สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี พ.ศ. 2515 มีการประกาศจัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น โดยรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน ในการแบ่งส่วนราชการนี้ กำหนดให้ กองค้นคว้าและทดลอง เปลี่ยนเป็น กองพืชไร่ ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ ตามโครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กองพืชไร่ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางมี 3 ฝ่าย และส่วนภูมิภาค มี 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ 12 สถานีทดลองพืชไร่ ปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ กรมวิชาการเกษตรได้ปรับโครงสร้างเพื่อให้อำนาจการบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยศูนย์วิจัยและสถานีทดลองพืชไร่เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ และสถาบันวิจัยพืชไร่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานแผนงานวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ ในพืชไร่ที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ.2552 กรมวิชาการเกษตร ปรับโครงสร้างใหม่ให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ 6 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง ทั้งพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพิ่ม ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 2556 แยกศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมฯ ปัจจุบัน สวร. มีหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิจัยพืชไร่ 8 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2563น้อมรำลึกใ...
05/12/2020

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2563
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 🙏🏻
#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ
#วันดินโลก

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางประพิศ วองเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ พร้อมด้วยนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว ...
24/11/2020

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางประพิศ วองเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ พร้อมด้วยนางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะของ นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย
เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการเพาะปลูกข้าวและยางพาราแก่สาธารณรัฐแอฟฟริกาใต้ อีกทั้งยังพร้อมที่จะเปิดตลาดการค้าของทั้ง 2 ประเทศมากขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

DOAAlbum
18/11/2020

DOAAlbum

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประุชมอนุคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2563 -2567 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม1601 ชั้น16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ

นายอนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดู...
13/11/2020

นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 11/2563 (งวดที่ 1) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน มีนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานที่ประชุม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การกำหนดราคาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 1 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 8.05 บาทต่อกิโลกรัม ชดเชยกิโลกรัมละ 0.45 บาท มีเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 141,520 ครัวเรือน 213,844 แปลง 2,343,180 ไร่

กรมวิชาการเกษตร-thaidoa
09/11/2020

กรมวิชาการเกษตร-thaidoa

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว เนื่องจากขณะนี้พบการระบาดในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวที่สำคัญของประเทศแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร และสุโขทัย รวมพื้นที่การระบาดทั้งหมดจำนวนกว่า 180,000 ไร่ โดยถั่วเขียวที่พบเป็นโรคใบด่างใบจะมีลักษณะด่างเหลือง การออกดอกและติดฝักน้อย หากเป็นโรคนี้แล้วจะทำให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์หรือทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย
.
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ พื้นที่พบการระบาดของโรคซึ่งเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว และในส่วนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอย้ำว่าให้นำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่ควรนำเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในครั้งต่อไปอีก และไม่ควรปลูกซ้ำในพื้นที่เดิมที่มีการระบาดของโรค เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค สำหรับผู้ประกอบการที่รับซื้อผลผลิตจากแปลงของเกษตรกรที่พบการระบาดของโรคก็เช่นกันไม่ควรนำเมล็ดมาจำหน่ายเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์อีกต่อไป
.
ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการจำแนกชนิดไวรัสใบด่างถั่วเขียวที่ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเพื่อให้ทราบชื่อและชนิด เพื่อยืนยันลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อทั้งทางด้านชีววิทยา การถ่ายทอดโรค สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลกระทบ เพื่อจะได้ออกมาตรการในการป้องกันกำจัดโรคที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำรวจโรคใบด่างถั่วเขียวโดยแบ่งพื้นที่สำรวจเป็น 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้า และระยะออกดอกติดฝัก โดยวางแผนการตรวจให้กระจายทั่วพื้นที่ปลูกถั่วเขียวในแต่ละอำเภอ
.
กรมวิชาการเกษตรกำลังวางแผนหามาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียวทั้งการตรวจสอบศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสใบด่างในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก่อนนำไปปลูก เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร และดำเนินการเฝ้าระวัง สร้างการรับรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคใบด่างถั่วเขียวให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตถั่วเขียว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนภายในจังหวัดที่พบการระบาดของโรคใบด่างถั่วเขียว ให้ตื่นตัวและร่วมกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
.
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ขอแจ้งเตือนและเน้นย้ำให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นสำรวจแปลงปลูกถั่วเขียวอย่างสม่ำเสมอ สำหรับแปลงที่พบโรคยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการไถกลบได้ แต่ต้องไม่เก็บเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกพืชหมุนเวียน ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาด และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้ง หากพบต้นถั่วเขียวมีลักษณะคล้ายเป็นโรคใบด่างสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน หรือ สายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว โทรศัพท์ 06 1415 2517

กรมวิชาการเกษตรเตือนภัยโรคใบด่างถั่วเขียวระยะนี้ l คู่ข่าวเสาร์ อาทิตย์ 8 พ.ย.63 ช่อง9 MCOT HD - YouTube
09/11/2020
กรมวิชาการเกษตรเตือนภัยโรคใบด่างถั่วเขียวระยะนี้ l คู่ข่าวเสาร์ อาทิตย์ 8 พ.ย.63 ช่อง9 MCOT HD - YouTube

กรมวิชาการเกษตรเตือนภัยโรคใบด่างถั่วเขียวระยะนี้ l คู่ข่าวเสาร์ อาทิตย์ 8 พ.ย.63 ช่อง9 MCOT HD - YouTube

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด
07/11/2020

โรคราน้ำค้างในข้าวโพด

ระวังโรคราน้ำค้างในข้าวโพด

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคราน้ำค้าง มักพบแสดงอาการในระยะที่เริ่มเพาะปลูกถึงระยะที่ต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 30 วัน ซึ่งในระยะนี้ต้นข้าวโพดจะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก โดยอาการของโรคจะพบได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก เริ่มแรกจะพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำ บนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดบริเวณยอดมีสีเหลืองซีด หรือใบลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ ในเวลาเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง ด้านใต้ใบมักพบส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราเป็นผงสีขาวจำนวนมาก บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น เตี้ย ข้อถี่ ไม่มีฝักหรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมากหรือมีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่ฝักจะไม่สมบูรณ์ เช่น มีจำนวนเมล็ดน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย

สำหรับแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรค หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ มีอุณหภูมิต่ำ และมีความชื้นในอากาศสูง เมื่อข้าวโพดมีอายุ 5-7 วัน เกษตรกรควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน และพ่นติดต่อกัน 3-4 ครั้ง

นอกจากนี้ ในฤดูเพาะปลูกข้าวโพดถัดไป เกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานโรค และคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา 7-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือสารเมทาแลกซิล-เอ็ม 35% อีเอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หลีกเลี่ยงการเพาะปลูกข้าวโพดในฤดูฝนที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของโรครุนแรง กรณีพบเริ่มระบาด ให้ถอนต้นกล้าข้าวโพดที่แสดงลักษณะอาการของโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรค สามารถเข้าทำลายต้นข้าวโพดได้ตั้งแต่ในระยะที่ข้าวโพดเริ่มงอก ซึ่งการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลังจากต้นข้าวโพดอายุ 20 วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้

นางประพิศ​ วองเทียม​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ และนายชูศักดิ์  คุณุไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้อง...
05/11/2020

นางประพิศ​ วองเทียม​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ และนายชูศักดิ์ คุณุไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร​ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.ทองเปลว​ กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5​ พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุม 135​ กระทรวง​เกษตรและ​สหกรณ์​ เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมาย​และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
30/10/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

พบถั่วเขียวต้องสงสัยโรคใบด่าง เกษตรฯ เร่งสกัดก่อนลุกลาม วางแผนสำรวจพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ

กรมวิชาการเกษตร ลุยตรวจแปลงถั่วเขียวเมืองชาละวัน และมะขามหวาน หลังพบอาการใบด่างเหลืองแปลงถั่วเขียวจังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์ 6,000 ไร่ ดึงกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นแนวร่วม ปูพรมสำรวจพื้นที่ปลูกถั่วเขียวทั่วประเทศ ชี้ความรุนแรงโรคขั้นสุดเก็บผลผลิตไม่ได้ เตือนเกษตรกรตื่นตัวหากพบอาการต้องสงสัยใบด่างแจ้งสายด่วนทันที
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกถั่วเขียวของเกษตรกรที่จังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์ เนื่องจากได้รับรายงานพบถั่วเขียวมีลักษณะใบด่างเหลือง จึงได้เก็บตัวอย่างใบ ยอด ของถั่วเขียวที่แสดงอาการใบด่างคล้ายไวรัส นำกลับมาตรวจวินิจฉัยภายในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งผลการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้นพบว่า เกิดจากเชื้อไวรัส 2 วงศ์ คือ Geminiviridae : Begomovirus และ Potyviridae : Potyvirus โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจำแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ เพื่อให้ทราบชื่อและชนิด เพื่อยืนยันลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อทั้งทางด้านชีววิทยา การถ่ายทอดโรค สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันกำจัดโรค
สถานการณ์การระบาดในขณะนี้พบถั่วเขียวแสดงอาการคล้ายไวรัสที่ อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 4,000 ไร่ อำเภอลานสัก และ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบประมาณ 2,000 ไร่ โดยลักษณะอาการที่พบคือใบมีลักษณะด่างเหลือง การออกดอกและติดฝักน้อย ซึ่งอาการนี้จะพบในทุกระยะการเจริญเติบโต กรณีติดฝัก ฝักจะมีลักษณะโค้งงอ เล็กลีบ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างลักษณะอาการใบด่างของถั่วเขียวในแหล่งปลูกถั่วเขียวในประเทศไทย และกำหนดมาตรการในการป้องกันกำจัด เพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตของโรคนี้ไม่ให้ลุกลามไปยังแหล่งปลูกถั่วเขียวอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการระบาดของโรค โดยขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เร่งสำรวจพื้นที่ปลูกถั่วเขียวเพิ่มเติมที่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวทั้งหมดจำนวนประมาณ 26,000 ไร่ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวนประมาณ 155,000 ไร่ โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการระบาดในเขตพื้นที่ปลูกถั่วเขียวภาคเหนือตอนบน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจายจนส่งผลกระทบในวงกว้าง กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผนปฏิบัติงานฉุกเฉินกรณีตรวจพบโรคใบด่างถั่วเขียวในประเทศไทยโดยจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ประกอบการที่รับซื้อ รวมทั้งยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสำรวจโรคใบด่างถั่วเขียวพื้นที่ปลูกถั่วเขียวในประเทศไทย โดยแบ่งพื้นที่สำรวจเป็น 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้า (15-20 วันหลังปลูก) และระยะออกดอกติดฝัก (35-45 วันหลังปลูก) พร้อมกับวางแผนการสำรวจตามคู่มือของกรมวิชาการเกษตรโดยให้กระจายทั่วพื้นที่ปลูกในแต่ละอำเภอ
ในระยะนี้ขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังและหมั่นสำรวจแปลงปลูกถั่วเขียวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหากเกิดการระบาดของโรคจะทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์หรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย สำหรับแปลงที่พบโรคยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการไถกลบได้ แต่ต้องไม่เก็บเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกพืชหมุนเวียน ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาด และควรทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้ง หากพบแปลงปลูกใดมีใบลักษณะด่างเหลือง ออกดอกและติดฝักน้อย ฝักมีลักษณะโค้งงอเล็ก ลีบ ขอให้แจ้งสายด่วนเฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว 06 1415 2517 หรือ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2145 ต่อ 101

โรคใบด่างถั่วเขียว
29/10/2020

โรคใบด่างถั่วเขียว

นางสาวตรียนัย  ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายชูศักดิ์  คุณุไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิ...
27/10/2020

นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายชูศักดิ์ คุณุไทย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาแนวทางการควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 .ในประเทศไทย
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม cosmos ชั้น 4 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น มุมมอง จากกลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายต่อโอกาส และความท้าทายเชิงนโยบายและการปฏิบัติในการลดและควบคุมการเผาภาคการเกษตร

นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังง...
27/10/2020

นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ บริเวณพื้นที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาส "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

นางสาวสุรีรัตน์  ทองคำ และ นายชูศักดิ์  คุณุไทย ร่วมเป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ถวายพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล...
23/10/2020

นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ และ นายชูศักดิ์ คุณุไทย ร่วมเป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ถวายพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

นางสาวตรียนัย  ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญ...
21/10/2020

นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”ฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีนายเถลิงศักดิ์ เพชร์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ประเด็นการเผาในที่โล่ง ภาคการเกษตร

คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง
20/10/2020
คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง

คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง

อ้อยไข่ ท่านผู้อ่านคงจะแปลกใจในชื่อไม่น้อย ที่มาของชื่อ …

นายอนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยครั้งท...
15/10/2020

นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยครั้งที่ 6/2563 (งวดที่ 11) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานที่ประชุม ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. การดำเนินการตามมติคณะกรรมการอ้อยเรื่องการเพิ่มหรือลด โครการพัฒนาด้านอ้อย และการติดตามผลการดำเนินงาน
2. พิจารณาต้นทุนการผลิตอ้อยปีการผลิต 2563/64 จากการเก็บข้อมูลตามวิธีการทางสถิติของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การเสนอวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยแบบใหม่โดยการแบ่ง cluster เพื่อให้เกิดความถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลจริง

นายอนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดู...
15/10/2020

นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 10/2563 (งวดที่ 11) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน มีนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานที่ประชุม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 งวด ที่ 10
2. การกำหนดราคาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเท่ากับ 8.45 บาท ชดเชยแก่เกษตรกรกิโลกรัมละ 0.05 บาท
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 โดยใช้แนวทางดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กำหนดผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 713 กิโลกรัม และใช้ข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ 10 อันดับแรกเพื่อถ่วงน้ำหนักในการพิจารณาการชดเชยต่อไป

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  พร้อมด้วยผู้บริหา...
06/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (เข้าร่วมผ่านระบบ VDO Conference)
ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนำเสนอภารกิจ แผน ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นำโดย ดร. วารีย์ ทองมี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมสร...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นำโดย ดร. วารีย์ ทองมี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังจำนวน 51 จังหวัด ซึ่งดำเนินการสำรวจ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 สิงหาคม และครั้งที่ 3 วันที่ 6-11 กันยายน 2563
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
- พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562/2563 จาก 8.701 ล้านไร่ เป็น 9.003 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 3.47
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ คาดว่าเพิ่มขึ้นจาก 2.908 ตัน เป็น 3.145 ตัน หรือร้อยละ 8.15
- ผลผลิตรวม คาดว่าเพิ่มขึ้นจาก 25.304 ล้านตัน เป็น 28.319 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.91

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบ...
09/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 ในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตพันธ์ุพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ. อู่ทอง
จ. สุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo
08/09/2020

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
24/08/2020

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

🐛🐛🐛ดักแด้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เริ่มทยอยออกจากดักแด้แล้วค่ะ
📌📌📌นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เก็บตัวอย่างมาจากพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตรเท่านั้น ขอขอบคุณพี่สาวคนสวยของเรา พี่นุ๊ก จากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่กรุณาเก็บตัวอย่างมาให้ค่ะ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
11/08/2020

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

🌱🌱🌱🌧🌧🌧📢📢📢ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3 เริ่มจำหน่ายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กรุณามาซื้อด้วยตนเอง ไม่มีการจองหรือฝากซื้อ เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจและต้องการเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก🌱🌱🌱🌧🌧🌧📢📢📢

เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง
10/08/2020
เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ก.เกษตรฯ สั่งยกระดับโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังระบาดเพิ่มหลายจังหวัด เร่งทำลาย-ควบคุมเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ....

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo
10/08/2020

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพล...
28/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
24/07/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

กะเพรา โหระพา แมงลัก ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบระบาด

อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืนมีความชื้นในอากาศสูง กะเพรา โหระพา แมงลัก ในระยะเก็บเกี่ยว ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของลำต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส ที่ให้เกิดโรคด่างเหลือง

แนวทางป้องกันกำจัด

๑. หมั่นสำรวจแปลงปลูก โดยเดินสำรวจแบบสลับฟันปลา สัปดาห์ละครั้ง
๒. ถ้าพบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบมากกว่า ๒ ตัวต่อใบ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน ๔๐% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๘๓.๙% อีซี อัตรา ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยพ่นสารติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน

**** ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงหวี่ขาวยาสูบต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

257939303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง.... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรสอบวันที่เท่าไหรคับผม
กรมวิชาการเกษตร สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี กำหนดส่งผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561