กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ "เปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน สงเสริม เผยแพรองคความรูและงานทางดานวัฒนธรรมสูประชาชน” พันธกิจ พันธกิจ ๑. สงเสริม สนับสนุน เผยแพรผลงาน และการดําเนินงานของศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผูมีผลงานดีเดน ทางดานวัฒนธรรม ๒. สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคล ขององคกรภาครัฐ เอกชน ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ๓. สงเสริมและสนับสนุนการนําทุนทางวัฒนธรรมสรางสรรคคุณคาทางสังคมและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๔. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนดานสวัสดิการของศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ๕. บริหารจัดการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
03/12/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการแสดง“นาฏยรื่นรมย์ สานศิลป์ รักษ์โขนไทย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน” เนื่องในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙ ) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่​ ๑​ ธ.ค.​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.​ ณ​ บ้านพัก​นายณรงค์​ จันทร์​พุ่ม​ ศิลปินแห่งชาติ​ อ.​กันตัง​ จ.ตรัง​ .นายช...
02/12/2020

วันอังคารที่​ ๑​ ธ.ค.​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.​
ณ​ บ้านพัก​นายณรงค์​ จันทร์​พุ่ม​ ศิลปินแห่งชาติ​ อ.​กันตัง​ จ.ตรัง​
.
นายชาย​ นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม​ ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล​ ใบไกล​ ผอ.สสศ.​ มอบกระเช้าสุขภาพให้แก่นายณรงค์​ จันทร์​พุ่ม​ ศิลปิน​แห่งชาติ​ สาขาศิลปะ​การ​แสดง​ (หนังตะลุง)​ พุทธ​ศักราช​ ๒๕๕๗​

ในนามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม​ และกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม​ พร้อมทั้งร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม​ สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน​ บ้านนายณรงค์​ จันทร์พุ่ม​ ศิลปิน​แห่งชาติ​ สาขา​ศิลปะการแสดง​ (หนังตะลุง)​ พุทธศักราช​ ๒๕๕๗​ ร่วมกับนายณรงค์​ จันทร์​พุ่ม​ และคณะศิษย์จากชมรมหนังตะลุงชาวตรัง​ พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง​

โดยได้รับเกียรติจาก​วัฒนธรรมจังหวัดตรัง​ และ​ ผอ.ททท.​สำนักงานตรัง​ ร่วมประชุมด้วย​ ทั้งนี้​ ทุกหน่วยงานได้ให้แนวคิด​ ข้อเสนอแนะ​ และยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างดี​

.
.
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
#ศิลปินแห่งชาติ

วธ.ชวนชมนิทรรศการ'อัครศิลปิน'- ริ้วขบวนชาวไทยใต้ร่มพระบารมี ในวันพ่อแห่งชาติ
01/12/2020
วธ.ชวนชมนิทรรศการ'อัครศิลปิน'- ริ้วขบวนชาวไทยใต้ร่มพระบารมี ในวันพ่อแห่งชาติ

วธ.ชวนชมนิทรรศการ'อัครศิลปิน'- ริ้วขบวนชาวไทยใต้ร่มพระบารมี
ในวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเทิดทูนสถาบันชา.....

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
27/11/2020

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery

นิทรรศการ INspiration โดย ศิลปินกลุ่มอิน (IN) ครั้งนี้ได้รับเกียรติให้จัดแสดงผลงานของศิลปินรับเชิญกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) และ รศ.ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ (ศิลปินผู้ล่วงลับ)

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานจริงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 ธันวาคม 2563 ค่ะ

#QueenGalleryBKK #INspiration

ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต "มรดกพื้นบ้าน ผสานสู่สากล" .ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.  เป็นต้นไปณ หอประชุมเล็ก ศ...
23/11/2020

ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต "มรดกพื้นบ้าน ผสานสู่สากล"
.
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

.

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ เพจ ศิลปะ ดนตรี กวี วัฒนธรรมไทย
โทร. ๐๙๒ ๒๙๑ ๔๒๔๕

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานเปิดบ้านและพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติ (แม่ศรีนวล ขำอาจ      ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง...
12/11/2020
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม”เตรียมความพร้อมจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ” - นิวส์รีพ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดงานเปิดบ้านและพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติ (แม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปีพุทธศักราช 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบ้านศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไท …

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ชวนวัยรุ่นมาประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยดี มีมารยาท NEW NORMAL  ชิงทุนก...
06/11/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ชวนวัยรุ่นมาประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยดี มีมารยาท NEW NORMAL ชิงทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ชวนวัยรุ่นมาประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยดี มีมารยาท NEW NORMAL

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน รวมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทในแนวปฏิบัติในสังคมไทย และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

อย่าลืมมาร่วมประกวดกันเยอะๆ น้าาา
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery
05/11/2020

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery

แนะนำ สมาชิกใหม่ ของหอศิลป์ฯ

ประติมากรรมสำริด "คู่เต้น"

ผลงานประติมากรรมชิ้นล่าสุดของ อ.ทวี รัชนีกร ค่ะ

New Bronze Outdoor Sculpture at Tawee Art Gallery.

"วันลอยกระทง"คืนวันเพ็ญ เดือน ๑๒ หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ .เป็นวันที่เราจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวง และในทุกปีจะมีงานวันลอ...
31/10/2020

"วันลอยกระทง"
คืนวันเพ็ญ เดือน ๑๒ หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
.
เป็นวันที่เราจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวง และในทุกปีจะมีงานวันลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ และความเคารพต่อพระแม่คงคา
.
.

ภาพที่ 1 หญิงไทยกำลังโน้มตัวลงลอยกระทงท่ามกลางบรรยากาศแบบไทย ผลงาน : ท่านอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติ แกะไม้ สีอะคริลิคและสีทองบนแผ่นเมโซไนท์, ๓๐.๕ x ๔๐.๕ ซม.

_______________________________________________________

ภาพที่ 2 สุนทรียภาพในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ผลงาน : ท่านอาจารย์ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ สีอะครีลิคบนแผ่นไม้ สร้างสรรค์ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ขนาด ๖๐x๔๐ ซม.

.
.

#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

📢 ขอเชิญรับชมรายการคุณพระช่วยช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการส...
31/10/2020

📢 ขอเชิญรับชม
รายการคุณพระช่วย
ช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินแห่งชาติ​ ๑๒​ ท่าน ใน​ ๓​ สาขา
(๓​ แนวคิด)

(*)ทัศนศิลป์แห่งแผ่นดิน
(*)ภาษาสร้างสรรค์วรรณศิลป์
(*)สืบสานคุณค่าศิลปะการแสดง
.

(*)รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา​ ๐๙.๑๐​ น. วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายนนี้
.
นำเสนอเรื่องราวของอาจารย์ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๒ นักออกแบบแฟชั่นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนำเอาศิลปวัฒนธรรมประยุกต์กับแนวคิดการออกแบบผ้าไทยพระราชนิยม ผสานกับเทคนิคการออกแบบที่ทันสมัย ด้วยฝีมือสร้างสรรค์อันประณีต เกิดเป็นผลงานที่งามสง่า เรียบโก้ ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา ✴️
.

🔸สามารถติดตามเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานของ อ.ธีระพันธ์ได้ทางทีวีดิจิตอล ช่อง​ ๒๓​ เวิร์คพอยท์​ หรือทีวีออนไลน์​ ช่อง​ ๒๓​ ค่ะ

.
.
#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๔
27/10/2020
พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 4 ‘อยู่เพื่ออะไร’

พิธีรับโล่พระราชทาน รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๔

พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลวรรณกรร...

📢 ขอเชิญรับชมรายการคุณพระช่วยช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการส...
24/10/2020

📢 ขอเชิญรับชม
รายการคุณพระช่วย
ช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินแห่งชาติ​ ๑๒​ ท่าน ใน​ ๓​ สาขา
(๓​ แนวคิด)
(*)ทัศนศิลป์แห่งแผ่นดิน
(*)ภาษาสร้างสรรค์วรรณศิลป์
(*)สืบสานคุณค่าศิลปะการแสดง
.

รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา​ ๐๙.๑๐​ น.
.
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคมนี้ นำเสนอเรื่องราวของนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด) พุทธศักราช ๒๕๖๒ แม่เพลงผู้สืบต่อศิลปะการแสดงพื้นบ้านลำตัดไม่ให้สูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทย✴️
.

🔸สามารถติดตามเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานของ อ.ศรีนวลได้ทางทีวีดิจิตอล ช่อง​ ๒๓​ เวิร์คพอยท์​ หรือทีวีออนไลน์​ ช่อง​ ๒๓​ ค่ะ

.
.
#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

24/10/2020
หอศิลป์ อาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ - YouTube
22/10/2020
หอศิลป์ อาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ - YouTube

หอศิลป์ อาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ - YouTube

หอศิลป์ ทวี รัชนีกร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร ในสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ.2548 มีวัต...

ชมรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย
20/10/2020

ชมรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) และเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ
- การบรรยายเรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- การปฏิบัติการ สร้างสรรค์งานจิตรกรรม
.
ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
20/10/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

(๒๐ ตุลาคม ๖๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงข่าวแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมเจ้าท่า กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเมาไม่ขับ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว เพื่อ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด ๑๙ โดยมีรายละเอียดมาตรการ ดังนี้

๑) จัดกิจกรรมตามประเพณีนิยมของแต่ละท้องถิ่น ใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๑๐๐ % และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสะอาด สบู่เหลว ก่อนหรือหลังทำกิจกรรม
๒) สถานที่จัดงาน ควรปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม กว้างขวาง ไม่แออัด มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด ๑๙ ของสาธารณสุข
๓) ผู้จัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการจราจรทางบกและทางน้ำ เช่น มีศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ตลอดจนบริเวณท่าน้ำให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และเว้นระยะการลงลอยกระทง
๔) รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ด้วยการงดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มมึนเมา รณรงค์เมาไม่ขับ และงดการดื่มสุราในบริเวณงานหรือใกล้เคียง งดการเล่นดอกไม้ไฟ พลุ และโคมลอย หรือวัสดุที่ก่อนให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชน และขอให้ยึดหลัก “อย่าใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บกระทง/เงินในกระทง อย่าก้มไปลอยกระทง”
๕) จัดการแสดงต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดแสดงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่จะทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของไทย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควรจัดบริเวณที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง และรักษามาตรการความปลอดภัยจากโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

และหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการกับกระทรวงวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ณ บริเวณ ๑๐ ท่าน้ำสำคัญในกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อ ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓http://www.culture.go.th/cul_fund/more_news.php?cid=113..#ศิลปินแห่งช...
20/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อ ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

http://www.culture.go.th/cul_fund/more_news.php?cid=113
.
.
#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
19/10/2020

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

🥦ประเพณีถือศีลกินผัก พิธีศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ต✨

🥬“ประเพณีถือศีลกินผัก” เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมกันประกอบพิธีถือศีลกินผัก ที่ภาษาจีนถิ่นเรียกว่า “เจียะฉ่าย” เริ่มต้นตั้งแต่ชาวจีนได้เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต เมื่อ 200 ปีก่อน ผู้เข้าร่วมในประเพณีถือศีลกินผักทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดขาว และละเว้นการทานเนื้อสัตว์

อ่านเพิ่มเติม... https://cutt.ly/SfSexWc

#มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓- "อ.ชรินทร์  นันทนาคร " ย้อนวันวาน โชว์เพลงอมตะ "๗๐ ปีที่โลกไม่...
19/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อ ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

- "อ.ชรินทร์ นันทนาคร " ย้อนวันวาน โชว์เพลงอมตะ "๗๐ ปีที่โลกไม่ลืม"

- "อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง" ได้เข้าร่วมมอบทุนให้เยาวชน ในโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์"

- ฉลองวันเกิดย้อนหลัง โดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา พร้อมกลุ่ม Song Lover และลูกศิษย์ จัดงาน "วิมานสีชมพูเชิดชูเกียรติ" ให้ศิลปินแห่งชาติ "อ.รวงทอง ทองลั่นทม"

.
http://www.culture.go.th/cul_fund/ewt_dl_link.php?nid=1190
.
.
.
#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

📢 ขอเชิญรับชม รายการคุณพระช่วยช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการ...
17/10/2020

📢 ขอเชิญรับชม รายการคุณพระช่วย
ช่วง​ "ศิลปะแผ่นดิน​ ศิลปินแห่งชาติ​ พุทธศักราช​ ​๒๕๖๒​"
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินแห่งชาติ​ ๑๒​ ท่าน ใน​ ๓​ สาขา
(๓​ แนวคิด)
(*)ทัศนศิลป์แห่งแผ่นดิน
(*)ภาษาสร้างสรรค์วรรณศิลป์
(*)สืบสานคุณค่าศิลปะการแสดง

รับชมได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา​ ๐๙.๑๐ ​น. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคมนี้

นำเสนอเรื่องราวของอาจารย์เริงชัย ประภาษานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นักเขียนอาชญนิยายและนวนิยายแนวบู๊ เจ้าของนามปากกา "เศก ดุสิต" และเจ้าของบทประพันธ์อันโด่งดังชุด อินทรีแดง ซึ่ง มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาลแสดงนำ ✴️

🔸สามารถติดตามเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานของ อ.เริงชัยได้ทางทีวีดิจิตอล ช่อง​ ๒๓​ เวิร์คพอยท์​ หรือทีวีออนไลน์​ ช่อง​ ๒๓​ ค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2543 ในวาระที่ได้รับยกย่องเป็นนักเขียนอมตะ (คนที...
16/10/2020
"อัศศิริ ธรรมโชติ" คว้ารางวัล "นักเขียนอมตะ" คนที่ 10 ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ อ.อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2543 ในวาระที่ได้รับยกย่องเป็นนักเขียนอมตะ (คนที่ 10) พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการพิจารณารางวัลอมตะ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ มูลนิธิอมตะ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการพิ …

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery
16/10/2020

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery

ข่าวประชาสัมพันธ์หอศิลป์ทวี รัชนีกรค่ะ

วันเสาร์ที่17 ตุลาคม2563 นี้มีกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนร.ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจำนวน 50 คนและโรงเรียนมีชัยพัฒนา จำนวน 5 คน

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ สามารถเข้าชมได้ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ตามกำหนดการที่แจ้งมาค่ะ

หอศิลป์ทวี รัชนีกร ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery
16/10/2020

หอศิลป์ทวี รัชนีกร - Tawee Art Gallery

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยจัดโดยชมรมศิษย์เก่าศิลปกรรม ราชมงคลอีสาน เนื่องในวาระครบรอบ 86 ปี อาจารย์ทวี รัชนีกร ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นิทรรศการจะจัดแสดงวันที่ 10 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2563 ที่หอศิลป์ทวี รัชนีกร(อาคาร 3) เปิดทำการในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 น.-16.00 น.ค่ะ

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม - Inson Wongsam Art Gallery
12/10/2020

หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม - Inson Wongsam Art Gallery

เปิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ Workshop ทางด้านศิลปะสำหรับเยาวชนในวัน พุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น. เรียนรู้ศิลปะด้าน ภาพพิมพ์แกะไม้ และจิตรกรรมสีน้ำ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มาพบกันนะคะ

"ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร" ความเพียร-น้ำไม่ล้นแก้ว ของศาสตราจารย์เกีียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ...
12/10/2020

"ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร" ความเพียร-น้ำไม่ล้นแก้ว ของศาสตราจารย์เกีียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยส...
12/10/2020

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงไทยสากล) พ.ศ. ๒๕๔๑ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดงานแสดง ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข ๑๙ “๗๐ ปี ที่โลกไม่ลืม”
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรม

#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม's cover photo
12/10/2020

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม's cover photo

ชรินทร์ นันทนาคร.Official
11/10/2020

ชรินทร์ นันทนาคร.Official

แจ้งเรื่องที่จอดรถ โต๊ะรับบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และข้อกำหนดต่างๆของศูนย์วัฒนธรรม
1. เนื่องจากลานจอดกลางแจ้งของศูนย์วัฒนธรรม งดใช้ชั่วคราว
ท่านสามารถจอดรถได้ที่ ชั้นใต้ดินหอศิลป์ อาคารใหม่ (อาคารหน้าจั่วในรูป)
เมื่อเข้าจากถ.เทียมร่วมมิตร หอศิลป์จะอยู่ทางซ้าย ตรงข้ามหอประชุมเล็ก ถนนจะบังคับให้เลี้ยวลงใต้อาคาร
2. โต๊ะรับบัตรของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ปีนี้ย้ายไปที่ด้านล่าง ทางขึ้นบันไดหอประชุมใหญ่ เพื่อลดความแออัดด้านบน
3. ห้องกระจกของศูนย์วัฒนธรรมจะเปิดให้เข้า วันเสาร์ เวลา 16.30 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 12.30 น.
4. ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนหรือลงทะเบียน
5. รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรในการเข้าคิวรับบัตร,ซื้อสินค้า,เข้าหอประชุม
6. การแสดงความยาว 2 ชั่วโมง และไม่มีช่วงพักครึ่ง เพื่อลดความแออัดบริเวณห้องสุขาในช่วงพัก
7. งดการถ่ายภาพ และวิดีโอทุกชนิด ระหว่างการแสดง เนื่องจากทุกเพลงมีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง
8. ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และงดใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการแสดง เนื่องจากเสียง และแสงจากหน้าจอจะรบกวนผู้ชมท่านอื่น
9. ไม่สนทนา พูดคุย หรือปฏิบัติสิ่งใดให้เป็นที่รบกวนของผู้ชมข้างเคียง
10. งดการนำอาหาร และ เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าไปในหอประชุม
........
ขณะบัตรคอนเสิร์ตได้ถูกจองเต็มทุกรอบ ทุกที่นั่งแล้ว จึงไม่มีบัตรจำหน่ายที่หน้างานแล้วนะคะ
ท่านใดที่ยังหาบัตรอยู่ สามารถคอมเมนท์แจ้งความประสงค์ หรือinboxทิ้งไว้
หากมีบัตรที่ผู้ชมนำมาฝากขาย ทีมงานจะรีบแจ้งกลับไป ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

09/10/2020
สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑  ๒๕๖๓
08/10/2020
สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖

สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓

สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓ 8 ตุลาคม 2020Thailandplusท่อ....

02/10/2020
MiX MAGAZINE ISSUE 152 l The Artist l วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์

MiX MAGAZINE ISSUE 152 l The Artist l วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์

The Artist Vol.152 ............................... สิ่งหนึ่งที่อยู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีคือศิลปะการแสดงที่เรียกว่าลิเก ได้สร้างความบันเ.....

ดาราภาพยนตร์
01/10/2020

ดาราภาพยนตร์

#น้อมรำลึกอัครศิลปิน #สวธ.จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
:
:

นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีสวธ. พร้อมศิลปินแห่งชาติ ผ่องศรี วรนุช ชลธี ธารทอง นคร ถนอมทรัพย์ ชัยชนะ บุญนะโชติ ประยงค์ ชื่นเย็น ขวัญจิต ศรีประจันต์ บุญเลิศ นาจพินิจ สุประวัติ ปัทมสูต วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร สิงห์คม บริสุทธิ์ วินัย พันธุ์รักษ์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม “รวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” เพื่อรำลึกและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะอัครศิลปิน และองค์อุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมของไทย และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษางานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงขับซอล้านนา กลองสะบัดชัย จากนั้น ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมแสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญและเพลงต้นไม้ของพ่อ โดยพร้อมเพรียง ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ โดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน และการแสดงน้อมรำลึกฯ โดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ การแสดงเพลงพื้นบ้านชุดคิดถึงพ่อโดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ การแสดงเพลงลูกทุ่งและไทยสากลโดยนายชัยชนะ บุญนะโชติ นางผ่องศรี วรนุช และ นายวินัย พันธุ์รักษ์ จากนั้นเป็นการแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงลิเก และการแสดงพื้นบ้านโดยแม่บัวผัน สุพรรณยศ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตสินค้าทางวัฒนธรรม มากมาย ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์จากสีอะคริลิค การวาดภาพเหมือนบุคคล การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีลงรักปิดทอง การผลิตภัณฑ์หล่อปูนปั้น การผลิตภัณฑ์จากหนังนิ่ม การจัดดอกไม้ด้วยใบเตย การเขียนเลข ๙ ด้วยสีทองบนร่มสีพื้น การสาธิตการทำเครื่องเบญจรงค์ การสาธิตการสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้าด้วยสีช๊อค และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาของคาวและของหวาน อาทิ การทำข้าวหมกไก่สูตรโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ การทำน้ำสมุนไพร การทำน้ำแข็งใส การทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ข้าวโพดคั่ว การทำกาละแม การทำปากหม้อสมุนไพร และการทำขนมครกสยาม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการสมัครเรียนกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊กแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม หรือติดต่อที่ศูนย์วัฒนธรรม�แห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๒, ๔๑๖๔, ๔๑๖๕ ๔๑๖๖ และ ๔๑๙๐

ที่อยู่

เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622470013

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ "เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้และงานทางด้านวัฒนธรรมสู่ประชาชน” พันธกิจ พันธกิจ ๑. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงาน และการดําเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบุคคล คณะบุคคล ขององค์กรภาครัฐ เอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๔. ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ๕. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด