German Embassy Bangkok

German Embassy Bangkok Welcome to the official page of the German Embassy in Bangkok! Please adhere to the guidelines in our netiquette policy:
https://t1p.de/cyfj

For more information on the Embassy please visit us at www.bangkok.diplo.de

เปิดเหมือนปกติ

🛕🏯 โบราณสถานจะต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพราะมิฉะนั้นไม่เพียงแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นที่เสียหายไป แต่ยังรวมถึงอัตลักษณ์ของ...
18/04/2021

🛕🏯 โบราณสถานจะต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพราะมิฉะนั้นไม่เพียงแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นที่เสียหายไป แต่ยังรวมถึงอัตลักษณ์ของผู้คนที่ยังคงมีชิวิตอยู่อีกด้วย และนี่คือหัวใจสำคัญของวันโบราณสถานสากลของยูเนสโก
🇩🇪 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานทั่วโลก
ใน 🇹🇭 เมื่อปี พ.ศ. 2554 วัดราชบูรณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ฮันส์ ไลเซน จากมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งโคโลญ ที่ถูกเรียกว่า “หมอก้อนหิน” ได้เป็นหัวหน้าโครงการบูรณะฟื้นฟูลายสลักปูนปั้นของวัดราชบูรณะซึ่งจมอยู่ในน้ำนานหลายสัปดาห์และเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยใช้เวลาร่วมห้าปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 ด้วยงบประมาณ 520,000 ยูโรจากโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยกระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
--
🛕🏯 Monuments must be maintained – otherwise not just a piece of material, but a piece of Identity of those living is lost. This is what the UNESCO International Day of Monuments is about.
🇩🇪 helps maintaining monuments around the world – in 🇹🇭 , i.a. with the restoration of Wat Ratchaburana in Ayutthaya that was damaged by the great floods of 2011. “Stone doctor” Professor Hans Leisen from the University of Applied Sciences Cologne led the conservation of unique stucco and plaster at this precious Wat. The work took five years, from 2012 to 2017, and was supported by Germany with about 520.000 € (nearly 20 million THB) from the Cultural Preservation Programme of the German Federal Foreign Office.
--
🛕🏯 Denkmäler müssen bewahrt werden – sonst geht nicht nur ein Gegenstand, sondern auch ein Stück Identität der Lebenden verloren. Daran erinnert die UNESCO mit dem heutigen Internationalen Tag des Denkmals.
🇩🇪 hilft weltweit, Denkmäler zu bewahren – in 🇹🇭 unter anderem mit der Restaurierung des durch die große Überschwemmung des Jahres 2011 geschädigten Wat Ratchaburana in Ayutthaya. Der „Steindoktor“ Professor Hans Leisen von der Technischen Hochschule Köln leitete ab 2012 die fünf Jahre währende Konservierung einzigartiger Stuck- und Putzdekorationen; Deutschland förderte dies mit rund 520.000 € (nearly 20 million THB) aus dem Kulturerhalt-Programm des Auswärtigen Amts.

⚖️ ⚖️ วันครบรอบ 70 ปีศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี… น่าเบื่อ? ไม่เลย! 17 เมษายน 2494 เป็นวันที่กฎหมายว่าด้วยศาลรั...
17/04/2021

⚖️ ⚖️ วันครบรอบ 70 ปีศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี… น่าเบื่อ? ไม่เลย!
17 เมษายน 2494 เป็นวันที่กฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของ 🇩🇪 เริ่มมีผลบังคับใช้ (https://t1p.de/f413) และเป็นวันเกิดของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีอำนาจมากที่สุดในโลก 👩🏽‍⚖️👨🏽‍⚖️
ไม่เพียงแต่ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้น เช่น เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมและสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ (การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ศาลได้ให้คำตัดสินเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และนำไปสู่การปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง แต่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันยังได้ตัดสินเกี่ยวกับความสอดคล้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงในเรื่องบทบาทของประเทศเยอรมนีในสหภาพยุโรปด้วย
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้แสดงถึงอำนาจของตนให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งหนึ่ง โดยการห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีเยอรมันในฐานะประมุขของประเทศลงนามในกฎหมายเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับสหภาพยุโรป 🇪🇺
หลายประเทศได้นำศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีไปเป็นต้นแบบในการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญของตนเอง อีกทั้งคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันยังเป็นที่ยอมรับนอกเหนือจากในประเทศเยอรมนีอีกด้วย
เริ่มอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีมากขึ้นแล้วใช่ไหม
ลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย 🖱️ https://t1p.de/r09r
--
⚖️ ⚖️ 70 years German Federal Constitutional Court ... boring? Not at all! The 17th of April, 1951 (entry into force of the Act on the Federal Constitutional Court - https://t1p.de/f413) is the birthday of possibly the most powerful constitutional court in the world. 👩🏽‍⚖️ 👨🏽‍⚖️
It is not only in the field of human and basic rights - such as Freedom of expression, freedom of assembly and the right to "informational self-determination (data protection), which was derived from the German constitution, that decisions of this court were milestones for the immediate protection of the rights and freedoms of the individual. In view of the constitutional order and the role of Germany withing the European Union, too, this court makes fundamental decisions. Only a few weeks ago, on the 26th of March, 2021, the Federal Constitutional Court gave proof of its power when it prohibited to the German Federal President, as Head of State, to promulgate an act on the financing of the European Union 🇪🇺.
Many countries take the Federal Constitutional Court as a model for the construction of their own constitutional courts and its decisions find great interest well beyond Germany's borders.
Curious? More info 🖱️ https://t1p.de/r09r
--
⚖️ ⚖️ 70 Jahre Bundesverfassungsgericht ... langweilig? Keineswegs! Der 17. April 1951 - Inkrafttreten des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (https://t1p.de/f413) - ist der Geburtstag des wahrscheinlich mächtigsten Verfassungsgerichts der Welt. 👩🏽‍⚖️ 👨🏽‍⚖️
Nicht nur in Bezug auf die Menschen- und Grundrechte - darunter Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht hergeleitete Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Datenschutz) - hat das Gericht wegweisende Urteile gefällt und schützt damit unmittelbar Rechte und Freiheiten der Menschen, sondern auch in Bezug auf die verfassungsmäßige Ordnung und die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union 🇪🇺 fällt es grundlegende Entscheidungen.
Erst vor wenigen Wochen, am 26. März 2021, stellte das Bundesverfassungsgericht seine Macht unter Beweis, indem es dem Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt Deutschlands verbot, ein Gesetz zur Finanzierung der Europäischen Union zu unterschreiben: https://t1p.de/zvuc
Vielen Ländern diente das Bundesverfassungsgericht als Vorbild für den Aufbau einer eigenen Verfassungsgerichtsbarkeit und seine Entscheidungen finden weit über Deutschland hinaus Beachtung. Neugierig geworden? Mehr 🖱️ https://t1p.de/yett

👩‍🎓 👨‍🎓 ✨The German Academic Exchange Service (DAAD) supports eight „Global Centres“ with funds of the German Federal Fo...
16/04/2021
Globale Zentren

👩‍🎓 👨‍🎓 ✨The German Academic Exchange Service (DAAD) supports eight „Global Centres“ with funds of the German Federal Foreign Office. One of them is the Global Water and Climate Adaptation Centre (ABCD-Centre) which connects the Technical University Dresden and the Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen with the Asian Institute of Technology Bangkok (AIT) and the Indian Institute of Technology Madras for interdisciplinary research.
More details 👉 https://t1p.de/evkw
--
👩‍🎓 👨‍🎓 ✨ Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert aus Mitteln des Auswärtigen Amts acht „Globale Zentren“, eines davon, das Global Water and Climate Adaptation Centre (ABCD-Centre), verbindet die Technische Universität Dresden und die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen mit dem Asian Institute of Technology Bangkok (AIT) und dem Indian Institute of Technology Madras, an denen interdiszplinär geforscht werden wird.
Mehr dazu 👉 https://t1p.de/iywq

Global Centres for Climate and Environment and for Health and Pandemic Prevention

Radler อ่านว่า ร้าด-เล่อร์ (นักปั่น 🚲 )แน่นอนว่าคุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้ว ร้าดเล่อร์คือ🍺 ผสมน้ำอัดลมรสมะนาว ซึ่งมีหล...
16/04/2021

Radler อ่านว่า ร้าด-เล่อร์ (นักปั่น 🚲 )
แน่นอนว่าคุณต้องเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้ว ร้าดเล่อร์คือ🍺 ผสมน้ำอัดลมรสมะนาว ซึ่งมีหลายเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไปในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก บางแห่งก็ผสมน้ำอัดลมรสส้มกับเบียร์ บางที่ใช้เบียร์ข้าวสาลีแทนเบียร์ข้าวบาร์เลย์ก็มี ที่มาของชื่อร้าดเล่อร์ยังเป็นที่ถกเถียงกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือในช่วงฤดูร้อน🌡️หลังจากออกกำลังกาย เดินป่า หรือ 🚴‍♀️ ร้าดเล่อร์เป็นเครื่องดื่มหอมหวานสดชื่นคล้ายผลไม้ที่ช่วยดับกระหายได้อย่างดีเลยทีเดียว 😉🍻
สูตรเครื่องดื่ม https://www.craftbeering.com/radler-beer-sparkling-lemonade/
.
Radler: Cyclist 🚲
Surely, you have heard of this! It is generally a mixed 🍺 drink with lemonade. There are different variations German-speaking areas - some mix orange lemonade with the beer or even use wheat beer instead of barley beer. The origin of the name ‘Radler’ may be controversial but one thing is certain: On a 🌡️ summer day after a workout, a hike, or a 🚴‍♀️ tour, such a Radler is an ideal fresh and fruity cool-down. 😉🍻
For recipe see: https://www.craftbeering.com/radler-beer-sparkling-lemonade/

🔬👩🏾‍🔬🧑‍🔬  ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน  „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustaina...
15/04/2021

🔬👩🏾‍🔬🧑‍🔬 ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development“: เพื่อชิงทุนไปทำงานวิจัยที่ประเทศเยอรมนี โดยสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 www.greentalents.de
-
🔬👩🏾‍🔬🧑‍🔬 Competition „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development“: Junior Scientists can apply for a research stay in Germany – Deadline: 19th of May, 2021.
For more information 👉 www.greentalents.de
-
🔬👩🏾‍🔬🧑‍🔬 Wettbewerb „Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development”: Bis 19. Mai 2021 können sich Nachwuchswissenschaftler um einen Forschungsaufenthalt in Deutschland bewerben.
Mehr Informationen 👉 www.greentalents.de

13/04/2021
Happy Songkran | Frohes Songkran-Fest

🌺 สุขสันต์วันปีใหม่ไทย
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์
ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(วิดีโอนี้ถูกถ่ายทำก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ครั้งล่าสุด)
.
🌺Gute Wünsche für ein frohes Songkran-Fest und alles Gute zum thailändischen Neujahr von der deutschen Botschaft in Bangkok.
(Dieses Video wurde vor den aktuellen Entwicklungen gedreht.)
.
🌺 Happy Songkran and best wishes on Thai New Year from the German Embassy in Bangkok.
(This video was shot before the current outbreak.)

„First published in the Straits Times“ .-„Erschien zuerst in der Straits Times“.
12/04/2021

„First published in the Straits Times“ .
-
„Erschien zuerst in der Straits Times“.

อาสนวิหารโคโลญมีชื่อเสียงระดับโลก แต่เมืองนี้ยังมีสิ่งที่น่าใจมากกว่านั้นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมอั...
12/04/2021
Beneath the cathedral spires

อาสนวิหารโคโลญมีชื่อเสียงระดับโลก แต่เมืองนี้ยังมีสิ่งที่น่าใจมากกว่านั้นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมอันยาวนานหลายพันปีของเมือง จนถึงเบียร์ประจำเมือง Kölsch
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวเมืองนี้ ค้นหาสิ่งที่ทำให้เมืองโคโลญมีความพิเศษได้ที่นี่ ⛪🍺🎭
.
Der Kölner Dom ist weltbekannt. Doch diese deutsche Stadt hat weit mehr zu bieten. Sie
beeindruckt durch ihre jahrtausendealte Geschichte, Kultur und ihr Kölsch. Zum Pläneschmieden: Entdecken Sie hier, was die Stadt Köln so besonders macht. ⛪🍺🎭

For your post-corona bucket list: Carnival, museums, Kölsch and an upbeat atmosphere – Cologne is a cheerful city on the River Rhine with a Roman past.

09/04/2021
FM 88 Radio Thailand English

FM 88 Radio Thailand English

GERMANY: a Thailand long-standing development partner

“The AMBASSADOR”
FM 88 Radio Thailand English
Broadcast on Monday 05 April 2021, 8.05-8.20 AM

RADIO THAILAND interviewed H.E. Georg Schmidt, German Ambassador to Thailand, about the German-Thai long-standing, healthy partnerships for modernization and sustainable development.

#TheAmbassador…From diplomacy to personal visions, each week we bring you inspirational stories of “ambassadors” across the kingdom.
-----------------------------------------------------------------
👉🏻FM88MHz
👉🏻Facebook: "FM88 Radio Thailand English"
👉🏻Podcast: Rthworldservice.podbean.com

#RadioThailand
#TheGovernmentPublicRelationsDepartment
#TheAmbassador

ก้าวสำคัญอีกก้าวในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา: ประเทศไทยได้เข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (...
08/04/2021

ก้าวสำคัญอีกก้าวในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา: ประเทศไทยได้เข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) ถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่หกของโลก! ความร่วมมือซึ่งริเริ่มโดยเยอรมนีจะสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการผลิตกรดไนตริกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กรดไนตริกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตปุ๋ยเทียม ในระหว่างการผลิตจะมีก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก ภายใต้ความร่วมมือนี้เราจะลดก๊าซเรือนกระจกต่อปีเป็นจำนวนกว่า 180.000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งเทียบเท่ากับก๊าซที่ปล่อยจากเที่ยวบินไปกลับระหว่างกรุงเทพและเบอร์ลิน 65.000 เที่ยวบิน
.
Ein weiterer Meilenstein im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel: Thailand ist der internationalen Salpetersäureinitiative (Nitric Acid Climate Action Group) beigetreten - als erstes Land in Südostasien und als erst sechstes Land weltweit! Damit kann die von Deutschland gegründete NACAG die thailändische Salpetersäureindustrie jetzt finanziell dabei unterstützen, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Salpetersäure ist ein Hauptbestandteil von künstlichen Düngemitteln. Bei der Produktion von Salpetersäure werden große Mengen des Treibhausgases Stickstoffoxid (N2O) in die Atmosphäre freigesetzt. Die Einsparung, die mit diesem Programm erzielt werden kann, beträgt mehr als 180.000 Tonnen CO2e jährlich – was etwa 65.000 Flügen von Berlin nach Bangkok und zurück entspricht.
.
Another milestone in our joint fight against climate change: Thailand has joined the Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) - as the first country in South East Asia and as only the sixth country in the world! This enables NACAG, which was initiated by Germany, to provide financial support to Thailand’s nitric acid industry to reduce its greenhouse gas emissions.
Nitric acid is a key component in the production of artificial fertilizer. During the production of nitric acid, large amounts of the ozone-depleting greenhouse gas nitrous oxide (N2O) are released into the atmosphere. The emission reductions which can be achieved under this program amount to more than 180.000 tons of CO2e annually – which is equivalent to around 65.000 return flights between Bangkok and Berlin.

Congratulations to Amnesty International (AI) on the occasion of the launch of the “Amnesty International Report 2020/21...
07/04/2021

Congratulations to Amnesty International (AI) on the occasion of the launch of the “Amnesty International Report 2020/21 – The State of the World’s Human Rights”. The German Embassy – alongside many other diplomats – is proud to have attended the launching event and the captivating presentation and discussion on the state of Human Rights in Thailand.
The report can be downloaded here:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/
.
Glückwunsch an Amnesty International (AI) anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts the “Amnesty International Report 2020/21 – The State of the World’s Human Rights”. Die Deutsche Botschaft war – neben zahlreichen anderen Diplomaten – bei der Vorstellung und der fesselnden Präsentation und Diskussion zum Stand der Menschenrechte in Thailand dabei.
Der Bericht kann hier heruntergeladen werden: https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/

ในฤดูร้อนเช่นนี้เราต่างขอบคุณที่มีแอร์เย็นๆ ทีทำให้เรารู้สึกเย็นสบายกาย แต่มันกลับไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อสภาพอากาศเลย เพราะ...
07/04/2021

ในฤดูร้อนเช่นนี้เราต่างขอบคุณที่มีแอร์เย็นๆ ทีทำให้เรารู้สึกเย็นสบายกาย แต่มันกลับไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อสภาพอากาศเลย เพราะอุปกรณ์ทำความเย็นเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ ด้วยจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงอุปกรณ์เหล่านี้ให้ปล่อยมลพิษน้อยลงเยอรมนีและอังกฤษจึงได้สนับสนุนผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ 10 รายในโครงการ #RACNAMA เพื่อเปิดตัวอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ มีมาตรฐานความปลอดภัยดีขึ้น มีการฝึกอบรม สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนและ มีการทดสอบตามมาตรฐาน ศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) สมุทรปราการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วยทดสอบเครื่องปรับอากาศทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยโครงการ #RACNAMA สภาพอากาศไม่ต้อง”เสียเหงื่อ”ด้วยอีกต่อไป 👉https://t1p.de/e3oq
.
Im heißen thailändischen Sommer schätzen wir Klimaanlagen. Sie sind gut für einen kühlen Kopf aber nicht fürs Klima. Kühl- und Klimageräte verursachen große Mengen an Treibhausgasen und verbrauchen mehr als die Hälfte des gesamten thailändischen Stroms. Damit die Klimabilanz solcher Geräte besser wird, unterstützt Deutschland zusammen mit Großbritannien im #RACNAMA Programm zehn Klimageräte-Hersteller in Thailand, um effizientere und emissionsärmere Geräte auf den Markt zu bringen. Verbesserte Effizienz- und Sicherheitsstandards, Schulungen, öffentliche Sensibilisierung und Tests sind dabei wichtig. Das neue Testzentrum am Electrical and Electronics Institute (EEI) in Samut Prakan ermöglicht es in Kooperation mit der Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), die Sicherheit und Energiebilanz von neuen Klimaanlagen zu testen. Mit #RACNAMA muss auch das Klima nicht mehr schwitzen. 👉https://t1p.de/a0e9
.
During the hot Thai summer we all appreciate air conditioners. They keep your head cool but are not favorable for the climate. Refrigeration and air conditioning causes large amounts of greenhouse gases and consumes more than half of Thailand’s electricity. To improve the climate balance of such devices, Germany supports together with UK in the #RACNAMA program ten manufacturers of air cons in Thailand to launch more efficient and climate friendly devices. Better efficiency and safety standards, trainings, public awareness, and testing are essential in this respect. The new testing facility at the Electrical and Electronics Institute (EEI) in Samut Prakan allows in cooperation with the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to test the safety and energy efficiency of new air cons. With #RACNAMA the climate doesn’t need to sweat anymore. 👉https://t1p.de/a0e9

#GreenCooling GIZ Thailand

สถานเอกอัครราชทูตฯเยอรมนีประจำประเทศไทยปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 และ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 และจะเปิดทำการอี...
07/04/2021

สถานเอกอัครราชทูตฯเยอรมนีประจำประเทศไทยปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 และ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 และจะเปิดทำการอีกครั้งวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
.
Anlässlich der Songkranfeiertage ist die Deutsche Botschaft am 13. und 14. April 2021, geschlossen. Wir sind ab Donnerstag, den 15. April 2021, wieder für Sie da.
.
The German Embassy will be closed on 13 and 14 April 2021, on the occasion of Songkran-Festival. Normal working hours will resume on Thursday, 15 April 2021.

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 11:30
อังคาร 08:30 - 11:30
พุธ 08:30 - 11:30
พฤหัสบดี 08:30 - 11:30
ศุกร์ 08:30 - 11:30

เบอร์โทรศัพท์

+66(0)-2287-9000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ German Embassy Bangkokผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง German Embassy Bangkok:

วิดีโอทั้งหมด

Welcome to the official page of the German Embassy in Bangkok!

We encourage your comments and suggestions on this page, however if you have a question about visa or any other consular matters, the fastest way to find answers, in Thai and in German, is on our website: www.bangkok.diplo.de

You can contact the Consular Section via: German: https://t1p.de/nr7o Thai: http://t1p.de/t1ks

Netiquette

Wir erlauben keine rechtswidrigen Aktivitäten. Sie dürfen dieses Profil nicht verwenden, um diffamierende, verletzende, obszöne oder sonstige rechtswidrige Inhalte oder Informationen zu veröffentlichen, einzustellen, zu verteilen oder zu verbreiten. Beiträge, die gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen, dürfen von uns entfernt werden. Wir dürfen ferner jeden Nutzer, der sich in einer Weise verhält, die gegen diesen Verhaltenskodex verstößt, aus diesem Profil entfernen oder ihn sperren.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ