กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงาน ที่ให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กรมปศุสัตว์ ร่วมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสิน...
01/07/2021

กรมปศุสัตว์ ร่วมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี : TAFTA, TNZCEP, AANZFTA

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประชุมหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในแนวทางการดำเนินโครงการการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี : TAFTA, TNZCEP, AANZFTA โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก กผส., สทป., กสส., อ.ส.ค. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การประชุมดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
- แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2564-2570
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบ
- ร่างขอบข่าย โครงการการศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ และนมและผลิตภัณฑ์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี : TAFTA, TNZCEP, AANZFTA

ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Zoom meeting

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564นางสา...
01/07/2021

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรของภาครัฐและเอกชน สร้างความรับรู้แก่ประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจงานของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผ่านสื่อมวลชนในช่องทางสื่อทุกแขนง อย่างเป็นเอกภาพมีความรวดเร็วในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมดังกล่าวได้มีคณะทำงานฯ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี, มหาสารคาม, เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางประชาสัมพันธ์ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
2. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ในระดับประชาชน
3. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์
4. แนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ

ณ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Zoom

Photos from MOAC Media's post
30/06/2021

Photos from MOAC Media's post

"ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ประชุมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ...
30/06/2021

"ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ประชุมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom"
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โดย นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และนายสรัณกิติ์ แก้วกันใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมีหัวข้อการประชุมหารือและติดตามผลการให้อาหารและรายงานสุขภาพสัตว์ แพะพันธุ์ชามี่ แนวทางการรักษาแพะป่วย และการทำแผนการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์สำหรับแพะชามี่ในโครงการต่อไป

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำเสนอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกร ในพิธีลงนาม MOU การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน...
30/06/2021

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำเสนอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกร ในพิธีลงนาม MOU การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรไทยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"ศผส.ปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระยะสั้น" วันอังคารที...
29/06/2021

"ศผส.ปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ระยะสั้น"

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
หัวข้อ "การฝึกประสบการณ์ทำงาน" นำเสนอโดยนักศึกษาสาขาครุศาสตร์เกษตร แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่
นางสาวนิธิชา รุจิเรข
นางสาวปริญญาทิพย์ ใจสุ
นางสาววาณิชพร คงมาก
นางสาววารุณี ตะฮึง

และได้รับเกียรติจากอาจารย์แขนง ทอ. ทั้งหมด 7 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (google meet) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

"ศผส.มหาสารคาม สนับสนุนวิทยากร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว” วันที่ 29 มิถุนายน 2564ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์...
29/06/2021

"ศผส.มหาสารคาม สนับสนุนวิทยากร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว”

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางจันทิมา พงศ์ผลาดิสัย นักวิชาการสัตวบาล และ นายพลศิลป์ ศรีภพ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และ ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว” ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอนกลาง จำนวน 40 ราย ณ ศาลากลางบ้านหินแห่ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ต่อไป

"ศผส.มหาสารคาม นำเสนอผลการดำเนินงานโรงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก เพื่อยื่นตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำห...
29/06/2021

"ศผส.มหาสารคาม นำเสนอผลการดำเนินงานโรงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก เพื่อยื่นตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (GMP)"

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

นางสาวอุไร แสนคุณท้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม นำเสนอผลการปฏิบัติงานโรงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก เพื่อตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (GMP) ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จาก ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นอย่างดี

“ศผส. ปทุมธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน-นำเสนอผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ“วั...
28/06/2021

“ศผส. ปทุมธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน-นำเสนอผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ“

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 คน

👉นำเสนองานวิจัยเรื่อง “The effect of starter combination and types of milk against physicochemical characteristics of cow milk yoghurt” ปีที่ตีพิมพ์ 2020
ชื่อผู้เขียน Erina Septianti, Wanti Dewayani and Riswita Syamsuri
โดยนางสาวปริญญาทิพย์ ใจสุ (สจล.)

👉นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Development of functional ice cream with egg white hydrolysates” ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ชื่อผู้เขียน M.I. Lo ́pez-Martínez, S. Moreno-Ferna ́ndez and M. Miguel
โดยนางสาววาณิชพร คงมาก ลาดกระบัง (สจล.)

👉นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Design of healthier beef sausage formulations by hazelnut-based pre-emulsion systems as fat substitutes” ปีที่ตีพิมพ์ 2020
ชื่อผู้เขียน Müge Urgu-Öztürk, Burcu Öztürk-Kerimoğlu and Meltem Serdaroğlu
โดยนางสาวขวัญชนก มงคลปัญญาวุธ (มศว.)

👉นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Characterization of spoilage bacterial communities in chilled duck
meat treated by kojic acid” ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ชื่อผู้เขียน Wenfu Houa, Qiqi Yue, Wen Liu, Ji Wua, Yang Yi and Hongxun Wang
โดยนางสาวใบเฟิร์น ซ่อนกลิ่น (มศว.)

👉นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Reduction of sodium content in frozen goat sausage using different types of salt” ปีที่ตีพิมพ์ 2021
ชื่อผู้เขียน David Hans da Silva Araujo et al.
โดยนางสาวตันหยง ขุนอินทร์ (มศว.)

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างทักษะและเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงาน และพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีต่อไป

“ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประชุมและมอบแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอเสนอทุน”28 มิถุนายน...
28/06/2021

“ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประชุมและมอบแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอเสนอทุน”

28 มิถุนายน 2564
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณ​ฑ์ปศุสัตว์​ เป็นประธานในการประชุมและมอบแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสินค้าปศุสัตว์​ แก่นักวิทยาศาสตร์​และเจ้าพนักงานสัตวบาล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ในการเสนอของบประมาณปี 2566 ผ่านกองทุน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ ผลงานที่โดดเด่น ในการรับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครั...
28/06/2021

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ ผลงานที่โดดเด่น ในการรับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2564 ”

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นในการรับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี 2564 ซึ่งกรมปศุสัตว์จะได้รับการตรวจประเมินดังกล่าวในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ในการนี้ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนางสาวศิริวรรณ ยิ้มช้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในหัวข้อ : การยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564" วันจ...
28/06/2021

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564"

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฯ
มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.การควบคุมกำกับการนำเข้า-ส่งออก สินค้าโคเนื้อ-กระบือและผลิตภัณฑ์ (กสก.)
2.การเร่งรัดการใช้มาตรฐานการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (กสก.)
3.การเร่งรัดผลักดันการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย( FMD ) ( สคบ.)
4.การเร่งรัดการรับรองมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ( สพส.)
5.การสร้างกระแสรับรู้สินค้าเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ (สพส.)
6.การควบคุม กำจัดการใช้สารเร่งเนื้อแดงในอุตสาหกรรมโคเนื้อ-กระบือและผลิตภัณฑ์(อยส.)
7.แนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้างโอกาสจากเนื้อโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์นำเข้า (กผส)
8.ทบทวนกฏหมายระเบียบที่ล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ (สกม.)
9.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินและผลกระทบต่อตลาดบริโภคเนื้อโค-กระบือ (สคบ.)
10.โครงการส่งเสริมการตลาดโคเนื้อไทย(นายสิทธิพร บุรณนัฎ)

ณ ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

“ศผส.มหาสารคาม จัดทำสื่อการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออนไลน์" วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว...
28/06/2021

“ศผส.มหาสารคาม จัดทำสื่อการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออนไลน์"

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม โดย นายพิษณุ โงนมณี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และคณะ ร่วมกันจัดทำสื่อการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออนไลน์ 5 เมนูสร้างอาชีพ ได้แก่ เนื้อทุบ เนื้อสวรรค์ หม่ำเนื้อ หม่ำหมู และเนื้อเสียบไม้ ภายใต้โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 ณ สตูดิโอชั่วคราว ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

การจัดทำสื่อออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมสำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไปในช่วงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกำหนดเผยแพร่ผ่านทาง fanpage ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ต่อไป

วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูน...
27/06/2021

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์รวมน้ำนมดิบเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ในการนี้ รมช.ประภัตร ได้เปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี - สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค - กระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ศูนย์รวมน้ำนมดิบเชียงใหม่เฟรชมิลค์นี้ได้ผ่านการรับรองเป็นศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง
(Center for high quality milk collection)

หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน Smart Dairy Farmer ในฟาร์มโคนมบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ซึ่งนอกจากได้รับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว ยังเป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตกระแสไฟฟ้า และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูนร่วมคณะ

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคเนื้อโค-กระบือ ตามแนวคิด "ลัมปิสกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน"วันที่ 27 มิ...
27/06/2021

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคเนื้อโค-กระบือ ตามแนวคิด "ลัมปิสกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน"

วันที่ 27 มิถุนายน 2564
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคเนื้อโค-กระบือ ตามแนวคิด "ลัมปิสกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน" ในงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคลัมปิสกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน(LSDV) ณ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ได้นำเสนอเมนูจากเนื้อโคต่างๆ อาทิ สเต็กเนื้อโค เนื้อเสียบไม้ ลาบเนื้อ แกงอ่อมเนื้อ เนื้อแดดเดียว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

"ลัมปีสกินรักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน"วันที่ 26 มิถุนายน 2564กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว...
26/06/2021

"ลัมปีสกินรักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน"

วันที่ 26 มิถุนายน 2564
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เตรียมสถานที่อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคเนื้อโค-กระบือ ภายใต้หลักการ "ลัมปีสกินรักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน" ที่จะ Kick off โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและไข่”วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยแล...
25/06/2021

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและไข่”

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จำนวน 6 คน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน ได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ดังนี้

☑️ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนม ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเข้าชมโรงงานผลิตนมพาสเจอไรซ์ และนม UHT
☑️ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ ณ บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยเข้าชมโรงงานผลิตเต้าหู้ไข่

เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของบุคลากรกรมปศุสัตว์

"ศผส.มหาสารคาม สนับสนุนวิทยากร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว รุ่นที่ 2” วันที่ 25 มิถุนายน 2564ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ...
25/06/2021

"ศผส.มหาสารคาม สนับสนุนวิทยากร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว รุ่นที่ 2”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางจันทิมา พงศ์ผลาดิสัย นักวิชาการสัตวบาล และ นายพลศิลป์ ศรีภพ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และ ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว” ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเขวาไร่ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ราย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ต่อไป

“ศผส.เชียงใหม่ ร่วมถ่ายรายการเมืองไทยดี๊ดี ตอนนมคุณภาพสูงล้านนา” วันที่ 25 มิถุนายน 2564ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสั...
25/06/2021

“ศผส.เชียงใหม่ ร่วมถ่ายรายการเมืองไทยดี๊ดี ตอนนมคุณภาพสูงล้านนา”

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ดำเนินการถ่ายทำ รายการเมืองไทยดี๊ดี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เพื่อสร้างการรับรู้ การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา ทั้งในด้านการแปรรูปและการจัดจำหน่าย งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน) ปี 2564
ซึ่งวันนี้ มีการถ่ายทำและสัมภาษณ์ คุณศรัณย์ภัสสร แสงจันทร์ ผช.ผจก.ด้านการตลาด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ (ร้านนมหน้าฟาร์ม) คุณพรธิดา ตั้งใจดี บริษัท เวจจี้ส์ แดรี่ จำกัด คุณสุวภา จิตรมั่น บริษัท แดรี่ บูติค จำกัด ผู้ประกอบการ 3 รายนี้ ผลิตผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา โดยได้รับการส่งเสริมจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

โดยรายการนี้จะออกอากาศในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NBT

"ศผส.ปทุมธานี เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการเลือกประเภทเครื่องบดในงานอาหาร" วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564ศูนย์วิ...
24/06/2021

"ศผส.ปทุมธานี เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ เทคนิคการเลือกประเภทเครื่องบดในงานอาหาร"

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับการสัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการเลือกประเภทเครื่องบดในงานอาหาร" โดย บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด ( COLOR GLOBAL CO.,LTD.) ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Conference) มีเนื้อหาดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด (COLOR GLOBAL CO.,LTD.)
2. การเลือกเครื่องบดให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร
3. ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องบด

โดยเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องบดให้เหมาะสมกับอาหารชนิดต่างๆ และจะนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่อไปในอนาคต

ที่อยู่

พญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626534444

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh....iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์..ควบคุมความชื้น20-60%RH..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..เก็บสารเคมี..กล้อง..ชิ้นงานทดสอบ.ฯลฯ..ขอรายละเอียดได้ที่ id line:weifo1
...ข่าวดี สำหรับ ท่านที่อยู่ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน รีบสมัคร กันเลยนะครับ รับจำนวนจำกัด!!!
ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ที่ไม่หยุดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
--------------------------------------------- กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมทั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด / ตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 --------------------------------------------- การส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นการต่อยอดนำเอาผลการวิจัยสร้างสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่” โดยมีการส่งเสริมเบื้องต้นในปี 2558 – 2559 ให้เป็นเครือข่ายการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูง เพราะเป็นอาหารมีคุณค่า รสชาติดี และมีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ในระบบการเลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ยังขาดการรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาด และระบบการเลี้ยงของเกษตรกรยังเป็นการเลี้ยงแบบเก่าหลากหลาย ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จะรองรับระบบการผลิตภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการส่งเสริมการผลิต พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบปล่อย (GAP) ของ มกอช. จึงเป็นโอกาส ในการสร้างสินค้าภาคเกษตรให้เพียงพอ มีมาตรฐานการเลี้ยง การแปรรูป มีความสะอาดปลอดภัย และเชื่อมโยงการตลาด ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 --------------------------------------------- บทสรุป แนวทางการส่งเสริมพัฒนาไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เชื่อมโยงไปสู่การตลาด 1. สัตว์พันธุ์ดีจากงานวิจัยที่เอามาใช้ประโยชน์ ให้ผลผลิต และผลตอบแทน ที่ยึดถือเป็นอาชีพได้ 2. เลี้ยงตามระบบมาตรฐาน ไก่จะมีสุขภาพดี ผลผลิตมีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคยอมรับ 3. ความโดดเด่นของพันธุ์ฯ และคุณค่าทางอาหาร โอกาสของการเลี้ยง แปรรูป และจำหน่าย สู่ผู้บริโภค 4. เครือข่ายผู้ผลิต แปรรูป และจำหน่าย กลไกตอบสนอง ผู้บริโภค และการตลาด ---------------------------------------------
เขียนข่าวอย่างไรให้ได้แต้ม