วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง : วชม. Urban Community Development Collage : UCDC มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : นมร. Navamindradhiraj University : NMU Urban Community Development Collage : UCDC วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง : วชม.
(2)

Navamindradhiraj University : NMU มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช : นมร.

เปิดเหมือนปกติ

17/11/2020
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
17/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรมเปิดรั้วมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2563
(สำหรับครูและผู้บริหารศึกษา)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น
ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

พบกับกิจกรรม
- แนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัย 12 หลักสูตร
- ตอบข้อซักถาม และมอบของที่ระลึก
- University Tours

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13/11/2020
13/11/2020
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบราง)โดยอาจารย์พงศธร ชมดี ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อเรื่อง NMU Inn...
12/11/2020

อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบราง)โดยอาจารย์พงศธร ชมดี ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อเรื่อง NMU Innovations for N95 Substitution ในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Preparedness and lessons leaned during Covid-19

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง รองศาตราจารย์ รัตน์ สงวนพงษ์ ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง Inspiration for Covid19 crisis  ใน...
12/11/2020

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง รองศาตราจารย์ รัตน์ สงวนพงษ์ ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง Inspiration for Covid19 crisis ในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Preparedness and lessons leaned during Covid-19

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง อ.ชยภัทร ประไพพรเลิศ ได้ขึ้นบรรยายเรื่อง การผลิตแอลกอฮอล์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช...
12/11/2020

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง อ.ชยภัทร ประไพพรเลิศ ได้ขึ้นบรรยายเรื่อง การผลิตแอลกอฮอล์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ Covid19 และให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือในการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Preparedness and lessons leaned during Covid-19

12/11/2020
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประชุมวิขาการประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง Preparedness and Lessons Learned during COVID-19
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
11/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สู่ปีที่ ๑๑ มุ่งมั่นสู่การเป็นภูมิปัญญาแห่งเมือง

ลิงก์ดาวโหลดบอร์ด ๑๐ ปี มหาวิทยาลัย
https://drive.google.com/drive/folders/1J9gnoI2sK0A88UbeaZJ-jzPjICYjUayu

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
05/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศ !
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปี 2563
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ได้ที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

คู่มือการใช้งาน : https://bit.ly/32dD3Ae
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 241 6500 ต่อ 8002 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
05/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อยากเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง เลือกวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สำหรับสายปฏิบัติการไม่ควรพลาด !
หลักสูตรที่เน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง กับสถานที่จริง
พร้อมบุคลากรที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้าน
กับ 3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

"รับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563"

อ่านละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nmu.ac.th/th/?cat=140
หรือ http://ucdc.nmu.ac.th/

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
05/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อยากเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง เลือกวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
สำหรับสายปฏิบัติการไม่ควรพลาด !
หลักสูตรที่เน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง กับสถานที่จริง
พร้อมบุคลากรที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้าน
กับ 3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

"รับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563"

อ่านละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nmu.ac.th/th/?cat=140
หรือ http://ucdc.nmu.ac.th/

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
03/11/2020

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันในการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 ขอให้ดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดทะเบียนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 👉👉👉 shorturl.at/kpvIX

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
02/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงสน

📍โปรดติดตามรายละเอียดที่
https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
https://www.nmu.ac.th/th/?cat=140

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
02/11/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบปีที่ 10

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

การแต่งกาย :
เช้า แต่งกายด้วยชุดไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน
ช่วงเย็น บุคลากรมหาวิทยาลัยสวมใส่เสื้อโปโลมหาวิทยาลัย (สีฟ้า)
นักศึกษาสวมใส่เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยประจำปี 2563 (ปกขาว-เขียว)

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
28/10/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แนะนำ 8 หลักสูตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Portfolio)
14-20 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/34ftXnX
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
02 241 6500 ต่อ 8002 (เวลาราชการ)
line : https://bit.ly/2QJtumt
เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียน https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.nmu.ac.th/th/?cat=140

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร โดยศึกษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จ...
24/10/2020

กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร โดยศึกษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จากหน้างานจริง พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานจริง ณ อาคารหอพักนักศึกษา 24 ชั้น คณะพยาบาลศาตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

21/10/2020
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันทำโครงการบริการวิชาการการมีส่วนร่วมของผู้ป...
21/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันทำโครงการบริการวิชาการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าน้ำสามเสน 👨‍👧‍👧

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
21/10/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/34ftXnX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
02 241 6500 ต่อ 8002 (เวลาราชการ)
line : https://bit.ly/2QJtumt
เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียน https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.nmu.ac.th/th/?page_id=21138

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
24/09/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563

📖 อ่านออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยง COVID-19

● นวมินทร์คว้ารางวัล "นวัตกรรมสู้วิกฤต"
● กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
● เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (มหานคร 8)
● Learn life Balance บทสัมภาษณ์น้องโย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

คลิกลิงก์อ่านออนไลน์ http://online.anyflip.com/glhpo/mehw/mobile/index.html
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563คลิกลิงก์อ่านออนไลน์ http://online.anyflip...
24/09/2020
วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563

คลิกลิงก์อ่านออนไลน์ http://online.anyflip.com/glhpo/mehw/mobile/index.html

วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
24/09/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล 1,500 บาท (จำนวน 2 รางวัล)

1.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีส้ม จำนวน 1 ตัว
2.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีเขียว ปกสีขาว จำนวน 1 ตัว
(สามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้ง 2 แบบ หรือแบบใดแบบหนึ่งได้)

*** พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทร 0 2244 3849

ลิงก์เว็บไซต์ https://www.nmu.ac.th/th/?p=32446
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รางวัล Prime Minister Award มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการการแพร่ระบาด COVI...
14/09/2020

รางวัล Prime Minister Award

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการการแพร่ระบาด COVID-19 จากการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ที่มีการร่วมมือกันของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งถือเป็นการช่วยแก้วิกฤต อันส่งคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชากรโลก

โดย วันที่ 3 กันยายน 2563 09.00 น. ศาสตราจารย์อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ในสาขา Government Sector ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Credit : https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity/posts/3249601911797659

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
11/09/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ในช่วงแรกของงานเป็นการบรรยาย เรื่อง "มีเงินหลังเกษียณ ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ต่อด้วยกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ

สำหรับบรรยากาศในงานมี การเปิดวีดิทัศน์ การแสดงบนเวที สร้างความประทับใจ อบอุ่น มิรู้ลืม ให้แก่ผู้เกษียณอายุ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ลิงก์เว็บไซต์ https://www.nmu.ac.th/th/?p=32279
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
03/09/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รางวัล Prime Minister Award ของชาวนวมินทราธิราช

(3 กันยายน 2563) 09.00 น. ศาสตราจารย์อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ในสาขา Government Sector ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งถือเป็นการช่วยแก้วิกฤต อันส่งคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชากรโลก โดย หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมี 2 หน่วยงาน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และภาคเอกชน 4 ราย

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรงกลด ตันศิริ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง...
02/09/2020

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทรงกลด ตันศิริ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้บริหารและพนักงานของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง..เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ...
11/08/2020

ผู้บริหารและพนักงานของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง..
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)..
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์..

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10/08/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผลิตนักพัฒนาเมือง รุ่น 8

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8) ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 7) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา (ชั้น 2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เพื่อพัฒนานักบริหารในทุกภาคส่วนให้เป็นผู้นำทางความคิด เป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมือง เพื่อร่วมมือกันพัฒนากรุงเทพมหานคร อย่างสร้างสรรค์ โดยมาจากบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้นำองค์กรภาคเอกชนต่างๆ กำหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 132 ชั่วโมง โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร พัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหานครในอนาคต การพัฒาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาประชากร และวิถีชีวิต

ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1eAr6Bp0A0xQkfo_b1AGE0ES6OCD0ETFq
ลิงก์เว็บไซต์ https://www.nmu.ac.th/th/?p=31911

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม...
07/08/2020

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
(ไลฟ์สดการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านช่องทางเพจมหาวิทยาลัย)

Credit : PR NMU

01/08/2020
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
29/07/2020

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

📖 อ่านออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยง COVID-19

วารสารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563


คลิกลิงก์อ่านออนไลน์
http://online.anyflip.com/glhpo/epkp/mobile/index.html

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ...
24/07/2020

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในว...
24/07/2020

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงเพิ่มเติม

http://ucdc.nmu.ac.th/?p=2653

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
17/07/2020

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กำหนดการ และขั้นตอนกิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครอง
การรับอุปกรณ์ และรับบริการด้านสุขภาพ
สำหรับนักศึกษา ปี1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 จะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. อธิการบดีพบผู้ปกครองนักศึกษา
2. นักศึกษาเข้ารับอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และรับการบริการด้านสุขภาพ

กำหนดเวลาดังนี้
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
08.30 - 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
10.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ (ตรวจสอบการนัดหมายกับทางคณะพยาบาลฯ)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
09.00 - 10.00 น นักศึกษาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค

10.00 - 12.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
สาขาวิชาเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

13.00 - 16.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

*การแต่งกาย ชุดสุภาพเหมาะสมกับการฉีดวัคซีน

ที่อยู่

198 ซอยสามเสน 13 (ฝั่งราชวิถี) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622413500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แบบมืออาชีพ อย่างมีระบบทางความคิด ทราบต้นทุนจริง บอกเลยคุ้มค่ามาก เราช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้หลักแสนได้ แค่เพียงคุณเปิดใจก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ง่ายๆ การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยเงินหลักหมื่น นำไปสู่ผู้ประกอบการหลักล้าน #ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0863672033 น้อยค่ะ
อยากทราบเหลือเกินครับ นักศึกษาที่จบนานแล้วทำไมยังไม่ได้ทานสคริป อนุปริญญา ปฐมวัยรุ่นแรก อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้มากๆครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่รับทราบเรื่องช่วยแก้ปัญหาตัวเองให้หน่อย รอนานเป็นปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลย
ึครับผม ด้วยความเคารพ รักษาสุขภาพ เข้มแข็งมั่งมีมั่งมี มีความสุข สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งมั่งมีมั้งมี สาธุการณ์ ครับผม ฝันดี ครับผม ด้วยความเคารพ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ -- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร
สนใจงานสร้างรายได้ ต่อสัปดาห์5000 20000 หรือต่อเดือน 15000 60000 มีทริสการท่องเที่ยวหนึ่งปีสี่ครั้ง สนใจกรอกข้อมูลไว้เลยครับ