สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ Official Page
วัฒนธรรมองค์กร

"ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช"
(21)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำรวจภ...
01/09/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของรัวเรือน พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2564 และสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของรัวเรือน พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2564 และสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

สำนักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสถิติที่ผลิตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nso.g...
30/08/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสถิติที่ผลิตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.nso.go.th โดยมีรูปแบบข้อมูลสถิติที่เผยแพร่และบริการที่หลากหลายเช่น ข้อมูลสถิติ ข้อมูลระดับย่อย เอกสารรายงานสถิติ เป็นต้น

แผ่นพับ :
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib9/เอกสารแจกฟรี/แผ่นพับ/260864.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #stat
#บริการข้อมูลสถิติ #Statistical_Service

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากมติที่ประชุม ครม. ที่เห็...
25/08/2021

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า จากมติที่ประชุม ครม. ที่เห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค สำหรับกระทรวงดิจิทัลฯ มีความต้องการจ้าง 406 อัตรา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด
.
โดยวันนี้ (25 ส.ค. 64) ได้เป็นประธาน “การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา สำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด” ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting ซึ่งการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้ นอกเหนือจากการขานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค การส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างโอกาสและรายได้ของประชาชน ด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นต้น
.
เนื่องจากสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพียงหน่วยงานเดียวของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงต้องมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัล การให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการประสานงาน และสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
“เราคาดหวังให้ข้าราชการเฉพาะกิจทุกคนภายใต้โครงการนี้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ไปสู่ภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้ต่อไป” นายชัยวุฒิกล่าว
.
ด้านนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า พนักงานราชการทั้ง 406 อัตรา จะปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ในระดับพื้นที่ และสำนักงานสถิติจังหวัดจะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นต้น

โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูล จากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก...
24/08/2021

โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูล จากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและไม่ใช่อาคารโรงเรือน จากหน่วยงานผู้ให้อนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 :
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาอุตสาหกรรม/Construction_area/2564/fullreport_q1_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT
#การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง #อุตสาหกรรม #ก่อสร้าง

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เป็นโครงการที่รวบรวมข้อมูล จากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและไม่ใช่อาคารโรงเรือน จากหน่วยงานผู้ให้อนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 :
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาอุตสาหกรรม/Construction_area/2564/fullreport_q1_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT
#การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง #อุตสาหกรรม #ก่อสร้าง

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

Universal Preventionการป้องกันโรคขั้นสูงสุดที่ครอบคลุมทุกคน#สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19/08/2021

Universal Prevention
การป้องกันโรคขั้นสูงสุดที่ครอบคลุมทุกคน
#สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Universal Prevention
การป้องกันโรคขั้นสูงสุดที่ครอบคลุมทุกคน
#สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1510 สายด่วน ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19
18/08/2021

1510 สายด่วน ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

1510 สายด่วน ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบถึงภาวะการทำงานและการว่างงานของประ...
18/08/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบถึงภาวะการทำงานและการว่างงานของประชากร ผลการสำรวจพบว่า มีจำนวน ผู้ที่ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 57.00 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.75 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.76 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.41 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.25 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 4.88 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.47 ล้านคน และอื่นๆ เช่น ยังเด็กชรา พิการจนทำงานไม่ได้เป็นต้น 8.90 ล้านคน)

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2564 :
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร/2564/full_report_q1_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT
#สำรวจภาวะการทำงานของประชากร #สังคม #แรงงาน #กำลังแรงงาน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบถึงภาวะการทำงานและการว่างงานของประชากร ผลการสำรวจพบว่า มีจำนวน ผู้ที่ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 57.00 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.75 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.76 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.41 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.25 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 4.88 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.47 ล้านคน และอื่นๆ เช่น ยังเด็กชรา พิการจนทำงานไม่ได้เป็นต้น 8.90 ล้านคน)

รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2564 :
www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร/2564/full_report_q1_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT
#สำรวจภาวะการทำงานของประชากร #สังคม #แรงงาน #กำลังแรงงาน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

ในแต่ละปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติที่น่ารู้ น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ปร...
18/08/2021

ในแต่ละปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติที่น่ารู้ น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าถึงอินโฟกราฟิกของ สสช. ได้ครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟิกของ สสช. ที่เผยแพร่ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา (NSO Infographic Booklet 2564)

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib9/Infographic/nso_booklet.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

ในแต่ละปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติที่น่ารู้ น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าถึงอินโฟกราฟิกของ สสช. ได้ครบถ้วนและสะดวกยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำเอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟิกของ สสช. ที่เผยแพร่ในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา (NSO Infographic Booklet 2564)

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib9/Infographic/nso_booklet.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #STAT

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 2...
17/08/2021

สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,329 บาท โดยร้อยละ 87.0เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย)

รายงาน :
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขารายได้/เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน/63/pocket_book_63.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #stat
#สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน #เศรษฐกิจ #สังคม #ครัวเรือน

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,329 บาท โดยร้อยละ 87.0เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย)

รายงาน :
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขารายได้/เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน/63/pocket_book_63.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ #stat
#สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน #เศรษฐกิจ #สังคม #ครัวเรือน

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ( GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องขั้...
17/08/2021
การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ( GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำชุดข้อมูลพร้อมคำอธิบายข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การนำบัญชีข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การให้บริการบัญชีข้อมูลผ่านระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ
ขั้นตอนที่ 5 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ตาม Link youtube : Nso Of Thailand ด้านล่างเลยค่ะ

ผู้จัดทำ : กองบริหารจัดการระบบสถิติ

https://youtu.be/LFeCgI2O1DI

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ( GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและเตรียมข้อมูลที่เกี่ย...

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
16/08/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทรงพระ...
11/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน...
07/08/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxSHDRLak7B0VEQKF37vxt05eyJphqGDJRfbJ4bnZ0DWsIA/viewform

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelxSHDRLak7B0VEQKF37vxt05eyJphqGDJRfbJ4bnZ0DWsIA/viewform

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงวันที่มีการสถาปนา "กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข"เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2526 และเพื่อ...
04/08/2021

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
เพื่อระลึกถึงวันที่มีการสถาปนา "กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข"
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2526 และเพื่อตระหนักถึง ความสำคัญของการสื่อสาร

4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
เพื่อระลึกถึงวันที่มีการสถาปนา "กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข"
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2526 และเพื่อตระหนักถึง ความสำคัญของการสื่อสาร

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
03/08/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
02/08/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำมะโน...
02/08/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของรัวเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2564 และสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของรัวเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 สำรวจวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตของประชาชน พ.ศ. 2564 และสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
29/07/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

ขอเชิญผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่า...
29/07/2021

ขอเชิญผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านลิงค์ http://survey64.nso.go.th:9700/primary/WebInterview/QYZ44A6T/Start หรือสแกน OR -Code ในโปสเตอร์
ทุกความเห็นของท่าน มีความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
สามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอเชิญผู้ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านลิงค์ http://survey64.nso.go.th:9700/primary/WebInterview/QYZ44A6T/Start หรือสแกน OR -Code ในโปสเตอร์
ทุกความเห็นของท่าน มีความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลสถิติให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
สามารถเริ่มทำแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ที่อยู่

The Government Complex
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศ นำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 142 1234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรุงเทพธุรกิจ(กพ)การบริหารงานทางฐานเศรฐกิจ ประเทศไทยแลนด์(Thailand)
๑๑๙๐
๑๑๙๐
[email protected]๑๑๙๐
นายปัญญาคนดี
นายปัญญาคนดี ระบบการติดตามหาข้อมูล เลขบัตร3670800307771ประชากรชาวไทย ประชาชนชาวไทย ตามที่อยู่และสัญญาณสด สีฟ้า
นายปัญญาคนดีเลขบัตรประชาชน