Clicky

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม กองพัฒนาเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

📣 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู...
28/12/2022

📣 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรม ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
👇
สำหรับท่านที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 - 5 (ยกเว้นผู้ได้ขึ้นบัญชีสำรอง) ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร เป็นป...
26/12/2022

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกร
และอาสาสมัครเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ของกองพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2566
เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และการปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกองพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร
ทั้งนี้ การประชุมมีมติเห็นชอบ การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน และรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนแนวทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการดำเนินงานของกองพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร../รายงาน : ทีมข่าวกองพัฒนาเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ...
26/12/2022

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้แทนกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 สาขา/ประเภท ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่น บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขา ได้แก่ อาชีพทำสวน อาชีพทำไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเตรียมนำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น และเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ในระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติต่อไป

24/12/2022

🖋️⚙️ กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร

🖋️⚙️ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การพัฒนาการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อยกระดับอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคง
และยั่งยืน

🖋️⚙️ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคู่กับการพัฒนาเกษตรกร การขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์ จากสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาชีพการเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start Up ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร องค์ความรู้ วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เกษตรกรต่อไป

🖋️⚙️ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ไปขยายผลในพื้นที่ เช่น ผลงานวิจัย “เครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นสำหรับภาคการเกษตร” โดยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ online ให้กับเกษตรกรที่สนใจในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 2 จังหวัด คือ ศพก. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ ศพก. อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และได้มอบเครื่องสูบน้ำต้นแบบกับ ศพก. สิงห์บุรี เพื่อนำไปทดลองใช้ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ และ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ การทบทวนทักษะ และการพัฒนาทักษะในการพัฒนากำลังคน บัณฑิตศึกษา ให้แก่ Young Smart Farmer (YSF) Smart Farmer (SF) และบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนภาคการเกษตร

🖋️⚙️ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการเกษตร สมัยใหม่ พร้อมทั้งการเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรม เพื่อข้าสู่การวางแผนการผลิต ในภาคเกษตรกรรม มีการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการลดความซ้ำซ้อน การกําจัดของเสีย และการลดต้นทุนในทุกกระบวนการ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

🖋️⚙️ 🖋️⚙️ 🖋️⚙️ 🖋️⚙️ 🖋️⚙️ 🖋️⚙️ 🖋️⚙️

ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร >>>
https://doaenews.doae.go.th/archives/15417

📢 ประชาสัมพันธ์ โครงการเกษตรกรผู้รอบรู้ Well Rounded Farmer📚เปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง...
19/12/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ โครงการเกษตรกรผู้รอบรู้ Well Rounded Farmer

📚เปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร🌾

🌱พบกับหมวดวิชา
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการตน
หมวดวิชาที่ 2 การสร้างกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง
หมวดวิชาที่ 3 อัตลักษณ์ชุมชนสู่การสร้างรายได้
หมวดวิชาที่ 4 การจัดการทรัพยากรชุมชนและความยั่งยืน
หมวดวิชาที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
หมวดวิชาที่ 6 กฎหมายด้านการเกษตร

✨รับประกาศนียบัตร

📍สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://wrf-socku.com/student-registration
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/kusocialsciences/photos/a.550405565066026/5300928500013685/
ดูน้อยลง

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
14/12/2022

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

#ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่เ...
14/12/2022

#ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
การเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1️⃣ มีสัญชาติไทย
2️⃣ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพ
3️⃣ เป็นผู้ที่ไม่มีร่ายกายผิดปกติ จนอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือปฏิบัติการในวิชาชีพนั้น ๆ
4️⃣ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา

โดยขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครลงทะเบียนในระบบ
▶️ รอบที่ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
▶️ รอบที่ 3 Admission ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนและประกาศการรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ได้ทางเว็บไซต์
https://www.cusar.chula.ac.th
หรือ https://www.admissions.chula.ac.th/

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ (ฝ่ายวิชาการ)
ติดต่อ คุณศิกษณ์ วิโสจสงคราม
โทรศัพท์หมายเลข 0-2218-1209
หรือ 0-2218-1243
หรือโทรศัพท์มือถือ 083-017-7172
ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้…
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
https://drive.google.com/drive/folders/1JKMbjInh1yy8TssoEF8m9Q6mHf5d5ZZG

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกอ...
14/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มี​การรายงานสรุปผลการประเมินการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์​​​​​​​ที่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการดำเนินโครงการ “ยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์” และรายงานผลโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (ปีการศึกษา 2563 – 2565) รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมาย กองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก...
14/12/2022

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมาย กองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Application ซึ่งมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินของคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึงรับทราบความก้าวหหน้าการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อเป็นค่าดำเนินการลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และทันเวลาที่กำหนด

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมาย นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมการประชุม...
14/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมาย นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เกิดความเข้าใจไปในข้อกำหนดต่างๆ ตามระเบียบที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนดไว้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครรางวัลดังกล่าวต่อไป

12/12/2022

🎥สดพร้อมกันทั่วประเทศ
"พิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565"
--------------
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
.
ติดตาม live กันตลอดทุกช่วงภายในงานได้ที่ FB : รักบ้านเกิด Rakbankerd
.
ร่วมส่งกำลังใจให้เกษตรกรคนเก่งทั้ง 10 ท่าน และมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะเลิศเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565
.
ชอบใคร เชียร์ใครอยู่ อย่าลืมชวนเพื่อนๆ มาชม live เชียร์ไปพร้อมๆ กันนะครับ
.
#รักบ้านเกิด #เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด #เกษตร #ข่าวเกษตร #สื่อเกษตร #พิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด #เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด2565

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูลศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จ...
10/12/2022

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูลศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จังหวัดชลบุรี
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของนายสุพักร์ ตั๊นวิเศษ Young Smart Farmer ณ PK CHOCOLATE ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดย Young Smart Farmer ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปลูกต้นโกโก้ การแปรรูปโกโก้ให้เป็นช็อคโกแลตและการนำช๊อคโกแลตมาทำเป็นเครื่องดื่ม และขนมต่างๆ ทั้งยังได้มีการพาเยี่ยมชมกระบวนการตั้งแต่เมล็ดโกโก้จนถึงการผลิตเป็นช๊อคโกแลตอัดเม็ดพร้อมจำหน่าย
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
ทั้งนี้ Young Smart Farmer ท่านนี้ได้มีการใช้สถานที่ในการผลิตเมล็ดโกโก้ให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ศึกษาหาข้อมูลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการผลิตโกโก้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำเพื่อบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนำข้อมูลได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ภายในกิจการของตนเอง

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร มทร. ...
10/12/2022

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร มทร. จันท์
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา และเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร มทร.จันท์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้นำเสนอข้อมูลในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม ได้แก่ การเพาะเมล็ดโป๊ยเซียน การเพาะกล้าพันธุ์ผัก และการเลี้ยงแคคตัส เพื่อจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าวก็ได้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำ เช่น การเพาะเมล็ดโป๊ยเซียนได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เป็นต้น ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรก็ได้มีการปรึกษา และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาของกลุ่มยุวเกษตรกร รวมทั้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จต่อไป
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีการนำเจ้าหน้าที่ ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร สวนต้นพันธุ์ทุเรียน โรงเพาะพืชผัก แคคตัส และโป๊ยเซียน เป็นต้น

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูล Young Smart Farmer จังหวัดจันทบ...
10/12/2022

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
กองพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูล Young Smart Farmer จังหวัดจันทบุรี
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และเก็บข้อมูลการดำเนินงานของนางสาวศิริพรรณ เจริญแพทย์ Young Smart Farmer ณ คิชฌกูฏฟาร์ม ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย Young Smart Farmer ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดฟาร์ม การผลิตพืช การแปรรูป และตลาดสินค้าการเกษตรพร้อมทั้งได้มีการนำเจ้าหน้าที่ชมพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชนานาชนิดภายในฟาร์มอีกทั้งยังได้มีการนำเสนอเทคโนโลยี Smart Farmในการบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการปลูกผักสลัด การใช้คิวอาร์โค๊ด ในจัดหมวดหมู่ของต้นไม้ในสวน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตเกษตร เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองผลผลิตได้โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการสินค้าภายในฟาร์มเป็นอย่างมาก อีกทั้งภายในฟาร์มได้มีการนำผลไม้ภายในสวนมาทำการแปรรูปให้เป็นสินค้ามากมาย เช่น มะม่วงอบแห้ง ไซรัปเงาะ และพวงกุญแจผลไม้ เป็นต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร พร้อมด้วย...
10/12/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายติณณปรัชย์ วงศ์จิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ร่วมกันติดตามงาน
และให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของนาวาเอกชิษณุพงศ์ ประเทศา ณ ศูนย์เรียนรู้สวนปกรักษ์ เลขที่ 69/89 หมู่ 4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่ง Smart farmer รายดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้สวนปกรักษ์เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี บนพื้นที่ดินจำนวน 1 ไร่ โดยได้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อยอดการทำกิจกรรม เช่น การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น และแนะนำการทำงานพัฒนา Smart farmer ให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางพัฒนา Smart farmer ต่อไป นอกจากนี้ยังติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) นาวาเอกชิษณุพงศ์ ประเทศา ในฐานะที่เป็นอกม. ของหมู่ที่ 4 ตำบลสำนักท้อน ด้วยเช่นกัน โดยแนะนำการสร้างการรับรู้ในพื้นที่และการสร้างเครือข่ายการทำงานในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร../รายงาน : ทีมข่าวกองพัฒนาเกษตรกร

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
09/12/2022

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง
ร่วมติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ให้แก่
กลุ่มเกษตรแม่บ้านเกษตรกรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยบ้านแหลมยาง หมู่ที่4 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมของกลุ่มเป็นการแปรรูปอาหาร จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปอาหาร เช่น การทำข้าวต้มมัด เค้กกล้วย ขนมหัวหงอก ผัดไทระยอง รวมทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในชุมชนและออนไลน์ ทำให้สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือนประมาณ 2,000 บาท และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรแม่บ้านเกษตรกรเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยบ้านแหลมยาง หมู่ที่4 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายติณณ์ปรัชย์ วงศ...
08/12/2022

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายติณณ์ปรัชย์ วงศ์จิตธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร เป็นวิทยากร
การประชุมสัมมนา “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยบรรยาย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วย พนักงานการยางแห่งประเทศไทยเขต การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากร เจ้าหน้าที่ดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย : กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร../รายงาน : ทีมข่าวกองพัฒนาเกษตรกร

📣📣มาอีกแล้วจ้าาา กิจกรรมดีๆ สำหรับชาวเกษตรอินทรีย์ 🥬🍅🌶“เคล็ด (ไม่) ลับปลูกผักอินทรีย์ ให้ ‘ตลาด’ จำ” วันเสาร์ที่ 17 ธันว...
07/12/2022

📣📣มาอีกแล้วจ้าาา กิจกรรมดีๆ สำหรับชาวเกษตรอินทรีย์ 🥬🍅🌶“เคล็ด (ไม่) ลับปลูกผักอินทรีย์ ให้ ‘ตลาด’ จำ”
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
🌱พบกับกิจกรรมสาธิต "เพาะกล้าดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
🌱 เสวนากับ 2 หนุ่มเจ้าของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ร่วมด้วย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ ม.แม่โจ้
👏👏ใครสะดวก onsite พบกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ หรือจะ online ตามติดกิจกรรมได้ที่เพจ สท.
อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้ Training Hub สวทช.-ม.แม่โจ้
🦋 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมคลิก https://bit.ly/3Y22gsQ
🦋กำหนดการคลิก https://bit.ly/3Hgt6Y4

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร โดย นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิช...
06/12/2022

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร โดย นางสาวสุตาภา ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จากคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น4 อาคาร1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง"พืชสวนเมืองจันท์ ตามทันด้วยเทคโนโลยี สวทช."ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 256...
02/12/2022

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรมงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง
"พืชสวนเมืองจันท์ ตามทันด้วยเทคโนโลยี สวทช."
ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อ.ขลุง จ.จันทบุรี
(กิจกรรมภายในงานพืชสวนก้าวหน้าHortex 2022 ครั้งที่ 17) จัดโดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

###แล้วพบกันที่งานนะคะ###

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/fXij8YiL5vzjThDk7
กำหนดการ https://bit.ly/3iueydj

📣โอกาสดีๆมาถึงแล้ว 📢📢เรามา R-U -N Skill กันเถอะ🧨🧨🧨✅✅✅สวก. เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 256...
02/12/2022

📣โอกาสดีๆมาถึงแล้ว 📢📢
เรามา R-U -N Skill กันเถอะ🧨🧨🧨
✅✅✅สวก. เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🎓ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึง 6 มีนาคม 2566
📝 ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
📝 หลักสูตร 2 ปี โดยมีรูปแบบการเรียน online แบบผสมผสาน onsite
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึง 6 มีนาคม 2566
🎓 ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
📝 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเกษตรอัจฉริยะ
📝 หลักสูตร 2 ปี โดยมีรูปแบบการเรียนเสาร์-อาทิตย์
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
🎓ศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 จนถึง 1 เมษายน 2566
📝 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา
📝 หลักสูตร 2 ปี โดยมีรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
✅ในปีที่ 1 เรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
✅ในปีที่ 2 เรียน Online ผสม Onsite
เงื่อนไขการสมัคร
🗞️สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
🚜ขึ้นทะเบียนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
👨‍👩‍👧‍👧ไม่จำกัดอายุ
🖱️สมัครได้ที่ลิงค์ https://pdms.arda.or.th:8080/
💻รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
📲โทรศัพท์ภายใน 0 2579 7435 ต่อ 3612
📲ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิตา 095-5425663/ คุณอนงค์ 064-8709342🙏🙏🙏

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื...
01/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย โดยมีนางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย และผู้แทนเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยในระดับพื้นที่ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนเกษตรกรสูงวัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 254 ราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ใ...
01/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ให้สัมภาษณ์นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ผ่านระบบ Zoom Meeting ในบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาเกษตรกรไทย ความเห็นต่อแนวทางการเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนข้อควรคำนึงในการนำเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ (Fintech) มาใช้กับเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในโครงการวิจัยเพื่อศึกษานวัตกรรมการเงินสมัยใหม่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เเละออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับเกษตรกรลูกค้า ของ ธ.ก.ส. ในอนาคต

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...
29/11/2022

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นโดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะการบริหาร จัดการธุรกิจเกษตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้นตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในการ ดำเนินงานโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ส่วนกลาง วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 260 คน

ข่าว: ทีมข่าวกองพัฒนาเกษตรกร
ภาพ: กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร จัดสัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความ...
29/11/2022

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร จัดสัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน เพื่อเเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน และผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สรุปทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจากนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรม...
29/11/2022

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom โดยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และนายเกรียงไกร แสงไข่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองพัฒนาเกษตรกร ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอุบล มากอง       ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายนางสุวิสาข์ คนเ...
23/11/2022

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายนางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เข้าร่วมประชุมหารือด้านนโยบาย “
ธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นกับการพัฒนาการเกษตรและท้องถิ่น” จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ณ ห้องประชุม Gamma โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา นักวิจัย และภาคเอกชน
การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ AGRUMIG ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีพื้นที่ดำเนินการ 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน คีร์กีซสถาน เนปาล มอลโดวา โมรอคโค และเอธิโอเปีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงกระบวนการย้ายถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการเกษตรและท้องถิ่นต่อไป

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
22/11/2022

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเส...
22/11/2022

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรองประธานกรรมการ นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 อันเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ที่อยู่

2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เข
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625614795

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่คิดค้นมาเฉพาะ
ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นพิเศษ
✅ไม่ผสมของแป้งมันและแป้งสาลี ปราศจากสารกลูเตน
✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว
แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศและซอสพริกทุกถุง
มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา, รสปลา, รสกุ้ง
---------------------------------------------------------
❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️
---------------------------------------------------------
เชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน: คุณเอ๋ 📱086-381-1736
หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311

#ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
อยากลงทะเบียนเกษตกร
วันนี้ได้รับเมล็ดผักแล้วค่ะ(โครงการ"ตู้เย็นข้างบ้าน")
#ขอบคุณมากๆนะคะ
หลังจากนี้ เกษตรกรไทย จะเดินไป ทิศไหนดี ?
วิกฤติ=โอกาส ?
.
ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ
ผอ.ภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
Farmer Talk #12 | Covid-19 crisis | rbk Live
มาพร้อมกำลังใจดีๆ ให้เพื่อน พี่น้องเกษตรกร
#เจอกันทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ 19.00-20.00 น.

ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/rakbankerd/

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
อยากทราบ มันสำปะหลัง เป็นโรคใบด่าง เป็นทั้งแปลง
มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดู และพื้นที่ติดกันเริ่มเป็นหลายแปลงแล้ว
แปลงอยู่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
อบรมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่กสรเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่26-30 ส.ค.62 ณ ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี
หากท่านคือผู้ประกอบการ SMEs เกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ 8 ด้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ เพียงท่าน scan QR Code หรือกดลิงค์ด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัคร นำส่งภายในวันที่ 4 ตุลาคม จากนั้นสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 5 ตุลาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 5324 0608 หรือ 093-1800929
https://goo.gl/forms/W8T7GRXovqguBd4q1
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินร่วมทำบุญในงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ศุภวัญ ปั้นทอง ศรีสัตตบุษย (ป้าหนู) ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน อายุ 75 ปี ณ วัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สุสานวัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ที่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร
ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560
.. ฉัตติญา สสก.5 สงขลา รายงาน..
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

คนละครึ่ง เฟส4 การฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การ คลินิกกระดูกเด็ก NIA : National Innovation Agency, Thailand สมัชชาครอบครัว เครือข่าย ทสม. กองพันทหารสารวัตรที่ 11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา AgTech Connext กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad สำนักงานป้องกันและบำบัดการ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม Thailand Cluster Hub กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ DIPROM Station - สถานีดีพร้อม