กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
(1)

เปิดเหมือนปกติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ตำบล...
24/11/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี เฝ้า ฯ รับเสด็จ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
1. แปลงป้าคิด นางสมคิด ฉายงาม พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 3 ไร่ 3 งาน
2. แปลงป้านิด นางนิด บัวสอน พื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่ 2 งานเศษ
ทั้ง 2 แปลง มีการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ เพาะปลูกพืชหลักตามฤดูกาล ข้าว พืชผักสวนครัว และไม้ผลไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนพันธุ์พืชผักอายุสั้น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ จำนวน 12 ชนิด รวม 1,060 ต้น หากเก็บเกี่ยวผลผลิตก็สามารถแจกจ่าย จำหน่ายภายในชุมชน สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำ และสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมแปลงต้นแบบของเกษตรกร และจัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ

ข่าว: กลุ่มโครงการพระราชดำริ กพวศ.
ภาพ: กลุ่มโครงการพระราชดำริ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์/กรมชลประทาน

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้น...
24/11/2020

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
***************************
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานและทรงรับการถวายบรรยายสรุปโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินกิจกรรมขุดล้อมและดูแลรักษาต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 14 นิ้ว จำนวน 30 ต้น และปลูกผักยกแคร่ในโรงเรือนกางมุ้ง ภายในโซนกิจกรรมการดำเนินงานด้านการเกษตร พื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ที่มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างบริการให้แก่ข้าราชการตำรวจ และสร้างประโยชน์กับประชาชนโดยรอบ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยต่อไป

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64”**********...
17/11/2020

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64”
*********************
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน ซี่งกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวประเด็น “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64” โดยกล่าวว่า
จากข้อมูลของคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ข้าว แนวโน้มการตลาด และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ที่จะดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดแผนนโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 ดังนี้
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64
1. ทั้งประเทศ จำนวน 5.12 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.61 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 1.12 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.49 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก จำนวน 2.51 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.54 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.97 ล้านไร่)
2. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด จำนวน 1.04 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 0.48 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน - ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.48 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก จำนวน 0.56 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 0.06 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.50 ล้านไร่)
3. ลุ่มน้ำแม่กลอง 7 จังหวัด จำนวน 0.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 0.02 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน - ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.02 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก จำนวน 0.28 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.21 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.07 ล้านไร่)
นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64
นโยบาย
1. ด้านการจัดสรรน้ำ ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน
โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง สำหรับการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไปโดยวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
1.1 เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปา
1.2 เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่น้ำเสีย
1.3 เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน สำหรับอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564
1.4 เพื่อการเกษตร
1.5 เพื่อการอุตสาหกรรม
2. ด้านการเกษตร
เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย จึงไม่วางแผนการส่งน้ำสำหรับเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ฤดูแล้ง ปี 2563/64 แต่ใช้สนับสนุนไม้ผลและพืชอื่นที่ปลูกไว้เดิมแล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้น้ำอย่างเข้มข้นดังเช่นที่เคยดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งนี้
วาง 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64
สำหรับการจัดสรรน้ำด้านการเกษตร เนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถจัดสรรน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 ในช่วงฤดูแล้งปี 2563/64 บางพื้นที่ได้ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา) ปี 2564 เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2
กรมส่งเสริมการเกษตรสนองนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้เตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 12 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 พร้อมมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน ขับเคลื่อนมาตรการและลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดูแลพืชอย่างถูกวิธี ดังนี้
1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564" ดำเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 – พ.ค. 2564 ใน 77 จังหวัด เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกด้านเพื่อรับมือภัยแล้ง ได้แก่ วิธีการปรับตัว การดูแลรักษาพืชในฤดูแล้ง เฝ้าระวังโรค แมลงศัตรูพืช นำเสนอกรณีตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับภัยแล้ง เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและการบริการของรัฐ
2. การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวน 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 2564 โดยสำรวจพื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนข่าวสาร สถานการณ์แล้ง การขาดแคลนน้ำ เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การให้น้ำ ลดการใช้ปุ๋ย เพื่อป้องกันความเค็มสร้างความเสียหายแก่พืช แนะนำให้เกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เช่น ลอกดินเลนในร่องสวนมาปิดบนแปลงหรือโคนต้น การใช้วัสดุคลุมดินช่วยให้ประหยัดน้ำ และการตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2563 – เม.ย. 2564 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปให้บริการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ประเด็นการรับมือกับสถานการณ์แล้ง แจ้งสถานการณ์ และวิธีการปรับตัว ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ
4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ดำเนินการใน 77 จังหวัด โดยการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม
5. โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 2,000 ราย/แปลงเรียนรู้ จำนวน 444 ไร่ ใน37 จังหวัด ๆ ละ 12 ไร่ โดยจัดอบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแก่เกษตรกรในพื้นที่เหมาะสมมากหรือปานกลาง รวมทั้งจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
6. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย/5,000 ไร่ ใน 23 จังหวัด โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด มีการทำแผนการผลิต แผนการตลาด
7. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เป้าหมายเกษตรกร 2,500 ราย/50 จุด พื้นที่ 200 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้น้ำแก่พืชที่ถูกต้อง โดยถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร การจัดทำแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา เพื่อเป็นตัวอย่างและจุดเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย 77 จังหวัด
882 อำเภอ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรประสบในแต่ละช่วงเวลา นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลรักษาผลิตผลทางการเกษตร
9. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการบริการสมาชิกและเกษตรกร กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ดำเนินการใน 77 จังหวัด ผลิตหัวเชื้อ (ไตรโครเดอร์มา/บิวเวอร์เรีย) เพื่อนำไปผลิตจุลินทรีย์ และผลิตจุลินทรีย์/ศัตรูธรรมชาติพร้อมใช้ เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แมลงหางหนีบ และมวนเพชฌฆาต
10. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการใน 77 จังหวัด ผลิตจุลินทรีย์/ศัตรูธรรมชาติพร้อมใช้ เช่น ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต, ผลิตไวรัสเอ็นพีวี เพื่อกำจัดหนอนกระทู้หอมในพืชผัก, ผลิตแตนเบียนแมลงดำหนาม, ผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แตนเบียนบราคอน, สารสกัดธรรมชาติ เช่น สะเดา และศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนอะนาไกรัส แมลงช้างปีกใส) เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง
11. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ปี 2563/64 เป้าหมาย 77 จังหวัด โดยดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
12. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย
77 จังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง
มากขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมประสานและช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตพืชฤดูแล้ง สร้างการรับรู้เพื่อให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยเฉพาะข้าวรอบที่ 2 ควบคุมพื้นที่ปลูกไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด และพืชไร่พืชผักส่งเสริมให้มีพื้นที่ปลูกตามจำนวนที่กำหนด รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง การรักษาความชื้น และลดการเผาตอซัง ฟางข้าว เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นหมอกควันด้วย หากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
พื้นที่เฝ้าระวัง เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทาน (ไม้ผลไม้ยืนต้น)
กรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น นอกเขตชลประทานในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร (1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2563) พบว่า ทั้งประเทศมี
193 ตำบล 62 อำเภอ 17 จังหวัด พื้นที่รวม 107,769 ไร่ ภาคเหนือ 12 จังหวัด 48 อำเภอ
146 ตำบล พื้นที่รวม 104,834 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 13 อำเภอ 43 ตำบล
พื้นที่รวม 2,162 ไร่ ภาคกลาง 1 จังหวัด 1 อำเภอ 4 ตำบล 733 ไร่

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน  พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อม...
14/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพีธี
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความยั่งยืน"เป็นการนำเสนอนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึง ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ และเกษตรจังหวัดนครนายก เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือ...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ และเกษตรจังหวัดนครนายก เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี พลตรี วิชัย ธารีฉัตร เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทหารสังกัดโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก หน่วยงานภายในจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2563 ซึ่งมอบหมายให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยวางแผนดำเนินการจัดนิทรรศการใน 2 หัวข้อ ได้แก่
1. นิทรรศการแบบจำลองแปลงโครงการเกษตรรวมใจฯ และผลการดำเนินงาน ในปี 2563
2. นิทรรศการขยายผลในด้านปฏิบัติการบริหารศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไม้ผล และการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งนำเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับความรู้ที่จากการฝึกอบรม และนำไปใช้ปฏิบัติในครัวเรือน

ข่าว/กลุ่มโครงการพระราชดำริ
ภาพ/โรงเรียนทหารการสัตว์ และกลุ่มโครงการพระราชดำริ

นิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"ภายในงาน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน  พวงมี ผู้อำน...
12/11/2020

นิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"ภายในงาน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกตร ร่วมเป็นเกียรติในงาน พิธีเปิดนิทรรศการ "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง"ภายในงาน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพีธี
ซึ่งในปี 63 กำหนดจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2563
สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความยั่งยืน"เป็นการนำเสนอนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมถึง ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืน

โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งแรก... กับโครง...
10/11/2020

โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ครั้งแรก... กับโครงการค่าย ฯ แบบ Live บูรณาการ 3 รักษ์ ด้วยรูปแบบ New Normal ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
.......................................................
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดโครงการ“ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยรูปแบบ New Normal ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง 13 หน่วยงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดหนัง

นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระ ราชดำริ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการพระราชดำริอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของราษฎร โดยได้บรรยายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ปวงชนชาวไทยอย่างมากมายหลายด้าน ทั้งนี้ได้นำเสนอคุณค่าและประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น สำหรับนำมาบริโภค การนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น มะพร้าว กระจูด กัญชง ย่านลิเภา ไผ่ ฝ้าย และปาหนัน ณ นิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

นางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้บรรยายถึงการการปลูกผักสวนครัวสำหรับการบริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นการประหยัด ปลอดภัย และเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครัวเรือน ทั้งนี้ได้ให้นักเรียนลองปลูกผักสวนครัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ และแจกเมล็ดพันธ์ผักแก่นักเรียนด้วย

ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมจะมีการ Live ผ่านทาง Facebook โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า (ศธส.) และศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ (ศรร.) ที่รับชมอยู่ที่โรงเรียนและศูนย์ได้ร่วมเรียนรู้ และรับความสนุกสนานจากวิทยากรไปพร้อม ๆ กับนักเรียนที่มาร่วมเข้าค่ายที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย

วิธีร่วมกิจกรรม1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต...
19/10/2020

วิธีร่วมกิจกรรม
1. ถ่ายภาพกับ 👉**แปลงสาธิตโครงการฯแปลงที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำหนด**👈
2. โพสรูป คำบรรยาย บอกที่ตั้งแปลงสาธิต พร้อม👉**ติดแฮชแทก
#53ปีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่**👈

หมดเขตร่วมสนุก 23 ต.ค. 63
ประกาศผล 26 ต.ค. 63
ทาง FB ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่

2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625793804

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด