ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย เผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของ สตง. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(6)

เปิดเหมือนปกติ

29/12/2020
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็น : แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2575)
เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ด้านมหานครปลอดภัย ในรายการเล่าสู่กันฟัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.10-16.00 น. ดำเนินรายการโดย พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์ และ จารุพรรณ พลอยเกิด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
22/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting)” สำหรับข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีนิติวิทยา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องตามแบบปฏิบัติของการบัญชีนิติวิทยาที่เป็นสากลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,150 คน แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรม และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (live) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
21/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมแถลงข่าว สตง. นำร่อง ปี 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ณ ห้อง Walk The Talk ชั้น 15 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบที่ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบเอกสาร (Paper) ได้จัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการออกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในการการสนับสนุนการจัดทำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่กระบวนการในการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยรับตรวจนำร่องที่มีความพร้อมในการปรับระบบการทำงานเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสารในงานตรวจสอบ ตลอดจนลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร และในอนาคต สตง. จะมีการขยายผลการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวไปยังหน่วยรับตรวจอื่นที่มีความพร้อมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ”ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน...
21/12/2020
สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. นำร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ”
ETDA จับมือ สวทช. ตรวจสอบ-รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมวงการราชการเข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว ETDA พร้อม ให้คำปรึกษา e-Signature ไม่ต้องเซ็นบนกระดาษ ก็เชื่อถือได้ ด้าน สวทช.รับลูก ตรวจสอบ รับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม>>> https://bit.ly/3atGVSF

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมว....

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
18/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล” ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมน้ำบาดาล” และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาน้ำบาดาล” และในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานขุดเจาะน้ำบาดาล ณ พื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาล ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ และตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรฐานทางจริยธรรม ตาม "ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน"
เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๔ อุดมการณ์
๘ การปฏิบัติหน้าที่
๗ วิถีดำรงตน
""""""""""""""""""""""
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศกาลวันปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ ...
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอความร่วมมือ...งด...การมอบของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สตง.
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน 😊😊

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
14/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรม" (สำหรับการตรวจสอบธุรกิจกิจการสาธารณูปโภค) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
14/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” (การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
09/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.สตง. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กทม. ในการเดินหน้าแผนพัฒนา 20 ปีสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”ภายหลังตรวจพบสวัสดิภา...
09/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กทม. ในการเดินหน้าแผนพัฒนา 20 ปีสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”
ภายหลังตรวจพบสวัสดิภาพความปลอดภัยขอคนกรุงในหลายด้านยังน่าเป็นห่วง
อ่านเพิ่มเติม >> https://bit.ly/33XTjGq

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
07/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
05/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

1. เวลา 07.30 น. : พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

2. เวลา 08.30 น. : พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

3.เวลา 14.00 น. : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกิจกรรมแจกอาหารประชาชนที่มาร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

4. เวลา 19.19 น. : พิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ปวงข้าพระพุทธเจ้...
05/12/2020

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
04/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสอบทานการควบคุมคุณภาพ (EQCR) งานตรวจสอบการเงิน" สำหรับข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการควบคุมคุณภาพของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพตามแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,695 คน แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรม และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (live) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
04/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโสมนัสราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
04/12/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo
02/12/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
26/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.

ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พฤศจิกายน 2563

สตง. ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงรุดตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้านมลพิษอากาศ พบขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนหรือเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อดำเนินการตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หวั่นกระทบต่อผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
9 จังหวัด และเสี่ยงต่อความสำเร็จในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
>> เพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://bit.ly/3q51M3Y

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
20/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตง.
สตง. แจงผลการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุดเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ >> อ่านเพิ่มเติม >>https://bit.ly/38wxd13

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
11/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00-22.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์) ณ ห้องคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การประชุมคณะมนตรีดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรี จำนวน 20 ประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมความคืบหน้าของ INTOSAI และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้เดิมมีกำหนดจัดการประชุม ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมแบบออนไลน์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
11/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
06/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
05/11/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

03/11/2020
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด >>https://youtu.be/gowc4dwARKc
02/11/2020
Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด >>https://youtu.be/gowc4dwARKc

#ชี้ช่อง #ใช้เงิน #แบบไหนไม่ผิด #คู่มือท้องถิ่นจัดการไฟ "จะให้ชาวบ้านที่ไปช่วยดับไฟ กินแต่ไข่ต้มกับน้ำพริก.....

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo
30/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo

สตง. ห่วงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น ภายหลังเข้าตรวจสอบ อปท. พบขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สู...
29/10/2020

สตง. ห่วงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่น ภายหลังเข้าตรวจสอบ อปท. พบขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ อีกทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจัดบริการสถานสงเคราะห์คนชราไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ >>> อ่านเพิ่มเติมที่นี่ >>https://bit.ly/3kEL2h8

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
26/10/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
23/10/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ

- พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต

- พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการคลัง

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo
20/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน's cover photo

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
13/10/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมฯ

- พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 07.30 น. ณ ท้องสนามหลวง

- พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 08.30 น. ณ ท้องสนามหลวง

- พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 19.19 น. ณ ท้องสนามหลวง

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อม...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
09/10/2020

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่

ซอยอารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท
Bangkok
10400

BTSอารีย์,รถประจำทางสาย 44 และ67

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022718000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สตงใด้มาตรวจ สตง อุตรดิตถ์บ้างหรือป่าว ว่าเทศบาล ต.วังกะพี้ทำผิดระเบียบหรือไม่ ผ่านการตรวจสอบรับมอบอย่างไร ถ้าผมหวังไม่ได้จะลองร้องเรียนสำนักนายก
ถ้าจะร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองท้องถิ่น จะร้องที่ไหน
เรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การทุจริตซื้อ-ขายที่ดินโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมขบวนการ ข้าพเจ้า นายจัตุพล หาชานนท์ นายปริญญา หาชานนท์ นางขวัญใจ หาชานนท์ บุตรและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ของ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ (ผู้ตาย) ซึ่งเคยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน โฉนดเลขที่ 16966 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น หลังจากที่ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ เสียชีวิต ข้าพเจ้าทั้ง 3 คน จึงได้ไปสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอตรวจสอบในสารบบของกรมที่ดิน แต่ ปรากฎว่า เอกสารเกี่ยวกับการทำนิติกรรม ซื้อ-ขาย ระหว่าง นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ กับ นาย ชุมพล หาชานนท์ ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ซื้อ-ขาย ของเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมที่ดินออกให้ ณ วันที่ทำนิติกรรม ซื้อ-ขาย และ ไม่มีเอกสารการชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ นายเลิศฤทธิ์ หาชานนท์ ไม่มีเอกสารปรากฎอยู่ในสารบบของกรมที่ดินแต่อย่างใด มีเพียงการลงบันทึกในสารบัญหลังโฉนด ว่า นาย นายเลิศฤทธิ์ หาชานนท์ ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้ นาย ชุมพล หาชานนท์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นายเลิศฤทธิ์ ฯ ได้เริ่มมีอาการป่วยทางจิตรเสมือนไร้ความสามารถ และ เข้ารับการรักษาตัว ที่ศูนย์ยาเสพติด ร.8 ขอนแก่น ในเวลาต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลจิตรเวชขอนแก่นฯ นาย ชุมพล หาชานนท์ ได้กระทำการฉ้อฉลจนสามารถโอนกรรมสิทธิ์ของ นาย เลิศฤทธิ์ หาชานนท์ จนเป็นของตนได้สำเสร็จ หากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการ ก็ไม่สามารถกระทำการทุจริตเช่นนี้ได้ ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง คดีอาญา ข้าพเจ้าทั้ง 3 คน จึงทำหนังสือยื่นไว้เป็นหลักฐานในสารบบกรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น เลขรับ 8239 วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 11.48น และ ไปร้องเรียนที่ ศูนย์ดำรงธรรม , กระทรวงยุติธรรม , สำนักงานอัยการ แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ ความเป็นธรรม ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเนื่องจาก นาย ชุมพล หาชานนท์ เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงได้ทำหนังสือถึง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้โปรดตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้กระทำความผิด ขอแสดงความนับถือ นาย จัตุพล หาชานนท์ นาย ปริญญา หาชานนท์ นาง ขวัญใจ หาชานนท์
ขอเชิญมาตรวจสอบด้วยครับ
ดิฉันต้องการให้มาตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินนอกเวลาของหน่วยงานห้องผ่าตัด รพ.นครปฐมคะ เพราะมีการเบิกจ่ายแบบไม่ตรงไปตรงมา มาตรวจกันก็ปรับแป๊ปเดียวแล้วก็เป็นเช่นเดิมคะ มีการจัดเวรดึก แล้วหยุดครึ่งวัน เบิกเงินเต็ม มีการเปอร์caseที่ทำการผ่าตัด และมีการกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานไม่ให้ขึ้นเวรนอกเวลา เนื่งจากจุดนี้มีค่าตอบแทนสูงคะ มีการเซ็นต์ชื่อแทนกัน เวลามาทำงาน และลงเวลาไม่ตรงกับที่มา เช่น มา8.30น.หรือ 9.00น.ก็จะลงเวลามาทำงานเป็น8.00หรือก่อนเวลาเริ่มงานคะ เคยมีมาตรวจหลายครั้งแต่ก็ไม่มี ใครที่มีความสามารถพอที่จะทำให้หน่วยงานนี้ทำอะไรที่ตรงไปตรงมาได่คะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจนไม่อยากทำงาน อยู่แค่ลากเวลาเฉยๆคะ เพราะรุ้สึกว่าสังคมราชการไร้ซึ่งความเป็นธรรมคะ