สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ Official Page
วัฒนธรรมองค์กร

"ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช"
(33)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมช...
25/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโครงการ
สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Zoom Meeting

(วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 66) 09.30 น. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนา...
25/08/2023

(วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 66) 09.30 น. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาสถานะผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 12 เดือน และวางกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ตลอดจน การจัดทำโครงร่างการวินิจฉัยองค์กรตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :PMQA) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรตามกรอบ PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความ...
25/08/2023

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้าง ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC) ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก ในการรู้เท่าทันภัยออนไลน์ รวมทั้งแนะนำการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้ได้มีการขยาย กลุ่มเป้าหมายไปยังคนพิการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสำคัญตามหลักสูตร EDC และพัฒนา Digital Skill เพื่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านสื่อเผยแพร่ในรูปแบบวิดีโอคลิป “วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต (ฉบับล่ามภาษามือ)” ในรูปแบบ Edutainment สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ได้เรียนรู้ และผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้

👉 ขอเชิญชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yPRQURSfHyk&list=PLPT2kqbuSi0o6oy6ZKQ--ksicqSL9qE85

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของ ETDA Digital Citizen (EDC) ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/Our-Service/edc.aspx

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ.....

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ และสำรวจการใช้งานระบบสารบร...
25/08/2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ และสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรายผู้ถือครองทำการเกษตร
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการปรับบทบาทสถิติจังหวัดเป็นสถิติและดิจิทัลจังหวัด โดยมีนายจรูญ จิตรจามีกร สถิติจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ และสำรวจการใช้งานระบบสารบร...
25/08/2023

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ และสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรายผู้ถือครองทำการเกษตร
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย พร้อมทั้งได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการปรับบทบาทสถิติจังหวัดเป็นสถิติและดิจิทัลจังหวัด โดยมีนางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ให้การต้อนรับ

🛰 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจ...
24/08/2023

🛰 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 “Towards a SMART PLUS for Government Data Catalog” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับขีดความสามารถ Government Data Catalog สู่การเชื่อมต่อ-แบ่งปัน-ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท และรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Facebook - สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ Youtube - Nso Of Thailand
👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยสแกน QR code ในรูปโปสเตอร์งาน

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #บัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันนี้ (23 ส.ค. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดีอีเอส) เป็นประธานก...
23/08/2023

วันนี้ (23 ส.ค. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในงาน August Series 2023 ประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit งาน Digital HR Forum งาน Big Data & Cloud Computing และงาน Robotics Summit ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน การนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงาน ณ ห้อง Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

(22 ส.ค.66) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับก...
22/08/2023

(22 ส.ค.66) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประเด็นประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการค้า (สินค้า) ระหว่างประเทศ (WGIMTS) ความสำคัญจำเป็นในการพัฒนาสถิติการค้าระหว่างประเทศตามแนวทาง IMTS basis และการใช้ประโยชน์สถิติ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล พบว่า 4 ใน 5 ของผู้สูงอายุทั่วประเทศใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยมี...
22/08/2023

ผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล พบว่า 4 ใน 5 ของผู้สูงอายุทั่วประเทศใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยมีการใช้อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 55.9 และร้อยละ 44.1 ไม่มีการการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตุผลของ
การไม่ใช้อินเทอร์เน็ตคือใช้ไม่เป็น/ไม่มีความรู้หรือทักษะในการใช้

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สถิติ
#ผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล #ครัวเรือน #ข้อมูลดีชี้อนาคต #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

👇 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

เมื่อวันนี้ (21 ส.ค.66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธ...
22/08/2023

เมื่อวันนี้ (21 ส.ค.66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม โดยโครงการนี้ดำเนินการจัดการอบรมแบบไม่ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 10 วัน จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 71 ท่านจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเติมเต็มความสามารถ พัฒนาศักยภาพ บทบาท วิธีคิด วิธีการเป็นผู้นำ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทีมและขับเคลื่อนองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เมื่อวันนี้ (21 ส.ค.66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานกล...
22/08/2023

เมื่อวันนี้ (21 ส.ค.66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูดเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมข้าราชการที่มีผลงานโดดเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

(21 ส.ค. 66) 08.50 น.  ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำ...
21/08/2023

(21 ส.ค. 66) 08.50 น. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะนักบริหารเพื่อก้าวสู่อำนวยการระดับต้น แก่ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสราวุธ สมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจ ได้เดินทางตรวจราชกา...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายสราวุธ สมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจ
ได้เดินทางตรวจราชการ เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยมีนายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ และได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผลสำมะโนการเกษตรเบื้องต้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย

21/08/2023

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถิติรุ่นเยาว์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สถิติและดิจิทัล และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา (มัธยม) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

21/08/2023
เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายสถิติรุ่นเยาว์ เพื่อเสริมสร้างทัศ...
17/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายสถิติรุ่นเยาว์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สถิติและดิจิทัล ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดพระยาปลา (มัธยม) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสถิติให้ได้พันธมิตรที่ดีสำหรับประสานความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นประธานเปิดการอบรม และนายจิรวัส พูลทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสราวุธ สมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจ ได้เดินทางตรวจราชกา...
17/08/2023

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสราวุธ สมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสถิติเศรษฐกิจ
ได้เดินทางตรวจราชการ เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยมีนางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผลสำมะโนการเกษตรเบื้องต้น โดยมี นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ....
17/08/2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจราชการ โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานสถิติจังหวัดให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย โดยมีนางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนาม ร่วมกับผู้ประสานงานในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน และสำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กร (...
16/08/2023

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) เพื่อการสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Ravindra Beach Resort and Spa, Najomtien) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) เพื่อการสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวทางการยกระดับภารกิจการผลิตและรวบรวมสถิติ ผ่านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงการทบทวนบทบาทการดำเนินงานภายในองค์กร
เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กร และแนวทางการดำเนินงานของ สสช. ที่จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด การวางกรอบแนวทาง กำหนดทิศทางและการพัฒนาบทบาทของ สสช. ให้มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สสช. และสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างชัดเจน

(15 ส.ค.66) นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ นายคมสัน แ...
15/08/2023

(15 ส.ค.66) นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ นายคมสัน แซมหิรัญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 20 ปี ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย ณ อาคารบริหาร ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

12/08/2023
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566(12 ส.ค. 66) ดร.ปิยนุช ว...
12/08/2023

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
(12 ส.ค. 66) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลว...
11/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
11/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานอนุกรรมการ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และนางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวมไปถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นอนุกรรมการ
การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติทางการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงบัญชีสถิติทางการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 และการกำหนดประเด็นสำคัญในการจัดทำ (ร่าง) บัญชีสถิติทางการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ ประเด็นดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI) ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการบริโภควัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC) เพื่อกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566

11/08/2023

🌟DES เตือน!! ระวังเว็บไซต์แจ้งความปลอม💢

กลโกงใหม่มิจฉาชีพ ปลอมเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ หวังหลอกเอาเงินและข้อมูลส่วนตัว ควรตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ หากเจอลิงก์ปลอมตามตัวอย่างในภาพควรหลีกเลี่ยงไม่กดเข้าเว็บไซต์
📌เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ที่ถูกต้อง
👉https://www.thaipoliceonline.com
📞โทรสายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 ได้ตลอด 24 ชม.
#กระทรวงดิจิทัล
#ตำรวจไซเบอร์ #เตือนภัยออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม...
11/08/2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง (รุ่นที่ 38) ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฝั่ง(ทิศใต้) อาคารรัฐประศาสภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

10/08/2023

ประมวลภาพงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

10/08/2023

“ชัยวุฒิ” ย้ำกฏหมายใหม่ อายัด บัญชีธนาคารได้Pressเลย ไม่ต้องรอเเจ้งความ
เตือนประชาชน อย่ากดลิงก์โหลดเเอป เด็ดขาด!
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การอายัดบัญชีหรือระงับบัญชีม้านั้น ได้มีการแก้กฎหมายและออกเป็นพระราชกำหนดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งให้อํานาจทางธนาคารสามารถระงับบัญชีได้เลย เมื่อมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นบัญชีม้า หรือประชาชนที่โดนหลอกลวงก็สามารถแจ้งให้ธนาคารระงับบัญชีได้เลย และเมื่อเป็นบัญชีม้า มีผู้เสียหายมาร้องเรียน ธนาคารต้องระงับบัญชีเลยตามกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ผู้ไปร้องเรียนกับทางธนาคารแล้วไม่ยอมรับบัญชี เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ ทางดีอีเอส ได้ประสานงานกับทางสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง และทางธนาคารทุกแห่งรับทราบและได้มีการปรับปรุงระบบการทํางานให้มีการรับแจ้งความหรือรับเรื่องร้องเรียน เพื่อจะได้ระงับบัญชีม้าได้เลย โดยไม่ต้องมาดำเนินคดีหรือแจ้งตํารวจก่อนไประงับบัญชีที่ธนาคารก่อน เพื่อให้สามารถดึงเงินกลับมาได้มากที่สุด และไม่ให้บัญชีเหล่านี้ไปสร้างความเสียหายให้ประชาชนต่อไป รวมถึงการที่ประชาชนที่ได้รับ link ส่ง link ส่งไลน์ โทรมาคุยจาก มิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือบางทีก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือส่งอีเมลมาก็ตาม
“ผมฝากเตือนทุกคน ว่าอย่าไปเชื่อ เจ้าหน้าที่และหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีใครโทรหาประชาชนเพื่อไปให้ทําธุรกรรมต่าง ๆ ถ้ามีก็จะติดต่อไปเป็นเอกสารหรือเป็นอะไรต่าง ๆ แล้วให้ท่านพยายามติดต่อธนาคารทําธุรกรรมต่าง ๆ ทุกเรื่อง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารหรือของหน่วยงานนั้นโดยตรง อย่าไปติดต่อผ่านคนที่โทรมาหาท่าน เพราะในความเป็นจริงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนของหน่วยงานรัฐโทรไปหาประชาชน เป็นคนร้าย ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปฟังเลย เสียเวลา แล้วก็อาจจะโดนหลอกด้วย” นายชัยวุฒิ กล่าว
สำหรับ ข่าวที่มีเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลกรมที่ดิน อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงาน สกมช. สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ของกระทรวงดิจิทัลฯ จะเข้าตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลจริงหรือไม่ หรือเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินนำข้อมูลไปขายอันนี้มีความผิด ฝากเตือนยังเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่เก็บข้อมูลประชาชนต้องเก็บให้ดี อย่านำข้อมูลไปขายจะมีโทษมีความผิด จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
#กระทรวงดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...
10/08/2023

กระทรวงดิจิทัลฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้อง Grand ballroom ชั้น 2 อาคารสโมสร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

10/08/2023
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครง...
10/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตร "การให้บริการแลกเปลี่ยนสถิติตามมาตรฐาน SDMX" และรับฟังความคิดเห็นในการนำมาตรฐาน SDMX มาใช้ในการแลกเปลี่ยนสถิติ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานราชการ กระทรวง กรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวการเปิดอบรม
การอรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากคณะที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ประมาณ 300 คน ซึ่งการอบรมมีการบรรยายทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแลกเปลี่ยนสถิติตามมาตรฐาน SDMX เพิ่มขึ้น

10/08/2023

📢 #ข่าวสารอาสาสมัครดิจิทัล
📍 #สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
#คุณมาดี
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม http://bungkan.nso.go.th/ หรือ province.nso.go.th/bungkan

10/08/2023

👉ข่าวประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ⏰ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ⭐ เรื่อง โปรดระวัง 🔥 มิจฉาชีพส่ง SMS หลอกลวง เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัว username และ password

🏆ขอแสดงความยินดีกับ 21 หน่วยงาน และ 11 จังหวัด ที่มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ...
10/08/2023

🏆ขอแสดงความยินดีกับ 21 หน่วยงาน และ 11 จังหวัด ที่มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🛰 ขอเชิญทุกท่านให้เกียรติรับโล่รางวัลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับขีดความสามารถ Government Data Catalog สู่การเชื่อมต่อ-แบ่งปัน-ใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการประชุมสัมมนา โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “Toward a SMART PLUS for Government Data Catalog” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #บัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจร...
10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ในการนี้นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

เชิญรับชมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน...
09/08/2023

เชิญรับชมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ไลฟ์สด ทาง Facebook : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น.
#ทรงพระเจริญ #กระทรวงดิจิทัล

(วันที่ 9 ส.ค.66)  ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมสังเกตการณ์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การอบ...
09/08/2023

(วันที่ 9 ส.ค.66) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมสังเกตการณ์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากบัญชีสถิติทางการที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่ 25 จังหวัดภาคกลาง ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
09/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.rayaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจร...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ในการนี้นางสาวภิญญ์ญานันทิ์ รดาธรทวีกุล สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

08/08/2023

สำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ แถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2565 พบว่า

🔹 ประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 4.19 ล้านคน หรือร้อยละ 6 ของประชากร
ทั่วประเทศ
🔹 ประเทศไทยมีเด็กพิการ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 17 ปี จำนวน 157,369 คน โดยประมาณ 2 ใน 5 ของเด็กพิการมีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ประเภท
🔹 มีเด็กพิการวัยเรียนอายุ 5 – 17 ปี ประมาณ 1 ใน 3 ที่ปัจจุบันไม่ได้เรียน มีสาเหตุจากป่วยหรือพิการจนกระทั่งไม่สามารถเรียนได้สูงที่สุดที่ร้อยละ 71.5
🔹 สวัสดิการจากภาครัฐที่ผู้พิการต้องการแต่ยังไม่ได้รับ ได้แก่
• การตรวจรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
• อุปกรณ์ อวัยวะเทียม หรือเครื่องช่วยคนพิการอย่าง เครื่องช่วยฟัง ไม้เท้า แว่นตาที่ตัดพิเศษ รถนั่งคนพิการและไม้เท้าแบบสามขา
• ความช่วยเหลือและสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ให้เพิ่มเบี้ยความพิการ ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และการให้คำแนะนำปรึกษา

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และฉบับสรุป ได้ที่ https://uni.cf/43U5eBm

ที่อยู่

The Government Complex
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621421234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เคยคิดกันไหมว่ามูลค่าชีวิตต่อหัวของพลเมืองไทยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่?

ในทางเศรษฐศาสตร์มีการคำนวณ ‘มูลค่าชีวิตทางสถิติ’ หรือการตั้งราคาต่อหัวว่าประชาชนหนึ่งคนในประเทศควรมีมูลค่าเท่าไหร่ ชีวิตพลเมืองในประเทศอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 7-9 ล้านเหรียญต่อคน หรือประมาณ 224-288 ล้านบาท

ประเทศใดที่โดดเด่นเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล (Data-Driven Policy)?
ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรต่อการออกแบบนโยบาย?
ภายใต้สถิติ ตัวเลข และข้อมูล มีเรื่องราวซ่อนอยู่เสมอ

ชวนเล่นควิซผ่านบทความนี้ https://thailandpolicylab.com/data-human-story-policy/UNDP Thailand United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย สภาพัฒน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ดร.โอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทยยินดีที่ได้หารือกับดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและทีมผู้บริหารเพื่อขยายความร่วมมือกว่า 4 ทศวรรษ

โดยแนวทางความร่วมมือในอนาคต ได้แก่

🔸การทำสำมะโนประชากรแบบไฮบริด
🔸ชุดข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง
🔸การเปลี่ยนผ่านสำนักงานสถิติฯ สู่ยุคดิจิทัล
🔸การพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยในสังคมสูงวัย

UNFPA และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมุ่งร่วมทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 🤝🇹🇭

---------------------------------------------------

Dr. Asa Torkelsson, Country Director of UNFPA Thailand, highly appreciates the warm meeting with Dr. Piyanuch Wuttisorn Director-General, Thailand National Statistical Office and the team.

With more than 4 decades of cooperation, TNSO & UNFPA plans towards innovations including:
🔸Hybrid Census,
🔸Disaggregated data of vulnerable population,
🔸TNSO digitized transition, and
🔸Life-cycle approach of ageing.

TNSO & UNFPA are exploring ways to further & deepen this meaningful partnership for the Thai people and communities. 🤝🇹🇭

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ ไทยคู่ฟ้า กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
ดร. โอซา ทอร์คิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA แห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณดร.ปิยนุช วุฒิสอน ​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ร่วมเปิดตัว "รายงานทิศทางการกำหนดนโยบายเพื่อเตรียมรับการทำงานที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว"

ร่วมกันเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

---------------------------------------

Today Dr Piyanuch Wuttisorn, DG of Thailand National Statistical Office, together with Country Director for UNFPA Thailand, Dr.
Asa Torkelsson jointly launched the report on "the TNSO strategic direction under the context of digital transformation in Thailand".

Let's digitalise but make sure, we leave no one behind.

UNFPA UNFPA Asia and the Pacific United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย United Nations ESCAP กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม UNDP Thailand
กรุงเทพธุรกิจ(กพ)การบริหารงานทางฐานเศรฐกิจ ประเทศไทยแลนด์(Thailand)
นายปัญญาคนดี
นายปัญญาคนดี ระบบการติดตามหาข้อมูล
เลขบัตร3670800307771ประชากรชาวไทย ประชาชนชาวไทย ตามที่อยู่และสัญญาณสด สีฟ้า
นายปัญญาคนดีเลขบัตรประชาชน
ดิฉันขอร้องเรียนเรื่อง มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านเป็นเจ้าของบ่อนการพนัน เช่นปอ ไพ่ ไฮโล สนุกเกอร์ ในช่วงภาวะโควิด กำลังระบาดอย่างหนัก ขอให้ท่านดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของท่านด้วย บ่อนการพนันอยู่ที่ ถ.ห้วยยอดซ.7 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
รบกวนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อทำ survey ของการจ้างงานให้เป็นรายเดือน ทำไมเราทำตาม BLS ไม่ได้ ควรจะมีข้อมูลรายเดือนว่าการจ้างงานเกิดขึ้นกี่ตำแหน่ง จำแนกตามพื้นที่ ชนิดงาน รายได้ ชั่วโมงการทำงาน survey ทุก 3 เดือนไม่ถี่พอครับเพราะ ณ​ วันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว ต้องมีข้อมูลที่ทัน ประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้าน (China, Singapore, Malaysia) ก็ทำเป็นรายเดือนหมด เราควรจะมี jobs day report เหมือนอเมริกาทุกเดือนที่ทุกคนให้ความสนใจ
นายปัญญาคนดี
LINE@lie
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
#}