สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีบทบาทภารกิจในการ ส่งเสริม แนะนำ ช่วยเหลือและกำกับดูแลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลางโดยมีบทบาท ภารกิจเช่นเดียวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค วิสัยทัศน์ “ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้พึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของ มวลสมาชิกอย่างแท้จริง”

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงกา...
27/06/2020

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ให้กับสหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 2 ที่ปิดบัญชีตกค้าง จากปีบัญชี 30 มิถุนายน 2559- 30 มิถุนายน 2563 นำทีมโดยคณะทำงานปิดบัญชีสหกรณ์ประจำพื้นที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จาก กบส. ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายสหกรณ์กำหนด สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดทำบัญชี พบว่า เจ้าหน้าที่ทำบัญชีได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดทำซึ่งสามารถทำบัญชีได้มาโดยตลอด แต่ติดปัญหาด้านสุขภาพและไม่มีคนทดแทน ขาดทุนหมุนเวียน และสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนมากและหลายปี แนะนำแผนผังการจัดทำบัญชี ให้มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ผู้เก็บรักษาเงินสด ฝ่ายทะเบียน เป็นต้น รวมถึงแนะนำการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และติดตามลูกหนี้การจัดทำทะเบียนสมาชิกหุ้นให้เป็นปัจจุบันตามข้อบังคับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานคาดว่าสหกรณ์จะสามารถจัดส่งงบการเงินทุกปีที่ตกค้างให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบได้ในเดือนกันยายน 2563

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงกา...
21/06/2020

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.) ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ให้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายที่ปิดบัญชีตกค้าง จากเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 2 แห่ง นำทีมโดยคณะทำงานปิดบัญชีสหกรณ์ประจำพื้นที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จาก กบส. ร่วมกับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทำงบทดลองและปิดบัญชีได้ตามที่กฎหมายสหกรณ์กำหนด สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดทำบัญชี แผนผังการจัดทำบัญชี แนะนำให้มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ผู้เก็บรักษาเงินสด ฝ่ายทะเบียน เป็นต้น รวมถึงแนะนำการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง งบการเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานคาดว่าสหกรณ์จะสามารถจัดส่งงบการเงินทุกปีที่ตกค้างให้กับผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบได้ในเดือนกันยายน 2563

วันที่ 13 มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะ...
13/06/2020

วันที่ 13 มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ทำการเกษตร​และ​ประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตร​ ของคุณตุ๊ก ศรีสุดา​ คล้ายคล่องจิตร​ หนึ่งในผู้​สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลาน​เกษตรกร​กลับบ้าน​ สานต่ออาชีพการเกษตร​ ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สพพ.1 ท้องที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คุณตุ๊ก ปัจจุบันอายุ​ 44 ปี​ จบการศึกษาในระดับ​ปริญญาโท​ ประกอบอาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ​วิจัย​ คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ มีพื้นที่ทำการเกษตร​เป็นพื้นที่เช่า จำนวน​ 13 ไร่​ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานช่วยคุณพ่อ​​ คุณแม่​ทำการเกษตร​ ซึ่งคุณตุ๊กได้ตั้งใจไว้ว่าอีกประมาณ​ 3 เดือนจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพื่อตามฝันและสานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว รวมถึงต้องการดูแลบุพการี ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ 13 ไร่ ได้จัดสรรปลูกพืชแบบผสมผสาน มีความหลากหลาย อาทิ กล้วย​ ฝรั่งไส้แดง​ ส้มโอไต้หวัน​ ส้มโอจักรพรรดิ​ ชมพู่​สตอเบอรี่​ มะนาวไร้เมล็ด​ และพืชผักสวน​ครัวอื่นๆ ​ ผลผลิตที่ได้ทั้งเพื่อการบริโภค​ในครัวเรือน​ จำหน่ายในชุมชน​ และจำหน่ายผ่านทางเฟสบุ๊ค​ ได้เริ่มทดลอง​เลี้ยงไก่ไข่​จำนวน 10 ตัว ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เริ่มเก็บไข่ได้แล้วเฉลี่ยวันละ 2 - 4 ฟอง ซึ่งคาดว่าจะขยายทั้งจำนวนแม่พันธ์และพัฒนาผลผลิตให้มากขึ้น ความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ต้องการศึกษา​เรื่องการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์ เกษตร​ผสมผสาน​(ปลูก​พืช​ เลี้ยงสัตว์​ หลายชนิด) เกษตรทฤษฎี​ใหม่​ และเกษตรอินทรีย์​ ​​รวมถึงต้องการเพิ่มเครือข่าย และช่องทางการตลาด เบื้องต้นคณะฯ​ ได้แนะนำวัตถุประสงค์​ของโครงการ​ฯ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก​ของสหกรณ์​การเกษตร​ และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ​ ศึกษาข้อมูล​ที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม​ ทั้งด้านความรู้​ ความเข้าใจ​วัตถุประสงค์​ของโครงการฯ​ เพื่อประกอบการตัดสินใจ​ในการยืนยัน​เข้าร่วมโครงการฯ​ ต่อไป

วันที่ 12​ มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณ...
13/06/2020

วันที่ 12​ มิถุนายน​ 2563​ นายปรัชญา​ ดิลก​สัตยา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1 พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ทำการเกษตรและประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรของ คุณเอ๋​ สุภาวดี​ ภาคสังข์​ หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วม​โครงการ​นำลูกหลานเกษตรกร​กลับบ้าน สานต่อการเกษตร พ.ศ. 2563 คุณเอ๋จบการศึกษาในระดับปริญญาโท​ สาขารัฐศาสตร์​ ปัจจุบัน​รับราชการ ​ตำแหน่ง ​นักวิชาการแรงงานชำนาญการ​ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม​ มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง จำนวน​ 2 ไร่​ โดยใช้เวลา​ว่าง​หลัง​เลิกงานทำการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรืองานอดิเรก ด้วยใจรักและต้องการสานต่ออาชีพการเกษตรโดยมีคุณพ่อเป็นต้นแบบ ปัจจุบัน​พื้นที่ 2 ไร่ แบ่งปลูกกล้วย​ พริก และพืชผักสวนครัวอื่นๆ ในสัดส่วน 50:40:10 ผลผลิตที่ได้ทั้งเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในชุมชน​ มีความสนใจที่จะปลูกสลัดลงดิน​ และ​ต้องการทำโรงเรือนเพาะเห็ด​เพื่อเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงต้องการศึกษาเกษตรปลอดภัย(GAP),เกษตรอินทรีย์ ,เกษตรแม่นยำ และเทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการเกษตร มีความพร้อมและสนใจที่จะใช้บริการธุรกิจและการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เบื้องต้นคณะฯ ได้แนะนำให้ผู้สมัครฯ ศึกษาข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้สมัครฯ ในการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

❤️❤️หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อน❤️❤️
⛳️⛳️กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน⛳️⛳️
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ฐานการเรียนรู้ เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

🎬 https://youtu.be/XAZWPcG_hcQ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 29 ปี แห่งการเสริมสร้างความรู้วิชาการสหกรณ์สู่เยาวชน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/LuYwD0snyY0

1. กิจกรรมร้านค้า
2. กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร/อาชีพ
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. กิจกรรมทางการศึกษาและสวัสดิการ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สร้างคน-สร้างระบบดี "สหกรณ์นักเรียน" ข้อดีมีระดับประเทศ!!

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

❤️❤️จัดกิจกรรมให้เยาวชน 4 ด้าน❤️❤️
ควบคู่กับการสอนวิชาสหกรณ์
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ - สัมภาษณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/s4r4-YcP4Mk

ขอขอบคุณภาพจาก...
รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ - 9 MCOT HD

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

👩‍🏫👩‍🏫สหกรณ์ของหนู👨‍🏫👨‍🏫
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
🎬 https://youtu.be/zPpJ9JIrWNs

สัมภาษณ์คุณครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/uWLS4vXH3Ys

ขั้นตอนที่ 1 การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจการสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวแทนนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 สมาชิกสหกรณ์รว่มกันดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนประชุมประจำเดือน
ขั้นตอนที่ 6 ปิดบัญชีสหกรณ์นักเรียน
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมใหญ่สหกรณ์นักเรียน

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
07/06/2020

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

🏅🏅การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในสถานศึกษา🏅🏅
#วันสหกรณ์นักเรียน
#7มิถุนายน

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ปาฐกถาพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพ ฯ เรื่อง สหกรณ์นักเรียน
🎬 https://youtu.be/ipMDq-J_h_s

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก...
ข่าวในพระราชสำนัก - 23 เม.ย. 2563 - Thai PBS

07/06/2020
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สารคดีสหกรณ์นักเรียน สนองพระราชดำริ
🎬 https://youtu.be/93py-9An4p4

ขอขอบคุณภาพจาก...
- VTR โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
- ข่าวในพระราชสำนัก 9 MCOT-HD
- รายการกบนอกกะลา
- VTR สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง(พิทักษ์วิทยาคาร)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD
07/06/2020

กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดงาน "วันสหกรณ์นักเรียน" ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่วันสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ Website และ Facebook fanpage ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20
ตารางกิจกรรมวันสหกรรณ์นักเรียน ในเพจ Facebook สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

❤️❤️7 มิถุนายน "วันสหกรณ์นักเรียน"❤️❤️#กรมส่งเสริมสหกรณ์#วันสหกรณ์นักเรียน
07/06/2020

❤️❤️7 มิถุนายน "วันสหกรณ์นักเรียน"❤️❤️
#กรมส่งเสริมสหกรณ์
#วันสหกรณ์นักเรียน

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปรัชญา  ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นผู้แทนในการ...
01/05/2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นผู้แทนในการกระจายนมสู่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าจำกัด, สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประชาสามัคคี จำกัด, สหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด ตามโครงการ “สายใยนมไทย - เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปมอบและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 รวมถึงสมาชิกสหกรณ์เคหสถานที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว สำหรับสหกรณ์ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 28 แห่ง สมาชิกกว่า 3,000 คน และจะดำเนินการมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 13,644 กล่อง

วันที่ 7 มีนาคม 2563  นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และข้าราชการ ได้เข้าร...
07/03/2020

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และข้าราชการ ได้เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์สะสาง สะอาด สร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการ "รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี​บรมราชาภิเษก" และทำความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง​ ณ​ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร​ ชั้น3​ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์​ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

วันศุกร์ที่​ 6​ มีนาคม​ 2563​ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร​พื้นที่​ 1​เข้าร่วมโครงการอบรมทางไกล​(conference)​ เรื...
06/03/2020

วันศุกร์ที่​ 6​ มีนาคม​ 2563​ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร​พื้นที่​ 1​เข้าร่วมโครงการอบรมทางไกล​(conference)​ เรื่อง​ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน​ เพื่อให้ความรู้​ ความเข้าใจ​ และสร้างตระหนัก​ ค่านิยม​ จิตสำนึก​ และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ​ ลูกจ้าง​ และพนักงานราชการ​ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค​ เวลา​ 09.00 -​12.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 2​ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์​ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกรณ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา  ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  ร่วมในพิธีวางพา...
26/02/2020

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 และครบรอบ 104 ปีการสหกรณ์ไทย โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ขบวนการสหกรณ์ไทย เครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563” เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก แบ่งปันถุงผ้า...
31/01/2020

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก แบ่งปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” พร้อมด้วยนายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็นกิจกรรมจัดทำถุงผ้า วาดลวดลายและเขียน ข้อความให้กำลังใจผู้ป่วย และข้อความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนถุงผ้าใหม่ จำนวน 1,000 ใบ และกิจกรรมการรับบริจาคถุงผ้า ซึ่งถุงผ้าที่ประดิษฐ์และได้รับบริจาคในวันนี้ จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนำไปใช้รับยากลับบ้านต่อไป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

วันจันทร์ที่​ 20​ มกราคม​ 2563 นายประกอบ​ เผ่าพงศ์​ ผู้ตรวจราชการกรม​ เขตตรวจราชการ​ที่​1,2​ และส่วนกลาง​ เป็นประธานในกา...
20/01/2020

วันจันทร์ที่​ 20​ มกราคม​ 2563 นายประกอบ​ เผ่าพงศ์​ ผู้ตรวจราชการกรม​ เขตตรวจราชการ​ที่​1,2​ และส่วนกลาง​ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติ​งานกรมส่งเสริมสหกรณ์​ ระดับเขตตรวจราชการประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2563​ โดยมีนายสิทธิพร​ ปานใจ​ (ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)​ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร​ พื้นที่​ 1​ พร้อมด้วย​ ข้าราชชการ ลูกจ้าง​ และพนักงานราชการ​ ให้การต้อนรับ​ และเข้าร่วม​ ประชุม​ ณ​ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์​ โดยติดตามผลการปฏิบัติ​งานเกี่ยวกับเรื่องข้อบกพร่องของสหกรณ์​ การชำระบัญชี​ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร​ เรื่องร้องเรียน​ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกรม​ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ​งาน​ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ​งานที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการตามที่กำหนด

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายณันทพงศ์  สินมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตมา...
24/12/2019

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นายณันทพงศ์ สินมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นประธานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตมาสที่ 1 โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ วัดธรรมคุณราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่​ 11​ ธันวาคม​ 2562​ นายปรัชญา​ ดิลกสัตยา​ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1​ เป็นประธานประช...
11/12/2019

วันพุธที่​ 11​ ธันวาคม​ 2562​ นายปรัชญา​ ดิลกสัตยา​ ผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 1​ เป็นประธานประชุมบุคลากร​เพื่ิอระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบการตรวจการสหกรณ์​ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์​ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์​ และสรุปประเด็นที่ประชุม​ เสนอแนะแนวทางส่งถึงสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย​ โดยผู้เข้าร่วมประชุม​ 35​ ท่าน​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 2​ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์....

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิทธิพร  ปานใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...
04/12/2019

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิทธิพร ปานใจ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าร่วมประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะจัดเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของคณะผู้ประกอบกิจการ อพาร์ทเม้นท์ เพื่อเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ กำหนดชื่อสหกรณ์ และข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์ ร่างข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่สำคัญ) โดยผู้ซึ่งประสงค์จะจัดเป็นสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 29 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ณ อาคารกรมหมื่นพิทยางกรณ์ ชั้น 1 ห้องสโมสร สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

วันที่ 4 เมษายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการสัมมนา “การเพ...
05/04/2019

วันที่ 4 เมษายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการรายงานผลของผู้ตรวจสอบกิจการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการ และเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นกลไกลหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกต่อไป

วันที่ 4 เมษายน 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการรายงานผลของผู้ตรวจสอบกิจการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการ และเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 พร้อมทั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นกลไกลหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกต่อไป

ที่อยู่

เลขที่ 20 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

1.ด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542กำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดย มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานฯ มีการ กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินงานภายใต้กฎหมายสหกรณ์และกฏหมายอื่น ในเรื่องต่างๆ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ • การตรวจการสหกรณ์ • ส่งเสริมสหกรณ์ให้ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี • การลงทุนของสหกรณ์ • การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ที่มีการรับฝากเงิน • การให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร • การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ประชาชนและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำนักงานฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ สหกรณ์ แก่บุคลากรของสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการภายใต้ กิจกรรม • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 3. ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักงานฯ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 26 เขต โดยมี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 321 แห่ง ตามสถานภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 3.1 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจบริการสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่สหกรณ์ โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรม 3.1.1 การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.1.2 เงินกู้ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ASPL 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินงานเข้มแข็ง โดยการแนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดและมีการติดตามประเมินผลเป็น ระยะ นำไปสู่การพัฒนา ได้แก่ - การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน - การจัดมาตรฐานสหกรณ์ตามกลุ่มภารกิจ - คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด - การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร (โครงการเบ็ดเสร็จ) - การยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในจากระดับพอใช้เป็นดีถึงดีมาก - การส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ (126 ข้อ) - การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานฯได้ดำเนินการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กิจกรรม ดังนี้ 4.1 การวิเคราะห์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (SWOT) 4.2 การวิเคราะห์ผลการปิดบัญชี และผลการดำเนินงาน 4.3 การส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ 4.4 โครงการลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.5 การส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4.6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ(CQA) 4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการออมในสหกรณ์ 4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียน 4.9 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า 4.10 การส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจ 4.11 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ 4.12 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 4.13. การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อขบวนการสหกรณ์ ” 5. ด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์รูปแบบพิเศษ เนื่องจาก กิจกรรมสหกรณ์ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศานุวงศ์มาโดยตลอด โดยการพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ให้มีการดำเนินงานใน รูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งการปลูกฝังเรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน ในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่นักเรียน โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรม - โครงการส่งเสริมสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด