Clicky

เครือข่าย ทสม.

เครือข่าย ทสม. สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อ?

ทสม. เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถจัดการตนเอง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

📣ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับการดำเนินงานจากการอนุรักษ์ฐานชีวภาพ ครั้งที่ ๑ในประเด็น : “BCG...
26/12/2022

📣ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เวทีพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับการดำเนินงานจากการอนุรักษ์ฐานชีวภาพ ครั้งที่ ๑

ในประเด็น : “BCG กับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากฐานทรัพยากร
เพื่อการจัดการไฟป่าหมอกควันและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) โดยใช้ระบบ Zoom
ตามลิงค์ที่ : Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81673203951?pwd=THU5OVgwaGE2bXM0VllObVB0ZnNlUT09
Meeting ID: 816 7320 3951
Passcode: 511194

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย

นายชุมพร เรืองศิริ  ทสม. จังหวัดสุรินทร์ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำตำบลคอโค อำเภอเมืองสุ...
18/12/2022

นายชุมพร เรืองศิริ ทสม. จังหวัดสุรินทร์
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
---------------------------------------------------------------------------
นายชุมพร เรืองศิริ คิดว่า ฐานคิดสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ คือ ต้อง “เก็บน้ำได้ ใช้น้ำอย่าง
คุ้มค่า” หมายความว่า ทำอย่างไรในช่วงฤดูแล้งจะเก็บน้ำให้ได้มาก ๆ และใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการอุปโภค บริโภค และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เมื่อได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ จึงได้นำแนวคิดการจัดการน้ำทั้งระบบมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในชุมชมร่วมกันกับ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการทำผังน้ำชุมชน
เพื่อให้ทราบว่าในชุมชนมีแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งกักเก็บน้ำอยู่ที่ไหนบ้าง ทิศทางการไหลของน้ำ เป็นอย่างไร ปริมาณน้ำที่เก็บได้ในแต่ละจุดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการบริหาร จัดการน้ำทั้งระบบของตำบ ตามแนวทางที่ว่า เมื่อแหล่งน้ำไหนพร่อง ก็จะผันน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ เมื่อปริมาณการกักเก็บน้ำไม่สมดุลกับความต้องการใช้น้ำ ก็จะหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่ม หรือบริหารจัดการแหล่งกักเก็บเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งาน
ได้เต็มศักยภาพ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำของชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
เบื้องหลังโครงข่ายบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านแสงตะวัน คือ การเชื่อมประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยึดโยงการจัดการน้ำตามสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมากกว่าแหล่งกักเก็บน้ำ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และกำลังทำให้ชาวตำบลคอโค เป็นชุมชนเข้มแข็ง

อ่านต่อและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ....
https://eservice.deqp.go.th/media/details...
#ทสมและเครือข่ายทสมดีเด่น2565

นายแผน พานทอง ทสม. จังหวัดพิษณุโลกทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพ...
17/12/2022

นายแผน พานทอง ทสม. จังหวัดพิษณุโลก
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
-----------------------------------------------------------------

นายแผน ใช้บทบาททางสังคมทั้งในฐานะของผู้นำชุมชน จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อพูดคุยหารือกันว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็นที่มาของการอนุรักษ์ป่าในตำาบลหินลาดในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 5 แห่ง ป่าชุมชนทุกแห่งชาวบ้านช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชน และมีการกำหนดกฎระเบียบในการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน มีการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ยังส่งเสริมให้มีการ ปลูกต้นไม้ในบ้าน วัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ตลอดจนการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนด้วย

ป่าชุมชนทั้ง 5 แห่ง ที่ได้รับการดูแลอย่างดีในตำาบลหินลาด คงเป็นประจักษ์พยานของความสำาเร็จ

อ่านต่อและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ....
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=1&media_id=4878

#ทสมและเครือข่ายทสมดีเด่น2565

นายณัฐพงศ์ คงสง ทสม. จังหวัดพัทลุงทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง-...
16/12/2022

นายณัฐพงศ์ คงสง ทสม. จังหวัดพัทลุง
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
-------------------------------------------------
การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นความภาคภูมิใจของ ณัฐพงศ์ จนกลายมาเป็นสโลแกนของตัวเองที่ว่า “เดือนเปลี่ยนชีวิต” หมายความว่า การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาจัดการขยะอินทรีย์ ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น ขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียง คือ บ้านทางเกวียน ตำบลโคกม่วงโดยนำการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินไปใช้
และนำมูลไส้เดือนที่เกิดจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ไปใช้ปลูกตะไคร้ จนผลผลิตงอกงาม ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร

ภารกิจที่น่าภาคภูมิใจของณัฐพงศ์ไม่ใช่วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ในบ้าน ของตนเองจนประสบความสำาเร็จ และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือน แท้ที่จริงแล้วคือ การที่สามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชน ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีและถ่ายทอด
สิ่งเหล่านั้นให้แก่คนรอบข้าง จนสามารถลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งต่อแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กว้างขวางออก

อ่านต่อและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ ....
https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=1&media_id=4878

#ทสมและเครือข่ายทสมดีเด่น2565

Photos from เครือข่าย ทสม.'s post
15/12/2022

Photos from เครือข่าย ทสม.'s post

ทสม.นครปฐม เจอกันที่บู๊ท เครือข่ายทสม.นะครับมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย
13/12/2022

ทสม.นครปฐม เจอกันที่บู๊ท เครือข่ายทสม.นะครับมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย

เพจเครือข่าย ทสม.  ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ....นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผู้ที...
13/12/2022

เพจเครือข่าย ทสม. ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ....
นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. เข้มแข็ง และเป็นที่รักใคร่ของเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ

08/12/2022
ด้วยความสนใจในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิม และมีปณิธานว่าชีวิตนี้ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการช่วย...
07/12/2022

ด้วยความสนใจในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิม และมีปณิธานว่าชีวิตนี้ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ต้องทำาให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุให้เริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมจากจุดเล็ก ๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง...

นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
ทสม. จังหวัดหนองคาย
ในเวที การเสวนา เครือข่าย ทสม. เสริมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 65

มาเจอกันค่าพี่ๆทสม.
02/12/2022

มาเจอกันค่าพี่ๆทสม.

ไป... ไปเต๊อะไปแอ่ว
ไปเต๊อะไปแอ่ว จั๋งวัดเจียงฮาย....
.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเจินป้อแม่ปี้น้องกุ้คน
.
มาร่วมงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ อ.เมือง จ.เชียงราย
.
มากั๋นฮื่อนักๆ เน้อ .... รับรองว่าม่วนขนาด
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#มหกรรมทส

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่ๆเครือข่าย ทสม.กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันอาสาสมัครสากลประจำปี 256...
30/11/2022

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่ๆเครือข่าย ทสม.

กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันอาสาสมัครสากลประจำปี 2565 ในหัวข้อหลัก “พลังอาสา สร้างความเป็นหนึ่ง (Solidarity through Volunteering)” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “ด้วยกัน เราทำได้ (Together, act now)” ดังนี้
1. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2565 จากศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านทาง https://www.facebook.com/UNVAsiaPacific
2. เชิญชวนจัดกิจกรรมงานอาสาสมัครตามความสนใจของหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพกิจกรรม โดยใช้
#5ธันวาคมวันอาสาสมัครสากล ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นออนไลน์ หัวข้อ “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ได้อย่างไร” ผ่านลิงค์ https://forms.gle/q6ikaeKHSKp4XQB69 ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2565
4. ร่วมเผยแพร่โปสเตอร์กิจกรรมวันอาสาสมัครสากลของ UNV (แบบที่ 1) ทางช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่านตามความเหมาะสม และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน/องค์กรของท่าน โดยสามารถใช้โปสเตอร์กิจกรรมวันอาสาสมัครสากล (แบบที่ 2) และเพิ่มโลโก้ของหน่วยงาน/องค์กร และภาพกิจกรรมในโปสเตอร์ของท่านลงในโปสเตอร์ได้
ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
#5ธันวาคมวันอาสาสมัครสากล

วันที่ 4 ธันวาคม 🌳วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยเครือข่าย ทสม.”
28/11/2022

วันที่ 4 ธันวาคม 🌳
วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยเครือข่าย ทสม.”

📣📚✨เชิญชวน สมาชิกทสม.ทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. เป็นการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ทส...
24/11/2022

📣📚✨เชิญชวน สมาชิกทสม.ทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรมาตรฐาน ทสม.
เป็นการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ ทสม. ในการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

✅ ทสม. ที่อบรมผ่านจนครบหลักสูตร 100 ท่านแรก รับเสื้อ ทสม. และทุกท่านที่เรียนจบครบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร
ทั้งหมดนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ❗️❗️
_________
สามารถอบรมได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
เข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ https://e-learning.deqp.go.th/lrs_deqp/home2

#หลักสูตรมาตรฐาน ทสม. #เครือข่าย ทสม.
#อบรมออนไลน์ -learning 👩‍🌾👨‍🌾🌱

กรอบเท่ๆ ต้องเหมาะกับคนเท่ๆ ใกล้จะถึงวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม.แห่งชาติ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชวนพี่ทสม. ที่น่ารักทุกท่...
23/11/2022

กรอบเท่ๆ ต้องเหมาะกับคนเท่ๆ

ใกล้จะถึงวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม.แห่งชาติ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชวนพี่ทสม. ที่น่ารักทุกท่านมาใช้กรอบรูปน่ารักๆ ให้เป็นตรีมเดียวกันนะคะ จะเดี่ยวจะแกงค์ก็เท่หมดเลยค่าาา

👉🏼 กรอบรูป : https://twb.nz/2021thaienvironmentday2

มาร่วมกัน แชร์/อัพโหลด ลง Social Media กันเยอะๆนะค้าา 🙏🏻💚

#ทสมและเครือข่ายทสม #ทสม

22/11/2022
กองทุนสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม เครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 🌳🌱🌾

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว...
21/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆
"ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ♻️

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะ🌳

📌 สามารถดู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 https://www.deqp.go.th/news/view.aspx?p=11822...
#ทสม #เครือข่ายทสม #ทสมและเครืข่ายทสมดีเด่น2565 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนเครือข่าย ทสม. 📣เข้าร่วมรับชม รับฟัง การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม เครือข่าย ทสม. ในการดำเน...
20/11/2022

เชิญชวนเครือข่าย ทสม. 📣
เข้าร่วมรับชม รับฟัง การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริม เครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 🌳🌱🌾

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

👉🏼 พิเศษเปิดคลีนิค ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัย

ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 💚

#ทสม #เครือข่ายทสม #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #โคกหนองนาโมเดล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม...
17/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆
"ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ♻️

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะ🌳

📌 สามารถดู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 https://www.deqp.go.th/news/view.aspx?p=11822...

#ทสม #เครือข่ายทสม #ทสมและเครืข่ายทสมดีเด่น2565 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาก...
16/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆
"ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ" 💦

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะ🌳

📌 สามารถดู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 https://www.deqp.go.th/news/view.aspx?p=11822...
#ทสม #เครือข่ายทสม #ทสมและเครืข่ายทสมดีเด่น2565 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูป่าไม้" 🌳เพ...
15/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆
"ด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูป่าไม้" 🌳

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะ🌳

📌 สามารถดู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 https://www.deqp.go.th/news/view.aspx?p=11822&fbclid=IwAR11E4p6T7QD8RyWYAQMiH_c8uxduJDrtKYEXvpY5Z5v67Lb6B6-7cG2luM
#ทสม #เครือข่ายทสม #ทสมและเครืข่ายทสมดีเด่น2565 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" ♻️เพื่อ...
14/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 🏆 "ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" ♻️

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

แอดมินขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะ🌳

📌 สามารถดู ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 https://www.deqp.go.th/news/view.aspx?p=11822&fbclid=IwAR11E4p6T7QD8RyWYAQMiH_c8uxduJDrtKYEXvpY5Z5v67Lb6B6-7cG2luM

#ทสม #เครือข่ายทสม #ทสมและเครืข่ายทสมดีเด่น2565 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10/11/2022

ถ้าจะทิ้งถุงนม .... ผมขอ !!!
.
ขอเชิญโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียนที่ชอบเก็บ
“เก็บถุงนม เปลี่ยนเป็น เก้าอี้ถุงนม” ให้กับน้องๆ นักเรียน
.
สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ Scan QR Code ได้ตามภาพนี้ได้เลยครับ
.
เพราะการให้ คือ การส่งต่อสู่การสร้างประโยชน์สืบไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
.
้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล
#เก้าอี้ถุงนม
#ถุงนม

08/11/2022

สมาชิกเพจเครือข่าย
ทสม.
เอากระทงมาอวด
ใต้โพสนี้กันหน่อยครับ

8 พย. " ใช้ธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ ".เทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา .แ...
04/11/2022

8 พย. " ใช้ธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ "
.
เทศกาลลอยกระทง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา
.
แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปกับการขอขมา คือการช่วยอนุรักษ์ และรักษาแม่น้ำ คูคลอง ที่พวกเราจะต้องช่วยกันแค่เพียงใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะใช้ 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง แต่ที่อินเทรนด์ตอนนี้คือลอยกระทงออนไลน์ที่หลายเว๊ปไซส์ สรา้งแพทฟอรืมลอยกระทงออนไลน์ขึ้นมาให้เข้าไปใช้กัน
.
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กลุ่มคนอนุรักษ์ที่พยายามหาวิธีหรือรูปแบบของการผลิตกระทง จากวัสดุธรรมชาติ ออกมาเพื่อใช้ในการนำไปลอยตามประเพณีลอยกระทง เช่น คุณรำพึง กันภัย ทสม.จังหวัดเชียงราย ทีีใช่ใบตองตึง มาประดิษฐ์กระทงที่สารมารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ

" ใช้ธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ "
.
สามารถติดตามผลิตภัณฑ์ที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ที่ Facebook กลุ่ม ทสม. Market Place
https://www.facebook.com/groups/1402289886967847

🙏🏼
03/11/2022

🙏🏼

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ด้วยการเอาใจขาช้อปสาย Green 💚🔥เปิดโอกาสให้ ทสม. ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการที่เป็...
01/11/2022

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ด้วยการเอาใจขาช้อปสาย Green 💚🔥

เปิดโอกาสให้ ทสม. ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกลุ่มที่มีชื่อว่า “ ทสม. Market place “
👉🏼 https://www.facebook.com/groups/1402289886967847/?ref=share_group_link

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม …
1. ให้สมาชิกที่เป็น ทสม. โพสต์ลงขายสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ให้สมาชิกทุกคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฝากกลุ่มน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆ ทสม. ด้วยนะค้าาาา แอดมินหวังว่าจะมีพี่ๆทสม. ให้การตอบรับที่เป็นอย่างดี มาร่วม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากันเยอะๆ นะคะ ✅💚🌳

#ทสม

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

28/10/2022
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ทสม. ในโอกาสที่ได้รับป...
27/10/2022

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ ทสม. ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น

เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยระจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 💚🌳🌱

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#ทสม

27/10/2022

ชาว #ร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียงเตรียม #ม่วนซื่น กันเด้อพี่น้องขาาาา พบกับ #แซ็คชุมแพ และบูธแสดงสินค้าอีกมากมาย แล้วพบกันนะค้า….. 💚

https://fb.watch/gpPeB5Uto-/

https://vt.tiktok.com/ZSRtgujna/

https://www.instagram.com/reel/CkNEIPnAhBj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://mobile.twitter.com/deqpth/status/1585492936464424960

https://youtu.be/p4fVEYdaiyI

ผลผลิตจากการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม. ในรอบ 1 ปี 💚มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกันนะคะสมัครสมาชิก ทสม. ht...
27/10/2022

ผลผลิตจากการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย ทสม. ในรอบ 1 ปี 💚

มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกันนะคะ
สมัครสมาชิก ทสม. https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home 🌍💚

25/10/2022

💥 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

👉 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อม ชิม ช็อป ใช้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

💚 ในงาน "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด

💚 แล้วพบกันนะครับ🙏

#ทส. #มหกรรม4ภาค #ทส.พบประชาชน

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติในอดีตประเทศไทยมักมีการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาเนื่องในวาระโอกาสพิเศษ วาระในวันสำคัญขอ...
21/10/2022

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในอดีตประเทศไทยมักมีการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาเนื่องในวาระโอกาสพิเศษ วาระในวันสำคัญของชาติหรือหน่วยงาน แต่ภายหลังพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่ขาดการดูแลรักษาทำให้มีต้นไม้ตายลงจำนวนมากซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้

ดังนั้นเพื่อเป็นการชี้นำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้และทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทุกปีเป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ เรียกว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ทางเครือข่าย ทสม. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างถูกต้องเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียวสืบต่อไป
ที่มา :
https://www.panmai.com/Calendar/Oct_21.shtml
https://www.raklok.net/17355653/วันรักต้นไม้แห่งชาติ

#ทสม #เครือข่ายทสม #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แอบมากระซิบกิจกรรมครั้งใหม่ ครั้งยิ่งใหญ่ แบบใหม่ แบบสับ  🎊ให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ แอบมาสปอยพี่ๆทสม.ว่า ผลิตภัณฑ์ใน...
19/10/2022

แอบมากระซิบกิจกรรมครั้งใหม่ ครั้งยิ่งใหญ่ แบบใหม่ แบบสับ 🎊
ให้เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ แอบมาสปอยพี่ๆทสม.ว่า ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของท่านที่มีอยู่ ขนมาให้หมด ปล่อยมาอย่าให้เหลือ 🌳🌽🥬🧺🏷💚

แล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะ Coming Soon.....📌

"ตัวตึง"“Every Day Say No To Plastic Bags” เริ่มได้ ! ตั้งแต่วันนี้ที่ตัวคุณ !มาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมขอ...
18/10/2022
Everyday say no to plastic bags

"ตัวตึง"

“Every Day Say No To Plastic Bags” เริ่มได้ ! ตั้งแต่วันนี้ที่ตัวคุณ !
มาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมของพวกเราด้วยการลดใช้ถุงพลาสติก
พร้อมดูแลโลกใบนี้เพื่อตัวคุณเอง และลูกหลานของเรากันนะครับ

#ตัวตึง

“Every Day Say No To Plastic Bags” เริ่มได้ ! ตั้งแต่วันนี้ที่ตัวคุณ !มาช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมของพวกเราด้วยการ...

ปัจจุบันมี ทสม. ทั่วประเทศมากถึง 278,000 คน.ใน 1 ปี เรามีเพื่อนๆเครือข่าย ทสม. เพิ่มขึ้นถึง 39,490 คน ...ครอบคลุมทุกภูมิ...
17/10/2022

ปัจจุบันมี ทสม. ทั่วประเทศมากถึง 278,000 คน
.
ใน 1 ปี เรามีเพื่อนๆเครือข่าย ทสม. เพิ่มขึ้นถึง 39,490 คน ...
ครอบคลุมทุกภูมิภาคมากถึง 95% 🌳❤️

มาร่วมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยกันนะคะ
สมัครสมาชิก ทสม. https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home 🌍💚

ที่อยู่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622985649

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย ทสม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับผม ประธานเครือข่าย ทสม. อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 เลขที่ 37 หมู่ 9 ต.หลุบเลา, *โคกหนองนาโมเดล ของ ทส จะโยงเรื่อง โคกหนองนาโทเดล:คดี 56/63 ศาลปกครอง ทดแทนน้ำหยดชลประทานด้วยท่อ ไช่หรือไม่* ถ้าหากเห็นต่างและหรือขัดแย้งประการไดๆ เข้าได้ว่า ทส ยังคิดค้าง ตกทรัพย์อยู่นะจอรับ
ขอแสดงความยินดีกับเครือข่าย ทสม.และ ทสม.ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้วยนะคะ
4/12/64 เครือข่าย ทสม จ.แพร่ ร่วมทำกิจกรรมตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังไฟป่า พัฒนาจุดตรวจเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวัน ทสม.แห่งชาติ
เครือข่ายทสม.เมืองสระแก้ว.
เชิญร่วมกิจกรรม
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
และวัน ทสม.แห่งชาติ
เรียนเชิญพี่ๆเครือข่ายภาคประชาชนร่วมรับฟังครับ
ศรายุทธ อันทะไชย์ เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ดและคณะ ทำการหยอดเชื้อเห็ดละโงก เห็ดไค และอื่นๆ ในถุงเพาะชำกล้ายางนา 400 ต้น ก่อนทำการปลูก ด้วยวิธีง่ายๆ แต่ได้คุณภาพ อีกไม่นานลูกหลานได้กินได้ขายเห็ด ระบบนิเวศเกิดความสมดุล อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรที่ดี....ณ ป่าบ้านดงยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด_20.9.2564
เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับ ชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายป่าไม้พลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวางแผนสำรวจพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้ในปี2564 จำนวน 109 ไร่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชน และป่าไม้ครอบครัว ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่ ห้องประชุม ทต.ดงแดง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด__4.12.2563
เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด และเครือข่ายจิตอาสา ติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต ตัดแต่งกิ่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณป่าโคกบ๋าบก บ้านสว่าง หมู่ ๑๒ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เห็นการเติบโตของต้นไม้แล้วแล้วชื่นใจ นี่คือการ "ทำงานอย่างมีความสุข" ตามศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หลักสิทธิชุมชน ในมาตรา ๔๓(๒) และหลักหน้าที่พลเมือง ในมาตรา ๕๐(๘)ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ ปลูกวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วยกระบวนการ"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" คือ ปลูกแล้วรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ที่วัดป่าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณทีมงานเครือข่าย ทสม.ตำบลผักแว่น นายเทียรชัย สาระทนงค์ และคณะเป็นอย่างสูงที่รายงานภาพต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรง ให้สังคมได้รับทราบ
🙋เตรียมทำโรงเพาะชำกล้าต้นโกงกาง
บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
🌳ทสม.ต.ปากน้ำ🌳
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Sapan Kwai Phaya Thai District Thai Ministry of Education คนละครึ่ง เฟส4 กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน กรมทรัพยากรน้ำ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad กองกองทุนและส่งเสริมความเส Phayathai District กสทช. PFEC การฌาปนกิจสงเคราะห์  องค์การ