กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ : สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมการบร...
13/11/2020

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น.นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมก...
13/11/2020

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการรองรับสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4-5 ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิ...
13/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่2 โดยมีนายวีระกิตติ์ รัยทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร สำหรับการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารโลกและภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมศุลกากร ธนาคารออมสิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และภาคเอกชน โดยประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล จำนวน 5,083,929 เหรียญสหรัฐ เพื่อดำเนินการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งเป็นมาตรการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเทคนิควิชาการแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (Spray Foam) รวมถึงภาคอุตสาหกรรมผลิตตู้เย็น และตู้แช่เชิงพาณิชย์ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศโอโซน นอกจากนี้ โครงการฯ จะมีการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็นให้แก่กรมศุลกากร รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมายในการจัดอบรมให้แก่ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 5,500 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการฯ นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมก...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมกองในกำกับการบริหารราชการ เรื่อง มอบนโยบาย และหารือแผนงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.00 น.นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมการจัดการ...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมการจัดการซากรถยนต์ โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 ผู้แทนจากหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 1.การยกเลิกทะเบียนรถยนต์เก่าที่ประสงค์จะทำลาย 2.การประกอบกิจการโรงงานผู้รับดำเนินการแยกชิ้นส่วนรถยนต์เก่า 3.การกำหนดชิ้นส่วนรถยนต์หลังการถอดแยกที่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ และ4.การเชื่อมโยง บันทึกข้อมูล การทำลายรถและระบบการทวนสอบที่มาที่ไปของชิ้นส่วนรถยนต์ที่ถูกทำลาย ณ ห้องประชุม อก.3 ชั้น3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำง...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (Smart Tracking) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหารือการจัดการระบบติดตามการขนส่งอุตสาหกรรม Smart Tracking ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางก...
11/11/2020

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตหรือขยายโรงงาน กรณีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตจากการอุทธรณ์ โดยมีนายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการพิจารณาอนุญาตขยายโรงงาน กรณีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตจากการอุทธรณ์เกิดความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปตามข้อกฎหมาย ให้แนวทางการพิจารณาอนุญาตอนุญาตโรงงานในลักษณะดังกล่าวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประช...
11/11/2020

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การออกกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการ หรือดำเนินการสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการออกกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้บังคับกับการดำเนินการหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการทบทวนบทบาท ภ...
09/11/2020

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณานำเสนอผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะก...
09/11/2020

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวคิดและรูปแบบการจัดงาน วัน เวลา สถานที่การจัดงาน งบประมาณในการจัดงาน แผนผังการจัดงาน การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการมอบหมายความรับผิดชอบการจัดงาน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์ ...
07/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ในการนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อมอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยแก่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี และในเวลา 13.00 น. นายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชราชการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น Bio Circular Green Complex และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติ ณ เขตประกอบการอีสเทิร์น อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกิจ  บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจความก้าวห...
06/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project) ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดหน้าดินโครงการฯ นำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับความต้องการเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งและคมนาคม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project) ประกอบด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน จำนวน 6 ถัง ขนาดความจุรวม 90 ล้านลิตร เพื่อใช้รองรับน้ำมันที่ขนถ่ายมาจากเรือขนน้ำมันนำเข้าขนาดกลาง (medium range) ก่อนที่จะขนสูบผ่าน 2 ทาง คือ ผ่านท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และเข้าสู่เรือขนส่งน้ำมัน โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประ...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและ...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
1. (ร่าง) รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562
2. (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และเขตพื้นที่ตำบลลำแก่น ตำบลท้ายเหมือง ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง และตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามมาตรา 21
3. (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน ในจังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และปัตตานี เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .... ตามมาตรา 18 และมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23
ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำน...
04/11/2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 5-2/2563 เพื่อพิจารณาให้การรับรองระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาในการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจั...
02/11/2020

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำ โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายด้านบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เขตประกอบการ...
30/10/2020

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เขตประกอบการไทยอีสเทิร์น จ.ชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ นายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ ณ เขตประกอบการไทยอีสเทิร์น จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมนำเ...
30/10/2020

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน CSR-DIW ต่อคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) โดยมีนายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคาร กรอ.
ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทวนสอบรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

รถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.8, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.พ.8

ข้อมูลทั่วไป

ค่านิยม ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622024000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

📷วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน 📷พันธกิจ 1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร 4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 📷ค่านิยม อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: www.diw.go.th

📷VISION To drive industrial business to be contemporary, advance and sustainable.

📷MISSION 1. Administrate the industrial business regulation and hazardous substances to be in compliance with law and international agreement. 2. Enhance, promote data and knowledge of machinery, production, environment, safety, hazardous substances, energy and corporate social responsibility for industrial business development. 3. Develop the organization and personnel. 4. Administrate the regulation and follow up the mission transfer to local administration pursuant to the Factory Act.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด