กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม, หน่วยงานราชการ, พหลโยธิน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเน...
28/12/2021

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4/1-4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้รายงานข้อมูล และนางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรจัดกระชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ซึ่งการประชุมฯได้เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงฯและให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้าพิจารณาใน คน.กษ. ทั้งนี้ มอบ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการเตรียมการรองรับภารกิจดังกล่าวต่อไป

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/12565.html

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4/1-4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้รายงานข้อมูล และนางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรจัดกระชุมเพื่อดำเนินการแก้ไขระเบียบฯ ซึ่งการประชุมฯได้เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงฯและให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเข้าพิจารณาใน คน.กษ. ทั้งนี้ มอบ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือการเตรียมการรองรับภารกิจดังกล่าวต่อไป

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/12565.html

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิ...
28/12/2021

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ให้ข้อมูลในการประชุมฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 30 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการ

คบิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/blog-post_27.html

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ให้ข้อมูลในการประชุมฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 30 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการ

คบิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/blog-post_27.html

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร เป็นประธานคณะกรร...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ภานุรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำราญการ กองแผนงาน นางพิมพ์สิรี หอสุวรรณานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุพิชชา ไหมสมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเกษตรตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเยาวชนเกษตรเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 17 รายและสละสิทธิ์ 2 ราย

อ่านเพิ่มเติม
https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/2565_24.html

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post
24/12/2021

Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post

21/12/2021

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและดีแทค ประกาศความสำเร็จเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ BCG Model ด้านการเกษตร โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564 – 2570 ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขานรับนโยบายดังกล่าว และกำหนดแนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ 1) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการผลิตทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยอย่างผสมผสาน (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ) ใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยลดของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต หรือนำมาผลิตเป็นปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรดิน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมกำจัดศัตรูพืช การใช้วัสดุอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยบนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่กำลังคนในภาคการเกษตร และสนับสนุนการขับเคลื่อนในพื้นที่นำร่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม “โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564” ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปี 2558 นับเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อสรรหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสนับสนุนเกษตรกร ที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) รวมถึงการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสำนึกรักบ้านเกิดสู่สาธารณชน ให้เกิดการยอมรับและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยในปี 2564 นี้ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2564 และจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก และมอบแนวทางความร่วมมือในการจัดทำโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 250 คน โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนราธิป ภูมิถาวรจังหวัดสุโขทัย (Young Smart Farmer) พัฒนาการเลี้ยงปูนาให้เป็นระบบ GAP และระบบอินทรีย์ “ปูนาอินทรีย์สร้างชีวิต” โดยการจำหน่วยพ่อ/แม่พันธุ์ ลูกปูนา และแปรรูปปูนา ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มปูนา ชญาดา ออร์แกนิค” รวมทั้งได้ต่อยอดการเลี้ยงและการผลิตไปสู่ชุมชนและผู้สนใจ ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นายจิรภัทร คาดีวี จังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer) ทำการเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยว และการจัดจำหน่วยสินค้า เช่น ผลิตผักสลัดอินทรีย์ น้ำสลัด กุ้งก้ามกรามสด/แช่แข็ง น้ำพริกกุ้งสมุนไพร ภายใต้แบรนด์ “แสนบุญฟาร์ม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์จังหวัดพังงา (Young Smart Farmer) ผลิตและแปรรูปสินค้าด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ “มังคุดออร์แกนิค Best of PHANG – NGA” ผลผลิต เช่น มังคุด สะตอฝัก และผลไม้แปรรูป เช่น น้ำมังคุด มังคุดกวน มะม่วงเบาแช่อิ่ม น้ำพริกพริงไทย ภายใต้แบรนด์ “สวนบ้านแม่” เน้นเทรนด์การขายสมัยใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ และรางวัลเกษตรกรดีเด่น อีก 7 รางวัล ได้แก่ นายภิญญา ศรีสาหร่าย จังหวัดราชบุรี (Young Smart Farmer) ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์” นายอิสมาแอล ลาเต๊ะจังหวัดยะลา (Young Smart Farmer) ทำเกษตรผสมผสาน “ปลูกผักยกแคร่ วิถีอินทรีย์” ภายใต้แบรนด์ “สวนนูริสฟาร์ม” นายมโนธรรม ชูแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Smart Farmer ต้นแบบ) ทำสวนเกษตรผสมผสาน ภายใต้แบรนด์ “บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก” นางสาวรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ จังหวัดสระแก้ว (Young Smart Farmer/Agri BIZ The Idol 2020) ทำเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลผลิตและการแปรรูป ภายใต้แบรนด์ “ไร่ดีต่อใจ” นางสาวพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์จังหวัดหนองคาย (Young Smart Farmer) ทำการเกษตรผสมผสาน เน้นเกษตรอินทรีย์ “ปลูกเองกินเอง เหลือแจกจ่ายให้คนรอบข้าง” ภายใต้แบรนด์ “Garden Three” นางสาวภัทรฤทัย พรมนิล จังหวัดนครพนม (Young Smart Farmer) ทำการเกษตรผสมผสาน เลือกเกษตรอินทรีย์เพื่อใช้ธรรมชาติบำบัด ภายใต้แบรนด์ “นพรัตน์ ฟาร์ม” และนางสาวนภัสวรรณ เมณะสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี (Young Smart Farmer) ผลิตไม้ดอกเบญจมาศและแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ด้วยการทำอินทรีย์ 100% ภายใต้แบรนด์ “สวนเบญจมาศนภัสวรรณ บ้านตาติด จังหวัดอุบลราชธานี”

********************************************

https://doaenews.doae.go.th/archives/11540

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 10 ท่าน 👏🎉👍#เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2564
20/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง 10 ท่าน 👏🎉👍
#เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2564

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post
16/12/2021

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post
15/12/2021

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺วันที่ 15 ธันวาคม ...
15/12/2021

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นเเบบ ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺วันที่ 15 ธันวาคม ...
15/12/2021

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นเเบบ ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post
15/12/2021

Photos from กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร's post

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺วันที่ 14 ธันวาคม ...
14/12/2021

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นเเบบ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

📣โอกาสดีๆมาแล้ว 📢📢เรามา R-U -N Skill กันเถอะ🧨🧨🧨✅✅✅สวก. ให้ทุนเรียนปริญญาตรี กับ Smart Farmer  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์✅ เป...
14/12/2021

📣โอกาสดีๆมาแล้ว 📢📢
เรามา R-U -N Skill กันเถอะ🧨🧨🧨
✅✅✅สวก. ให้ทุนเรียนปริญญาตรี กับ Smart Farmer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅ เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ http://epms2020.arda.or.th
🎓ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📝 หลักสูตร 2 ปี เรียน Online ผสม On-site
🗞️สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
🚜ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👨‍👩‍👧‍👧ไม่จำกัดอายุ
💻รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th

📲โทรศัพท์ภายใน 0 2579 7435 ต่อ 3612
📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปุณยนุช 095-5425663🙏🙏🙏

📣โอกาสดีๆมาแล้ว 📢📢
เรามา R-U -N Skill กันเถอะ🧨🧨🧨
✅✅✅สวก. ให้ทุนเรียนปริญญาตรี กับ Smart Farmer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅ เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ http://epms2020.arda.or.th
🎓ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
📝 หลักสูตร 2 ปี เรียน Online ผสม On-site
🗞️สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
🚜ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👨‍👩‍👧‍👧ไม่จำกัดอายุ
💻รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th

📲โทรศัพท์ภายใน 0 2579 7435 ต่อ 3612
📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปุณยนุช 095-5425663🙏🙏🙏

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยช...
14/12/2021

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุม Zoom meeting และ Facebook Fanpage "กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร (นางอุบล มากอง) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โดรนทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบสำหรับอากาศ ยานไร้คนขับ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะด้านอารักขาพืช และการเกษตรด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/blog-post_13.html

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุม Zoom meeting และ Facebook Fanpage "กรมส่งเสริมการเกษตร" โดยผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร (นางอุบล มากอง) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานได้มีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์จากหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โดรนทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบสำหรับอากาศ ยานไร้คนขับ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะด้านอารักขาพืช และการเกษตรด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก

คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://farmdev10.blogspot.com/2021/12/blog-post_13.html

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺วันที่ 13 ธันวาคม ...
13/12/2021

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร นายพัฒน์รพี สืบขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวภิญญามาศ เจ็ดรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นเเบบ ณ โรงเรียนสระพังวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่

พหลโยธิน
Bangkok
10900

เว็บไซต์

http://www.farmdev.doae.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่คิดค้นมาเฉพาะ ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นพิเศษ ✅ไม่ผสมของแป้งมันและแป้งสาลี ปราศจากสารกลูเตน ✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศและซอสพริกทุกถุง มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา, รสปลา, รสกุ้ง --------------------------------------------------------- ❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️ --------------------------------------------------------- เชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 #ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
อยากลงทะเบียนเกษตกร
วันนี้ได้รับเมล็ดผักแล้วค่ะ(โครงการ"ตู้เย็นข้างบ้าน") #ขอบคุณมากๆนะคะ
หลังจากนี้ เกษตรกรไทย จะเดินไป ทิศไหนดี ? วิกฤติ=โอกาส ? . ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ ผอ.ภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . Farmer Talk #12 | Covid-19 crisis | rbk Live มาพร้อมกำลังใจดีๆ ให้เพื่อน พี่น้องเกษตรกร #เจอกันทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 19.00-20.00 น. ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/rakbankerd/ #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #FarmerTalk #rbkLive กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
อยากทราบ มันสำปะหลัง เป็นโรคใบด่าง เป็นทั้งแปลง มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดู และพื้นที่ติดกันเริ่มเป็นหลายแปลงแล้ว แปลงอยู่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
อบรมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่กสรเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่26-30 ส.ค.62 ณ ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี
หากท่านคือผู้ประกอบการ SMEs เกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ 8 ด้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ เพียงท่าน scan QR Code หรือกดลิงค์ด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัคร นำส่งภายในวันที่ 4 ตุลาคม จากนั้นสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 5 ตุลาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 5324 0608 หรือ 093-1800929 https://goo.gl/forms/W8T7GRXovqguBd4q1
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินร่วมทำบุญในงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ศุภวัญ ปั้นทอง ศรีสัตตบุษย (ป้าหนู) ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน อายุ 75 ปี ณ วัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สุสานวัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ที่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 .. ฉัตติญา สสก.5 สงขลา รายงาน..