กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ Department of Water Resources

เปิดเหมือนปกติ

ทส. ช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งแล้ว 23 ล้าน ลบ.ม.สูบน้ำเติมน้ำดิบ และช่วยเหลือเกษตรไม้ยืนต้น #สถานการณ์น้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ
29/03/2021

ทส. ช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งแล้ว 23 ล้าน ลบ.ม.สูบน้ำเติมน้ำดิบ และช่วยเหลือเกษตรไม้ยืนต้น #สถานการณ์น้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ

29/03/2021

ระบบกระจายน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตร 6 ตำบล จ.ลพบุรี และการฟื้นฟูป่าจำปีสิรินธร
ติดตามชมย้อนหลัง รายการน้ำคือชีวิต

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี   27 มีนาคม ...
27/03/2021

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี
27 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงปลายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
บึงปลายน้ำ เดิมมีสภาพตื้นเขิน มีคลองระบายน้ำชลประทาน (คลองระบายสามชุก 2) ผ่านกลางบึง ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำระบายมาจากทุ่งดอนเจดีย์และเขื่อนกระเสียวจำนวนมาก ในฤดูแล้งเกิดการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ให้ประชาชนขาดน้ำสำหรับการเกษตรและขาดแคลนน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค–บริโภค ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้งบ่อยครั้ง ทส. จึงดำเนินการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกัก สอดคล้องตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่แล้งของจังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ และพัฒนาความมั่นคงการเกษตร รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนอย่างพอเพียง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 3,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำอุปโภค–บริโภค สำหรับประชาชน 4 ตำบล 2,700 ครัวเรือน จำนวน 10,800 คน ปริมาณน้ำเก็บกักรวม 2.15 ล้าน ลบ.ม. พร้อมเสริมระบบน้ำใต้ดินระดับน้ำตื้น ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ในชั้นใต้ดินช่วยลดการขาดแคล้นน้ำในหน้าแล้ง

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี   27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ...
27/03/2021

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี
27 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำสมุห์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำสมุห์ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรีและ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี คลอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.โคกโคเฒ่า ต.ท่าระหัด ต.ไผ่ขวาง ต.จรเข้ใหญ่ และ ต.ต้นคราม เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำ สภาพปัจจุบันตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในช่วงฤดูฝน มักเกิดน้ำหลากในพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำหลากที่ไหลรวมมาจากทุ่งบางปะหัน ผ่านคลองสามกั๊ก และคลองทับน้ำ ส่งผลให้ฤดูฝนมักเกิดน้ำท่วม พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรละเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ทส.จึงดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกแหล่งน้ำลำสมุห์ พร้อมก่อสร้างอาคารทางน้ำ เข้า – ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำลำสมุห์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources management) ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติในการจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บรรเทาปัญหาอุทกภัย พื้นที่ประมาณ 9,375 ไร่ เพิ่มน้ำต้นทุน 1.27 ล้าน ลบ.ม. และบรรเทาบรรปัญหาภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 4,200 ไร่ ประชาชนในเขต อ.เมือง, อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 165 ครัวเรือน (660 คน) ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลถุงผ้าและกระบอกน้ำลดโลกร้อน กับกิจกรรมตอบคำถามในรายการ “น้ำคือชีวิต” ทางสถานีวิทยุกระจาย...
26/03/2021

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลถุงผ้าและกระบอกน้ำลดโลกร้อน กับกิจกรรมตอบคำถามในรายการ “น้ำคือชีวิต” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837 kHz ของวันอังคารที่ 23 และวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

🎉หากใครพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ เราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้คุณผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามอยู่เรื่อยๆ

🎉ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเราจะย้ายคลื่นไปที่ AM 891 kHz ในวันและเวลาเดิม

>> แล้วเจอกันนะคะ

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/256425 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น...
25/03/2021

การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564

25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ (กนช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมดังกล่าวมีการพิจารณา การวางแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2564 และมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 พร้อมพิจารณาการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และพิจารณาการแต่งตั้ง ปรับปรุง แก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาปริมาณน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาที่เหมาะสมอีกด้วย ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมให้เร่งปรับแผนการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูร้อนนี้ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำ การเติมน้ำ การจัดสรรน้ำ แผนการเพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่ และยังได้เน้นย้ำให้การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่สุด

ทส. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา22 มีนาคม...
23/03/2021

ทส. ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

22 มีนาคม 2564 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 รายงานงานความก้วหน้าและการใช้ประโยชน์ โครงการดังกล่าวสามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในการนำไปฟอกไตและใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

22/03/2021

22 มีนาคม 2564 วันน้ำโลก
ภายใต้ Theme : Valuing Water
"น้ำ" มีความหมายต่อคุณอย่างไร
รัฐมนตรีฯ วราวุธ ฝากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
#water2me

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลงพื้นที่ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร จ.สกลนคร   21 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการก...
21/03/2021

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ลงพื้นที่ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร จ.สกลนคร
21 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
รัฐมนตรีฯ วราวุธ กล่าวว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหาร และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างชาญฉลาด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่เน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งรัฐบาล โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง โดยได้มอบหมายให้กระทรวงฯ สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน
พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จ.สกลนคร เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ นก ปลา และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ชุมชนในพื้นที่เมืองสกลนครและโดยรอบใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้น้ำรวมไปถึงคุณภาพของน้ำ
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เสริมว่าต้นน้ำของหนองหารมี 21 ลำน้ำ ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บรักษาน้ำและลดการชะล้างของตะกอนดิน สำหรับภายในหนองหาร จำเป็นต้องเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและรักษาระบบนิเวศ ขณะที่ปลายน้ำหนองหานไหลผ่านลำน้ำก่ำออกสู่แม่น้ำโขงสำรวจพบว่ามีจุดคอขวดจากการทับถมของตะกอน 21 จุด จำเป็นต้องปรับปรุงลำน้ำ และเชื่อมโยงแก้มลิงเพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งอีกด้วย

รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุน เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร   20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนต...
20/03/2021

รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุน เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร

20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บ้านนาเวียง ม.6 ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
รัฐมนตรีฯ วราวุธ กล่าวว่า ดีใจกับประชาชนบ้านนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรน้ำจากรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
แหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เดิมแหล่งน้ำแห่งนี้มีสภาพตื่นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอด ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลกู่จานมีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินการปรับปรุงระบบนิเวศแหล่งน้ำให้เกิดสมดุลสมบูรณ์ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักจำนวน 801,600 ลบ.ม. ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 200 ไร่
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2562 นั้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรของหมู่บ้าน ด้วยการเพิ่มระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเน้นการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน ลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันดูแลบำรุงรักษา ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 470 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 227 ครัวเรือน (900 คน) ซึ่งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชน
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เสริมว่า ในปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดทำแหล่งน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการสร้างผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านนาเวียง ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกแปลงเกษตรถั่วลิสงเพิ่มขึ้น เกินกำลังผลิตของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ที่สร้างไว้แล้ว จึงได้ขอรับการสนุบสนุนโครงการระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม โดยการติดตั้งหอถังสูงทรงแคปซูล ขนาด 100 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 3 ถัง พร้อมปั๊มสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์ จำนวน 96 แผง พร้อมต่อท่อความยาว 800 เมตร งบประมาณ 9,850,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะสามารถกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มอีกประมาณ 520 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 110 ครัวเรือน (480 คน)
ทั้งนี้ เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จทั้งหมด พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 1,200 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 387 ครัวเรือน (1500 คน)

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC
19/03/2021

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

22 มีนาคม วันน้ำโลก

ประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยน้อมนำหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน

#วันน้ำโลก
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
19/03/2021

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

วันนี้ลุยอิสาน เปิดสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ และส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จ.ยโสธร ครับ ✌

เริ่มต้นวันด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน 20 จังหวัด จำนวน 40 ป่าชุมชน และมอบเงินอุดหนุนป่าชุมชน โครงการสร้างเศรษฐกิจจากป่าชุมชน จำนวน 70 ป่าชุมชนครับ

ต่อช่วงบ่าย กับกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดเมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์

โดยวันนี้ได้มาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณ 16.99 ล้านบาท ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 56% จะสามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 218 ครัวเรือน 1,000 คน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร พริก หอม กระเทียม กว่า 425 ไร่

และสำหรับปีงบประมาณหน้า ปี 2566 กระทรวงฯได้เสนอโครงการเพิ่มอีกแห่งที่ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเมื่อโครงการระบบกระจายน้ำทั้งสองโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 2,725 ไร่ ประชาชนจะได้ประโยชน์กว่า 568 ครัวเรือน หรือกว่า 2,500 คน ครับ

จบวันที่บ้านดู่ทุ่ง จังหวัดยโสธร ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และเปิดน้ำบาดาลเข้าระบบแปลงเกษตร และเยี่ยมชมการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจของเกษตรกรที่ใช้น้ำบาดาลจากโครงการฯ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาถึงลูกละ 1,000 บาท โดยโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดู่ทุ่ง เป็น 1 ใน 6 พื้นที่นำร่องของปีงบประมาณ 2563 ที่จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เพิ่มปริมาณน้ำได้ปีละเกือบ 200,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 728 ไร่ ในการนำไปอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรน้ำน้อยครับ ✌

#TopVarawut #CTP #MNRE #DWR #DGR

กรมทรัพยากรน้ำ's cover photo
19/03/2021

กรมทรัพยากรน้ำ's cover photo

รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำ กุดเมืองฮาม กระจายน้ำต้นทุนกว่า 2.6 ล้าน ลบ.ม. เพื่อประชาชน จ. ศรีสะเกษ   19 มีนาค...
19/03/2021

รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำ กุดเมืองฮาม กระจายน้ำต้นทุนกว่า 2.6 ล้าน ลบ.ม. เพื่อประชาชน จ. ศรีสะเกษ
19 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
รัฐมนตรีฯ วราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การกำกับของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ นั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะน้ำแล้ง
กุดเมืองฮาม สภาพเดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มต่ำ สภาพพื้นที่โดยรอบกุดเมืองฮามมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมพื้นที่เกษตรช่วงฤดูน้ำหลากก่อนจะไหลลงลำน้ำมูล เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และลดผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จึงเข้าดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้ฟื้นฟูพื้นที่ความยาวรวมประมาณ 3.9 กม. เป็นแก้มลิงไว้กักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.9 ล้านบาท เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 2,65 ล้าน ลบ.ม. สร้างประโยชน์ให้ประชาชนกว่า 200 ครัวเรือน ( 850 คน) ครอบคลุมพื้นที่พื้นที่เกษตรกว่า 800 ไร่
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เผยว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้งบประมาณ 16.99 ล้านบาท (ผลงานก่อสร้างปัจจุบันร้อยละ 56) ซึ่งลักษณะโครงการ ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาดความจุ 1 แสนลิตร จำนวน 3 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 96 แผง พร้อมชุดเครื่องสูบน้ำ 60 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งสามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 218 ครัวเรือน (ประมาณ 1,000 คน) ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร พริก หอม กระเทียม กว่า 425 ไร่
สำหรับโครงการในอนาคต นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เสริมว่าในปีงบประมาณ 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนาแปลงใหญ่ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ ถังไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ขนาดความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์จำนวน 192 แผง พร้อมชุดเครื่องสูบน้ำ 60 ลบ.ม/ชั่วโมง เพื่อกระจายน้ำให้กับประชาชน 150 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทางทิศเหนือของกุดเมืองฮามจำนวน 1,500 ไร่
เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำทั้งสองโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 2,725 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 570 ครัวเรือน กว่า 2500 คน ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ให้มีความยั่งยืน

วันน้ำโลก ประจำปี 2564 World Water Day 2021 Valuing water
19/03/2021

วันน้ำโลก ประจำปี 2564
World Water Day 2021
Valuing water

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย
16/03/2021

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

News : ปลัด ทส. ประชุมมอบนโยบายสร้างการรับรู้ เน้น เข้มข้น จริงใจ รวดเร็ว ทันสมัย

วันที่ 16 มี.ค. 64 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมชั้น 17 ทส. โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมประชุมและรับนโยบายในครั้งนี้
นายจตุพร กล่าวว่า “สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชน และบุคลากรภายในกระทรวง โดยเฉพาะกับประชาชนให้เน้น
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย ปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้าถึงประชาชน ทันสมัย น่าสนใจ รวดเร็ว และสร้างเครือข่ายกับทุกองค์กร เพื่อให้เกิด
การรับรู้ จนนำไปสู่การบูรณาการการทำงานดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่ายิ่งของประเทศไทย”
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ที่อยู่

180/3 ซอย พิบูลวัฒนา 13 แขวง สามเสนใน
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

“น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ “น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 เรียกโดยย่อว่า “กทช.” มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา การใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022716000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

กรมทรัพยากรน้ำ

ปรับบทบาท กรมทรัพยากรน้ำ จาก Regulator เป็น Operator ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด