โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม

โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม Project on enhancing co-operatiion in Protecting the rights of Children in conflict with the law (CPC)

“โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม (CPC)เป็นภารกิจหนึ่งซึ่งได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู แลการเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในระดับชาติ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่มุ่งส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้กลับมาเป็นพลเมืองดีมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่การลงโทษ ซึ่งจากกฎหมายฉบับใหม่นี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กควรจะได้รับการแก้ไขพฤติกรรมให้กลับมาเป็นพลเมืองดีศาลก็จะมีอำนาจสั่งได้เลย โดยในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ได้มีการเปิด “ศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว” ภายในศาลเยาวชนทั่วประเทศ โดยควบคุมและดำเนินการผ่านศูนย์หลักที่ต้องอยู่ภายในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน"

หน้าที่: วิสัยทัศน์ : เด็ก เยาวชน ที่กระทำผิดสามารถปรับเปลี่่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้กลับมาเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมได้ ถ้าได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู ที่มีมาตรฐาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการบูรณาการภาคีทุกภาคส่วน วัตุประสงค์ : 1.สร้างและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการปฎิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมระดับชาติ และ ภูมิภาค 2.พัฒนาและยกระดับระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรมของงศาลเยาวชนและครอบครัว 3.พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านจิตสังคมในกระบวนการยุติธรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการทำเว็บไซต์เครือข่...
16/03/2017

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการทำเว็บไซต์เครือข่ายยุติธรรมเยาวชนค่ะ รายละเอียดตามแนบท้ายนี้นะคะ
หากมีท่านใดสนใจติดต่อ inbox หรือสามารถ comments ไว้ที่โพสได้เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

15/02/2017

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีการประชุมเสนอผลงานของโครงการ cpc ต่อคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะ

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.มีการประช...
31/01/2017

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.มีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนแก้ไขปัญหาเด็กกรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้ตรงกับสภาพปัญหาร่วมกับคณะทำงานและทีมสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง...
19/01/2017

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเปิดเวทีนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพ เด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่โรงแรมเอเชีย

15/01/2017

สองปีของโครงการCPC เพื่อพัฒนาระบบการทำงานด้านเด็กในมิติใหม่ในเชิงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม คุ้มครองเด็ก การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคมโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ#โครงการCPC

13/01/2017

ท่านอภิรดี โพธิ์พร้อม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (หัวหน้าโครงการcpc) กล่าวสรุปการทำงานของศาลร่วมกับสหวิชาชีพว่า. ...การที่ได้พบคนที่คิดดีๆ. ทำงานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชน. เป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นใจ. งานที่ทำถึงแม้จะได้ผลพลอยได้คือเรามีความสุข. แต่ลึกๆของทุกคนคิดแบบเดียวกันคือต้องการให้เด็กสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข. เพื่อประเทศชาติ

ในชีวิตการทำงานบางครั้งเราก็เดินหน้า บางครั้งก็ถอยหลัง. แต่การถอยหลังเราก็ได้เรียนรู้

ท่านหัวหน้าศาลในพื้นที่นำร่องเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการชูธง ชี้ทิศในการพัฒนางาน. มีท่านผู้พิพากษาเป็นกำลังสำคัญในการใช้กฎหมายให้ตรงกับเจตนารมณ์ มีนักจิตที่มีพลัง ทำงานด้วยใจ เป็นนางฟ้าและเทวดาที่ช่วยเด็กๆ. และยังต้องอาศัยพลังของท่านผู้พิพากษาสมทบที่ทำงานเป็นทีม. มีความเข้มแข็ง

เครือข่ายทุกด้านที่ทำงานร่วมกันกับศาลเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้พวกเราถึงเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ศาลคงต้องเป็นเจ้าภาพหลักในเด็กกลุ่มกระทำผิด
พม ควรเป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่มเด็กที่ถูกทำร้าย
ศธ ควรเป็นเจ้าภาพในการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง
สธ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการเผยแพร่ความรู้ ด้านการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กและครอบครัว. รวมทั้งเทคนิคการให้ความช่วยเหลือ

ทำงาน Cpc นี้อุ่นใจตรงที่เรามีทีมจิตแพทย์เด็กทั่วประเทศพร้อมให้การช่วยเหลือ
#cpc #โครงการcpc

12 มค 2560
13/01/2017

12 มค 2560

13/01/2017

การที่ได้พบคนที่คิดดีๆ. ทำงานดีๆเพื่อเด็กและเยาวชน. เป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นใจ. งานที่ทำถึงแม้จะได้ผลพลอยได้คือเรามีความสุข. แต่ลึกๆของทุกคนคิดแบบเดียวกันคือต้องการให้เด็กสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข. เพื่อประเทศชาติ

ในชีวิตการทำงานบางครั้งเราก็เดินหน้า บางครั้งก็ถอยหลัง. แต่การถอยหลังเราก็ได้เรียนรู้

Timeline Photos
13/01/2017

Timeline Photos

12 มค 2560
13/01/2017

12 มค 2560

28/12/2016

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ_ขณะนี้กำลังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยมีกำหนดวันจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่12 ม.ค. 2560 เวลา 09.00 -17.00 น.
วันที่ 13 ม.ค. 2560 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ.

ผู้เข้าร่วมในแต่ละพื้นที ขอเชิญ ดังนี้
1) ท่านหัวหน้าศาล
2)ท่านผู้พิพากษา พื้นที่ละ 1 ท่าน
3)ประธานสมทบ
4)ท่านสมทบที่ทำหน้าที่ case manager พื้นที่ละ 1 ท่าน
5)นักจิต
6)เครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ อัยการ พินิจ คุมประพฤติ) พื้นที่ละ 1 ท่าน
7)เครือข่ายหน่วยงานคุ้มครองเด็ก(พ.ม) พื้นที่ละ 1 ท่าน
8)เครือข่ายหน่วยงานสุขภาพ(สาธารณสุข จิตแพทย์)พื้นที่ละ 1 ท่าน
9)เครือข่ายหน่วยงานการศึกษา (ศพฐ. อาชีวะ กศน. อื่นๆ) พื้นที่ละ 1 ท่าน
10)เครือข่ายสวัสดิการสังคม(แรงงาน มหาดไทย ท้องถิ่น ชุมชน) พื้นที่ละ 1 คน
หมายเหตุ เครือข่ายที่เชิญมาร่วมขอให้คัดเลือกท่านที่มีบทบาทในการทำงานกับกรณีศึกษา แต่ถ้าพื้นที่ยังไม่มีการร่วมงานกับเครือข่ายในหน่วยงานในข้อใดข้อหนึ่ง ก็ให้คัดเลือกผู้แทนหน่วยงานที่สนใจจะเข้าร่วมทำงานในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วมในอนาคตนะคะ
สรุป พื้นที่ละ 10 คน ค่ะ

28/12/2016

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมี ท่านมยุรี ชีพพานิชไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ซึ่งมี ดร.บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการถอดบทเรียน (KM) เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องฯในครั้งนี้ และมีคณะทำงานระดับจังหวัดและคณะผู้พิพากษาสมทบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง ๔ กรณี เข้าร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน ขอบคุณค่ะ

คณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายุติธร...
22/11/2016

คณะกรรมการดำเนินการโครงการเครือข่ายุติธรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการโครงการฯ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง พิจารณากิจกรรมที่เหลือของโครงการ
๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ วันที่ ๗ ธันวาคม ๕๙
๒. กิจกรรมถอดบทเรียน (ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนำร่องอื่นๆที่ยังไม่เรียบร้อย)
๓. กิจกรรมปิดโครงการ (เรื่องการรับจดแจ้งส่วนราชการ)

17/11/2016

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ท่านศานิจ พินิจ รองประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ ซึ่งมี คุณเยาวลักษณ์ พนิตอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการถอดบทเรียน (KM) เป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดนำร่องฯในครั้งนี้ และมีคณะทำงานระดับจังหวัดและคณะผู้พิพากษาสมทบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีศึกษาทั้ง ๔ กรณี เข้าร่วมกันระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันถอดบทเรียนในการทำงานร่วมกัน ขอบคุณครับ

ที่อยู่

Bangkok
10900

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด