กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรเวชศาสตร์ใต้น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

SMART หรือ สมาร์ต หมายถึงลักษณะองค์การที่มีความเฉียบคมทางสติปัญญาในการจัดการมีความฉลาดทางด้านต่างๆครบ มีบุคลิกทางองค์การที่เป็นสมาร์ต โดยเป็นที่ยอมรรับและน่าพึงพอใจ ใช้ทักษะที่สำคัญในศตวรรษต่อไปได้เป็นอย่างดีซึ่งรวมถึงทักษะทางด้านดิจิตัล องค์การมีเป้าหมายที่สำคัญมาใช้ในการบริการ

SIMPLE หมายถึง ความง่ายในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สลับซับซ้อน ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น โดยปรระยุกต์ใช้กระบวมการลีน

LEAN มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

SAFETY หมายถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือ “นิรภัย” ทั้งในพันธกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานนั้นๆมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มี ตามมุมมองของปรัชญาความพอเพียง

HAPPY หรือ “สุข” หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดย เป้าหมายใน สุข นั้น ต้องสุขทั้งบุคคล ส่วนหน่วยงานและระดับองค์การ

 #ทรงพระเจริญวันที่ 2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
02/04/2024

#ทรงพระเจริญ

วันที่ 2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

#สมเด็จพระเทพ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
28/03/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

26 มี.ค.67 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ โ...
26/03/2024

26 มี.ค.67 พลเรือโท ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
ตรวจเยี่ยมกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมี นาวาเอกอภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการให้การต้อนรับ
https://um.nmd.go.th/2024/03/26/commandervisitum/

18-22 มี.ค.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร. และเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ สำรวจนิรภัยเวชกรรมใต้น้ำและนิรภัยเวชกรร...
25/03/2024

18-22 มี.ค.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร. และเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ สำรวจนิรภัยเวชกรรมใต้น้ำและนิรภัยเวชกรรมความดันบรรยากาศสูง พื้นที่ภาคใต้
https://um.nmd.go.th/2024/03/25/underwatermedicalsafety/

20/03/2024

เวชศาสตร์ใต้น้ำในปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย ร.ล.สุโขทัย

13-15 มี.ค.67 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ : Maritime and Aquatic Life Support : MALS 71 ให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑ...
18/03/2024

13-15 มี.ค.67 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ : Maritime and Aquatic Life Support : MALS 71 ให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ และสระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ
https://um.nmd.go.th/2024/03/18/mals-71/

27ก.พ.-1มี.ค.67 กรมแพทย์ทหารเรือโดยมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดอบรม...
01/03/2024

27ก.พ.-1มี.ค.67 กรมแพทย์ทหารเรือโดยมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าร่วมกับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ ณ ห้องประชุม 1 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
https://um.nmd.go.th/2024/03/01/umfr67-2/

27 ก.พ.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร.ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์พระมงกุฏ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 106 นาย เข้าศึกษาดูง...
27/02/2024

27 ก.พ.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร.ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์พระมงกุฏ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 106 นาย เข้าศึกษาดูงาน hyperbaric chamber กวตบ.พร.
https://um.nmd.go.th/2024/02/27/medicalstudentpmk4

กวตบ.พร.ส่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำจำนวน 4 นายสนับสนุนการดำน้ำของนักประดาน้ำกองทัพเรือในปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันต...
23/02/2024

กวตบ.พร.ส่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำจำนวน 4 นาย
สนับสนุนการดำน้ำของนักประดาน้ำกองทัพเรือ
ในปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย
https://um.nmd.go.th/2024/02/23/htmssukhothai

12-14 ก.พ.67 ตรวจสุขภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ...
17/02/2024

12-14 ก.พ.67 ตรวจสุขภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักเรียนดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
เป็นอีกหลักสูตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักดำน้ำก่อนทำการอบรม
https://um.nmd.go.th/2024/02/17/diver-health-check

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ รุ่นที่4อบรมวันที่ 2...
05/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ รุ่นที่4
อบรมวันที่ 28 ก.พ.- 1 มี.ค. 67
สถานที่อบรม : กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมพทย์ทหารเรือ

ยังเหลือที่ว่างอีก 4 ที่นะครับ สนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesAUFOiVUna9a-nRS5Msu_v3SltDvOnd-KCKsOUuw2uSiymg/viewform?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พ.จ.อ.วีรัตน์ สอนแก้ว
โทร : 0863820897
ID line : 0863820897
https://um.nmd.go.th/2023/12/25/umfr67

29ม.ค.-2ก.พ.67 กวตบ.พร.ตรวจสุขภาพนักดำน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยเพื่อความพร้อมของร่างกายและความปลอดภัยของการดำน้...
01/02/2024

29ม.ค.-2ก.พ.67 กวตบ.พร.ตรวจสุขภาพนักดำน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
เพื่อความพร้อมของร่างกายและความปลอดภัยของการดำน้ำ นักประดาน้ำควรมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ นักประดาน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสุขภาพของนักประดาน้ำ ทั้งผู้ทีประจำการแรกเข้าและตรวจประจำปี
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการตรวจสุขภาพ ติดต่อ คลินิคสุขภาพได้ที่ Line ID :
https://lin.ee/pE5F8Aa

https://um.nmd.go.th/2024/02/01/diver-health-check

25-26 ม.ค.67 ให้ความรู้การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร EMOD12 ณ สระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ...
29/01/2024

25-26 ม.ค.67 ให้ความรู้การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร EMOD12 ณ สระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ
https://um.nmd.go.th/2024/01/29/malsforemod12

24-27ม.ค.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ทีมวิทยากร จากกวตบ.พร. และว...
29/01/2024

24-27ม.ค.67 น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ทีมวิทยากร จากกวตบ.พร. และวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ให้ความรู้การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำให้กับผู้เข้ารับการฝึกร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปีงบประมาณ 67 ณ สระว่ายน้ำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
https://um.nmd.go.th/2024/01/29/กฝร-พตท

23ม.ค.67 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิทางน้ำเบื้องต้นให้กับ ผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏ...
29/01/2024

23ม.ค.67 อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิทางน้ำเบื้องต้นให้กับ ผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician - Basic) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
https://um.nmd.go.th/2024/01/29/erawanbasicmals

วันที่ 18-19 ม.ค.67 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือดำเนินการจัดโครงการสัมมนานิรภัยเวชกรรมใต้น้ำ ประจำปีงบปร...
21/01/2024

วันที่ 18-19 ม.ค.67 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
ดำเนินการจัดโครงการสัมมนานิรภัยเวชกรรมใต้น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ กองทัพเรือ เข้าร่วมสัมมนาได้แก่…
✅กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
✅กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์
✅ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
✅ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
✅แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
✅แผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำ รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
✅แผนกพยาบาล กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
✅หมวดพยาบาล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

https://um.nmd.go.th/2024/01/21/18-19ม-ค-67safetyseminarum67

วันที่ 15-17 ม.ค.67  กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือฝึกอบรมให้ความรู้…🏊🏻การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ MALS รุ...
21/01/2024

วันที่ 15-17 ม.ค.67 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

ฝึกอบรมให้ความรู้…🏊🏻
การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ MALS รุ่นที่ 70

นักเรียนหลักสูตร…⚓️
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์
ประจำปีงบประมาณ 2567

https://um.nmd.go.th/2024/01/21/15-17ม-ค-67mals70

วันที่ 8-12 ม.ค.67 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดำเนินการจัดอบรม…📖หลักสู...
21/01/2024

วันที่ 8-12 ม.ค.67
กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ดำเนินการจัดอบรม…📖
หลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
Hyperbaric Chamber Operation Course (CHOC)

ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
https://um.nmd.go.th/2024/01/08/choc67opencourse

18 มกราคม “วันกองทัพไทย”เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า ...
18/01/2024

18 มกราคม “วันกองทัพไทย”

เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า ชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำมาซึ่งเอกราชของประเทศชาติ โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ.2135

#วันกองทัพไทย
#สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8 ม.ค. 66 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมโดย น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร. และข้าราการ สวัสดีป...
08/01/2024

8 ม.ค. 66 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมโดย น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชร์ส่อง ผอ.กวตบ.พร. และข้าราการ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆในกรมแพทย์และ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

8 ม.ค. 66 น.อ.หญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ รอง ผอ.กวตบ.พร. เปิดหลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ณ ห้องประช...
08/01/2024

8 ม.ค. 66 น.อ.หญิง พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์ รอง ผอ.กวตบ.พร. เปิดหลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ณ ห้องประชุม 1 กวตบ.พร.
https://um.nmd.go.th/2024/01/08/choc67opencourse

 #ทรงพระเจริญวันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโ...
08/01/2024

#ทรงพระเจริญ
วันที่ 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินกรมแพทย์ทหารรือ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/32 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม ๒๕๖๗

ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับ ท่านใดที่ลังเลอยู่รีบตัดสินใจนะครับ หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค. 2567รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://um.nm...
04/01/2024

ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับ ท่านใดที่ลังเลอยู่รีบตัดสินใจนะครับ
หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค. 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://um.nmd.go.th/2023/12/25/umfr67

กรมแพทย์ทหารเรือโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใต้น้ำประกาศกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (Underwater Medicine First Responder : UMFR)

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 67ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ม. ๖ หรือ ปวส.
2. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ที่ยังไม่หมดอายุจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน
3. จบ rescue diver จากสถาบันสากล เช่น PADI, SSI,NAUI และสถาบันที่เป็นที่ยอมรับสากล
4. มีทัศนคติที่ดีในผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ และสามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
5. ไม่มีอุปสรรค หรือข้อห้ามทางการแพทย์ในการปฏิบัติการภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง

ติดต่อสอบถามได้ที่
เรือโท วิษณุ แย้มกลิ่น
Tel. 086-3820879
ID Line 0863820879

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://um.nmd.go.th/2023/12/25/umfr67

สวัสดีปีใหม่ 2567Happy New Year's 2024
01/01/2024

สวัสดีปีใหม่ 2567
Happy New Year's 2024

“28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี”
28/12/2023

“28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงวันที่ ๘-๑๒ ม.ค.๖๗ ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ก...
26/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
วันที่ ๘-๑๒ ม.ค.๖๗
ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือหลักสูตรการปฏิบัติการห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง

https://um.nmd.go.th/2023/11/29/choc67/

กรมแพทย์ทหารเรือโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้...
25/12/2023

กรมแพทย์ทหารเรือโดยกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใต้น้ำประกาศกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (Underwater Medicine First Responder : UMFR)

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 67ณ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ม. ๖ หรือ ปวส.
2. ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) ที่ยังไม่หมดอายุจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน
3. จบ rescue diver จากสถาบันสากล เช่น PADI, SSI,NAUI และสถาบันที่เป็นที่ยอมรับสากล
4. มีทัศนคติที่ดีในผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ทางเวชศาสตร์ใต้น้ำ และสามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด
5. ไม่มีอุปสรรค หรือข้อห้ามทางการแพทย์ในการปฏิบัติการภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง

ติดต่อสอบถามได้ที่
เรือโท วิษณุ แย้มกลิ่น
Tel. 086-3820879
ID Line 0863820879

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://um.nmd.go.th/2023/12/25/umfr67

21 ธ.ค.66 กวตบ.พร.จัดกิจกรรมวิชาการภายในให้กับกำลังพล กวตบ.พร. หัวข้อการบรรยาย : ทักษะการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ บรรยายโด...
22/12/2023

21 ธ.ค.66 กวตบ.พร.จัดกิจกรรมวิชาการภายในให้กับกำลังพล กวตบ.พร. หัวข้อการบรรยาย : ทักษะการเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ
บรรยายโดย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ณ ห้องประชุม 1 กวตบ.พร. เวลา 1300 - 1500
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ที่แผงไปด้วยความรู้และเทคนิคต่างๆจากวิทยากรเป็นอย่างมาก
https://um.nmd.go.th/2023/12/22/professionalspeakerskills/

20 ธ.ค.66 กวตบ.พร.จัดชุดลำเลียงและส่งกลับผู้ป่วยทางน้ำสนับสนุนการประชุม Indian OceanNaval Symposium(IONS) 2023https://um...
21/12/2023

20 ธ.ค.66 กวตบ.พร.จัดชุดลำเลียงและส่งกลับผู้ป่วยทางน้ำสนับสนุนการประชุม Indian OceanNaval Symposium(IONS) 2023
https://um.nmd.go.th/2023/12/21/ions/

วันที่ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาว...
07/12/2023

วันที่ 7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมพทย์ทหารเรือ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
www.royaloffice.th/2023/12/01/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-07-12-2566/

ที่อยู่

504/54กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

+66818114669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด