กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ Department of Water Resources

เปิดเหมือนปกติ

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างศิลป์ได้วิจิตรบรรจงเขียนภาพเรื่องราวบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์เป็นจิตรกรรมฝาผนังรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อให้พสกนิกรได้ศึกษาและข้อคิดในการดำเนินชีวิต ถือเป็นพระอัจฉริยภาพ ในเชิงสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าอันประเมินค่ามิได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลังต่อไป"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน" พระบารมีแผ่ปกป้องพสกนิกรจังหวัดตาก พ้นภัยโควิด-19
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผลการตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) โดย รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 2,636 ราย พบว่าผลการตรวจเป็น “ลบ” ทั้งหมด
.
ภารกิจดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานควบคุมโรคเขต 2 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ฝ่ายปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ และที่สำคัญคือ ประชาชนชาวจังหวัดตากทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ จนภารกิจดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#พระราชทาน
#โควิด19 #COVID19

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 น้ำท่วมแห้งได้ ด้วยน้ำใจจิตอาสา 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#พายุโอนึล #โอนึล

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประเทศไทยรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะบูรพมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ส่งต่อรัชกาลต่อรัชกาล ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติบ้านเมือง และ ประชาชนของพระองค์ท่าน ดังตัวอย่างเรื่อง เงินถุงแดง ]

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#เงินถุงแดง

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เรื่องราวของถนนที่ไม่ได้สร้างจากคอนกรีต แต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน - คนยุคใหม่ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด - คนที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ - เยาวชนที่มีจิตอาสา ]
.
ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ อยู่ที่ บ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี เกิดจากการเสียสละร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดถนนในการนำผลผลิตออกมาจำหน่ายสู่ตลาด นอกนั้นยังเป็นถนนที่เชื่อมใจคนในพื้นที่ทำให้มีความรัก ความสามัคคี และมีจิตอาสาในการดูแลถนนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
.
คนยุคใหม่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด แม้ว่าจบวิศวกรรมแต่กลับมาพัฒนาชุมชน ออกแบบและสร้างฝ่ายตามจุดต่างๆเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำและดักตะกอน
.
ผู้ที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ โดยหาความรู้จากสื่อต่างๆเอง ทดลองทำตามความถนัดของตน และมีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
.
เยาวชนจิตอาสา ที่รักในงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และผู้อื่นในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
.
ประวัติถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
https://www.facebook.com/likekoratjaa/posts/1970115723317776/

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสาพระราชทาน
#ถนนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจ
#ครบุรี #โคราช

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ยายเมี้ยนพบพี่เพย เกษตรกรสายธรรมชาติ อ.ครบุรี จ.นครนาชสีมา ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ไร้สารตกค้าง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสริมความสามัคคีให้ชุมชน"

#เศรษฐีบ้านทุ่ง

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้พี่อาสาและลุงเอก จะมาสอนเรื่องการจัดสรรพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ [โคก หนอง นา โมเดล] แบบเข้าใจง่ายๆ ครับ

ทำความรู้จัก โคก หนอง นา โมเดล ฉบับตัวการ์ตูน เหมาะที่จะส่งต่อให้ลูกๆ หลานๆ ดูกันครับ

#ร่วมเรียนรู้
#ร่วมแบ่งปัน
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
22/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 ธารน้ำใจ ให้ผู้ประสบอุทกภัย 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#พายุโอนึล #โอนึล

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โคกหนองนาโมเดล เกี่ยวข้องอย่างไรกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9?]
[ถ้าไม่มีเงินทุนจะทำอย่างไร?]
[ทำไมต้องออกแบบให้ดูสวยงาม หรูหรา?]
[แล้วเมื่อไหร่จะคุ้มทุน?]

เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “โคก หนอง นา โมเดล” หรือ “เกษตรทฤษฎีใหม่” วันนี้ “อ.ยักษ์” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากร รร.จิตอาสาพระราชทาน/ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จะมาไขคำตอบให้ทุกคนได้รู้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#พอเพียง

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[1 เครื่องช่วยหายใจ ต่อลมหายใจอีกหลายชีวิต]
.
หลายคนต้องการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนในกรณีวิกฤติ
แต่ 100 คนป่วย กับ 10 เครื่องมือแพทย์ คงจะไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทาน เครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การบริการทางการแพทย์ของประชาชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

22/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ได้ทรงโปรดให้นักปราชญ์และราชบัณฑิต รวบรวมชำระและแต่งวรรณกรรมขึ้นใหม่ ทรงมีพระราชศรัทธาทำนุบำรุงวรรณกรรมทางศาสนาเพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาและตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงาม"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

22/09/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและที่ปรึกษามูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 กรมเจ้าท่า ประมงจังหวัดพิจิตร หน่วยงานภาครัฐจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมหารือโครงการสำรวจออกแบบบึงสีไฟ เพื่อพิจารณากรอบแนวคิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำในแผนพัฒนาบึงสีไฟหลักเกณฑ์และมาตรการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ การออกแบบแปลนทางภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพิจิตร จังหวัดพิจิตร

20 กันยายน วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2563อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน...
20/09/2020

20 กันยายน
วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2563
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และกระทรวงทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2563 ภายใต้ แนวคิด คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิดมีชีวิตในลำน้ำ โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ วัดบางซ้ายใน ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศแหล่งน้ำ การเก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ ตลอดจนกิจกรรมการประกวดวาดรูป การเขียนเรียงความ การจัดนิทรรศการของเยาวชน การแข่งขันพายเรือและการประกวดการแข่งขันทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

20/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง ๓ พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔ ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๖ ) เคยเป็นสถานที่ที่ทรงใช้เป็นที่บริหารพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆ ในการปกครองประเทศบ้านเมืองมาระยะหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งได้เคยเป็นที่พักอาศัยประชุมกันและ ดำเนินกิจการของหมู่อำมาตย์ข้าราชบริพาร ระดับผู้ใหญ่ชั้นพระบรมวงศานุวงศ์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายภายในเกาะสีชังอีกด้วย

#จิตอาสา904

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
20/09/2020

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

หวังว่าทุกคนคงยังไม่ลืม โครงการ Everyday Say No To Plastic Bags งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วกันนะครับ...เพราะเมื่อเลิกใช้ถุงพลาสติก ผลที่ได้ไม่ใช่แค่ลดปริมาณขยะ แต่ยังช่วยชีวิตสัตว์ป่า สัตว์ทะเล จากอัตราเสี่ยงเสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติก ลดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหารที่จะกลับมาทำร้ายสุขภาพมนุษย์ และใกล้ตัวกว่านั้น ทุกครั้งที่ฝนตก ก็ยังลดความเสี่ยงที่ขยะจะไปอุดตันท่อระบายน้ำ ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายๆทุกครั้งที่ฝนตกด้วยครับ มาช่วยกันนะครับ พกถุงผ้าแทนถุงพลาสติกตั้งแต่วันนี้ เพื่อเมืองไทยที่สะอาดขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ

#TopVarawut #MNRE #EverydaySayNoToPlasticBags

19/09/2020
TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

สวัสดีครับ พบกับผมและรายการ 2 Minutes With Top คลายข้อสงสัยใน 2 นาที กับผม ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา วันนี้เป็นตอนที่ 3 แล้วนะครับ หลายๆคนส่งข้อความเข้ามาถามครับ ว่าเรายังเอาจริงกับการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง Everyday Say No To Plastic Bags อยู่รึเปล่า ??? ถ้าคุณพอมีเวลาสัก 2 นาที คลิ้กรับชมคำตอบของผมได้เลยครับ

https://www.youtube.com/watch?v=aCnFb5c80cE&feature=youtu.be

#TopVarawut #2MinsWithTop #EverydaySayNoToPlasticBags #MNRE #CTP #Chartthaipattana #EnvironmentalPolicy

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
18/09/2020

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ทส.ทน.ประชุม เหลียวหลัง แลหน้า สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 98 คน โดย นายการุณย์ เปรมวุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพ. และผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สทภ.1 - 11 ร่วมให้การต้อนรับ โครงการมีเป้าหมายเพื่อซ้ำเสริมความรู้ และทักษะที่จำเป็นของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย และผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย ซักซ้อมความเช้าใจ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 25 รุ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่ามีผู้รู้และผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัยเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,350 คน ในระหว่างการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการดำเนินการฝึกอบรมของแต่ละพื้นที่ และศึกษาดูงานสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ รอง อทน. ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ เป็นอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน http://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=91369

18/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความรู้สึก คำขอบคุณ และความรู้ ที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างฯ ตอนที่ 14]
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

#ฟาร์มตัวอย่าง
#Covid19

16/09/2020

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการมีส่วนร่วม ปี 2563 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพานพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พื้นฐานของประชาชน จิตอาสาพระราชทานขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

#จิตอาสาพระราชทาน

15/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ป่าชายเลน ขุมทรัพย์ชายฝั่ง]
.
"ป่าชายเลนนี้อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ
ให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง"
.
พระราชดำรัส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
เนื่องจากปัจจุบัน ป่าชายเลน และ ระบบนิเวศ ริมชายฝั่งทะเลถูกทำลาย สัตว์ เล็กใหญ่ กุ้ง หอย ปู ปลา ริมชายฝั่ง ลดน้อยลง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นความสำคัญของระบบนิเวศของป่าชายเลน ทรงพระราชทานโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้ ป่าชายเลนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พวกเรา จิตอาสา 904 และประชาชน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ป่าชายเลน

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน ]
.
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไท ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและดำรงอยู่ภายใต้ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำ พระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการ ผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/09/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ มอบความหวัง ให้โอกาส ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ผนึกกำลัง ทส. และ จ.นครปฐม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 14 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระท...
14/09/2020

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ผนึกกำลัง ทส. และ จ.นครปฐม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

14 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ เพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#TopVarawut #MNRE

14/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โรงเรียนวิถีใหม่ไร้โควิด-19]
.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสถาบันการศึกษาด้วย โรงเรียนทุกแห่งต้องปิดการเรียนเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายแห่งทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแล
.
เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน เริ่มการสอนอีกครั้ง จิตอาสา 904 ได้การรวมกำลัง ร่วมแรง ร่วมใจ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ที่ครอบครัวขาดรายได้ และทำความสะอาดภายในโรงเรียน เตรียมการเปิดเรียนอีกครั้ง เมื่อเปิดภาคเรียนก็ได้เข้าให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL

#จิตอาสา904
#โรงเรียนปลอดภัยไร้โควิด19

กรมทรัพยากรน้ำและจิสด้าร่วมกันใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจัดการน้ำและภัยพิบัติ ซึ่งจะศึกษา วิจัย ร่วมกันเพื่อคาดการณ์ภัยธรรมชาต...
13/09/2020
เผยภาพดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

กรมทรัพยากรน้ำและจิสด้าร่วมกันใช้เทคโนโลยีดาวเทียมจัดการน้ำและภัยพิบัติ ซึ่งจะศึกษา วิจัย ร่วมกันเพื่อคาดการณ์ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพน้ำต้นทุน และความต้องการใช้น้ำของประชาชน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า วิเคราะห์ภาพดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วม จ....

รัฐมนตรีฯ วราวุธ นำทีม ทส. และ จ.กาญจนบุรี ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 13 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการก...
13/09/2020

รัฐมนตรีฯ วราวุธ นำทีม ทส. และ จ.กาญจนบุรี ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

13 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ เพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#TopVarawut #MNRE

13/09/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[เดินหน้าด้วย “จิต” ศรัทธา “อาสา” พัฒนาชุมชน]
.
จิตอาสา 904 พร้อมอุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจ มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจพัฒนาชุมชน เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประชาชนปลอดภัย

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” 12 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
12/09/2020

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”
12 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัส โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ ปัญหา เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เรื่องโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เรื่องการว่างงาน เรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่​ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้​ ยังฝากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของการปลูกป่าอีกด้วย

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา
12/09/2020

TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา

วันหยุดเราไม่หยุด วันนี้ ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอาประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงร่วมกันเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ เพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสุพรรณบุรีครับ

#TopVarawut #MNRE #CTP #Chartthaipattana

ที่อยู่

180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 พญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

“น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ “น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 เรียกโดยย่อว่า “กทช.” มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา การใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022716000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

กรมทรัพยากรน้ำ

ปรับบทบาท กรมทรัพยากรน้ำ จาก Regulator เป็น Operator ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด