Clicky

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ :
สังคมเชื่อมั่นในการบริ? วิสัยทัศน์ :
สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! 📣 กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหก...
07/03/2022

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

📣 กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม FACTORY ENERGY CODE

โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
✅ การตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงาน
✅ ตรวจวัดสุขภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
✅ ให้คำแนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อส่งเสริมการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

📌 สมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังความก้า...
07/03/2022

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ “โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ” Vision of Services for The Establishment of National Eco-Industrial Development Framework ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายณัฎฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการจัดทำโครงการกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
04/03/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

อุตฯ เข้ม!! สั่ง 2,373 โรงงานเสี่ยง ส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ หวั่นซ้ำรอยหมิงตี้ คาดโทษไม่ส่ง เจอส่งดำเนินคดี และอาจ...
03/03/2022

อุตฯ เข้ม!! สั่ง 2,373 โรงงานเสี่ยง ส่งรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ หวั่นซ้ำรอยหมิงตี้ คาดโทษไม่ส่ง เจอส่งดำเนินคดี และอาจต้องสั่งหยุดไปก่อน จนกว่า จะมั่นใจว่าปลอดภัย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการโรงงาน ใน 12 ประเภทโรงงาน จำนวน 2,373 โรงงาน เร่งส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 โรงงานจำนวน 12 ประเภทโรงงานมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยเฉพาะ 2 ประเภทโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 464 แห่ง ได้แก่ โรงงานลำดับที่ 42(1) และโรงงานลำดับที่ 44 ที่จะมีการผลิต เก็บ ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่เป็นสารไวไฟ ต้องส่งแบบรายงานการตรวจโรงงานแบบทางไกล แบบตรวจประเมินวัตถุอันตราย และแบบสรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน หากไม่ดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จะสั่งการตามมาตรา 35(4) ของ พ.ร.บ. โรงงาน 2535 ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า โรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ทั้ง 12 ประเภท กว่า 2 พันโรงงานนี้ ถือเป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงจากการประกอบกิจการ หากประกอบกิจการไม่เป็นไปตามมาตรการของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรายงานดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น กรอ. จึงต้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยซ้ำรอย เหมือนกับกรณีโรงงานหมิงตี้ที่ผ่านมา

“สำหรับโรงงานที่มีลักษณะการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยง 12 ประเภทโรงงาน ประกอบด้วย โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช สัตว์หรือไขมันสัตว์เฉพาะที่ใช้สารตัวทำละลายในการสกัด (ประเภท 7(1)(4)), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์สารเคมีหรือวัตถุอันตราย (ประเภท 42(1)(2)), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) (ประเภท 43(1)(2)), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว (ประเภท 44), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุดยกเว้นการผลิตสีน้ำ (ประเภท 45(1)(2)(3)), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้ไฟ หรือการทำคาร์บอนดำ (ประเภท 48(4)(6)), โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ประเภท 49), โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ ยกเว้นแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (ประเภท 50(4)), โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจำหน่ายก๊าซ (ประเภท 89), โรงงานบรรจุก๊าซ (ประเภท 91(2)), โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น (ประเภท 92), โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว (ประเภท 99)” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน โทร. 0 2430 6314 ต่อ 2305

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิกา...
03/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ภายใต้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อมูลแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิท...
03/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3 Rs และ KAIZEN ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณที่ต้องกำจัด รวมทั้งจัดทำตัวอย่างความสำเร็จของการทำ Zero Waste to Landfill ในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำและการประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ภายในโรงงาน ส่งเสริมให้โรงงานสามารถปฏิบัติได้จริงต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการพิธีเปิดโครงการฝึ...
03/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม” รุ่นที่ 1 โดยมีนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผ่านระบบเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีใรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยสารเคมีของโรงงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือขั้นตอนการพิจ...
02/03/2022

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมยกร่างกรอบการบูรณาการ...
02/03/2022

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมยกร่างกรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 507 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางดังกล่าว ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมเชิงยุทธศาสตร์ มาตรการขับเคลื่อน ภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรอบการบูรณาการความร่วมมือ ตลอดจนพิจารณา Timeline การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มวัยทำงาน)

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการศึกษา...
02/03/2022

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการศึกษาทบทวนกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 505 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาสืบเนื่องจากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ำ พ.ศ. .... รวมทั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต่อการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. .... เพื่อนำทั้งสองเรื่องมาประกอบการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับถังปฏิกิริยา พ.ศ. ....

‼️ฟรี ‼️สำหรับโรงงานที่มีระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นเท่านั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษต...
01/03/2022

‼️ฟรี ‼️สำหรับโรงงานที่มีระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นเท่านั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วม
🌟โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานน้ำแข็ง และห้องเย็น)🌟

➕เพิ่มประสิทธิการใช้พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึง10%

📝พร้อมรับสิทธิ์อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย ฟรี‼️(1ท่านต่อ1โรงงาน)
📝พร้อมรับประกาศนียบัตรสำหรับใช้ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

🔽สนใจลงทะเบียนได้ที่ 🔽
https://forms.gle/9BtGtsHmaRSnNbV76

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัด...
28/02/2022

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนโรงงานในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายณัฎฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา 1. (ร่าง) ประกาศแก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานในพื้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2561 2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 และ 4. มาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม🔊ขยายเวลาการ...
28/02/2022

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
🔊ขยายเวลาการรับสมัคร - 31 มีนาคม 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://industryaward.industry.go.th/th

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร...
28/02/2022

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (CSR) รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ พร้อมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ในการนี้นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายศุภกิจ บุญศิริ นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักที่สำคัญในการกำกับ ดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้สถานประกอบการนำหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเติบโต และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการผลักดันงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนอันเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน โดยปัจจุบันได้มีการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานแล้ว จำนวน 1,515 ราย ซึ่งวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา (Development Studies) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคอุตสาหกรรมในด้านอื่น ๆ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

สุริยะ สั่ง กรอ. เร่งผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub)นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม...
25/02/2022

สุริยะ สั่ง กรอ. เร่งผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub)

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ตามแผนปี พ.ศ. 2561-2570 (แผน 10 ปี) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วนและมาตรการสนับสนุน เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ มาตรการกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ และมาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) รวมทั้งการดำเนินงานขยายผลมาตรการฯ เชิงพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Bio Hub) โดยได้เริ่มโครงการนำร่องในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ กำแพงเพชร) เขตพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐทำให้เอกชนสนใจเข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่ดังกล่าว คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรวมแสนล้านบาท

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ. ดำเนินงานขยายผลมาตรการฯ เชิงพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลเพิ่มเติมจากพื้นที่นำร่องในระยะที่ 1 โดยเลือกพื้นที่มีศักยภาพและประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการกำหนดที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (พื้นที่สีม่วง) ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนและผลักดันนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือเขตส่งเสริมการลงทุน บนพื้นที่กว่า 4,800 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและพลังงานทดแทนภายใต้ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่เกื้อกูลกัน ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบครัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยกร่างนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยโครงการแรกที่ภาคเอกชนเสนอแผนการลงทุน คือ “ลพบุรี ไบโอ คอมเพลกซ์” พื้นที่ 2,717 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 32,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่ เป็นการร่วมมือกับภาคการเกษตรในพื้นที่ โดยพื้นที่อุตสาหกรรมที่กำหนดดังกล่าวสามารถประกอบกิจการที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น

“สำหรับบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศต่อไปในอนาคต ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) เคมีชีวภาพ (Bio Chemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Bio Pharmaceuticals) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งสู่การเป็น Bio Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี พ.ศ. 2570” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวทิ้งท้าย
-----------------------------------------------------------------------
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม โทร. 02-430-6313 ต่อ 2207

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบของขวัญปีใหม่ !!!
ดีเดย์ 1 ม.ค. 65
ติด QR-Code หน้าโรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายเพียงสแกน QR Code ที่ติดไว้หน้าโรงงาน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ม.ค. 65
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานแสดงข้อมูลเบื้องต้นโดยการติดตั้ง QR Code ที่หน้าโรงงาน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมาตรการสร้างเครือข่ายประชาชน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานในการติด QR Code ที่หน้าโรงงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถจัดทำ QR Code ผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและติดที่หน้าโรงงาน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานเปิดเผยข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนรับทราบโดยการติด QR Code ที่หน้าโรงงาน เป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรม เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลของโรงงาน ข่าวสารต่าง ๆ และสามารถรับทราบข้อมูลจากภาคประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถดำเนินการจัดพิมพ์ QR Code โรงงานของตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งาน ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพียงระบุเลขทะเบียนโรงงานก็สามารถพิมพ์ QR Code ของโรงงาน โดย QR Code มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด A4 และ A3 นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศนียบัตรและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ในส่วนของประชาชนเมื่อสแกน QR Code แล้วจะปรากฏข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน ได้แก่ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง เลขทะเบียนโรงงาน 14 หลัก วันที่ได้รับอนุญาต ประเภทการประกอบกิจการ กำลังแรงม้าเครื่องจักร จำนวนคนงาน
ชื่อเจ้าของโรงงาน หน่วยงานกำกับดูแล ข้อมูลข่าวสาร หรือประกาศนียบัตรและรางวัลที่ได้รับ โดยเป็นการสื่อสารสองทางคือ ประชาชนรับทราบข้อมูลของโรงงาน และสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง QR Code ที่ติดอยู่
หน้าโรงงานได้ โดยข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะส่งเข้าสู่ระบบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และโรงงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

📍ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น : http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
กรมการศาสนาชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท่ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เริ่มเวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดอรุณราชวราราม และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่อง 7 HD และ Facebook กรมการศาสนา

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1zl2YhThteib3htGzRHa711M08K5oPJku?usp=sharing
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะอนุทำงานขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา
1. การรายงานความคืบหน้าประเด็นปฏิรูปโครงการ Big Rock
2. การรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้านพลังงานทดแทน
3. การรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้านอนุรักษ์พลังงาน
4. การขอปรับปรุงรายละเอียดแผนและ Action Plan ประเด็นการปฏิรูปด้านพลังงานทดแทน
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธนกูล แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มจดทะเบียนและนิติกรรมเครื่องจักร 1 สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง นำข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบูรณาการการทำงานระหว่าง กรอ. และ สอจ. ครั้งที่ 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหาร อุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการชี้แจงประกอบด้วย

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานแสดงข้อมูลเบื้องต้นโดยการติดตั้ง QR Code ที่หน้าโรงงาน”
2. มาตรฐานข้อมูลสถิติภาคอุตสาหกรรมและข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
3. การส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี
5. การดำเนินการด้านกากอุตสาหกรรม
6. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในเรื่องการติดตั้ง QR Code หน้าโรงงานนั้น เป็นการเปิดเผยข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนรับทราบผ่านการสแกน QR Code สามารถทำได้ง่าย สะดวก โรงงานมีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยโรงงานทุกโรงสามารถจัดทำ QR Code ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและติดตั้งที่หน้าโรงงานอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก. 3 ชั้น 3 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี พ.ศ. 2566-2570
(แผนระดับที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย) (กรอ.)
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
3. แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร (กสอ.)
4. ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) สู่การปฏิบัติ (Implement Plan) (สถาบันอาหาร)
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการเพื่อทบทวนจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4-1/2564 โดยมีนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณาการทบทวนกำหนดเวลาในการจัดให้มีฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานฯ เข้ม หนาวนี้ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่สร้างปัญหา PM2.5

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมโรงงาน ปูพรมตรวจกำกับโรงงานอย่างเข้มงวด ตลอดฤดูหนาวนี้ เน้นตรวจโรงงานที่มีกระบวนการเผาไหม้ โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำ โรงงานหลอมเหล็กหรือโลหะ โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และโรงงานผลิตแอสฟัสติก ที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2,570 โรงงาน โดยแบ่งเป็นโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 268 โรงงาน โรงงานในเขตปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) จำนวน 2,245 โรงงาน โรงงานที่ตั้งในเขตประกอบการ จำนวน 6 เขต รวม 35 โรงงาน และโรงงานรีไซเคิล กากอุตสาหกรรมและเตาเผากากของเสีย จำนวน 32 โรงงาน ตั้งเป้าตรวจเสร็จก่อนสิ้นปี 2564 พร้อมกำชับผู้ประกอบการวางแผนการผลิต และควบคุมดูแลการประกอบกิจการ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ย้ำต้องดูแลรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา หากพบการกระทำผิด จะให้สั่งหยุดประกอบกิจการทันที

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวต่อว่า ในช่วงฤดูหนาว การหมุนเวียนของอากาศไม่ดี ทำให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สะสมจำนวนมาก กรอ. จึงดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า การประกอบกิจการโรงงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ด้วยการนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เร่งตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป โดยรอบพื้นที่เขตประกอบการและพื้นที่โรงงานหนาแน่น จำนวน 12 พื้นที่ รวม 130 จุด ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องทั้งปี รวมทั้งสิ้น 516 จุด รวมถึงจะทำการตรวจวัดฝุ่นละอองจากปล่องระบายของโรงงานเพิ่มอีก 104 โรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้โรงงานสร้างความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งเป็นการป้องปรามให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังอีกด้วย
“นอกจากนี้ กรอ. ได้เร่งปรับปรุงระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล และปรับปรุงกฎหมาย ให้โรงงานที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษอากาศ ต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ หรือ CEMS ที่รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์มายัง กรอ. คาดว่าจะมีโรงงานทั่วประเทศเข้าข่ายต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มทั้งหมด 600 โรงงาน รวม 1,300 ปล่อง จากเดิมที่มีการติดตั้งอยู่แล้วจำนวน 855 ปล่อง เพื่อให้การกำกับดูแลการระบายมลพิษจากโรงงาน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมปัญหาด้านฝุ่นละอองอย่างทั่วถึง” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าวปิดท้าย
📣📣📣สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand’s SDG Progress Report 2016-2020)
ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประสานงาน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
📋โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานฯ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Thailands-SDGs-report-2016-2020-book_for-web-1.pdf
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ประจำปี (บฉ.4) ผ่านระบบใหม่” ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยิ่งขี้น ระบบรายงาน บฉ.4 แบบใหม่นี้ ได้เชื่อมโยงกับระบบการรายงานสารเคมีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายให้เป็นระบบเดียวกัน วันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดอบรมการจัดทำรายงานฯ ผ่านระบบใหม่เพื่อให้บุคลากรเฉพาะฯ ที่กำลังจะต้องจัดทำรายงานประจำปี 2564 ในช่วงต้นปีหน้าเพื่อความเข้าใจในการจัดทำรายงาน บฉ.4
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กระทรวงอุตสาหกรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm DIProm Station - สถานีดีพร้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - Thailand INNO BIZ Champion Digital DIP กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยา โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ T-GoodTech Science Library - Department of Science Service กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา