กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิสัยทัศน์ (Vision) “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้ ค่านิยมขององค์กร 1. ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 4. การทำงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย 5. การมีจริยธรรม 6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พันธกิจ 1. กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

เปิดเหมือนปกติ

ผลงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563
08/09/2020

ผลงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2563

08/09/2020
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท ส่งผู้ใช้บริการจำนวน 1 ราย กลับคืนสู่ครอบครัว ณ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 8​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 13.30 น.​ ณ​ มหาวิทยาลัยเกริก นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสร...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 13.30 น.​
ณ​ มหาวิทยาลัยเกริก นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต​ กรมพัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ​ กรรมการ​ฝ่าย​สังคม​สงเคราะห์​ มูลนิธิ​ราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​มูลนิธิ​ราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ลงพื้น​ที่ติดตามเยี่ยมนักเรียน​ทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ รวมทั้งติดตามผลการเรียนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่​ พร้อมให้ขวัญ​กำลังใจในการดำรงชีวิตแก่นักเรียนทุน จำนวน 4 ราย โดยภาพรวมนักเรียนทั้ง​ 4 ราย​ มีความประพฤติ​ดี​ ตั้งใจเรียน​
ผลการเรียน​อยู่​ในเกณฑ์​ดี โดยมีรองศาสตราจารย์
สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกร...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "กพพ.สัญจร การพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง"
พร้อมมอบแนวทางการทำงานให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงมีความรู้ ความเข้าใจ
มีแนวทางและสามารถดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ เรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (ศรส.) ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการทำงานในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 66 คน

เรื่องราวดีๆ   กิจกรรมดีๆ      กับเราชาว พส.
08/09/2020

เรื่องราวดีๆ
กิจกรรมดีๆ
กับเราชาว พส.

วันอังคารที่ 8​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ น.​ ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต​​ นางอุมาภรณ์​ ผ่อ...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ น.​ ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต​​ นางอุมาภรณ์​ ผ่อง​จิตต์​ นัก​สังคม​สงเคราะห์​เชี่ยวชาญ​ กรมพัฒนา​สังคม​และ​สวัสดิการ​ กรรมการ​ฝ่าย​สังคม​สงเคราะห์​ มูลนิธิ​ราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​มูลนิธิ​ราชประชานุเคราะห์​ ในพระบรมราช​ูปถัมภ์​ ลงพื้น​ที่ติดตามเยี่ยมนักเรียน​ทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ รวมทั้งติดตามผลการเรียนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่​ พร้อมให้ขวัญ​กำลังใจในการดำรงชีวิตแก่นักเรียนทุน จำนวน 8 ราย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน​ 4 ราย​และวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จำนวน 4 ราย โดยภาพรวมนักเรียนทั้ง​ 8​ ราย​ มีความประพฤติ​ดี​ ตั้งใจเรียน​ ผลการเรียน​อยู่​ในเกณฑ์​ดี โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม เป็นป...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและผลงานรางวัลประชาบดีประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30 นณ โรงแรม Royal City กรุงเทพฯ นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ...
08/09/2020

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น
ณ โรงแรม Royal City กรุงเทพฯ นายอรรคพงษ์
ศรีสุบัติ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -11 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สามารถใช้อำนาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานและเครือข่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และประสานการปฏิบัติงานในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้อย่างทั่วถึง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 94 คน

เครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม#shift&...
08/09/2020

เครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่
ตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
#shift&share
#กองหนึ่งใจเดียวกัน

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่“เร่งช่วยเหลือ ครอบครัวไร้ที่พึ่ง ฐานะย...
08/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
“เร่งช่วยเหลือ ครอบครัวไร้ที่พึ่ง ฐานะยากจน ประสบปัญหาการดำรงชีวิต”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_62.html

“เร่งช่วยเหลือ ครอบครัวไร้ที่พึ่ง ฐานะยากจน ประสบปัญหาการดำรงชีวิต” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาราษ....

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน- https://siamrath.co.th/n/180062
08/09/2020
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน- https://siamrath.co.th/n/180062

สำหรับ นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี“สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากวัสดุที่มีอยู่ใ...
08/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
“สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ออกแบบสบู่รูปแบบต่าง ๆ สร้างอาชีพรายได้ที่มั่นคง”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_12.html

“สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ออกแบบสบู่รูปแบบต่าง ๆ สร้างอาชีพรายได้ที่มั่นคง” เมื่อวั....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร“ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช มีพฤติกรรมกระทำอนาจารในพ...
08/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
“ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช มีพฤติกรรมกระทำอนาจารในพื้นที่สาธารณะ เข้ารับการรักษา พร้อมส่งต่อเข้ารับการคุ้มครอง”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_41.html

“ส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช มีพฤติกรรมกระทำอนาจารในพื้นที่สาธารณะ เข้ารับการรักษา พร้อมส่งต่อเข้ารับการคุ้มคร...

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน https://www.komchadluek.net/news/government-of-t...
08/09/2020
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์ จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน เยี่ย

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/442547

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์ จัดอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญห...

เรื่องราวดีๆ   กิจกรรมดีๆ      กับเราชาว พส.
08/09/2020

เรื่องราวดีๆ
กิจกรรมดีๆ
กับเราชาว พส.

เรื่องราวดีๆ   กิจกรรมดีๆ      กับเราชาว พส.
07/09/2020

เรื่องราวดีๆ
กิจกรรมดีๆ
กับเราชาว พส.

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
07/09/2020

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

ผลงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2563

Photos from กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ's post
07/09/2020

Photos from กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ's post

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน https://today.line.me/th/v2/article/นิคมสร้างตนเ...
07/09/2020
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน | สยามรัฐ | LINE TODAY

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน https://today.line.me/th/v2/article/นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด+บุรีรัมย์เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน-oY0RyN

สำหรับ นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่“ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เร...
07/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงให

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
“ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรียนรู้ภูมิปัญญาของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_39.html

“ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรียนรู้ภูมิปัญญาของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 พิพิธภ...

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วยกลัด...
07/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วยกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี
“ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนภาคใต้ เพื่อการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_17.html

“ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนภาคใต้ เพื่อการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่” ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย“รุดช่วย หญิงเร่ร่อน อาศัยอยู่บริเวณบริษัทขนส่ง...
07/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
“รุดช่วย หญิงเร่ร่อน อาศัยอยู่บริเวณบริษัทขนส่ง พร้อมส่งกลับภูมิลำเนา”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_29.html

“รุดช่วย หญิงเร่ร่อน อาศัยอยู่บริเวณบริษัทขนส่ง พร้อมส่งกลับภูมิลำเนา” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์คุ้มค.....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น“ร่วมมือเครือข่าย สร้างจิตอาสาทำความดี ปรับ...
07/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
“ร่วมมือเครือข่าย สร้างจิตอาสาทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ให้น่าอยู่”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_81.html

“ร่วมมือเครือข่าย สร้างจิตอาสาทำความดี ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ให้น่าอยู่” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ศ.....

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่ht...
07/09/2020
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน บูรณาการแก้ปัญหาในพื้นที่

https://www.tidkhao.com/ติดข่าวไทย/221778/

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เด็ก เยาวชน บูรณาการแก้ปัญหาใ....

สธค. โรงรับจำนำของรัฐ
06/09/2020

สธค. โรงรับจำนำของรัฐ

#ลูกค้ารู้...พนักงาน สธค. รู้... #แต่สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้...✨✨✨ใครที่เคยสงสัยว่าของอะไรจำนำได้ หรือจำนำไม่ได้ ? (rerun..อีกครั้ง)
บอกเลย โพสต์นี้มีคำตอบ 📌📌📌

Shift & Share ปี 2563 โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่าย นวัตกรทางสังคมในชุมชน ผลิต อพม.ใหม่ ดูแลคนในชุมชน
06/09/2020

Shift & Share ปี 2563
โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่าย
นวัตกรทางสังคมในชุมชน
ผลิต อพม.ใหม่ ดูแลคนในชุมชน

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ“รุดช่วยเหลือ หญิงไร้ที่พึ่ง ป่วยอ่อนแรงซีก...
06/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ
“รุดช่วยเหลือ หญิงไร้ที่พึ่ง ป่วยอ่อนแรงซีกขวา ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่บ้านของน้องสาว”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_27.html

“รุดช่วยเหลือ หญิงไร้ที่พึ่ง ป่วยอ่อนแรงซีกขวา ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่บ้านของน้องสาว” เมื่อวั....

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน“จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า”ht...
06/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
“จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_47.html

“จิบกาแฟ แลผาผึ้ง สัมผัสวัฒนธรรม 2 ชนเผ่า” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ลานศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านมณ...

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี“การแปรรูปปลาดุก เพื่อการพัฒนาทักษะด้านอา...
06/09/2020
ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไร้ที่พึ่ง...แต่ไม่ไร้ที่พัก (พิง) กับนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“การแปรรูปปลาดุก เพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง”
https://jgujtdjgl.blogspot.com/2020/09/blog-post_53.html

“การแปรรูปปลาดุก เพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นิคมสร้างตนเอ.....

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” สร้างจิตสาธารณะ...
06/09/2020
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ตาก ผนึก อบต.ด่านแม่ละเมา ขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” สร้างจิตสาธารณะเด็ก เยาวชน ผนึกเครือข่ายแก้ปัญหาในพื้นที่ https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4836757

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั...

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ อบต.โพนงาม ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม https://www.ma...
06/09/2020
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ อบต.โพนงาม ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ป

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ อบต.โพนงาม ปลูกจิตอาสาเด็ก เยาวชน ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม https://www.matichon.co.th/publicize/news_2333980

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั …

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง https...
06/09/2020
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิษณุโลก จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนต

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม เสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง https://today.line.me/th/v2/article/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิษณุโลก+จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนตำบลบ้านมุง-wmrY3Y

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข....

เรื่องราวดีๆ   กิจกรรมดีๆ      กับเราชาว พส.
05/09/2020

เรื่องราวดีๆ
กิจกรรมดีๆ
กับเราชาว พส.

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายส...
05/09/2020

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมปฏิญญาชะอำเพื่อพัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/
https://www.facebook.com/140004406043628/posts/3513055102071858/

เรื่องราวดีๆ   กิจกรรมดีๆ      กับเราชาว พส.
05/09/2020

เรื่องราวดีๆ
กิจกรรมดีๆ
กับเราชาว พส.

ที่อยู่

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626596900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:

วิดีโอทั้งหมด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เราเห็นโพสต์นี้มาจากในเฟส แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง เด็กๆน่าสงสารมาก รบกวนผู้มีหน้าที่ดูแลในเชียงใหม่ ช่วยตรวจสอบได้มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ
เราเห็นโพสต์นี้ในเฟสอยากให้มีใครเข้าไปดูแลเด็กๆหน่อยได้รึไม่ เราไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ถ้าจริงก้อน่าสงสารเด็กๆนะคะที่ไม่มีนมกิน มีอาหารไม่เพียงพอ..รบกวนฝากผู้มีหน้าที่ในเชียงใหม่ลองช่วยดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เดือดร้อนครับขอคำปรึกษาหน่อย
หาคนช่วยค่ะตกงานอยากกลับบ้าน
ขอสอบถามค่ะ_กรณีผู้ที่รับสมัครงานคนพิการ_และให้เข้าไปทำงาน_แต่ไม่ใช่ตำแหน่งงานที่เราไปสมัคร_แต่รับทำตำแหน่งอื่น_พอทำได้1อาทิตย์บอกว่าทำงานช้า_ช่วยตอบหน่อยค่ะว่าคนพิการผิดรึคะ_คนพิการหางานยากพอได้ก็ดีใจแต่สิ่งที่ได้มันเจ็บปวดทีหลัง
ขอความช่วยเหลือน้องด้วยค่ะ​ น้องพิการทางสมองมีอาการแกรงตัวชักทุกวันเลยค่ะ​ 0964058589​ กรุงไทย​ 9855981278
เรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนอีก ขอร้องเรียนให้ใครช่วยตามเรื่องให้ที แจ้ง พม. หลายครั้งเรื่องเงียบ บอกรับเรื่องแล้วกำลังดำเนินการ😳☹ #งงมากเศร้ามากกับการทำงานของระบบราชการ "เรื่องเงินสวัสดิสงเคราะห์" (พม.) มีเจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้เซ็นต์เบิกเงินแล้ว มาที่บ้านแล้วเงียบหายไปเกือบ 3 เดือนโทรตามก็บอกว่ากำลังตรวจเอกสาร 🙀 #โทรตามอีกหลายครั้งบอกต้องรอกรรมการประชุมอนุมัติ🙄 นี่คือความช่วยเหลือของข้าราชการที่มีต่อประชาชนหรือ?
รบกวนขอความอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วย ให้ผู้สูงอายุติดเตียง อายุ88ปี ได้ใช้ค่ะ
ผมไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยไม่มีบัตรแดห่งรัฐไม่ได้ลงทะเบียน ไม่มีบัตรคนจนไม่ได้อะไรทั้งหมดจะไปติ้ดต่อได้ไหม
กิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ไร้ที่พึ่งไม่ไร้ที่พักพิง
กิจกรรมของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร จากเร่ร่อนสู่ร่มกาสาวพัสตร์
ผมอายุ 70 แล้วแต่ยอดเงินสวัสดิการคนชรายังไม่เพิ่มเท่าที่ควรจะเป็น กรุณาตรวจข้อมูลให้ด้วยครับ นิคม