กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ :
สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

📣 ประกาศ กฎกระทรวง การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 49 ก ...
24/07/2021

📣 ประกาศ กฎกระทรวง การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

📌
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใด
ทาให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การดำเนินการดังกล่าวกระทำ
ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) โรงงานในจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลด์กฎกระทรวงได้ตามลิงก์ใต้ล่างนี้ค่ะ 👇
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/049/T_0009.PDF

📣 ประกาศ กฎกระทรวง การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 49 ก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

📌
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใด
ทาให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การดำเนินการดังกล่าวกระทำ
ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) โรงงานในจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลด์กฎกระทรวงได้ตามลิงก์ใต้ล่างนี้ค่ะ 👇
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/049/T_0009.PDF

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
23/07/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้ข้าราชการและเจ้า...
23/07/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work Form Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564
#ศูนย์สารพันทันใจเปิดให้บริการตามปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-202-4000
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการได้ตามหมายเลขที่ปรากฏด้านล่างนี้ค่ะ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของแต่ละระบบงานฯ ที่ให้บริการผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
20/07/2021

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของแต่ละระบบงานฯ ที่ให้บริการผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อสื่อสารของแต่ละระบบงานฯ ที่ให้บริการผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.  นายสหวัฒน์ โสภา  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมกา...
20/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพิจารณารับรองสถานประกอบการที่ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จำนวน 4 ราย และระดับที่ 4 จำนวน 48 ราย

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพิจารณารับรองสถานประกอบการที่ขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จำนวน 4 ราย และระดับที่ 4 จำนวน 48 ราย

19/07/2021

เรียน ผู้ประกอบการฯ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ที่จะเข้ามาติดต่อสอบถาม 🔷 เรื่อง ขอรับใบอนุญาต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง นำผ่าน สามารถเข้ามารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
📌 เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี
🕙 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

📱 สอบถามโทร. 02-202-4166 , 082-074-7065

🔈 เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน 💬 #ทุกความเห...
19/07/2021

🔈 เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน 💬 #ทุกความเห็นมีความหมาย
opdc.csn.cx/welcome หรือ QR code ด้านล่าง 👇🏻👇🏻

🔈 เชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน 💬 #ทุกความเห็นมีความหมาย
opdc.csn.cx/welcome หรือ QR code ด้านล่าง 👇🏻👇🏻

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้ข้าราชการและเจ้า...
19/07/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขานรับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work Form Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

#ในส่วนศูนย์สารพันทันใจเปิดให้บริการตามปกติ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-202-4000

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อราชการได้ตามหมายเลขที่ปรากฏด้านล่างนี้ค่ะ

‘สุริยะ’อัพเดทขนย้ายสารเคมีรง.หมิงตี้ยังเหลือ 1 พันตัน คาดเสร็จ 17 ก.ค.นี้อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่https://www.posttoday.c...
19/07/2021
‘สุริยะ’อัพเดทขนย้ายสารเคมีรง.หมิงตี้ยังเหลือ 1 พันตัน คาดเสร็จ 17 ก.ค.นี้

‘สุริยะ’อัพเดทขนย้ายสารเคมีรง.หมิงตี้ยังเหลือ 1 พันตัน คาดเสร็จ 17 ก.ค.นี้
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่
https://www.posttoday.com/economy/news/658141

‘สุริยะ’ สั่งกรมโรงงานตรวจเช็ครง.เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงใกล้ชุมชน ล็อตแรก ส่วนการขนย้ายสารเคมีคืบแล้ว 650 ตัน ด.....

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกร...
19/07/2021

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ และนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญตอบแบบประเมินการรับรู้ หลังโครงการประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ Link : https://forms....
16/07/2021

ขอเชิญตอบแบบประเมินการรับรู้ หลังโครงการประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ Link : https://forms.gle/mNGLehj5FtWQf2Hs6
หรือ สแกน QR Code

ลุ้นรับ หมอนยางพารา Contour หมอนยางพาราแท้
มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ รวม 10 รางวัล
- ร่วมตอบแบบประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ค. 2564
และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 31 ก.ค. 2564 ที่ Facebook กรมโรงงานอุตสาหกรรม
**คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

ขอเชิญตอบแบบประเมินการรับรู้ หลังโครงการประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ Link : https://forms.gle/mNGLehj5FtWQf2Hs6
หรือ สแกน QR Code

ลุ้นรับ หมอนยางพารา Contour หมอนยางพาราแท้
มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ รวม 10 รางวัล
- ร่วมตอบแบบประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ค. 2564
และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 31 ก.ค. 2564 ที่ Facebook กรมโรงงานอุตสาหกรรม
**คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

📌📌กรมโรงงานอุตสาหกรรม 📌📌 โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศทุกวัน ณ จุดเฝ้าระวังมลพิษอากาศ จากเห...
16/07/2021

📌📌กรมโรงงานอุตสาหกรรม 📌📌 โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศทุกวัน ณ จุดเฝ้าระวังมลพิษอากาศ จากเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้ เคมีคอล

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด (ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุ 850 เมตร)

ผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประจำวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
ค่าสไตรีน (Styrene) มีค่าเท่ากับ 2.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (0.00060 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันของสารสไตรีน (Styrene) อยู่ในระดับที่ 1 มีค่า 20 ppm (ส่วนในล้านส่วน) (ระดับความเข้มขันสูงสุดของสไตรีนในบรรยากาศที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน)
ผลการตรวจวัดสารมลพิษในอากาศ ประกอบไปด้วย
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.202 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งไม่มีค่ามาตรฐาน และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการตรวจวัด 1 ชั่วโมง ซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าเท่าเท่ากับ 30 ppm (ส่วนในล้านส่วน)) (ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.0026 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าเท่าเท่ากับ 0.12 ppm (ส่วนในล้านส่วน)) (ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.015 ppm (ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งไม่มีค่ามาตรฐาน และเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการตรวจวัด 1 ชั่วโมง ซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าเท่าเท่ากับ 0.17 ppm (ส่วนในล้านส่วน)) (ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.012 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.014 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (มีค่าเท่ากับ 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) (ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง จำนวน 19 รายการ อาทิ เช่น
สารแอซีทาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 4.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง (มีค่าเท่ากับ 860 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3))
สารเบนซีน (Benzene) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งอยู่ในซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง (มีค่าเท่ากับ 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3))
สารเตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ตรวจวัด 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง (มีค่าเท่ากับ 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3))
ส่วนสารอื่นๆ อีก 16 รายการ เป็นไปตามค่าเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนดค่าเฝ้าระวังสําหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
ติดตามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ http://www.eimcdiw.com/web/mobile

ข้อมูลตรวจวัด : วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

#ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
#ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้เคมิคอล
#กิ่งแก้ว

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่มีสารเคมี โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พล...
15/07/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่มีสารเคมี โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก จำนวน 92 โรงงาน และ โรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย จำนวน 460 โรงงาน ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นโรงงานในพื้นที่ชุมชนและเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นระยะเวลานานเป็นอันดับแรก ซึ่งวันนี้ (15 ก.ค.64) กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำโดยนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เข้าร่วมตรวจสอบโรงงาน บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นที่แรก โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนที่จะตรวจสอบโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประมาณ 50 โรงงาน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564

สำหรับ กรณีจำนวนสารสไตรีนที่คงค้างอยู่ภายใน บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด เรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ในวันที่ 7 ก.ค. 64 กระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งว่ามี
สารสไตรีนอยู่ 600 ตัน นั้น เป็นการคาดการปริมาณสารที่ยังคงเหลืออยู่จากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสารเคมีที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากบริเวณที่วางถังบรรจุสไตรีนยังคงมีความเสี่ยงและอันตรายอต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 10 ก.ค.64 ทีมปฏิบัติงานได้เข้าควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการทำปฏิกิริยาต่อเนื่องของสารเคมีจนปลอดภัยต่อการขนย้ายแล้ว จึงได้ทำการวัดปริมาณสารอีกครั้ง พบว่ามีสารสไตรีนอยู่ประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งสารสไตรีนทั้งหมดจะดำเนินการขนส่งไปกำจัดแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ก.ค. 64

สารสไตรีนโมโนเมอร์ ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมจากเหตุเพลิงไหม้  บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ถูกขนย้ายและกำจัดด้วยวิธีการเผาที...
14/07/2021

สารสไตรีนโมโนเมอร์ ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ถูกขนย้ายและกำจัดด้วยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง โดยมีระบบป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดย บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผลการเฝ้าระวังมลพิษในบรรยากาศทั่วไปจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ณ เซ็นทรัลวิลเลจ ซึ่งห่างจากจุดเก...
14/07/2021

ข้อมูลผลการเฝ้าระวังมลพิษในบรรยากาศทั่วไปจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ณ เซ็นทรัลวิลเลจ ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ 5 กิโลเมตร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 📌📌ขอนำเสนอข้อเท็จจริงระบบการทำงานของเตาเผาขยะอันตรายของบริษัท อัคคีป...
14/07/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

📌📌ขอนำเสนอข้อเท็จจริงระบบการทำงานของเตาเผาขยะอันตรายของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้เผาทำลายสารสไตรีนโมโนเมอร์ จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมึคอล จำกัด เพื่อให้ประชาชนคลายความวิตกกังวล

กากอุตสาหกรรมจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด นั้น จะต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูง และมีระบบป้องกันมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้เทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา และดำเนินการโดยบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นศูนย์ฯ ที่มีความสามารถในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายทั้งในรูปของก๊าซ ของเหลว กากตะกอน ของแข็ง และขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมมลพิษอากากศ และไดออกซินได้ตามาตรฐาน โดยมีระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผาอุณหภูมิ 850 และ 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การเผาไหม้ของเสียอันตรายเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

โดยส่วนเผาไหม้ที่หนึ่ง เป็นเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดของ US.EPA. จะเผาของเสียอันตรายที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส สามารถควบคุมระยะเวลาการเผาไหม้และปริมาณของเสียอันตรายที่เผาได้ จึงทำปฏิกิริยาการเผาทำลายของเสียอันตรายได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนเชื่อมต่อ Discharge Breaching ทำหน้าที่ในการแยกเถ้าหนักหรืออนุภาคขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเผาไหม้ก่อนเข้าสู่การเผาไหม้ในส่วนเผาไหม้ที่สองโดยการทำให้เถ้าเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วโดยน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดสารไดออกซิน และส่วนเผาไหม้ที่สอง เป็นเตาเผาแบบแนวตั้ง (Secondary Combustion Chamber: SCR) เมื่อก๊าซที่เกิดขึ้นจากเตาเผาแบบหมุนเข้าสู่บริเวณเผาไหม้ส่วนที่สองซึ่งเป็นบริเวณที่การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยอุณหภูมิ 1,000 ถึง 1,200 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาทำลายวัตถุอันตรายกระจายออกสู่ภายนอก ประกอบด้วย
1. ระบบป้องกันการเกิดสารไดออกซินในเถ้าหนัก (Bottom ash cooling system)
เถ้าหนักที่เกิดจากเตาเผาส่วนที่ 1 (Rotary kiln) จะถูกส่งเข้าสู่ Bunker ที่มีน้ำและโซลากเพื่อให้เถ้าหนัก เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วป้องกันการเกิดสารไดออกซินแล้วนำออกไปฝังกลบยัง Secured landfill
2. หอลดอุณหภูมิ (Partial Quench Tower) หรือระบบทำให้ก๊าซ/ไอร้อนเย็นลง (Evaporative Cooling System) ก๊าซเสียที่ออกจากเตาเผาจะเข้าสู่ระบบทำให้เย็นตัวลง โดยระบบพ่นน้ำที่เป็นละอองขนาดเล็กเข้าไปในระบบของทางเดินของก๊าซเสีย เมื่อน้ำระเหยจะดึงความร้อนออกจากก๊าซเสีย ทำให้ก๊าซเสียซึ่งมีอุณหภูมิจาก 1,200 องศาเซลเซียส ลดลงต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะป้องกันการเกิดสารไดออกซิน และเพื่อให้อุณหภูมิของก๊าซเย็นลงก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดสารมลพิษในขั้นตอนถัดไป
3. ระบบฉีดปูนขาวและถ่านกัมมันต์ (Dry Lime & Activated Carbon Injection System) ปูนขาวและผงถ่านกัมมันต์จะถูกฉีดเข้าไปยังก๊าซเสียที่ไหลออกมาจากหอลดอุณหภูมิเพื่อทำปฏิกิริยากับก๊าซเสีย ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารที่ฉีดกับสารมลพิษในก๊าซ โดยปูนขาวจะทำปฏิกิริยากับก๊าซพิษ ได้แก่ ไอของกรดเกลือ (HCl) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) หรือไอกรดอื่น ๆ เป็นเกลือ ส่วนถ่านกัมมันต์จะดูดซับสารไดออกซิน (Dioxins) และโลหะหนักเป็นอนุภาคและถูกแยกออกจากก๊าซที่ระบบการกรองโดยถุงกรอง (Bag Filter)
4. ระบบถุงกรอง (Bag Filter House) ก๊าซที่มีฝุ่นละอองจะไหลผ่านเข้าไปยังถุงกรองทางด้านนอกทำให้อนุภาคเกาะอยู่รอบนอกของถุงกรอง ซึ่งมีอยู่ 4 ชุด ทำหน้าที่กรองอนุภาคแยกจากก๊าซอย่างต่อเนื่อง และมีการไล่เอาอนุภาคที่เกาะอยู่ที่ผิวของถุงกรองออกโดยอัตโนมัติโดยระบบ Jet pulse เถ้าที่ออกจากถุงกรองจะเข้าสู่ระบบการทำให้ชื้นเพื่อลดฝุ่นละอองที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. ระบบทำความชื้นเถ้าเบา (Fly ash moisturizer) เถ้าจากถุงกรอง (เถ้าเบา) จะถูกนำเข้าสู่ระบบทำความชื้นเถ้าเบาโดยน้ำเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองก่อนนำไปผ่านกระบวนการทำ Solidification และฝังกลบแบบ Secured landfill ต่อไป
6. ระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction) ก๊าซที่ออกจากถุงกรองจะไหลผ่านไปสู่ระบบการลดออกไซด์ของไนโตรเจน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภท Titanium Dioxide (TiO2) และสารละลายแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นร้อยละ 26
7. ระบบการลดก๊าซที่มีกลิ่นโดยการดูดซับ (Adsorption) ก๊าซจากระบบกำจัดสารประกอบไนโตรเจนจะเข้าสู่ระบบการลดกลิ่นในหอดูดซับที่มีสาร Molecular Sieves เพื่อดูดซับเอาก๊าซที่มีกลิ่นออก
8. ระบบลดไอกรดด้วยการดูดซึม (Packed Scrubber Tower) Pack Scrubber เป็นถังสูง ภายในมีลักษณะเป็นรังผึ้ง เมื่อผ่านก๊าซที่อาจมีไอกรดหลงเหลืออยู่เข้ามาทางด้านล่าง และผ่านสารละลายโซดาไฟเข้ามาทางด้านบนและสัมผัสกันในโครงสร้างรังผึ้ง (Packed Tower) ก๊าซที่มีสภาพเป็นกรดจะถูกดูดซึมและทำปฏิกิริยากับสารละลายโซดาไฟจนหมดสภาพความเป็นกรดก่อนถูกปล่อยออกจากปล่องสู่บรรยากาศ โดยก่อนถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศจะถูกทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 145-150 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดละอองน้ำสีขาวที่ปลายปล่อง
สำหรับการขนส่งของเสียอันตรายที่จะนำมาเผาทำลายในเตาเผาขยะอุตสาหกรรมนี้ ใช้รถที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการขนส่งของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐานสากลและตามกฎหมายกำหนด นอกจากนี้พนักงานขับรถยังต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 ด้วย

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

รถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.8, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.พ.8

ข้อมูลทั่วไป

ค่านิยม ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622024000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ 08.30-12.00 น.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

📷วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน 📷พันธกิจ 1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร 4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 📷ค่านิยม อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: www.diw.go.th

📷VISION To drive industrial business to be contemporary, advance and sustainable.

📷MISSION 1. Administrate the industrial business regulation and hazardous substances to be in compliance with law and international agreement. 2. Enhance, promote data and knowledge of machinery, production, environment, safety, hazardous substances, energy and corporate social responsibility for industrial business development. 3. Develop the organization and personnel. 4. Administrate the regulation and follow up the mission transfer to local administration pursuant to the Factory Act.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด