กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิสัยทัศน์ (Vision)
“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง” วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

ค่านิยมขององค์กร
1. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การทำงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย
5. การมีจริยธรรม
6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ
1. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน
2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

เปิดเหมือนปกติ

🔥⚡🎉 Congratulations #ขอเเสดงความยินดีกับกรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ ที่ผ่านการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 3...
14/09/2021

🔥⚡🎉 Congratulations #ขอเเสดงความยินดีกับกรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ ที่ผ่านการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ปรบมือรัวๆๆๆๆ 👏👏👏
🏆รางวัลบริการภาครัฐ ผลงาน พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ได้รับรางวัล “ระดับดี”
🏆รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) ได้รับรางวัล “ระดับดี”
🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

🔥⚡🎉 Congratulations #ขอเเสดงความยินดีกับกรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ ที่ผ่านการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ปรบมือรัวๆๆๆๆ 👏👏👏
🏆รางวัลบริการภาครัฐ ผลงาน พัฒนาสังคมวิถีใหม่ รู้ทัน ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ได้รับรางวัล “ระดับดี”
🏆รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง (ศสส.) ได้รับรางวัล “ระดับดี”
🏆รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

แพทย์อาสา (พอ.สว.) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับคนไร้ที่พึ่ง พระ...
14/09/2021

แพทย์อาสา (พอ.สว.) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับคนไร้ที่พึ่ง พระสงฆ์ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้พิการ
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 กันยายน 2564 แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก นำโดยนายแพทย์ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก, นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับบุคคลไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง พระสงฆ์ ผู้ป่วยจิตเวช และผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

“แนะนำแนวทางการดูแล หญิงมีอาการทางจิตเวช” #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี   วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 256...
14/09/2021

“แนะนำแนวทางการดูแล หญิงมีอาการทางจิตเวช”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการประสานจากเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ พบหญิงเร่ร่อน มาอาศัยอยู่ในชุมชน ได้ประมาณ 5 - 6 เดือน วางข้าวของจำนวนมากกีดขวางทางจราจร และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่

จากการลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า หญิงดังกล่าว อายุประมาณ 60 ปี อาศัยอยู่บริเวณด้านข้างห้องเช่า นอกตัวบ้าน วางสิ่งของจำนวนมาก กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ยื่นออกมาบนพื้นถนน นอกจากนี้ ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล และไม่ยอมแสดงเอกสารประจำตัว จากการสอบถามและพูดคุยพบว่ามีอาการคล้ายจิตเวช

เจ้าหน้าที่ พม. ได้ให้คำปรึกษา แนะนำภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. แนะนำแนวทางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับทางชุมชน ทั้งนี้ จะวางแผนและติดตามให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

“แนะนำแนวทางการดูแล หญิงมีอาการทางจิตเวช”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการประสานจากเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ พบหญิงเร่ร่อน มาอาศัยอยู่ในชุมชน ได้ประมาณ 5 - 6 เดือน วางข้าวของจำนวนมากกีดขวางทางจราจร และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่

จากการลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า หญิงดังกล่าว อายุประมาณ 60 ปี อาศัยอยู่บริเวณด้านข้างห้องเช่า นอกตัวบ้าน วางสิ่งของจำนวนมาก กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ยื่นออกมาบนพื้นถนน นอกจากนี้ ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูล และไม่ยอมแสดงเอกสารประจำตัว จากการสอบถามและพูดคุยพบว่ามีอาการคล้ายจิตเวช

เจ้าหน้าที่ พม. ได้ให้คำปรึกษา แนะนำภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. แนะนำแนวทางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับทางชุมชน ทั้งนี้ จะวางแผนและติดตามให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

“ฉีดวัคซีนต้านโควิด เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน”#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว   วันจันทร์ที่ 13 กันยาย...
14/09/2021

“ฉีดวัคซีนต้านโควิด เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่นำผู้ใช้บริการที่คุ้มครองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 3 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด–19 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวผู้ใช้บริการกลับภูมิลำเนา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

“ฉีดวัคซีนต้านโควิด เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่นำผู้ใช้บริการที่คุ้มครองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 3 ราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด–19 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวผู้ใช้บริการกลับภูมิลำเนา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

“พม. ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจ มารดาสูญเสียบุตรฝาแฝด” #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร   วันจันทร์ที่ 13 กันยา...
14/09/2021

“พม. ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจ มารดาสูญเสียบุตรฝาแฝด”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (พมจ.) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากกรณีข่าว “แม่ใจสลาย ลูกชายฝาแฝด 10 ขวบ จมน้ำดับคู่” พื้นที่ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จากการลงพื้นที่ พบนางเอก (นามสมมติ) อายุ 43 ปี มีความสัมพันธ์เป็นมารดา ประกอบอาชีพค้าขาย ให้ข้อมูลว่า บุตรชายฝาแฝด อายุ 10 ปี เป็นนักมวยไทย ในวันเกิดเหตุได้รวมกลุ่มเพื่อนไปตกปลาบริเวณลำห้วยในหมู่บ้าน ขณะตกปลา เหยื่อตกลงไปในน้ำ ผู้ตายและเด็กชายอีกหนึ่งคนจึงกระโดดลงไปเพื่อเก็บเหยื่อ แต่ด้วยระดับน้ำที่ลึกไหลเชี่ยวพัดร่างทั้ง 3 คน ส่งผลให้ผู้ตายหมดแรงและจมน้ำหายไป เหลือรอดเพียงเด็กชายอีกคนและเด็กชายที่อยู่บนฝั่ง จึงกลับเข้าไปในหมู่บ้านไม่กล้าบอกผู้ปกครอง มีเพื่อนบ้านผ่านไปพบรถจักรยาน เสื้อผ้า และโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย จึงแจ้งญาติและหน่วยกู้ภัยฮุก 31 ยโสธร ทำการค้นหาจนพบร่างของเด็กทั้งสองนอนแน่นิ่ง

เจ้าหน้าที่ พม. ทีม One Home พม.ยโสธร ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ทั้งนี้ จะติดตามให้การช่วยเหลือตามกระบวนการ ต่อไป

“พม. ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจ มารดาสูญเสียบุตรฝาแฝด”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (พมจ.) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากกรณีข่าว “แม่ใจสลาย ลูกชายฝาแฝด 10 ขวบ จมน้ำดับคู่” พื้นที่ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จากการลงพื้นที่ พบนางเอก (นามสมมติ) อายุ 43 ปี มีความสัมพันธ์เป็นมารดา ประกอบอาชีพค้าขาย ให้ข้อมูลว่า บุตรชายฝาแฝด อายุ 10 ปี เป็นนักมวยไทย ในวันเกิดเหตุได้รวมกลุ่มเพื่อนไปตกปลาบริเวณลำห้วยในหมู่บ้าน ขณะตกปลา เหยื่อตกลงไปในน้ำ ผู้ตายและเด็กชายอีกหนึ่งคนจึงกระโดดลงไปเพื่อเก็บเหยื่อ แต่ด้วยระดับน้ำที่ลึกไหลเชี่ยวพัดร่างทั้ง 3 คน ส่งผลให้ผู้ตายหมดแรงและจมน้ำหายไป เหลือรอดเพียงเด็กชายอีกคนและเด็กชายที่อยู่บนฝั่ง จึงกลับเข้าไปในหมู่บ้านไม่กล้าบอกผู้ปกครอง มีเพื่อนบ้านผ่านไปพบรถจักรยาน เสื้อผ้า และโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย จึงแจ้งญาติและหน่วยกู้ภัยฮุก 31 ยโสธร ทำการค้นหาจนพบร่างของเด็กทั้งสองนอนแน่นิ่ง

เจ้าหน้าที่ พม. ทีม One Home พม.ยโสธร ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว ทั้งนี้ จะติดตามให้การช่วยเหลือตามกระบวนการ ต่อไป

“พม. ส่งต่อความห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยโควิด” #พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา   กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาร...
14/09/2021

“พม. ส่งต่อความห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยโควิด”

#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอก 4 ในจังหวัดพะเยา เป็นราษฎรบนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบ จำนวน 116 ครอบครัว ซึ่งหมู่บ้านถูกปิด และบางครัวเรือนต้องกักตัว 14 วัน รายการเครื่องอุปโภคบริโภคที่ลงมอบ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้งพร้อมทาน และนม

“พม. ส่งต่อความห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยโควิด”

#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอก 4 ในจังหวัดพะเยา เป็นราษฎรบนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบ จำนวน 116 ครอบครัว ซึ่งหมู่บ้านถูกปิด และบางครัวเรือนต้องกักตัว 14 วัน รายการเครื่องอุปโภคบริโภคที่ลงมอบ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้งพร้อมทาน และนม

#ช่วยเหลือแล้ว #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Hom...
13/09/2021

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

“จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน คุ้มครองชายนิรนาม” #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร   วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 25...
13/09/2021

“จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน คุ้มครองชายนิรนาม”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร บ้านมิตรไมตรีธนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายนิรนาม อายุประมาณ 60 ปี ร่างกายอ่อนแรงนอนอยู่บริเวณหน้ากองบัญชาการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย

จากการลงพื้นที่พบชายดังกล่าว ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ร่างกายอ่อนแรง จึงประสานไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้มาประเมินร่างกายเข้ารับการรักษา แต่แพทย์วีดีโอคอลแจ้งผลว่าไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ เนื่องจากปริมาณออกซิเจน ค่าความดันปกติ อยู่ในสภาวะที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่ พม. จึงได้ดำเนินการค้นหาเอกสารแสดงตัวตนของชายดังกล่าว แต่ไม่พบข้อมูล จึงได้ประสานไปยังประธานชุมชนวัดอัม ได้ข้อมูลว่ามีญาติ แต่ญาติไม่สามารถรับไปดูแลได้ เนื่องจากตนเป็นญาติห่างๆ เดิมมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และให้ข้อมูลชายดังกล่าวได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ จากนั้น ได้ประสานศูนย์เอราวัณ มารับตัวเพื่อนำส่งเข้ารับการคุ้มครองที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ พม. ได้สืบข้อมูล ทราบว่าชื่อนายณรงค์ (นามสมมติ) มีสภาวะความพิการประเภท 4 แต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้งแต่ปี 2559 จากนั้น จึงประสานติดต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อขอให้คัดข้อมูลทางทะเบียนราษฎร และประสานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายกฎหมายเฉพาะ

ทั้งนี้ ระหว่างรับการคุ้มครองที่ ศคพ.กทม. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) จะประสานสถานสงเคราะห์เพื่อให้นายณรงค์ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อไป

“จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน คุ้มครองชายนิรนาม”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร บ้านมิตรไมตรีธนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายนิรนาม อายุประมาณ 60 ปี ร่างกายอ่อนแรงนอนอยู่บริเวณหน้ากองบัญชาการทหารเรือ เขตบางกอกน้อย

จากการลงพื้นที่พบชายดังกล่าว ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ร่างกายอ่อนแรง จึงประสานไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้มาประเมินร่างกายเข้ารับการรักษา แต่แพทย์วีดีโอคอลแจ้งผลว่าไม่สามารถรับเข้ารักษาได้ เนื่องจากปริมาณออกซิเจน ค่าความดันปกติ อยู่ในสภาวะที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่ พม. จึงได้ดำเนินการค้นหาเอกสารแสดงตัวตนของชายดังกล่าว แต่ไม่พบข้อมูล จึงได้ประสานไปยังประธานชุมชนวัดอัม ได้ข้อมูลว่ามีญาติ แต่ญาติไม่สามารถรับไปดูแลได้ เนื่องจากตนเป็นญาติห่างๆ เดิมมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และให้ข้อมูลชายดังกล่าวได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ จากนั้น ได้ประสานศูนย์เอราวัณ มารับตัวเพื่อนำส่งเข้ารับการคุ้มครองที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ พม. ได้สืบข้อมูล ทราบว่าชื่อนายณรงค์ (นามสมมติ) มีสภาวะความพิการประเภท 4 แต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตั้งแต่ปี 2559 จากนั้น จึงประสานติดต่อสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อขอให้คัดข้อมูลทางทะเบียนราษฎร และประสานศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายกฎหมายเฉพาะ

ทั้งนี้ ระหว่างรับการคุ้มครองที่ ศคพ.กทม. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) จะประสานสถานสงเคราะห์เพื่อให้นายณรงค์ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อไป

“ประสานบุตรรับกลับบ้าน กรณีชายเร่ร่อนนอนในวัด” #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี   กระทรวง พม. โดยศูน...
13/09/2021

“ประสานบุตรรับกลับบ้าน กรณีชายเร่ร่อนนอนในวัด”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับการประสานจากเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบชายอายุประมาณ 50 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาหาเพื่อนในอำเภอพุนพิน และหางานทำ แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้ จึงไม่มีที่พักอาศัย ได้ไปอาศัยหลับนอนในวัดแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ พม. ได้พูดคุยกับชายดังกล่าว ทราบว่าภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น จึงร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อติดตามหาญาติ พบบุตรชายและบุตรสาว จากการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ทั้งสองคนยินดีรับบิดากลับไปดูแลหลังจากกักตัวครบ 14 วัน โดยจะประสานกับทางเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อเดินทางไปรับด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ พม. ได้ให้บุตรเซ็นเอกสารข้อตกลงในการดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้ชายดังกล่าวกลับออกมาเร่ร่อนและหลับนอนในที่สาธารณะอีก ทั้งนี้ จะติดตามให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

“ประสานบุตรรับกลับบ้าน กรณีชายเร่ร่อนนอนในวัด”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับการประสานจากเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบชายอายุประมาณ 50 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาหาเพื่อนในอำเภอพุนพิน และหางานทำ แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนได้ จึงไม่มีที่พักอาศัย ได้ไปอาศัยหลับนอนในวัดแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ พม. ได้พูดคุยกับชายดังกล่าว ทราบว่าภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น จึงร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อติดตามหาญาติ พบบุตรชายและบุตรสาว จากการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ทั้งสองคนยินดีรับบิดากลับไปดูแลหลังจากกักตัวครบ 14 วัน โดยจะประสานกับทางเทศบาลเมืองท่าข้าม เพื่อเดินทางไปรับด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่ พม. ได้ให้บุตรเซ็นเอกสารข้อตกลงในการดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้ชายดังกล่าวกลับออกมาเร่ร่อนและหลับนอนในที่สาธารณะอีก ทั้งนี้ จะติดตามให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

“พม.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย”#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน   กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้น...
13/09/2021

“พม.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย”

#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ร่วมกับ ทีม One Home พม.น่าน และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอภูเพียง (อพม.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยพิจารณาช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีฉุกเฉิน) ให้แก่ 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และ 3,000 บาท ตามความเสียหาย รวมถึงพิจารณามอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้กับครอบครัวผู้เสียหาย จำนวน 3,000 บาท

“พม.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย”

#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

กระทรวง พม. โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ร่วมกับ ทีม One Home พม.น่าน และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอภูเพียง (อพม.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยพิจารณาช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีฉุกเฉิน) ให้แก่ 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และ 3,000 บาท ตามความเสียหาย รวมถึงพิจารณามอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้กับครอบครัวผู้เสียหาย จำนวน 3,000 บาท

“คุ้มครองแล้ว หญิงไร้ที่พึ่งวัย 19 ญาติไม่อุปการะเลี้ยงดู” #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว   กระทรวง พม....
13/09/2021

“คุ้มครองแล้ว หญิงไร้ที่พึ่งวัย 19 ญาติไม่อุปการะเลี้ยงดู”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น กรณี เยาวชนหญิง เร่ร่อนได้ครบกำหนดการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัย

เจ้าหน้าที่ พม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลวังสมบูรณ์ และอาสากู้ภัยตำบลวังสมบูรณ์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พบนางสาวพิชญา (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ให้ข้อมูลว่า เดินทางตามหาญาติที่จังหวัดสระแก้ว แต่ญาติไม่รับอุปการะเลี้ยงดู

เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการรับตัวนางสาวพิชญาเข้าคุ้มครองในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว และได้ให้คำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ ทั้งนี้ จะให้การช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

“คุ้มครองแล้ว หญิงไร้ที่พึ่งวัย 19 ญาติไม่อุปการะเลี้ยงดู”

#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

กระทรวง พม. โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น กรณี เยาวชนหญิง เร่ร่อนได้ครบกำหนดการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัย

เจ้าหน้าที่ พม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลวังสมบูรณ์ และอาสากู้ภัยตำบลวังสมบูรณ์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พบนางสาวพิชญา (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ให้ข้อมูลว่า เดินทางตามหาญาติที่จังหวัดสระแก้ว แต่ญาติไม่รับอุปการะเลี้ยงดู

เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการรับตัวนางสาวพิชญาเข้าคุ้มครองในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว และได้ให้คำปรึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ฯ ทั้งนี้ จะให้การช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

#ช่วยเหลือแล้ว #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Hom...
12/09/2021

#ช่วยเหลือแล้ว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่อยู่

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626596900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้โปรดช่วยเหลือครอบครัวหนุด้วยนะค่ะตอนนี้ลำบากมากค่ะหนุมีลุก4คนทีต้องดูแลสวนหนุพการสามีรับจ้างกรีดยางได้วันละ50บาททึกวันนี้อดมือกินมือ อาศัยเบี้ยพิการประทังชีวิตทังครอบครัวเวลาฝนตกหลังคารัวทีนอนเปียกหมดเลยค่ะเมตตาครอบครัวหนุด้วยนะค่ะ
รอเยียวยาบาดเจ๊บ57ยุมะไหร่จะแจก
นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต จ.ยะลา มอบหมายให้ นางสาวเขมินทรา หนูขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิคม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่หมู่2 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง โดยการประสานกรม ผส. ในการให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบแพมเพิสผู้ใหญ่และหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามโครงการ "เยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล" #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นิคมฯธารโต จังหวัดยะลา
อยากให้ช่วยหลือหน่อยมีรายน้อยจน
ป้าอยากได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานบ้างคะ ป้าชื่อ กนกวรรณ เอี่ยมสำอางค์ อายุ53 เป็นผู้พิการอัมพฤตข้างขวาเช่าบ้านอยู่กับลูกชายชื่อ ดช.ปกป้อง ทับโพธิ์ อายุ13 ป้าไม่มีงานทำมาเกือบปีแล้วตอนนี้ติดค่าเช่ามา7เดือนแล้วคะขความกรุณาช่วยเหลือป้าด้วยนะคะ เบอติดต่อ0642378499
ถ้าขึ้นรูปอย่างนี้ผมจะได้ตังค์ไหมครับ
ลงทะเบียนแล้วแต่เช็คชื่อไม่มี
ตรวจสอบสิทธิ์
สวัสดีค่ะ ขอคำเเนะนำด้วยค่ะคือตอนนี้หลานท้องไม่มีพ่อมา8เดือนเเล้วค่ะเดือนหน้าจะคลอดแต่หลานไม่พร้อมจะเลี้ยงลูกของเขาเองเละทางบ้านก็ไม่พร้อมจะเลี้ยงเด็กค่ะเเม่เขาพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเลี้บงหลานได้ ส่วนตัวป้าก็มีหนี้สินทางธนาคารต้องผ่อนทุกเดือน เละช่วงนี้ไม่ได้ทำงานมาตั้งเเต่มกรา อยากขอคำแนะนำค่ะ หลานไม่อยากได้เด็กไว้ค่ะ 0655088946ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
มีผู้ป่วยร้องเรียนว่า สนง.ลำปาง ไม่รับใบรับรองค.พิการ ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ของ รพ.ค่าย ลำปาง ต้องติดต่อส่วนไหนต่อครับ?
ตอนนี้ผมกำลังลำบากมากๆๆเจ้าของบ้านที่เช่าอยู่ก้อมาทวงค่าห้อง....เครียดๆๆๆๆ ขอผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือผมด้วยครับ 4220898855ธนาคารไทยพาณิชย์
กราบเรียน​กรมพัฒนาสังคม​และ​สวัสดิการ​ผมอยาก​จะ​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​เกี่ยวกับ​ทุน​ใน​การ​ประกอบ​อาชีพ​ซึ่ง​ผม​นั้น​อยาก​ให้​ช่วย​เหลือ​เพราะ​ตอนนี้​ผม​ก็​ไม่​รุ​้จะ​ไป​ขอ​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​หน่วยงาน​ไหนครับมันสะท้อน​ถึง​ความ​เป็น​อยู่​ขอ​ตัว​ผมเองผมก็ไม่​เคยไปขอ​ความอนุเคราะห์​ช่วย​เหลือ​จาก​หน่วยงาน​ไหนเลยเพราะครอบครัว​ผม​จนผม​ยัง​ต้อง​เลี้ยง​ดู​ลูก​อีกเพราะ​ครอบครัว​ผมได้แยก​ทาง​กัน​ผมอยากจะมี​อาชีพ​เลี้ยง​ดู​ลูก​ผมจึง​เรียน​มาให้ทราบครับส่วน​รายละเอียด​ต่าง​ๆเรื่อง​านนั้น​ผมจะอธิบาย​ให้​ฟังอย่างละเอียด​ภายหลัง​ครับ