กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ Department of Water Resources

เปิดเหมือนปกติ

ฟังเสียงประชาชนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุม หม...
23/09/2021

ฟังเสียงประชาชน
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #กรมทรัพยากรน้ำ #ข่าวประจำวัน
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน และส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 38 คน โดยมีการชี้แจงสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามความต้องการของประชาชนต่อไป ผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบกับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่มีผู้คัดค้าน

ทส. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง#ข่าวประจำวัน วันที่ 23 กันยายน 2564 #กระทรวงทรัพ...
23/09/2021

ทส. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง
#ข่าวประจำวัน
วันที่ 23 กันยายน 2564 #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย #กรมทรัพยากรน้ำ จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ จากห้องประชุมศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีฯ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุควนเคร็ง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จึงได้วางโครงการศึกษาฯ เพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่พรุควนเคร็ง ซึ่งทั้งพื้นที่อยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 348,224 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด กล่าวคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุลดลงในช่วงฤดูแล้งทำให้เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็งเสื่อมโทรมลง ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่
นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ เสริมว่า ในการศึกษาเพื่อวางแผนการอนุรักษ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) จัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง 2) จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม และ 3) เพื่อสำรวจและออกแบบ พร้อมจัดทำแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ผลการดำเนินงานโครงการจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ในกระบวนการศึกษา กรมทรัพยากรน้ำเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ธุรกิจค้าร่วม ทีทีซี อันประกอบด้วย บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีระเวลาศึกษา 360 วัน การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ขึ้นในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มอนุรักษ์ นักวิชาการอิสระ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนพื้นที่ศึกษา รวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ให้กรมทรัพยากรน้ำและบริษัทที่ปรึกษารวบรวมประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาดำเนินงานโครงการต่อไป

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 23 กันยายน 2564  มีการเตือนภัย​รวม 5...
23/09/2021

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 มีการเตือนภัย​รวม 50 หมู่บ้าน เป็นการเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง 23 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีส้มเตรียมพร้อม 27 หมู่บ้าน
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่นในเขตพื้นที...
23/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.9 รับฟังความคิดเห็นโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดอย่างมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน และส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดอย่างมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน โดยมีการชี้แจงสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามความต้องการของประชาชนต่อไป ผลการประชุม ประชาชนในพื้นที่เห็นชอบกับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่มีผู้คัดค้าน

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.11 สำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุน เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากปัญกาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิต...
23/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.11 สำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุน เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากปัญกาแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ ในพื้นที่ ต.นาหมอม้า ต.น้ำปลีก อ เมือง จ.อำนาจเจริญ และ ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

วันที่ 9-30 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 โดยชุดคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือสภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ประกอบด้วย ส่วนบริหารจัดการน้ำและส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าสำรวจหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเตรียมการหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนอันเนื่องมาจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้านมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยเข้าสำรวจในพื้นตำบลนาหมอม้า,ตำบลน้ำปลีก อำเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
**ผู้ที่สนใจสามารถรับการสนับสนุนโครงการช่วยน้ำแล้ง น้ำท่วม หรือขอคำปรึกษาได้ที่ โทร. 089-2058268 (นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11) และ 081-8764878 (นายเข็มทอง โพธิ์มา ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ)

23/09/2021
โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ "พรุควนเคร็ง"

ทส. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง
วันที่ 23 กันยายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรจัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ จากห้องประชุมศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร

เสริมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่มังคุดสทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบ...
22/09/2021

เสริมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่มังคุด
สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำฯ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #น้ำสู้โควิด #ข่าวประจำวัน
วันที่ 21 กันยายน 2564 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ 45 ครัวเรือน ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 100%
เกษตรกรหรือผู้สนใจ ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถรวมกลุ่ม แจ้งอบต. หรือเทศบาลเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนโครงการ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทรศัพท์ : 0 3721 3638-9 ต่อ 122

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ลงพื้นที่วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต...
22/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ลงพื้นที่วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายภาสกร กันหารี กำนันตำบลวังดาล พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ร่วมให้ข้อมูลสภาพปัญหาของแหล่งน้ำ ทั้งนี้ แหล่งน้ำหนองแขนนางเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณข้างเคียงในช่วงฤดูน้ำหลาก แต่เนื่องจากไม่มีประตูเปิด-ปิดควบคุมในการบริหารจัดการน้ำ จึงทำให้มวลน้ำ ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำหนองแขนนางไหลย้อนกลับไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ปริมาณที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำลดลง หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะช่วยให้แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอตลอดปี

กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์...
22/09/2021

กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กรณีปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรรมาธิการฯ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงของพื้นที่ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 22 กันยายน 2564  มีการเตือนภัย​รวม 4...
22/09/2021

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการเตือนภัย​รวม 47 หมู่บ้าน เป็นการเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง 34 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีส้มเตรียมพร้อม 13หมู่บ้าน
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 22 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง#กรมทร...
22/09/2021

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 22 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง
#กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ข่าวประจําวัน

#กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต...
22/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ดูข่าวประจำวัน

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับวิกฤติน้ำมาก จำนวน 3 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 8.52 เมตร (ระดับวิกฤติ 8.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.52 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านท่าฉาง ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำ 12.20 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.80 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.40 เมตร

3. สถานีอุทกวิทยาลำน้ำเชิญที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระดับน้ำ 6.00 เมตร (ระดับวิกฤติ 5.80 ม.) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับแจ้งเตือนน้ำมาก จำนวน 3 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 10.18 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.00 ม.) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.82 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดับน้ำ 9.10 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.00 ม.) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.90 เมตร

3. สถานีอุทกวิทยาลำปะทาวที่บ้านตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 6.82 เมตร (ระดับวิกฤติ 7.08 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.26 เมตร

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.2 ติดตามความก้าวหน้าระบบกระจายน้ำ จากแม่น้ำท่าจีน-คลองปลาหมอ ม. 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท#กร...
21/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.2 ติดตามความก้าวหน้าระบบกระจายน้ำ จากแม่น้ำท่าจีน-คลองปลาหมอ ม. 5 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรผู้สนใจ ขอให้รวมกลุ่มประสาน อบต.หรือเทศบาล เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โทร 036 225 241 และ 065 984 5082 (นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ในพื้...
21/09/2021

#กรมทรัพยากรน้ำ สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์จันทบุรี หมู่ที่ 2 ต.วังแซ้ม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน
วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์และปศุสัตว์ ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์จันทบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ค่าก่อสร้างตามสัญญา 10,750,000.- บาท พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 100%

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 21 กันยายน 2564  มีการเตือนภัย​รวม 4...
21/09/2021

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 มีการเตือนภัย​รวม 44 หมู่บ้าน เป็นการเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง 20 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีส้มเตรียมพร้อม 24 หมู่บ้าน
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 21 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง#กรมทร...
21/09/2021

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 21 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง
#กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ข่าวประจําวัน

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 #กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจ...
21/09/2021

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค4

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับวิกฤติน้ำมาก จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 8.49 เมตร (ระดับวิกฤติ 8.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.49 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาลำน้ำเชิญที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระดับน้ำ 5.99 เมตร (ระดับวิกฤติ 5.80 ม.) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.19 เมตร

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับแจ้งเตือนน้ำมาก จำนวน 2 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่บ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำ 10.36 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.00 ม.) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.64 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชีที่ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระดับน้ำ 9.02 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.00 ม.) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.98 เมตร

เตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยล่วงหน้าลุ่มน้ำท่าจีน ในพื้นที่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์#กรมทรัพยากรน้ำ...
20/09/2021

เตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยล่วงหน้าลุ่มน้ำท่าจีน ในพื้นที่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน
#สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7 โดยส่วนอุทกวิทยา ได้ดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (Telemetering) ลุ่มน้ำท่าจีน จำนวน 6 สถานี และระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV จำนวน 2 สถานี ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำฝน และคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณภายในตู้ควบคุม และบริเวณโดยรอบสถานีเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
*** ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลการเตือนภัย หรือขอคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โทร. 032 334 989 และ 08 1827 1564 และติดตามสถานการณ์ได้ที่ http://ews.dwr.go.th/ ***

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 20 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง#กรมทร...
20/09/2021

#สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง 20 กันยายน 2564 ระดับน้ำทุกสถานีต่ำกว่าค่าปกติ น้ำท่าอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ และน้ำน้อยเฝ้าระวัง
#กรมทรัพยากรน้ำ #สำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา #สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#ข่าวประจําวัน

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 20 กันยายน 2564  มีการเตือนภัย​รวม 4...
20/09/2021

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 มีการเตือนภัย​รวม 40 หมู่บ้าน เป็นการเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง 25 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีส้มเตรียมพร้อม 7 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีแดงอพยพ 8 หมู่บ้าน
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

การเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ด้วยระบบ Early Warning System ของกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 20 กันยายน 2564 มีการเตือนภัย​รวม 40 หมู่บ้าน เป็นการเตือนภัยระดับสีเขียวเฝ้าระวัง 25 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีส้มเตรียมพร้อม 7 หมู่บ้าน การเตือนภัยระดับสีแดงอพยพ 8 หมู่บ้าน
#กรมทรัพยากรน้ำ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ข่าวประจำวัน

ที่อยู่

180/3 ซอย พิบูลวัฒนา 13 แขวง สามเสนใน
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

“น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ “น้ำ” จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่หลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการทำลายระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532 เรียกโดยย่อว่า “กทช.” มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา การใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022716000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

กรมทรัพยากรน้ำ

ปรับบทบาท กรมทรัพยากรน้ำ จาก Regulator เป็น Operator ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด