สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี พ.ศ. 2515 มีการประกาศจัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น โดยรวมกรมกสิกรรมและกรมการข้าวเข้าด้วยกัน ในการแบ่งส่วนราชการนี้ กำหนดให้ กองค้นคว้าและทดลอง เปลี่ยนเป็น กองพืชไร่ ปี พ.ศ. 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ ตามโครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กองพืชไร่ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางมี 3 ฝ่าย และส่วนภูมิภาค มี 8 ศูนย์วิจัยพืชไร่ และ 12 สถานีทดลองพืชไร่ ปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการใหม่ กรมวิชาการเกษตรได้ปรับโครงสร้างเพื่อให้อำนาจการบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยศูนย์วิจัยและสถานีทดลองพืชไร่เปลี่ยนไปสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ และสถาบันวิจัยพืชไร่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานแผนงานวิจัยในระดับประเทศและต่างประเทศ ในพืชไร่ที่มีความสำคัญเชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ.2552 กรมวิชาการเกษตร ปรับโครงสร้างใหม่ให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ 6 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง ทั้งพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ปี พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เพิ่ม ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 2556 แยกศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมฯ ปัจจุบัน สวร. มีหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิจัยพืชไร่ 8 แห่ง และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง

เปิดเหมือนปกติ

นางสาวสุรีรัตน์  ทองคำ และ นายชูศักดิ์  คุณุไทย ร่วมเป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ถวายพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล...
23/10/2020

นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ และ นายชูศักดิ์ คุณุไทย ร่วมเป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ถวายพวงมาลาในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

นางสาวตรียนัย  ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญ...
21/10/2020

นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”ฯ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีนายเถลิงศักดิ์ เพชร์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ประเด็นการเผาในที่โล่ง ภาคการเกษตร

คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง
20/10/2020
คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง

คนเชียงราย ปลูกอ้อยไข่ ไม่ได้เอาน้ำตาล แต่กินเป็นผัก...แปลกจริง

อ้อยไข่ ท่านผู้อ่านคงจะแปลกใจในชื่อไม่น้อย ที่มาของชื่อ …

นายอนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยครั้งท...
15/10/2020

นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้อยครั้งที่ 6/2563 (งวดที่ 11) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานที่ประชุม ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. การดำเนินการตามมติคณะกรรมการอ้อยเรื่องการเพิ่มหรือลด โครการพัฒนาด้านอ้อย และการติดตามผลการดำเนินงาน
2. พิจารณาต้นทุนการผลิตอ้อยปีการผลิต 2563/64 จากการเก็บข้อมูลตามวิธีการทางสถิติของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การเสนอวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตอ้อยแบบใหม่โดยการแบ่ง cluster เพื่อให้เกิดความถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลจริง

นายอนุวัฒน์  จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดู...
15/10/2020

นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 10/2563 (งวดที่ 11) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน มีนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานที่ประชุม มีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 งวด ที่ 10
2. การกำหนดราคาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเท่ากับ 8.45 บาท ชดเชยแก่เกษตรกรกิโลกรัมละ 0.05 บาท
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 โดยใช้แนวทางดำเนินการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา กำหนดผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 713 กิโลกรัม และใช้ข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ 10 อันดับแรกเพื่อถ่วงน้ำหนักในการพิจารณาการชดเชยต่อไป

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  พร้อมด้วยผู้บริหา...
06/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางเพียงใจ จินดายะพานิชย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (เข้าร่วมผ่านระบบ VDO Conference)
ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนำเสนอภารกิจ แผน ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นำโดย ดร. วารีย์ ทองมี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมสร...
12/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน นำโดย ดร. วารีย์ ทองมี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังจำนวน 51 จังหวัด ซึ่งดำเนินการสำรวจ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 8-12 สิงหาคม และครั้งที่ 3 วันที่ 6-11 กันยายน 2563
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
- พื้นที่เก็บเกี่ยวคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562/2563 จาก 8.701 ล้านไร่ เป็น 9.003 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 3.47
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ คาดว่าเพิ่มขึ้นจาก 2.908 ตัน เป็น 3.145 ตัน หรือร้อยละ 8.15
- ผลผลิตรวม คาดว่าเพิ่มขึ้นจาก 25.304 ล้านตัน เป็น 28.319 ล้านตัน หรือร้อยละ 11.91

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบ...
09/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ประจำปี 2563 ในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยและงานผลิตพันธ์ุพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ. อู่ทอง
จ. สุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo
08/09/2020

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
24/08/2020

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

🐛🐛🐛ดักแด้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เริ่มทยอยออกจากดักแด้แล้วค่ะ
📌📌📌นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เก็บตัวอย่างมาจากพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตรเท่านั้น ขอขอบคุณพี่สาวคนสวยของเรา พี่นุ๊ก จากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่กรุณาเก็บตัวอย่างมาให้ค่ะ

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
11/08/2020

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

🌱🌱🌱🌧🌧🌧📢📢📢ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 3 เริ่มจำหน่ายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กรุณามาซื้อด้วยตนเอง ไม่มีการจองหรือฝากซื้อ เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจและต้องการเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก🌱🌱🌱🌧🌧🌧📢📢📢

เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง
10/08/2020
เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เกษตรฯ เร่งตัดวงจรโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ก.เกษตรฯ สั่งยกระดับโรคใบด่างมันสำปะหลัง หลังระบาดเพิ่มหลายจังหวัด เร่งทำลาย-ควบคุมเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ....

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo
10/08/2020

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน's cover photo

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพล...
28/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
24/07/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

กะเพรา โหระพา แมงลัก ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบระบาด

อุณหภูมิสูงในเวลากลางวัน และอุณหภูมิต่ำในเวลากลางคืนมีความชื้นในอากาศสูง กะเพรา โหระพา แมงลัก ในระยะเก็บเกี่ยว ระวังแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของลำต้น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส ที่ให้เกิดโรคด่างเหลือง

แนวทางป้องกันกำจัด

๑. หมั่นสำรวจแปลงปลูก โดยเดินสำรวจแบบสลับฟันปลา สัปดาห์ละครั้ง
๒. ถ้าพบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบมากกว่า ๒ ตัวต่อใบ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน ๔๐% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๒ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ๘๓.๙% อีซี อัตรา ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยพ่นสารติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน

**** ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้แมลงหวี่ขาวยาสูบต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้

“พาณิชย์-เกษตร” เร่งแก้ใบด่างมัน จี้จ่ายชดเชยไร้เอกสารสิทธิ์ไร่ละ 3 พันhttps://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/4...
24/07/2020
“พาณิชย์-เกษตร” เร่งแก้ใบด่างมัน จี้จ่ายชดเชยไร้เอกสารสิทธิ์ไร่ละ 3 พัน

“พาณิชย์-เกษตร” เร่งแก้ใบด่างมัน จี้จ่ายชดเชยไร้เอกสารสิทธิ์ไร่ละ 3 พัน
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/443006

เกษตรกรไร่มันฯ ไร้เอกสารสิทธิ์ เตรียมเฮ 2 รัฐมนตรี “พาณิชย์-เกษตร” ผนึก ลั่นสกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โยนสภ.....

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าติดตามงานโครงการวิจัยและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ...
23/07/2020

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เข้าติดตามงานโครงการวิจัยและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ในเเปลงผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ นำโดย ดร. วารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
และเเปลงผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก นำโดย
นางสาวตรียนัย ตุงคะเสน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
20/07/2020

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

📌เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่สำคัญของบ้านเราที่ไม่ใช่ข้าวโพด 😰😰 ซึ่งพืชชนิดนั้น ได้แก่ "#ข้าว"🌾โดยพบการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ"#อ้อย"🎋ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จึงทำให้เกิดความกังวลและข้อสงสัยว่าหนอนชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปรับตัวเพื่อการอยู่รอดโดยหันไปกินพืชชนิดอื่นหรือไม่❓❓❓

เมื่อวานนี้แอดมินมีโอกาสได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จาก รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ได้กรุณาอธิบายให้ทราบว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดมี 2 สายพันธุ์ คือ 🌽#สายพันธุ์ข้าวโพด (corn strain) ซึ่งพบลงทำลายข้าวโพดฝ้ายและข้าวฟ่างเป็นหลัก และ 🌾#สายพันธุ์ข้าว (rice strain) ซึ่งพบลงทำลายข้าว, ข้าวฟ่างนก และพืชตระกูลหญ้าอื่น ๆ เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) เหมือนกันทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกันที่องค์ประกอบของฟีโรโมน, พฤติกรรมการผสมพันธุ์ และกลุ่มพืชอาหารที่ชอบเข้าทำลาย
🐛โดยการลงทำลายพืชอาหารข้ามกลุ่มของแต่ละสายพันธุ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ความจำเพาะเจาะจงด้านพืชอาหารของแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ #จะมีโอกาสพบสายพันธุ์ข้าวโพดลงทำลายข้าวน้อยกว่าโอกาสที่จะพบสายพันธุ์ข้าวลงทำลายข้าวโพด แม้ว่าที่ผ่านมาแมลงศัตรูรุกรานชนิดนี้จะระบาดทำความเสียหายให้กับข้าวโพดมาโดยตลอด แต่ข้อมูลต่างๆบ่งชี้ว่า #หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่พบในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ข้าว (rice strain) ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงมากที่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะระบาดสร้างความเสียหายให้กับข้าวและอ้อยได้อย่างรุนแรง เนื่องจากมีการปลูกพืชทั้งสองชนิดทั่วไปในทุกภาคและมักจะมีการปลูกติดต่อกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้แมลงมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในข้าวฤดูปลูกที่จะมาถึงนี้และในอ้อยต้นเล็ก
🌾ดังนั้นหากพบการระบาดในพืชชนิดอื่นๆ ให้ดำเนินการป้องกันกำจัดโดยใช้วิธีการเดียวกันกับคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรในข้าวโพด

ตั๊กแตน ที่ระบาดในอินเดียและลาว เกิดขึ้นได้อย่างไร กลไกเบื้องหลังคืออะไร
04/07/2020
ตั๊กแตน ที่ระบาดในอินเดียและลาว เกิดขึ้นได้อย่างไร กลไกเบื้องหลังคืออะไร

ตั๊กแตน ที่ระบาดในอินเดียและลาว เกิดขึ้นได้อย่างไร กลไกเบื้องหลังคืออะไร

สื่อหลายแห่งรายงานข่าวการระบาดของแมลงในประเทศอินเดียและลาว หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า จากอินเดียแมลงบินข้....

ก้าวเกษตร
02/07/2020
ก้าวเกษตร

ก้าวเกษตร

เกษตรกรยุคใหม่หันมาใช้ “ปุ๋ยขี้หมู” เพิ่มผลผลิต ข้าว-มันสำปะหลัง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมเจ้...
02/07/2020

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ หลักสูตร “การผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ” ณ ห้องประชุม 107 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และระบบ zoom cloud Meeting

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
26/06/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

เกษตรคุมเข้ม สกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่25 มิถุนายน 63 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรเป้นผู้กำกับดูแล ติดตามการดำเนินการตามประกาศเขตควบคุมใบด่างมันสำปะหลัง สกัดโรคแพร่กระจายกระทบอุตสาหกรรมมันจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายลำพูน กะตะโท หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรร่วม และ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางประชุมหารือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามประกาศเขตควบคุมใบด่างมันสำปะหลัง ในการควบคุมการเคลื่อน และการทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างเพื่ิอ สกัดโรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดออกไป พร้อมให้สัมภาษณ์กับไทยทีบีเอส ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

เร่งเกษตรกรส่งคืนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสภายใน29ส.ค.
26/06/2020
เร่งเกษตรกรส่งคืนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสภายใน29ส.ค.

เร่งเกษตรกรส่งคืนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอสภายใน29ส.ค.

กษ.เร่งเกษตรกร ส่งคืนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ให้ร้านค้าภายใน29ส.ค. ยันไม่จับกุมเกษตรกร แต่ทุกคนต้องปฏิบัต.....

DOAAlbum
25/06/2020

DOAAlbum

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

"สุริยุปราคา" 21 มิ.ย.2563 ห้ามพลาด กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
21/06/2020
"สุริยุปราคา" 21 มิ.ย.2563 ห้ามพลาด กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

"สุริยุปราคา" 21 มิ.ย.2563 ห้ามพลาด กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

ห้ามพลาด “สุริยุปราคาบางส่วน” ในวัน “ครีษมายัน” 21 มิ.ย. 2563 เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เตือนห้ามดูด้วยตา.....

17/06/2020
MOAC Media

MOAC Media

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ประจำวันพุธที่ 17 มิ.ย. 63 ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่

1.เฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศ พร้อมยันตั๊กแตนทะเลทรายไม่โฉบเข้าไทย
โดย นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

2. ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง รับมือฝนทิ้งช่วง
โดย นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ

3. สถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำ
โดย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน

4. เปิดตัวเว็บไซต์ ช่http://xn--12ca3d6bhbws9r.com/ จัดหลักสูตรติวเข้มตลาดออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำ
โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.

และ 5. การช่ายเหลือชาวสวนยางผ่านโครงการประกันรายได้และเยียวยาเกษตรกร
โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.

เกษตรฯ ย้ำยังต้องเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศ พร้อมยันตั๊กแตนทะเลทรายไม่โฉบเข้าไทย
17/06/2020
เกษตรฯ ย้ำยังต้องเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศ พร้อมยันตั๊กแตนทะเลทรายไม่โฉบเข้าไทย

เกษตรฯ ย้ำยังต้องเฝ้าระวังหนอนชอนใบมะเขือเทศ พร้อมยันตั๊กแตนทะเลทรายไม่โฉบเข้าไทย

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถั่วงอกคอนโดถัวงอกปลอดสารปลูกง่าย ทั้งที่คอนโด หรือที่บ้านอุปกรณ์ที่ใช้    1. ถังพลาสติกทึบแสง เจาะรูระบายน้ำข้างถัง   2...
12/06/2020

ถั่วงอกคอนโด
ถัวงอกปลอดสาร
ปลูกง่าย ทั้งที่คอนโด หรือที่บ้าน
อุปกรณ์ที่ใช้
1. ถังพลาสติกทึบแสง เจาะรูระบายน้ำข้างถัง
2. ตระแกรง
3. กระสอบป่าน ตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามถังพลาสติก เย็บขอบเพื่อป้องกันหลุด
4. ตาข่ายพลาสติก ตัดขนาดเท่าถัง
5. เมล็ดถั่วเขียว แช่น้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

การบริหารจัดการน้ำ ด้วย "โคก หนอง นาโมเดล"
25/05/2020
การบริหารจัดการน้ำ ด้วย "โคก หนอง นาโมเดล"

การบริหารจัดการน้ำ ด้วย "โคก หนอง นาโมเดล"

สื่อส่งเสริมความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่สู้ภัยแล้งจากศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

DOAAlbum
15/05/2020

DOAAlbum

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดตู้และร่วมแบ่งปันสิ่งของใน ”โครงการ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ และนางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมกันนำสิ่งของที่จะแบ่งปันจัดใส่ ตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
14/05/2020

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ครั้งแรกของไทยขนทุเรียน มังคุดขึ้นรถไฟขายจีนล็อตปฐมฤกษ์เปิดตัวกว่า 6 ล้านบาท ถึงปลายทาง 15 พ.ค.นี้

กรมวิชาการเกษตร เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ส่งราชาและราชินีผลไม้ขึ้นรถไฟขายจีนเป็นครั้งแรก ประเดิมส่งออกล็อตปฐมฤกษ์เข้าด่านรถไฟผิงเสียงกว่า 82 ตัน โกยรายได้เข้าประเทศกว่า 6 ล้านบาท แดนมังกรปูเสื่อรอรับวันที่ 15พฤษภาคม นี้

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อขอเพิ่มเส้นทางการนำเข้าผลไม้ของไทยทางบกจากเส้นทางเดิมที่นำเข้าได้เพียง 2 ด่านคือ ด่านโม่หันและด่านโหย่วอี้กวน จนประสบผลสำเร็จ โดยจีนอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าด่านของจีนเพิ่มได้อีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับรายงานว่าได้เริ่มมีการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากไทย ล็อตแรกผ่านด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำผลไม้เข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเป็นครั้งแรกแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยแยกเป็นทุเรียนจำนวน 1 ตู้ ปริมาณ 18,240 กิโลกรัม มูลค่า 2,079,360 บาท มังคุดจำนวน 3 ตู้ ปริมาณ 64,072 กิโลกรัม มูลค่า 4,805,400 บาท รวมมูลค่าการส่งออกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 6,884,760 บาท โดยสินค้าในล็อตแรกนี้จะเดินทางถึงด่านรถไฟผิงเสียงของจีนในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุลการเกษตร ฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านสากลที่สามารถรองรับการเข้าออกของผู้คนและสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นด่านรถไฟที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศุลกากรของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟจากต่างประเทศเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรผิงเสียง และมีแผนรองรับผลไม้ไทยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี ด้วยการจัดรถไฟวันละ 4 ขบวน เดินทางจากสถานีด่งดังของเวียดนาม เข้ามายังสถานีรถไฟผิงเสียง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับผลไม้ไทยได้วันละ 60 – 70 ตู้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย

“การส่งออกในครั้งนี้ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การส่งออกผลไม้ของไทยไปจีน เพราะเป็นการส่งออกทางรถไฟเป็นครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ขนส่งผลไม้เข้าสู่จีนเฉพาะทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น ซึ่งการขนส่งทางรถไฟจะช่วยกำจัดจุดอ่อนการขนส่งทางบกที่ประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมเป็นทางยาวบริเวณหน้าด่านได้ โดยทุเรียนและมังคุดใน ล็อตแรกที่มีการส่งออกด้วยรถไฟนี้เป็นผลผลิตที่มาจากโรงคัดบรรจุในจังหวัดจันทบุรี ส่งออกโดยผ่านด่านตรวจพืชนครพนม รวมปริมาณการส่งออกจำนวนทั้งหมด 82,312 กิโลกรัม มูลค่าการส่งออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,884,760 บาท โดยผลไม้ไทยล็อตประวัติศาสตร์นี้จะเข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงเป็นรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ไปจีน ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนปริมาณทั้งหมด 451,976 ตัน โดยผลไม้ไทยที่มีปริมาณส่งออกไปจีนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำไย ทุเรียน มะพร้าวอ่อน ขนุน และมังคุด ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 723,785 ตัน มูลค่ารวม 35,368 ล้านบาท

DOAAlbum
02/05/2020

DOAAlbum

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โดยมีรองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธี และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถงอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ทุ่มงบ57ล้านลุยปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง https://www.naewna.com/local/484519
07/04/2020
ทุ่มงบ57ล้านลุยปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง

ทุ่มงบ57ล้านลุยปราบโรคใบด่างมันสำปะหลัง https://www.naewna.com/local/484519

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่า...

07/04/2020
เพาะถั่วงอกคอนโดฯ(ถัง กะละมัง) สูตรกรมวิชาการเกษตร

เพาะถั่วงอกคอนโดฯ(ถัง กะละมัง) สูตรกรมวิชาการเกษตร

กะละมังซักผ้าของคุณแม่บ้านอาจไม่ว่างเสียแล้ว เมื่อศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้ศึกษาวิจัยการเพาะถั่วงอกแ....

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

257939303

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง.... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
สอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรสอบวันที่เท่าไหรคับผม
กรมวิชาการเกษตร สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "ความท้าทายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย ภายใต้ราคาน้ำตาลลอยตัว" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี กำหนดส่งผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561