สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA

สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA สำนักงานเขตสาทร ยินดีให้บริการ

เปิดเหมือนปกติ

เน้นทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่(28 ธ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายชาติชาย กุละน...
28/12/2021

เน้นทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

(28 ธ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตสาทร ครั้งที่ 18/2564 เพื่อติดตามภารกิจงานของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งนำข้อราชการและนโยบายของผู้บริหาร กทม. มาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยเน้นกำชับทุกฝ่ายร่วมกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน และการเฝ้าระวังเหตุอุบัติภัย อัคคีภัยในพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ของไซร์งานก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขตสาทร ดูแลสุขภาพตนเองตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร

#prsathon

#สาทร >> ประชุม คกก.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสาทร(27 ธ.ค. 64) เวลา 14.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำ...
27/12/2021

#สาทร >> ประชุม คกก.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสาทร

(27 ธ.ค. 64) เวลา 14.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสาทร ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้ชี้แจงและรายงานผลกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามสถานการณ์การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด รวมถึงการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารเขต คณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ และเครือข่ายภาคประชาชนและชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร

#prsathon

#สาทร >> กระจายกำลังตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัย(27 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขต...
27/12/2021

#สาทร >> กระจายกำลังตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบ ปลอดภัย

(27 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทน์ ถนนนางลิ้นจี่ และถนนสวนพลู เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ความสะอาดของพื้นที่ ภูมิทัศน์และการตัดแต่งต้นไม้ตลอดแนวซอย การจัดเก็บขยะ และการกระทำผิดในที่สาธารณะ โดยกำชับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ พบเห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยเน้นความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

#prsathon

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด (29 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 - 11.00 น. สำนักงานเขตสาทร ลุยต่อ..ไม่รอแล้วนะ เปิ...
26/12/2021

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด

(29 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 - 11.00 น. สำนักงานเขตสาทร ลุยต่อ..ไม่รอแล้วนะ เปิดภารกิจ #จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ป้องกันน้ำท่วม สั่งการโดย นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่ #นางฟ้าสาทร เพื่อให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ...ตามโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย ณ บริเวณซอยจันทน์ 18/7 แยก10,12 และ14 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน เห็นคุณค่าของการแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และยังเป็นการช่วยลดปัญหา การลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่างริมทางโดยมีพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 😷สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 พร้อมนำขยะมาตั้งวางไว้ที่หน้าบ้านอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอการจัดเก็บ ตามคอนเซปต์ “#คุณทิ้ง_เราขอ”

จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชน(25 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ...
25/12/2021

จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชน

(25 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนให้เกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

#สาทร >> สนับสนุนเตรียมพร้อมเปิดสวนคลองช่องนนทรี(24 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายพงศธร ช...
24/12/2021

#สาทร >> สนับสนุนเตรียมพร้อมเปิดสวนคลองช่องนนทรี

(24 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร และทีมงาน ลงพื้นที่บริเวณโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและสนับสนุนภารกิจในด้านต่าง ๆ เตรียมพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

#prsathon

24/12/2021

🛒 มาชอปสินค้า Bangkok Brand เป็นของขวัญปีใหม่กันเถอะ 🛍

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อเป็นของขวัญที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในงานกาชาดออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.redcrossfair.com 🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 64 หรือเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bkkbrand.com/products

#BangkokBrand #งานกาชาด2564 #งานกาชาดออนไลน์ #งานกาชาดกทม
—————————

24/12/2021

📌 กรุงเทพมหานคร เกรงเป็นความเข้าใจผิดกรณีการแถลงข่าวยกเลิกการจัดงานเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนี้ (23 ธ.ค.64) จึงข้อแจ้งย้ำเพิ่มเติม ดังนี้

กรุงเทพมหานครขอ ❌“งด” ❌การจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2565 👉เฉพาะ 2 ส่วนเท่านั้น คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร “ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. และกิจกรรมที่สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพจัด 👈

ส่วนงานปีใหม่ 👉 ที่เอกชน หรือหน่วยงานอื่นขออนุญาตไว้ 👈 ✅ “ไม่งด” ✅ ยังคงมีการจัดได้ตามเดิม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพิจารณาของกรุงเทพมหานครด้วยความห่วงใยต่อประชาชนจำนวนนับพันที่จะมาร่วมตัวกันสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งต้องมีการสวดเปล่งเสียง และมีความเสี่ยงสูง

--------

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4154387677994155/

#สาทร >> ร.ร.พระแม่มารี สาทร ร้องเพลงส่งคำอวยพรมีความสุขปีใหม่ 2022 (คลิปในคอมเมนท)(23 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อ...
23/12/2021

#สาทร >> ร.ร.พระแม่มารี สาทร ร้องเพลงส่งคำอวยพรมีความสุขปีใหม่ 2022 (คลิปในคอมเมนท)

(23 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมคณะผู้บริหารเขต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระแม่มารี สาทร ที่เดินทางมาร้องเพลงอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนขนมและของขวัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสในโอกาสนี้ด้วย

ในนามของสำนักงานเขตสาทร ขอส่งคำอวยพรถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาทร ขอให้มีความสุข ได้รับความรักและการแบ่งปัน รวมถึงสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในปีใหม่ 2022 นี้ Merry Christmas and Happy New Year 2022

#prsathon
#โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหาร(22 ธ.ค. 64) นายชาติชาย ...
22/12/2021

ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหาร

(22 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จากร้อยสห.สนาม เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 และ 46/2558 และตรวจประเมินสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบกิจการเป็นร้านอาหารที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ดำเนินการปรับปรุงสถานที่และปฏิบัติมห้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA หรือ SHA+) มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID 2plus สำหรับร้านอาหารอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีผลบังคับใช้คั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 รวมทั้งเเนะนำสถานประกอบการให้ปรับปรุงสถานที่ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานบันเทิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการตามแผนที่ ศบค. กำหนดไปพร้อมๆกัน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตสาทร กทม.

สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 (Thai Stop COVID Plus) ของกรมอนามัย ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

#สาทรท่องเที่ยวปลอดภัยวิถีใหม่มองหาSHAหรือTSC2+

Big Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19 (21 ธ.ค. 64) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใ...
21/12/2021

Big Cleaning ทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19

(21 ธ.ค. 64) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชนที่มาติดต่อราชการ นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยดำเนินการเช็ดถูทำความสะอาด บริเวณ โต๊ะ เก้าอี้นั่งพักคอย รวมไปถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานเขตสาทร

#สาทร >> กำชับทีมงานร่วมดูแลพื้นที่ เคร่งไซร์ก่อสร้างล้างพื้นถนนลดฝุ่น pm 2.5(21 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.) นายชาติชาย กุละน...
21/12/2021

#สาทร >> กำชับทีมงานร่วมดูแลพื้นที่ เคร่งไซร์ก่อสร้างล้างพื้นถนนลดฝุ่น pm 2.5

(21 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตสาทร ครั้งที่ 17/2564 เพื่อติดตามภารกิจงานของแต่ละฝ่ายที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร กทม. ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่น pm2.5 กำชับไซร์งานก่อสร้างต้องมีมาตรการทำความสะอาดลดปัญหาการเกิดฝุ่นละออง ขอความร่วมมือทุกฝ่ายบูรณาการดูแลพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด ภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถ้าเห็นจุดใดบกพร่อง ให้จัดทีมแก้ไขทันที รวมไปถึงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ทีมงานตรวจสอบอย่างแน่ชัดและดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยมีคณะผู้บริหารเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร

#prsathon

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
20/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#สาทร >> ตรวจพื้นที่ซ.จันทน์ 18/7 กำชับจนท.เห็นเมื่อไหร่แก้ไขทันที(20 ธ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนว...
20/12/2021

#สาทร >> ตรวจพื้นที่ซ.จันทน์ 18/7 กำชับจนท.เห็นเมื่อไหร่แก้ไขทันที

(20 ธ.ค. 64) เวลา 10.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซอยจันทน์ 18/7 (ซ.เซ็นหลุยส์ 3) เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ความสะอาดของพื้นที่ ภูมิทัศน์และการตัดแต่งต้นไม้ตลอดแนวซอย การจัดเก็บขยะ และการกระทำผิดในที่สาธารณะ โดยกำชับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ พบเห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยเน้นความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

#prsathon

ช่วยเหลือประชาชน กุญแจตกท่อระบายน้ำ****************(20 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าท...
20/12/2021

ช่วยเหลือประชาชน กุญแจตกท่อระบายน้ำ
****************
(20 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ทำกุญแจรถยนต์ตกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือนำกุญแจรถยนต์ส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 💕

#สาทร >> ตรวจคุณภาพกระเช้าปีใหม่ ไม่พอใจคืนได้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาปีหน้า(20 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้...
20/12/2021

#สาทร >> ตรวจคุณภาพกระเช้าปีใหม่ ไม่พอใจคืนได้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาปีหน้า

(20 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่ตรวจกำกับติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาสาทร และ Tops ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับกระเช้าของขวัญที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งกระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้าบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท โดยหากไม่พอใจในสินค้า สามารถนำมาคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และที่สำคัญ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วยโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดง QR code หลักเกณฑ์ความคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการจัดกระเช้าปีใหม่ 2565 บนฉลากกระเช้าของขวัญ จากการตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในวันนี้ พบว่าสินค้าที่จัดในกระเช้าเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประชาชนสามารถมาเลือกซื้อได้เป็นของขวัญมอบให้กับผู้อื่นได้ต่อไป

#prsathon

จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชน(18 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ...
18/12/2021

จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชน

(18 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชานในชุมชนกิ่งจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปฝึกฝนให้เกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้(18 ธ.ค.64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายไพรัชต์ ละ...
18/12/2021

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้

(18 ธ.ค.64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ และรถขัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง เขตสาทร

ขยะชิ้นใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่มีค่า เมื่อได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้อง**************(18 ธ.ค. 64) เวลา 09.00น.  #สำนักงานเขต...
18/12/2021

ขยะชิ้นใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่มีค่า เมื่อได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้อง
**************
(18 ธ.ค. 64) เวลา 09.00น. #สำนักงานเขตสาทร เปิดภารกิจจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายนายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำทีม #นางฟ้าสาทร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ...ตามโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย ณ บริเวณซอยจันทน์ 31 แขวงทุ่งวัดดอน โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นำขยะมาตั้งวางไว้ที่หน้าบ้านอย่างเป็นระเบียบ เพื่อรอการจัดเก็บ‼️ ตามคอนเซปต์ “#คุณทิ้ง_เราขอ”นะ..! 🏃

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
18/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#สาทร >> วัดดอนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาทุกข์จากโควิด-19(18 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. วัดบรมสถล (วัดดอน) มอบถุงยัง...
18/12/2021

#สาทร >> วัดดอนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านบรรเทาทุกข์จากโควิด-19

(18 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. วัดบรมสถล (วัดดอน) มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้เปราะบางในสังคมและผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยมี พระครูอาทรประสิทธิโสภณ เจ้าคณะแขวงสาทร เป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล และนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวสาทรในการเผชิญหน้ากับโรคระบาดที่มีอยู่ในขณะนี้

#prsathon

Photos from เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang's post
17/12/2021

Photos from เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang's post

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
17/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมหนีไฟ อาคารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์(17 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นางส...
17/12/2021

ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมหนีไฟ อาคารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์

(17 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นางสาวนิภาพรรณ พานิช หัวหน้าฝ่ายปกครอง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ อปพร. เขตสาทร ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ของอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิง เป็นผู้ให้ความรู้และเข้าร่วมการฝึกซ้อมหนีไฟในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้พนักงานบริษัทของอาคารดังกล่าว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในกรณีหากเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงในอนาคต

#prsathon

เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 (17 ธ.ค. 64)  นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำ...
17/12/2021

เยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19

(17 ธ.ค. 64) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน สูญเสียงานหรือรายได้ อันเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ ณ ชุมชนศรีสุริโยทัย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ต่อไป

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
17/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

มาแล้วจ้าา ❗️ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของสำนักงานเขตสาทร- วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ซอยจันทน์ ...
16/12/2021

มาแล้วจ้าา ❗️ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของสำนักงานเขตสาทร
- วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ซอยจันทน์ 31 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
-วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนศรีสุริโยทัย แขวงยานนาวา เขตสาทร

ประชาชนท่านใดที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาวางไว้ที่หน้าบ้านท่านได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการจัดเก็บให้ท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 211 9333 ติดต่อ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

บริการจัดเก็บฟรี ❗️ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ❗️

มาแล้วจ้าา ❗️ บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของสำนักงานเขตสาทร
- วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ซอยจันทน์ 31 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
-วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนศรีสุริโยทัย แขวงยานนาวา เขตสาทร

ประชาชนท่านใดที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว มีขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาวางไว้ที่หน้าบ้านท่านได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการจัดเก็บให้ท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 211 9333 ติดต่อ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

บริการจัดเก็บฟรี ❗️ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ❗️

ตรวจสอบฝาท่อเสียงดัง พร้อมซ่อมแซมทันที(16 ธ.ค.64 ) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำร...
16/12/2021

ตรวจสอบฝาท่อเสียงดัง พร้อมซ่อมแซมทันที

(16 ธ.ค.64 ) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำรวจ ตรวจสอบฝาท่อเสียงดังในเขตสาทร พร้อมดำเนินการซ่อมแซมให้ทันที โดยในวันนี้ลงพื้นที่ซ่อมแซมรองฝาท่อบริเวณชุมชนเซ็นต์หลุยส์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
รวมถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ที่อยู่

59
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622128112

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/sathon

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การช่อมแซมงทาวน์เฮาส์ใช้เวลาเป็นเดือนมีทั้งเสียงฝุ่นรบกวนมากแจ้งให้ใครมาตรวจคะ
สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ การลอกท่อของเขตในกทม. แจ้งทางใดให้มาลอกท่อได้บ้างคะ เหมือนจะไม่ได้ลอกมา4-5ปีแล้วค่ะ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์10 เวลาฝนตก จะท่วมกลางซอย แต่ปากซอยไม่ท่วมค่ะ ซึ่งตอนนี้หมดหน้าฝนแล้ว ฝนไม่ตกน้ำยังปิ่มเกือบถึงฝาท่อ หรือขอคำแนะนำต้องติดต่อหน่วยงานไหนมาลอกท่อให้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 😅🥲
มาเขตเปลี่ยนชื่อในเอกสาร เจ้าหน้าที่ถามหาใบเปลี่ยนชื่อ ซึ่งคือเรื่องเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พัฒนาระบบหน่อยค่ะ ทุกอย่างมันก็มีบันทึกในฐานระบบอยู่แล้ว ลดการทำงานเหมือนหุ่นยนต์ เยอะไปด้วยกระดาษ แต่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
ตู้เหลืองมีไว้ทำอะไรหรอครับ?
ในขณะที่หลายชีวิต กินอิ่ม นอนหลับและพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุด... #ขอบคุณครับที่เสียสละทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างทุ่มเท👍👍💕
https://www.facebook.com/ตลาดนางลิ้นจี่-มาร์เก็ต-Nanglinchi-Market-444904319002278 ช่วยมาดูหน่อย ครับ ปล่อยผู้เช่าพาเพื่อนมากินเหล้าเล่นการพนัน ร่วมกลุ่มกัน หลีงงสามทุ่ม อาจเกิดคลัสเตอร์โควิดได้
นอกจากสำนักงานเขตสาทรจะผ่อนคลายมาตรการ ให้ บ. JWS ก่อสร้างให้โครงการ The Reserve Sathorn ต่อตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ยังอนุญาตให้คนงานไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยเหรอคะ? รบกวนชี้แจงด้วยค่ะ
ขอถามค่ะมีผู้ป่วยโควิดอยู่เขตทุ่งมาเมฆค่ะไม่มีเตียงเลยค่ะ
รบกวนทางเขตฯด่วนเข้ามาดูผู้ป่วยโควิดในซอยสาทร11แยก2ด้วยค่ะ ยังไม่มีเตียง หรือศูนย์พักคอยเลย 2คน ไหนจะมีเด็กกักตัวด้วยค่ะ
เขตสาทร มีฉีดวัคซีน เหมือนเขตอื่นบ้างไหมค้ะ?
😊ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทม. ผู้พิการ ไม่สะดวกไปรับยาประจำตัวที่คลินิกหรือโรงพยาบาล สามารถแอ้ดไลน์ id :udmsclinic หรือ inbox สอบถามเพื่อรับบริการฟรีได้ค่ะ
ตอนนี้ คอนโดจันทราทิพย์ ที่อยู่ในซอย จันทน์ 43 แยก 17 เริ่มมีคนติดโควิด 19 แล้ว อยากให้เขต เข้ามาตรวจสอบหน่อย