Clicky

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ Department of Water Resources

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ต....
06/02/2023

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ต.โคกสะบ้า และ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
ทางด้านนายสมโชค เชยชื่นจิตร นายก อบต.โคกสะบ้า เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 30 ปี มีฝายกั้นน้ำรั่วซึมเพราะก่อสร้างมานาน ในช่วงฤดูแล้งพบปัญหาน้ำที่รั่วและน้ำแห้ง ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำ ในฤดูฝนน้ำก็จะท่วม เพราะฝายเก็บน้ำไม่สามารถเก็บน้ำได้ ทาง อบต.โคกสะบ้า ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ จนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ แต่จากการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเสียหายป่าสาคูที่เกิดขึ้น ไม่มากขนาดนั้น ทางผู้รับจ้างได้มีการขยายทางออกไปยาวกว่า 400 เมตร ต้นสาคูที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงประมาณ 22 ต้น นอกนั้นจะเป็นต้นเล็กที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ และได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง การสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ การแก้ปัญหาน้ำท่วม และการนำน้ำมาทำระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนต้นสาคูที่เสียหายนั้นจะมีการปลูกขึ้นทดแทนอย่างแน่นอน
ในขณะที่นายณัติวิทย์ ปราบแทน ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้ผลกระทบ กล่าวว่า ตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะต้นสาคูที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองได้รับผลกระทบ แต่ตนเองก็ยินดี เพราะต้องการให้ทางโครงการได้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพราะเมื่อคิดเปรียบเทียบแล้ว เพื่อความเจริญของหมู่บ้าน และเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมของคนในหมู่บ้านตนเองยินดีให้ความร่วมมือ
นางกศิรินทร์ พลนาค ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า การเสนอข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กล่าวคือ โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นโครงการขุดลอกในพื้นที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำรวม 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 เป็นการขุดลอกความยาว 420 เมตร ซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ
ช่วงที่ 2 เว้นไว้คงสภาพเดิม ซึ่งเป็นป่าสาคู ความยาว 957 เมตร
และช่วงที่ 3 กำลังดำเนินการ ความยาว 1,079 เมตร
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ เป็นแหล่งน้ำเสริมการเพาะปลูก เป็นแก้มลิง รับน้ำในช่วงน้ำหลากบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับพื้นที่ ซึ่งในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการจำเป็นต้องระบายน้ำที่มีอยู่ในแหล่งน้ำเดิมออก เพื่อขุดลอกตะกอนดินตามรูปแบบการก่อสร้าง และเพื่อมิให้น้ำท่วมบริเวณดังกล่าวในขณะก่อสร้างและท่วมพื้นที่ในอนาคต ผู้รับจ้างจึงทำการเปิดทางน้ำบริเวณด้านท้ายน้ำซึ่งอยู่นอกเขตโครงการ และเป็นการขุดตามร่องน้ำสาธารณะเดิมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการขุดต้นสาคู ให้น้อยที่สุด ความยาว 446 เมตร กว้าง 3 เมตร และได้ขุดต้นสาคูที่ขวางทางน้ำซึ่งงอกขึ้นบริเวณกลางร่องน้ำสาธารณะออก 22 ต้น ก่อนการดำเนินการขุดผู้รับจ้างได้ประสานการขุดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะบ้า และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เพื่อรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการ เนื่องจากจะช่วยระบายน้ำจากโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านในพื้นที่รับผลประโยชน์ 4,000ไร่ 500 ครัวเรือน
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดุลย์ หมื่นลึก นายอำเภอนาโยง ได้นัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุม ที่ห้องปฏิบัติการนายอำเภอ เพื่อหาข้อยุติในกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างโครงการ และทำลายระบบนิเวศป่าสาคูระยะทาง ประมาณ 300-400 เมตร และขอให้อำเภอนาโยงส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ชาวบ้านผู้ร้องเรียน กำนันตำบลโคกสะบ้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสะบ้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย ผู้อำนวยการส่วน และช่างควบคุมงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ตัวแทนผู้รับจ้าง ปลัดอำเภอนาโยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า นายอำเภอนาโยง ซึ่งเป็นประธานในการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็น จุดท้ายน้ำ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ถ้าไม่มีการเปิดทางน้ำก็จะส่งผลให้น้ำท่วมได้ และได้สอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ แยกออกได้เป็น ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ชาวบ้านบริเวณนั้นเห็นชอบให้ขุดทางน้ำ เนื่องจากหากน้ำมากจะส่งผลให้น้ำท่วมอาสินพื้นที่การเกษตร ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาและการอนุรักษ์จะต้องดำเนินการควบคู่กัน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่ง ส่วนของผู้ร้อง และอีกส่วนหนึ่ง (เป็นเสียงส่วนใหญ่) ซึ่งเห็นด้วยยินยอมให้เปิดทางน้ำได้
ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ได้ชี้แจงแนวทางการก่อสร้างโครงการฯ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ ให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่บริเวณโครงการ ทั้งของตำบลโคกสะบ้า และตำบลนาข้าวเสีย จำนวน 81 คน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ และก่อนดำเนินการ ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่รับทราบ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากขณะดำเนินการ ผู้รับจ้างได้เปิดทางน้ำบริเวณด้านท้ายน้ำซึ่งอยู่นอกเขตโครงการ เพื่อต้องการระบายน้ำให้สามารถดำเนินการโครงการได้ หน่วยงานไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายต้นสาคูแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษแทนผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน และขอร่วมหาทางออกเพื่อหาข้อยุติ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งที่ประชุมว่าไม่ได้ติดใจการดำเนินการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด และต้องขอโทษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยที่มีข่าวเกิดขึ้น แต่ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ขุดไป ๔๔๖ เมตร บริเวณนอกขอบเขตโครงการที่ได้ดำเนินการขุดต้นสาคูไปนั้น จะมีแนวทางฟื้นฟูอย่างไร ที่ประชุมได้หาข้อสรุปร่วมกันโดยมีข้อสรุปดังนี้
1. ผู้รับจ้างจะไม่มีการขยายเพื่อระบายน้ำ นอกขอบเขตบริเวณโครงการพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติม และการดำเนินการจะสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้มากขึ้น
2. ปลูกหญ้าแฝกทดแทนบริเวณที่ได้ขุดท้ายน้ำ ระยะทาง 446 เมตร เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
3. เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะปลูกต้นสาคูทดแทนหรือไม่ หรือจะปลูกต้นไม้ ชนิดใด จะประชุมชุมชน เพื่อขอมติเสียงส่วนใหญ่ แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินการ
4. หน่วยงานจะกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ต....
06/02/2023
แจงโค่นทำลายสาคูนับพันต้นไม่เป็นความจริง ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จ.ตรัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ต.โคกสะบ้า และ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน

ตรัง - สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโค่นทำลายต้นสาคู เป็นระยะทาง 3-4 กม. นับหลายพันต้น ตามโคร...

รายงานการเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีการเตือนภัยทั้งสิ้น -หมู่บ้าน ...
05/02/2023

รายงานการเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 มีการเตือนภัยทั้งสิ้น -หมู่บ้าน
🟢การเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง -หมู่บ้าน
🟡การเตือนภัยระดับสีเหลืองเตรียมพร้อม -หมู่บ้าน
🔴การเตือนภัยระดับสีแดงอพยพ -หมู่บ้าน
🟢สัญญานไฟเขียว (เฝ้าระวัง) - ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ คอยฟังประกาศจากผู้รู้หรือหอกระจายข่าว
🟡สัญญานไฟเหลือง (เตรียมพร้อม) - ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์ เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป
🔴สัญญานไฟสีแดง (อพยพ) - ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่มีการแจ้งให้ทราบ
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post
05/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
05/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

รายงานการเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มีการเตือนภัยทั้งสิ้น -หมู่บ้าน ...
04/02/2023

รายงานการเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 มีการเตือนภัยทั้งสิ้น -หมู่บ้าน
🟢การเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง -หมู่บ้าน
🟡การเตือนภัยระดับสีเหลืองเตรียมพร้อม -หมู่บ้าน
🔴การเตือนภัยระดับสีแดงอพยพ -หมู่บ้าน
🟢สัญญานไฟเขียว (เฝ้าระวัง) - ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ คอยฟังประกาศจากผู้รู้หรือหอกระจายข่าว
🟡สัญญานไฟเหลือง (เตรียมพร้อม) - ให้เตรียมตัวพร้อมรับสถานการณ์ เก็บรวบรวมสิ่งของที่จำเป็น รอฟังประกาศและสัญญาณครั้งต่อไป
🔴สัญญานไฟสีแดง (อพยพ) - ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่มีการแจ้งให้ทราบ
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Timeline photos
03/02/2023

Timeline photos

Wetlands are critical for services such as carbon sequestration and storage.
So their and restoration are crucial for the future of people and the planet.

Join the webinar ‘It’s time for wetlands restoration’.
2 February 14:00 CET.
Register: https://buff.ly/3WyM8Nq

Timeline photos
03/02/2023

Timeline photos

Wetland restoration benefits us in multiple ways, here’s 7 of them:

➡️ Revive biodiversity
➡️ Improve water supply
➡️ Store carbon
➡️ Reduce extreme weather
➡️ Improve livelihoods
➡️ Boost eco-tourism
➡️ Enhance well-being


👉 worldwetlandsday.org

03/02/2023
03/02/2023

ทำไมปีนี้ไทยหนาวนาน? เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศ และไทยพร้อมแค่ไหนกับการรับมืออากาศแปรปรวน
.
เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ในช่วงปลายปี 2565 ถึง ต้นปี 2566 นี้ประเทศไทยมีอากาศหนาวผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเรามักจะคุ้นชินกับเดือนมกราคมที่ร้อนกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกรุงเทพมหานคร สาเหตุมาจากปัจจัยสำคัญ 2 นั่นคือ ‘ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา’ เสริมด้วย ‘ลมวนขั้วโลก’ (Polar Vortex)
.
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาคืออะไร? มันคือวัฏจักรการหมุนเวียนของกระแสอากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ‘วัฏจักรเอนโซ่’ (ENSO) ซึ่งมีผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก โดย ‘เอลนีโญ’ นั้นทำให้ภูมิภาคทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียแห้งแล้ง แต่กลับมาฝนตกหนักที่ทวีปอเมริกาใต้แทน
.
ขณะที่ ‘ลานีญา’ คือปรากฎการณ์ที่ตรงข้ามกัน นั่นคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียฝนตกหนัก และทวีปอเมริกาใต้แห้งแล้งแทน ซึ่งในตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงท้ายของลานีญาและกำลังเปลี่ยนผ่านไปยังเอลนีโญ จากนั้นเสริมด้วยปัจจัยสำคัญอย่างที่สอง นั่นคือ ‘ลมวนขั้วโลก’ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
.
‘ลมวนขั้วโลก’ คืออากาศเย็นขนาดใหญ่ที่หมุนวนอยู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือ ซึ่งปกติแล้วจะถูก ‘กั้น’ โดยกำแพงอากาศอุ่น แต่ปัจจุบัน ด้วยปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้กำแพงนั้นเกิดการแปรปรวน และทำให้อากาศเย็นขนาดใหญ่แผ่ขยายลงมาในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยสองเหตุการณ์นี้ทำให้ประเทศได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นขั้วโลกที่แผ่กระจายลงมา
.
จากนั้นผลของลานีญาที่เกิดอากาศเย็นในภูมิภาคนี้เสริมเข้าไป ทำให้บางส่วนของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ได้รับผลกระทบจากกระแสอากาศเย็นอันหนาวเหน็บของอาร์กติก (สหรัฐอเมริกาที่เจอกับบอมบ์ไซโคลน และหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนได้รายงานว่าหนาวที่สุดจนทำลายสถิติ) ทำให้ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์หนาวเย็นกว่าปกติ
.
อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วง เอลนีโญ จะทำให้ฤดูร้อนของไทยเกิดความแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป เอลนีโญ จะเสริมให้อากาศที่ร้อนอยู่แล้ว ยิ่งร้อนขึ้นไปอีก และมีการคาดการณ์ว่าช่วงปี 2568 ถึง 2569 จะเกิดภาวะแล้งหนัก หากย้อนดูบันทึกน้ำท่วมแล้วจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งตาม ลานีญา
.
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมการรับมือกับภาวะแห้งแล้งตาม เอลนีโญ เช่น มาตรการสำคัญที่ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างจริงจังกับภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีความเสี่ยงว่าหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ก็จะทำให้มีความรุนแรงกว่าเดิม
.
ความหนาวที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานชัดเจนของสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวน ไปจนถึงภาวะโลกร้อนที่จะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น เป็นที่น่ากังวลว่า กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยกำลังจมลงเรื่อย ๆ ตามระดับน้ำทะเลที่กำลังหนุนขึ้นมา กระนั้น แผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเช่นไรก็ยังไม่มีใครบอกได้
.
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวกับสำนักข่าวไทยรัฐเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนี้ว่า “เชื่อว่าอีก 8 ปีข้างหน้า จะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะมีพื้นที่หายไปอย่างชัดเจน ซึ่งจากการคาดการณ์ 2050 หรืออีก 28 ปีข้างหน้า พื้นที่จะหายไป 6 กิโลเมตร”
.
ยังคงเป็นคำถามต่อไปว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแค่ไหน?
.
สืบค้นและเรียบเรียง วิทิต บรมพิชัยชาติกุล

03/02/2023

2 กุมภาพันธ์ "วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก" ระบบนิเวศที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก ร่วมป้องกัน-อนุรักษ์ ก่อนสายเกินแก้
.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก" (World Wetlands Day) มีที่มาจากการกำหนดขึ้นครั้งแรก ณ ที่ประชุมอนุสัญญาแรมซาร์ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 โดยอนุสัญญาแรมซาร์เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำบนโลก
.
ซึ่งการกำหนดวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนบนโลกได้ร่วมกันตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความสำคัญของระบบนิเวศชนิดนี้
.
โดยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) คือ พื้นที่ซึ่งมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดหรือควบคุมสภาพแวดล้อมและลักษณะการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดจากการที่ระดับน้ำใต้ดิน (Water Table) อยู่ใกล้กับผิวดินมาก ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาหรืออาจถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
.
โลกของเรามีพื้นที่ชุ่มน้ำรวมกันราว 10 ล้านตารางกิโลเมตร หรือราวร้อยละ 6 ของพื้นที่ผิวโลกทั้งหมด พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งอาจเป็นเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของโลก แต่ถือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก เป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด
.
ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วโลกต่างตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากการบุกรุกและการพัฒนาของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขยายพื้นที่การเกษตร การทำประมง การพัฒนาเมือง และการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
.
เมื่อโลกปราศจากพื้นที่ชุ่มน้ำ ไม่เพียงเฉพาะการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่รวมถึงการสูญหายไปของทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศ ซึ่งอาจเป็นผลให้มนุษย์และสังคมเมืองต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือการพังทลายของหน้าดินในอนาคต
.
กว่า 40 ปีที่ผ่านมา การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพียงฉบับเดียวที่อุทิศให้กับการดูแลรักษาระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อยับยั้งการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก

03/02/2023
ขอเชิญชวนทุกท่าน ถ่ายภาพการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมบรรยายและระบุสถานที่เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้...
02/02/2023

ขอเชิญชวนทุกท่าน
ถ่ายภาพการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมบรรยายและระบุสถานที่
เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ
เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

>> กติกา > เงื่อนไข

02/02/2023
Timeline photos
02/02/2023

Timeline photos

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post
02/02/2023

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5's post

ที่อยู่

Soi Phibun Wathana 13
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622716000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Tomorrow is ⏰
Act now to
✅Value
✅Manage
✅Restore, and
💚LOVE 💚our most valuable ecosystem for people and nature 🐟 💦🌿

👉 worldwetlandsday.org
ร่วมกันลงมือทำเพื่อฟื้นคืนพื้นที่ชุ่มน้ำ
It’s time to rewet, reforest and restore 🌎
wetlands

พื้นที่ชุ่มน้ำอุ้มชูชีวิต พื้นที่เหล่านี้ให้บริการทุกชีวิต ประมาณมูลค่า 47 ล้านล้าน USD คุ้มค่าบริการทุกปี 🐟 💦🌿
แต่พื้นที่ชุ่มน้ำกำลังหายไปเร็วกว่าระบบนิเวศอื่นๆ
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทำให้เขากลับมาชุ่มน้ำอีกครั้ง ด้วยการปลูกใหม่ และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกใบนี้อีกครั้ง
Wetlands sustain life. They provide 47 trillion USD
worth of services annually 🐟 💦🌿
But they’re disappearing faster than any other
ecosystem.
It’s time to rewet, reforest and restore 🌎
wetlands

พื้นที่ชุ่มน้ำคือหนทางอันทรงพลังในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
➡️เก็บคาร์บอน 2 เท่า ของป่าทั่วโลกทั้งหมด
➡️ปกป้องชุมชนชายฝั่งจากภัยพิบัติ
➡️ควบคุมการไหลของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง
Wetlands are powerful climate solutions
➡️ Store 2 x carbon of all global forests
➡️ Safeguard coastal communities from disasters
➡️ Regulate water flows to prevent floods and droughts
Wetlands action is climate action.
‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ร่วมกับ 'DSI' ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำรวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพทางอากาศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.00 น.
#รับชมรายการย้อนหลัง #กระทรวงทรัพยากรธรรมช่ติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ชุ่มน้ำอุ้มชูชีวิต พื้นที่เหล่านี้ให้บริการทุกชีวิต ประมาณมูลค่า 47 ล้านล้าน USD คุ้มค่าบริการทุกปี 🐟 💦🌿
แต่พื้นที่ชุ่มน้ำกำลังหายไปเร็วกว่าระบบนิเวศอื่นๆ
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทำให้เขากลับมาชุ่มน้ำอีกครั้ง ด้วยการปลูกใหม่ และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกใบนี้อีกครั้ง
Wetlands sustain life. They provide 47 trillion USD
worth of services annually 🐟 💦🌿
But they’re disappearing faster than any other
ecosystem.
It’s time to rewet, reforest and restore 🌎
wetlands

#กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภาวะน้ำแล้ง จ.นครศรีธรรมราช
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ส่วนบริหารจัดการน้ำ และส่วนเครื่องกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ณ บ้านพรุอ้ายเล และบ้านปากเหมือง ตำบลควนชลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากภาวะน้ำแล้งโดยสูบน้ำจากคลองชลประทานสาย 1 ลงเหมืองน้ำชลประทาน แก้ภัยแล้งแก่ประชาชน ด้านพืชผลทางการเกษตร (ปาล์ม นาข้าว พริก และผักสวนครัว) ครอบคลุมพื้นที่ 4,000 ไร่ 150 ครัวเรือน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองกฎหมาย กรมสรรพากร Greenoffice สำนักงานสีเขียว กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) SATI Handcraft Phaya Thai District Sapan Kwai กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) ខេត្តព្រៃវែង កំពូលដួងចិត្ត-PAG สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ