตามบทบาทภารกิจ ต่อไป

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง#คุ้มครองฯ #หญิงจิตเวช #นอนเปลือยกายกลางถนน...
11/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง

#คุ้มครองฯ #หญิงจิตเวช #นอนเปลือยกายกลางถนน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง นำส่งหญิงนิรนาม ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล อายุประมาณ 50 ปี มีอาการป่วยจิตเวช มักมีพฤติกรรมนอนเปลือยกายอยู่บริเวณกลางถนน หน้าร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าไม่มีญาติ และไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง นำส่งผู้ประสบปัญหาเข้ารับการรักษาอาการจิตเวช ณ โรงพยาบาลระยองเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากสิ้นสุดการรักษา ศคพ.ระยอง จะส่งต่อเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองคนไร้พึ่งหญิงธัญญบุรี ทั้งนี้ จะได้เร่งติดตามญาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ #มูล...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ #มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ #ห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางดาราพร มังคละอภินันท์ หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวบูรณาการการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายให้บริการผู้สูงวัยในการตรวจวัดสายตา และประกอบแว่น จำนวน 400 คน ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการดำเนินการจัดโครงการฯ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และบริการของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร#หารือด่วน! #เร่งประสานจังหวัด #ช่วยเหลือหญ...
11/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

#หารือด่วน! #เร่งประสานจังหวัด #ช่วยเหลือหญิงโรครุมเร้า

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลยโสธร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีสื่อเฟสบุ๊คออนไลน์ โพสต์ขอความช่วยเหลือหญิง อายุ 36 ปี พิการทางการมองเห็น เจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน มีภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ครอบครัวมีฐานะยากจน ประสบปัญหาไม่มีเงินค่ารักษา มีความยากลำบากในการครองชีพ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร ร่วมปรึกษาหารือกับทีมสหวิชาชีพ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง จึงพิจารณาเห็นควรดำเนินการประสานหน่วยงานในจังหวัดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาและครอบครัวอย่างเร่งด่วนต่อไป

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา#ต่อชีวิต2ผู้ประสบปัญหา #สู้โรคภั...
11/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ต่อชีวิต2ผู้ประสบปัญหา #สู้โรคภัยไปด้วยกัน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลคลองสระบัว จำนวน 2 ราย รายแรกชื่อนายเอ (นามสมมติ) อายุ 56 ปี ป่วยด้วยโรคความดันสูง และโรคหลอดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีหลานชายที่คอยมาเยี่ยมดูแลบ้าง

รายที่สอง ชื่อนางสาวบี (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ป่วยแขนขาอ่อนแรง ขณะที่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน อาศัยอยู่บ้านเช่ากับสามีและบุตร 3 คนที่อยู่ในวัยเรียน หลังจากคลอดบุตรและรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม. ติดตามอาการและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ปัจจุบัน พบว่า นางสาวบีมีภาวะชักเกร็ง นอนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่าย ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทั้ง 2 ราย พร้อมมอบที่นอน ผ้าห่ม และเสื้อผ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการติดตามช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

รุกยกระดับ พม.เกรดเอ-ชูสังคมดีคนมีคุณภาพ https://www.thairath.co.th/news/local/1974285
11/11/2020
รุกยกระดับ พม.เกรดเอ-ชูสังคมดีคนมีคุณภาพ

รุกยกระดับ พม.เกรดเอ-ชูสังคมดีคนมีคุณภาพ https://www.thairath.co.th/news/local/1974285

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโ.....

กำลังอพม.   อาสาช่วยสังคม💕💕
10/11/2020

กำลังอพม.
อาสาช่วยสังคม💕💕

#ช่วยเหลือแล้ว#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Hom...
10/11/2020

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว
10/11/2020
ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

ปลัด พม.เร่งสร้างผลงานลบแผลทุจริต เน้นแก้ความรุนแรงในครอบครัว

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงแนวนโยบายการทำงานที่ได.....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี#หญิงสูงอายุ #เกรงบุตรสาวทำร้ายซ้ำ #ส่ง...
10/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
#หญิงสูงอายุ #เกรงบุตรสาวทำร้ายซ้ำ #ส่งต่อเข้าคุ้มครองฯ #ในหน่วยงานรัฐ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีหญิงสูงอายุ ครอบครัวฐานะยากจน ไม่สามารถให้การอุปการะดูแลบุตรสาวที่มีอาการป่วยทางจิตเวชได้

จากการสอบข้อเท็จจริงทราบว่า บุตรของผู้สูงอายุดังกล่าว ชื่อนางสาวสุข (นามสมมติ) มีความพิการทางการได้ยินและพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีพฤติกรรมก้าวร้าว มักจะทำร้ายร่างกายมารดาอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี และได้สิ้นสุดการรักษา ตามลำดับ ครอบครัวไม่สามารถอุปการะนางสาวสุขได้ เนื่องจากมีความหวาดกลัว เกรงจะถูกทำร้ายอีก และไม่สามารถควบคุมการรับประทานยาของนางสาวสุขตามที่แพทย์สั่งได้ จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าช่วยเหลือ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวหญิงดังกล่าว เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อการปรับตัวอยู่ในสภาพแวดที่เหมาะสม รวมถึงฟื้นฟูศักยภาพจากอาการทางจิตเวช จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ในอนาคต ต่อไป

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย#รุดช่วยครอบครัวลำบาก #มารดาเสียชีวิตระหว่างค...
10/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

#รุดช่วยครอบครัวลำบาก #มารดาเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย พร้อมด้วยทีม One Home พม.เลย ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาด โดยได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ โรงพยาบาลเลย กรณีมารดาเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรแฝดหญิง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บุตรแฝดทั้งสองคนหลังคลอด 1 คนไหปลาร้าหัก ส่วนอีก 1 คน ต้องช่วยเหลือในห้องผู้ป่วยวิกฤต ส่งผลให้สามีต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรแฝดทั้งสองคนเพียงลำพัง ประกอบกับมีบุตรคนโตอายุ 9 ขวบ โดยสามีมีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน และต้องแบ่งเวลามาดูแลบุตรแฝดที่โรงพยาบาล ทำให้ขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัว

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย และเหล่าภาคีเครือข่าย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง รวมถึงของจำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด ทีม One Home พม.เลย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และนมผงสำหรับเด็ก โรงพยาบาลจังหวัดเลย ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจบิดา และการเลี้ยงดูบุตร

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี#อาการจิตเวช! #ส่งผลให้ชายปกติ #ออกเ...
10/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#อาการจิตเวช! #ส่งผลให้ชายปกติ #ออกเดินเร่ร่อน #สะสมขยะ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบ ชายเร่ร่อน อาศัยหลับนอนอยู่บริเวณริมถนนตลาดดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 40 ปี มีอาการป่วยจิตเวช อาศัยอยู่ในพื้นที่บุคคลอื่น มักนำขยะมาสร้างเป็นที่พักอาศัย นอกจากนี้ ทราบว่ามีบ้านญาติอาศัยอยู่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้พูดคุยเบื้องต้นกับญาติ ให้ข้อมูลว่า เดิมนายเออาศัยอยู่กับมารดา ทำงานช่วยเหลือมารดาปกติ หลังจากนั้นประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา นายเอมีพฤติกรรมอาการหูแว่ว พูดคนเดียว เก็บสะสมขยะ และออกไปเร่ร่อนตามสถานที่ต่างๆ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน โดยมารดาจะนำอาหารไปให้รับประทานเป็นประจำทุกวันในบริเวณดังกล่าว

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้วางแผนร่วมกับญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประสบปัญหารายดังกล่าว โดยมีความเห็นเบื้องต้นว่า จะนำส่งนายเอเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล พร้อมจะติดตามให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเเม่ฮ่องสอน#เครือข่ายเเม่ฮ่องสอน #ลงช่วยบ้านไฟไห...
10/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

#เครือข่ายเเม่ฮ่องสอน #ลงช่วยบ้านไฟไหม้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานเจ้าหน้าที่ทีม One Home พม.เเม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเเม่ฮ่องสอน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่คะตวน และผู้ใหญ่บ้านคอนผึ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ หมู่บ้านคอนผึ้ง ตำบลเเม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน และร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ จะได้ติดตาม เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมแซมตัวบ้านที่เสียหาย ตามกระบวนการต่อไป

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี#ครอบครัวพร้อมหน้า #รับดวงใจกลับบ้าน   สถานคุ้ม...
10/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

#ครอบครัวพร้อมหน้า #รับดวงใจกลับบ้าน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ส่งต่อผู้ประสบปัญหา ชื่อนายเอ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี กลับคืนสู่อ้อมกอดครอบครัว เดิมนายเอถูกนำส่งโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากชายดังกล่าว มีพฤติกรรมเร่ร่อน และประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย

ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เจ้าหน้าที่ได้วางแผนให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมบำบัด พร้อมฝึกอาชีพให้แก่นายเอ จนมีความพร้อมที่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง รวมถึงได้ดำเนินการสืบประวัติครอบครัวและความเป็นมาของผู้ใช้บริการ โดยการสร้างความไว้วางใจผ่านการสื่อสาร จนได้ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร พบว่าผู้ใช้บริการ มีครอบครัวอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้ประสานขอความอนุเคราะห์การลงเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ ไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนส่งผู้ใช้บริการกลับสู่ภูมิลำเนา ตามตำลับ

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินความพร้อมของครอบครัว พบว่าครอบครัวมีความพร้อมและประสงค์จะรับอุปการะดูแลนายเอ ให้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างอบอุ่นอีกครั้ง และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ครอบครัวได้เดินทางมารับตัวผู้ใช้บริการกลับสู่อ้อมกอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ได้ให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางการดูแลและพัฒนาศักยภาพ การรักษาพยาบาล การรับประทานยาอย่างถูกวิธี พร้อมแนะนำแนวทางการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อป้องกันการออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะซ้ำซ้อนต่อไป

10/11/2020
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (10

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (10

#ช่วยเหลือแล้ว#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Hom...
09/11/2020

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รมว.พม. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564 https://www.thailandplus.tv/archives/241635
09/11/2020
รมว.พม. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564

รมว.พม. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564 https://www.thailandplus.tv/archives/241635

รมว.พม. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2564 9 พฤศจิกายน 2020Thailandplusสังคม FacebookTwitterLineวันที่ 9 พ.ย. 63 เวล...

จุดประกายการพัฒนาสังคม...กับ #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี#นิทรรศการผ้าทอและกาแฟในท้องถิ่น #เพื่อการท่องเ...
09/11/2020

จุดประกายการพัฒนาสังคม...กับ #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

#นิทรรศการผ้าทอและกาแฟในท้องถิ่น #เพื่อการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดซาวไฮ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี นำเจ้าหน้าที่ฯ และราษฎรบนพื้นที่สูงชนเผ่ากะเหรี่ยงร่วมต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มาเป็นเกียรติในงาน นิทรรศการผ้าทอพร้อมทั้งเปิดตัวสูตรกาแฟ “แก่นมะกรูโด้” โดยมีการนำผลิตภัณฑ์ของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงมาจัดแสดง โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน และกาแฟในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดยกระดับมูลค่าราคาเพิ่ม สามารถสร้างงานสร้างรายได้ และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา#ช่วยชายพิการ #ญาติไม่รับเลี้ยง   ศู...
09/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

#ช่วยชายพิการ #ญาติไม่รับเลี้ยง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชายพิการ มีสภาวะความพิการทางร่างกาย ไม่สามารถทำงานหนักได้และไม่มีงานทำ ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากญาติไม่รับอุปการะเลี้ยงดูภายในบ้าน นอกจากนี้ มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการในการดำรงชีวิต โดยชายดังกล่าวมีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานทางภาครัฐ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การช่วยเหลือ จัดสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดหาที่พักชั่วคราวฯ ให้แก่ชายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จะได้ประสานญาติและครอบครัวเพื่อทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์อย่างเหมาะสม ต่อไป

09/11/2020
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563) ช่วงบ่าย ณ โร....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม#หญิงจิตเวช #ออกเดินเร่ร่อน #ไม่ได้รับประท...
09/11/2020

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับ #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

#หญิงจิตเวช #ออกเดินเร่ร่อน #ไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

นายเจษฎา วารี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชื่อนางสาวจันทร์ (นามสมมติ) อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นผู้ป่วยจิตเวช ไม่ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง มักมีพฤติกรรมออกไปเดินเร่ร่อน บริเวณริมเกาะกลางถนน สี่แยกหนองญาติจนถึงสี่แยกบ้านน้อยหนองเค็ม ประสบปัญหาความยากลำบากในการครองชีพ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ได้แนะนำแนวทางในการดูแลผู้ประสบปัญหาอย่างถูกวิธีแก่ครอบครัวและชุมชน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและดูแลเรื่องการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ ต่อไป

ที่อยู่

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626596900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีแต่โพสต์ของกระทรวงทางบ้านไม่เห็นมี
อืม
รอ
ผม กรินทร โฆศิริมงคล ขอปรึกษาหน่อยครับ ลูกชายผมศักรินทร์ เขาเรียนอยู่มัทธยมศึกษา(ม,4) ติดเกมส์มาก กร้าวร้าวรุนแรง ไม่ยอมไปโรงเรียนหนังสือเลย ผมควรทำอย่างไงดีครับ ผมห่วงอนาคตเขามาก ผมเคลียดมากครับ
มีแต่ข่าวภาพ ปชส.😅 ไม่เคยมีแอดมินมาตอบคำถาม😵 ความเดือดร้อนของคนที่ร้องเรียน🙄 การทำงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหามากๆ💯 มาที่บ้านแล้ว มาเอาเอกสารให้เซ็นต์ชื่อ เบิกเงินสวัสดิสงเคราะห์คนชรา ผ่านมา 4 เดือน เรื่องเงียบ ตามทุกเดือนเจ้าหน้าที่ก็โยนกันไปมา บอกรอคิวบ้างงานเยอะ😬เอกสารเยอะ บลาๆๆๆ 😵😵😵😵
ทันสมัยหน่อยหนึ่ง อพม เรา
พลังใจอพม.
อาสาสมัครทุกๆใบหัวใจเดียวกัน
สวยสุดๆยอด
เข้ามาแล้วค่ะ​ แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลค่ะ
ผมไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยไม่มีบัตรแดห่งรัฐไม่ได้ลงทะเบียน ไม่มีบัตรคนจนไม่ได้อะไรทั้งหมดจะไปติ้ดต่อได้ไหม
กิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ไร้ที่พึ่งไม่ไร้ที่พักพิง