Justice Officials Training Institute

Justice Officials Training Institute สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2545 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวง ยุติธรรม พ.ศ. 2545

เปิดเหมือนปกติ

เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม“วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพั...
25/01/2016

เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ในกระบวนการยุติธรรม“วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่

http://www.oja.go.th/new2011/Lists/List1/DispFormNew.aspx?List=7dd95d92%2Db69e%2D4ee7%2Db672%2D792f1c1cb0df&ID=574

Justice Officials Training Institute's cover photo
25/01/2016

Justice Officials Training Institute's cover photo

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีย...
21/09/2015

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สำนักพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรในกระ...
21/09/2015

สำนักพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวิทยากรรับเชิญหลากหลายประสบการณ์ นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. โดยมีนายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวไทยเ ป็นผู้ดำเนินรายการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน จริยธรรม และจิตสำนึก รวมถึงแนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ว่าควรไปในทิศทางใด ให้แก่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรมในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สำนักพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวิทยากรรับเชิญหลากหลายประสบการณ์ นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดร.ชุติมา หาญเผชิญ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. โดยมีนายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวไทยเ ป็นผู้ดำเนินรายการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน จริยธรรม และจิตสำนึก รวมถึงแนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ว่าควรไปในทิศทางใด ให้แก่ผู้ผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรมในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ในช่วงบ่าย (18 ส.ค. 58) เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการประเมินผลการนำองค์ความรู้และความร่วมมือแบบบูรณาการในกระบวนการ ยุติธ...
19/08/2015

ในช่วงบ่าย (18 ส.ค. 58) เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการประเมินผลการนำองค์ความรู้และความร่วมมือแบบบูรณาการในกระบวนการ ยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยอาจารย์ศรคม เงินศรี และคณะ โดยในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ได้ให้ ผู้เข้าอบรม ทั้งระดับสูง และ ระดับกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงความคาดหวังในการสร้างเครือข่าย เพื่อนําความรู้ ข้อมูล ของการแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ นำไปประมวลผลตามหลักวิชาการ ร่วมกับทฤษฏี เอกสารทางวิชาการต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในช่วงบ่าย (18 ส.ค. 58) เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการประเมินผลการนำองค์ความรู้และความร่วมมือแบบบูรณาการในกระบวนการ ยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยอาจารย์ศรคม เงินศรี และคณะ โดยในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ได้ให้ ผู้เข้าอบรม ทั้งระดับสูง และ ระดับกลาง ร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงความคาดหวังในการสร้างเครือข่าย เพื่อนําความรู้ ข้อมูล ของการแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ นำไปประมวลผลตามหลักวิชาการ ร่วมกับทฤษฏี เอกสารทางวิชาการต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า (18 ส.ค. 58) เวลา 09.15 – 12.00 น. ได้มีการการทบทวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม โดยอาจารย์ศรคม เ...
19/08/2015

ช่วงเช้า (18 ส.ค. 58) เวลา 09.15 – 12.00 น. ได้มีการการทบทวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม โดยอาจารย์ศรคม เงินศรี และคณะ โดยเทียบเคียงกับ หลักสูตรที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 5 (ยธส.5) กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 (ยธก.7 และ ยธก.8) ตามลำดับ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า (18 ส.ค. 58) เวลา 09.15 – 12.00 น. ได้มีการการทบทวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม โดยอาจารย์ศรคม เงินศรี และคณะ โดยเทียบเคียงกับ หลักสูตรที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 5 (ยธส.5) กลุ่มที่ 2 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 (ยธก.7 และ ยธก.8) ตามลำดับ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อทบทวนและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม ...
19/08/2015

นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อทบทวนและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อทบทวนและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนช็นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม พร้อม คณะผู้บร...
24/07/2015

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม พร้อม คณะผู้บริหารของสำนักงานยุติธรรม และมอบรางวัลบทความทางวิชาการดีเด่น ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน พร้อมยังรับชมวีดีทัศน์สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม พร้อม คณะผู้บริหารของสำนักงานยุติธรรม และมอบรางวัลบทความทางวิชาการดีเด่น ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน พร้อมยังรับชมวีดีทัศน์สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

เพื่อให้เข้าแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในด้านต่างๆ และเข้าใจหลักการของ หลักนิติธรรมมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาให้ก...
23/07/2015

เพื่อให้เข้าแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในด้านต่างๆ และเข้าใจหลักการของ หลักนิติธรรมมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาให้กับสังคมในอนาคตได้ ในวันนี้เราได้เชิญ รศ. ดร.โคทม อารียา( ผอ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตกรรมการการเลือกตั้ง )ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในหัวข้อ หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

เพื่อให้เข้าแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในด้านต่างๆ และเข้าใจหลักการของ หลักนิติธรรมมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาให้กับสังคมในอนาคตได้ ในวันนี้เราได้เชิญ รศ. ดร.โคทม อารียา( ผอ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตกรรมการการเลือกตั้ง )ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในหัวข้อ หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

กิจกรรมในช่วงเช้าวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ (ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิ...
22/07/2015

กิจกรรมในช่วงเช้าวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ (ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติธรรม ถวายจตุปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดธารอุทุมพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง โคราช งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าจริงๆ

กิจกรรมในช่วงเช้าวันพุธที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ (ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติธรรม ถวายจตุปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดธารอุทุมพร ต.หมูสี อ.ปากช่อง โคราช งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้าจริงๆ

หลังจากภารกิจการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ในตอนกลางวัน ค่ำคืนวันอังคารที่ 21 ก.ค.2558 นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักง...
22/07/2015

หลังจากภารกิจการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ในตอนกลางวัน ค่ำคืนวันอังคารที่ 21 ก.ค.2558 นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์บรรยากาศ"Cowboy Night"ของหลักสูตรนิติธรรม ท่ามกลางหนุ่มสาวที่แต่งกายมาในธีมคาวบอยและคาวเกิร์ล พร้อมประกวดการแต่งกายและแสดงความสามารถร้องเพลงสามารถสร้างความสนุกสนาน เฮฮา เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

หลังจากภารกิจการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ในตอนกลางวัน ค่ำคืนวันอังคารที่ 21 ก.ค.2558 นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์บรรยากาศ"Cowboy Night"ของหลักสูตรนิติธรรม ท่ามกลางหนุ่มสาวที่แต่งกายมาในธีมคาวบอยและคาวเกิร์ล พร้อมประกวดการแต่งกายและแสดงความสามารถร้องเพลงสามารถสร้างความสนุกสนาน เฮฮา เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

ในบ่ายวันนี้ นายสุทัต บินรามัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และนายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศา...
21/07/2015

ในบ่ายวันนี้ นายสุทัต บินรามัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และนายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้วให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมและบรรยายสรุปในหัวข้อศาลกับการอำนวยความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ณ ศาลจังหวัดสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในบ่ายวันนี้ นายสุทัต บินรามัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และนายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้วให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมและบรรยายสรุปในหัวข้อศาลกับการอำนวยความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ณ ศาลจังหวัดสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เช้าวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม"เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การช่วยเหลือประชา...
21/07/2015

เช้าวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม"
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม” โดย นายยงยุทธ ป้อมเอื่ยม นายอำเภอสีคิ้ว และ นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม"ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอำเภอ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีคิ้ว ในการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ทั้งในแง่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ในช่วง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมสี่คิ้ว

เช้าวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม"
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม” โดย นายยงยุทธ ป้อมเอื่ยม นายอำเภอสีคิ้ว และ นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม"ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายธีรวัฒน์ บัวดก ปลัดอำเภอ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสีคิ้ว ในการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ทั้งในแง่ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ในช่วง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมสี่คิ้ว

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศบาลตำบลขามทะเลสอให้การต้อนรับ"คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม" นำโดยนางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์(ที่ป...
20/07/2015

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศบาลตำบลขามทะเลสอให้การต้อนรับ"คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม" นำโดยนางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์(ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม) ในการศึกษาดูงานยุติธรรมชุมชนขามทะเลสอ ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซึ่งมี นายพิเชียรพัฒน์ อินทรพานิช ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการอำนวยความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม " โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของชุมชนขามทะเลสอ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศบาลตำบลขามทะเลสอให้การต้อนรับ"คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร"นิติธรรม" นำโดยนางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์(ที่ปรึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม) ในการศึกษาดูงานยุติธรรมชุมชนขามทะเลสอ ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซึ่งมี นายพิเชียรพัฒน์ อินทรพานิช ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการอำนวยความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม " โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการพัฒนาแบบยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของชุมชนขามทะเลสอ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนขามทะเลสอ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น ๖...
17/07/2015

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น ๖ (ยธส.๖) พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานยุติธรรม พร้อมรับชมวีดีทัศน์สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น ๖ (ยธส.๖) พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานยุติธรรม พร้อมรับชมวีดีทัศน์สรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น. ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

" บทบาทภาคประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม "
17/07/2015

" บทบาทภาคประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม "

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษประจำค...
17/07/2015

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ฯ) ได้พูดถึง ความหมายและองค์ประกอบของหลักนิติธรรม กับความยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรม การพัฒนากระบวนการภายใต้หลักนิติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม อันเป็นหัวใจที่สำคัญของการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์ ในสังคมประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม ในหัวข้อ "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม" ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ฯ) ได้พูดถึง ความหมายและองค์ประกอบของหลักนิติธรรม กับความยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรม การพัฒนากระบวนการภายใต้หลักนิติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติธรรม อันเป็นหัวใจที่สำคัญของการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์ ในสังคมประชาธิปไตย ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม ในหัวข้อ "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม" ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)  ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัว...
15/07/2015

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยจุดเด่นจุดด้อยและปัญหา อุปสรรคของแต่ละยุคสมัยนับจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน อันเป็น พื้นฐานความรู้สำคัญในการร่วมกันกำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคตต่อไป ในเช้าวันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ (ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยจุดเด่นจุดด้อยและปัญหา อุปสรรคของแต่ละยุคสมัยนับจากภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน อันเป็น พื้นฐานความรู้สำคัญในการร่วมกันกำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคตต่อไป ในเช้าวันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการ...
15/07/2015

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานของตำรวจ ในบรรยากาศเป็นกันเอง สไตล์ห้องรับแขก ของวิทยาลัยกิจการยุติธรรม ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานของตำรวจ ในบรรยากาศเป็นกันเอง สไตล์ห้องรับแขก ของวิทยาลัยกิจการยุติธรรม ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ.วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

Royal Thai Consulate-General, Sydney
14/07/2015

Royal Thai Consulate-General, Sydney

เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 58 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมกับคณะผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น 6 (ยธส.6) เข้าเยี่ยมชมงานที่ Bush Farm Correctional Center และเยี่ยมชมงานที่ NSW Police Headquaters.

นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เ...
14/07/2015

นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๖(ยธส.๖)เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ณ Brush Farm Corrective Services Academy
และ เยี่ยมชม Silverwater Women’s Correctional Centre รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) โดยมีนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๖(ยธส.๖)เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ณ Brush Farm Corrective Services Academy
และ เยี่ยมชม Silverwater Women’s Correctional Centre รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) โดยมีนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

ที่อยู่

Complex 'B' 9th Floor Thai Government Chang-Wattana Rd. Laksi
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ 1. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ ยุติธรรม 2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตาม ภารกิจของสถาบัน 3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในกระบวน การยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินงานความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กับหน่วยงานและองค์กรและแหล่งทุนต่างประเทศ 5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 3666

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Justice Officials Training Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด