Mapgeodatabase ฝ่ายแผนที่ป่าอนุรักษ์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้

เปิดเหมือนปกติ

17/04/2018

ประชุมวางแผนงานสำรวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานให้กับ หน.อุทยานฯ และหน.หน่วยพิทักษ์ฯ ต่างๆ ให้ รู้แนวทางการดำเนินงาน และหลักการ ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับการนำมาใช้จัดทำแผนที่ ในการวางแผนงาน ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่เป็นปัจจุบัน.

ชี้แจงการทำงาน สำรวจ ตรวจสอบสอบทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฏีกา อุทยานแห่งชาติศร...
27/03/2018

ชี้แจงการทำงาน สำรวจ ตรวจสอบสอบทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฏีกา อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและทีมงานอุทยานฯ รวมทั้งการอธิบายพื้นภาระผูกพันกรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 เปอร์เซ็นต์

02/02/2018

เมื่อวาน...มาอวยพรวันเกิด ครบรอบอายุ 60 ปี ท่านผู้อำนวยการส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ กันอย่าสนุกเต็มไปด้วย ความสุข..

เริ่มดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ สอบทาน ภูมิประเทศปัจจุบัน ที่ไม่ปรากฎบนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ และสร้างฐานข้อ...
23/01/2018

เริ่มดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ สอบทาน ภูมิประเทศปัจจุบัน ที่ไม่ปรากฎบนแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ และสร้างฐานข้อมูล ที่ปรากฎสภาพภูมิประเทศจริง ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ มีฐานข้อมูลที่ปรากฎบนแผนที่ มีความถูกต้อง สอดคล้องกับภูมิประเทศ ปัจจุบัน ...สำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำ ที่ไม่ปรากฎในแผนที่แนบท้ายฯ และร่วมกันวางแผนฯ ทดสอบเครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก #GPS#

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มอบนโยบาย เพื่อดำเนินการปฎิบัติราชการสำรวจ รังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ ประจำป...
04/01/2018

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มอบนโยบาย เพื่อดำเนินการปฎิบัติราชการสำรวจ รังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561

Mapgeodatabase
23/12/2017

Mapgeodatabase

Mapgeodatabase
23/12/2017

Mapgeodatabase

กิจกกรรม ประจำปี 2560
23/12/2017

กิจกกรรม ประจำปี 2560

ประชุมฯ ชี้แจงความก้าวหน้าโครงการเพิ่มพี้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และความก้าวหน้าโครงการฯ Onemap....ณ. จังหวัดสระบุรี
06/08/2017

ประชุมฯ ชี้แจงความก้าวหน้าโครงการเพิ่มพี้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และความก้าวหน้าโครงการฯ Onemap....ณ. จังหวัดสระบุรี

ส่งมอบพื้นที่...ตามนโยบายรัฐบาลเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% โดยให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำรวจพื้นที่ ร่วมกับกรมป่...
04/07/2017

ส่งมอบพื้นที่...ตามนโยบายรัฐบาล
เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% โดยให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำรวจพื้นที่ ร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อให้ป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่จนถึงลูก หลาน ประเทศไทย และมนุษยชาติ...

Mapgeodatabase's cover photo
04/07/2017

Mapgeodatabase's cover photo

เข้ารวมประชุมโครงการมอบหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสั...
03/07/2017

เข้ารวมประชุม
โครงการมอบหมายนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ขยายเขตอุทยานแห่งชาติตามกฏหมายหรือพื้นที่ผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฏหมาย

30/06/2017
30/06/2017
ขยาย ราชการฯ จ.พะเยา
30/06/2017

ขยาย ราชการฯ จ.พะเยา

นายป้อม
26/06/2017

นายป้อม

เริ่มตรวจสอบ พี้นที่เพิกถอน เพิ่อสร้างเขื่อน..
ในพื้นที่ อช.ดอยภูดอย...

เข้าประชุมร่วมกับกรมชลประทาน เรื่องการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
22/06/2017

เข้าประชุมร่วมกับกรมชลประทาน เรื่องการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จัดทำและพิมพ์แผนที่ภูมิประเทศ โครงการเพิ่มพื่นที่ป่า 25 เปอร์เซ็น จำนวน 267 + 44 ระวาง-มาตรส่วน 1:50,000 -ขนาด A1 A3 และ...
22/06/2017

จัดทำและพิมพ์แผนที่ภูมิประเทศ โครงการเพิ่มพื่นที่ป่า 25 เปอร์เซ็น จำนวน 267 + 44 ระวาง
-มาตรส่วน 1:50,000
-ขนาด A1 A3 และ A4

Mapgeodatabase's cover photo
14/06/2017

Mapgeodatabase's cover photo

Mapgeodatabase
14/06/2017

Mapgeodatabase

ที่อยู่

Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mapgeodatabaseผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เริ่มตรวจสอบ พี้นที่เพิกถอน เพิ่อสร้างเขื่อน.. ในพื้นที่ อช.ดอยภูดอย...
พบเสือ ม่ะ ทราบสายพันธุ์ เดิน เลียบๆ เคียงๆ ข้างๆ ร้านอาหาร.....คุนพะ เธอมาได้ไง อ่ะ
สิงห์น้อย เดินทางไกล หุ หุ
สามสิงห์น้อย บุก เหนือ...อ่ะ