กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

เปิดเหมือนปกติ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง's cover photo
29/09/2020

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง's cover photo

21/08/2020
สำเภาทอง

ป้ายชื่อมาแล้วนะ ไปติดต่อรับได้ที่ร้านสำเภาทองนะคะ

แจ้งรายชื่อผู้ที่สั่งป้ายชื่อไว้ ตอนนี้ป้ายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อต่อไปนี้
ภัสราภา แก้วเนิน
พิชิต พรหมประศรี
นันทภัค โพธิสาร
พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
พิทชรัตน์ แก้วประดิษฐ์
เกษราณี สารีวงค์
ณัฐถพงศ์ อ่อนโยน
จุฑามาศ นิจปราณ
สุวรรณ คำพลแสน
เพ็ญธนัท มานุจำ
ทักษพร แจ้งศรีสุข
ปุยฝ้าย เทพวาที
ประภาพร นาคโถม
สุนันท์ พุ่มโรจน์
ปรีดาพร พลเดชนันท์
อลิสษา อ่อนสว่าง
สรณพ จุ้ยพันธ์
ณัฐวุฒิ จุลกัลป์
สมบูรณ์ ยอดจันทร์
นารีวรรณ วรรณสอน
วิบูลย์ เห็นเจริญ
รมิดา หละเขียว
เบญจวัฒน์ บุญร่วม
สมัชญา ชอบชน
ปิยะฉัตร กระจ่างแจ้ง
ประณัยยา ชอบชน
กนกพร เกษสุวรรณ์

กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/นายช่างไฟฟ้าปฏิบัต...
18/08/2020

กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
https://file.job.thai.com/prakad/fisheries2020062/fisheries2020062_5.pdf

กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน/นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
https://file.job.thai.com/prakad/fisheries2020062/fisheries2020062_5.pdf

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
29/05/2020

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันฯ และสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
23/04/2020

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
23/04/2020

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

กรมประมงเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
🖥 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ลำดับที่ 1 - 3)
📚 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ลำดับที่ 3)

👉 รายงานตัววันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
👉 บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

รายละเอียด คลิ๊ก 👉 https://www.fisheries.go.th/personnelnew/index.php/10-2019-04-05-08-53-19/161-2020-01-13-06-33-44

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
18/04/2020

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
08/02/2020

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

7 กุมภาพันธ์ 2563
กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน รายละเอียด
https://file.job.thai.com/prakad/fisheries201912/fisheries201912_8.pdf

02/12/2019

เรียน สมาชิกการฌาปนกิจกรมประมง
เนื่องจากฝ่ายทะเบียนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ได้รับเอกสารคืนกลับจากทางไปรษณีย์ ตามรายนามต่อไปนี้
1. คุณมนูญ-นางทองม้วน ร่วมศรี เลขที่สมาชิก ส 2652,ว.1020
2. คุณสงัด - คุณเลขา มาศศร เลขที่สมาชิก ส 1769,ว0616
3. คุณประชิต พงศ์สุวรรณ เลขที่สมาชิก ส 1326
4. คุณศุภรัช ดำคำ เลขที่สมาชิก ส 2067
5. คุณธนพร บรรเจิดศิลป์ - นางธนพร เรืองศิริ เลขที่สมาชิก ส 4480, ว0651
6. คุณสมบูรณ์ พรหมมานพ เลขที่สมาชิก ส 2928
7. คุณสมชาย (เตวิช) ศุขอร่าม เลขที่สมาชิก ส 2837
8. คุณกิมเล้ง เจริญรักษา เลขที่สมาชิก ส 3422
9. คุณประชิต พงศ์สุวรรณ เลขที่สมาชิก ส 1326
10. คุณอัจฉรา สุนทรอภิชาติ เลขที่สมาชิก ส 6102
11.คุณวรนุช อามาตรมนตรี (นายสอ อาสานอก) เลขที่สมาชิก ส1635
12. คุณทวี กันมณี เลขที่สมาชิก ส2961
13.พ.จ.อ. ประถม-คุณผกาศรี พลอยวงศ์ เลขที่สมาชิก ส 0596, ว0855
14. นายสุวิทย์ บุตรดี เลขที่สมาชิก ส 3933
ทางไปรษณีได้แจ้งว่า ไม่สามารถส่งตามที่อยู่ได้ เนื่องจาก ย้าย /ไม่ทราบที่อยู่ใหม่/ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า และจ่าหน้าไม่ถูกต้อง ทางกองการเจ้าหน้าที่จึงขอแจ้งข่าวให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นนี้ ติดต่อ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่ 02 579 5594 เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับการจัดส่งเอกสารในครั้งต่อไป

กรมประมง รับสมัคร ช่างปูน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)) :: ศูนย์สรรหาแล
12/11/2019
กรมประมง รับสมัคร ช่างปูน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)) :: ศูนย์สรรหาแล

กรมประมง รับสมัคร ช่างปูน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)) :: ศูนย์สรรหาแล

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
28/07/2019

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอต้อนรับผู้อำนวยกองกองการเจ้าหน้าที่นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 กรก...
19/07/2019

ขอต้อนรับผู้อำนวยกองกองการเจ้าหน้าที่
นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลสุข มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง
05/07/2019

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง

การแต่งกายในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธื พิธี และในโอกาสต่างๆ

กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ
02/07/2019

กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ

กำำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง“เจาะเลือด วัดความดันโลหิต”วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา ...
13/06/2019

กำำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

“เจาะเลือด วัดความดันโลหิต”

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 10.30 น.

“ฟังผลตรวจ พบแพทย์ รับยา”

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ
1. ก่อนเจาะเลือด งดน้ำ - อาหาร 10 - 12 ชั่วโมง
2. นำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพหรือบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
3. ให้ผู้แทนรับภาชนะบรรจุอุจาระ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
4. จะต้องสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปเบิก

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0 2579 5594 ภายใน 3420

สำเภาทอง
21/05/2019

สำเภาทอง

ประกาศ!!!!! เสื้อเหลืองตรากรมประมงมาแล้วนะค่ะ ท่านที่สั่งจองเสื้อไว้แล้ว กรุณามารับสินค้าได้เลยจ้า
ส่วนเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 เริ่มเปิดจำหน่ายวันพรุ่งนี้ ราคา 250 ทุกไซส์ มีเพียง 500 ตัว หมดแล้วหมดเลยจ้า (ไม่รับสั่งจองผ่านเว็ปไซต์ ซื้อที่ร้านเท่านั้นค่ะ)

ร้านสำเภาทองจำหน่ายสินค้าลดราคาจ้า ราคาต่ำกว่าทุนกันเลยทีเดียว เข้าไปเชิญชมสินค้า อุดหนุนกันได้นะค่ะ
25/04/2019

ร้านสำเภาทองจำหน่ายสินค้าลดราคาจ้า ราคาต่ำกว่าทุนกันเลยทีเดียว เข้าไปเชิญชมสินค้า อุดหนุนกันได้นะค่ะ

โปรโมชั่น..... สินค้าลดราคาต่ำกว่าทุน
รายละเอียดคอมเม้นใต้ภาพเลยนะค่ะ ด่วน!!! ของหมดแล้วหมดเลย
เสื้อสูท เสื้อหม้อฮ้อม กระเป๋ากระจูด กระเป๋าปลากระเบนแบบต่างๆ เข็มขัดหนังจรเข้ ชุดแก้วกาแฟ และสินค้าอื่นๆ เชิญเลือกซื้อ เลือกชมได้เลยค่ะ สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ สั่งซื้อโดยตรงทาง ID Line : 0843925365 เท่านั้นค่ะ

24/04/2019
สำเภาทอง

เพจร้านสำเภาทองนะคะ สอบถามสินค้า ติดตามโปรโมชั่นร้านค้า กดไลค์ กดแชร์ด้วยคร้า

ร้านค้าสวัสดิการกรมประมง

24/04/2019
สำเภาทอง

เสื้อเหลืองมาแล้วจ้า!!!!!!

ประกาศ!!! เสื้อเหลืองมาแล้วจ้า กำลังทยอยจัดส่งตามคิวจองนะคะ

ร้านค้าสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) ขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์กรมประมงให้กับผู้ที่สนใจ โ...
28/03/2019

ร้านค้าสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) ขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์กรมประมงให้กับผู้ที่สนใจ โดยจัดส่งใบสั่งจองที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ทาง E-mail : [email protected] หรือทาง Line ID : 0843925365 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-562-0600 – 15 ต่อ 7700 คุณศิริลักษณ์ วันกลาง (อุ้ม) เจ้าหน้าที่ประจำร้านสำเภาทอง
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสั่งจองได้ทาง https://www.fisheries.go.th/personnel/ คลิกที่รูปเสื้อสีเหลืองตรง Popup) หรือ ทางหนังสือเวียนในระบบ E-sarabun กรมประมง เลขที่หนังสือเวียน กษ 0503.6/ว 274 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2 1. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ในวั...
28/03/2019

กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2
1. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ (ควรงดน้ำ – งดอาหารก่อนเจาะเลือด 10 – 12 ชั่วโมง)
2. พบแพทย์และรับยา วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ โปรดนำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกเงินภายหลัง (เฉพาะผู้ที่ต้องรับยา)
ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

*สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสมุดตรวจสุขภาพ ให้มาติดต่อขอรับสมุดตรวจสุขภาพได้ที่ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร : การสร้างความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริม...
07/01/2019

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร : การสร้างความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายกับการพัฒนาด้านการประมง

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟ จำหน่ายเพียงชุดละ 80 บาท เสื้อโปโลกรมประมง...
19/12/2018

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ร้านสวัสดิการกรมประมง (ร้านสำเภาทอง) จำหน่ายชุดแก้วกาแฟ จำหน่ายเพียงชุดละ 80 บาท เสื้อโปโลกรมประมงสีม่วง ลดราคาเหลือตัวละ 180 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสินค้าจะหมด ติดต่อสอบถาม แวะชมสินค้าได้ที่ร้านสำเภาทอง 02 5620600 ต่อ 7700 มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะ

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์  กรมประมง
30/11/2018

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง

กรมประมง ร่วมออกร้าน ตกปลาหรรษา ในงานกาชาด ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” โดยภายในร้านจะได้พบกับกิจกรรมตกปลาหรรษา เกมตกปลาที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ลุ้นรับโชค และร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย รายได้จากการจำหน่ายคูปองหลังหักค่าใช้จ่าย นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันแรกของการจัดงาน นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมร้านของกรมประมง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

งานกาชาด ประจำปี 2561 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ไม่มีการเก็บค่าบัตรผ่านประตู แต่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคเงินผ่านตู้บริจาค ถ่ายภาพและแชร์ในโซเชียลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #ทำดีพี่ขอแชร์ ตลอดการจัดงาน 9 วัน

ข่าว : นฤชยา ไกรเนตร
ภาพนิ่ง : พรพรรณ แก้วประดับ
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญ ข้าราชการบำนาญ บุคลากรกรมประมง เข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1 ก...
27/11/2018

กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญ ข้าราชการบำนาญ บุคลากรกรมประมง เข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1 กำหนดการและสถานที่ ดังนี้
1. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ (ควรงดน้ำ – งดอาหารก่อนเจาะเลือด 10 – 12 ชั่วโมง)
2. พบแพทย์และรับยา วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ โปรดนำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง และจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกเงินภายหลัง (เฉพาะผู้ที่ต้องรับยา)

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิ...
12/11/2018

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561
ทาง https://fisheries.job.thai.com/
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.fisheries.go.th/personnel/

ชื่นชม น้องฟ้า ลายมือสวยเหมือนพิมพ์จากคอมพ์ ฝีมือไม่ธรรมดามีรางวัลการันตี
27/10/2018
ชื่นชม น้องฟ้า ลายมือสวยเหมือนพิมพ์จากคอมพ์ ฝีมือไม่ธรรมดามีรางวัลการันตี - ZabSeed.net

ชื่นชม น้องฟ้า ลายมือสวยเหมือนพิมพ์จากคอมพ์ ฝีมือไม่ธรรมดามีรางวัลการันตี

สืบเนื่องจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก [...]

งานสัปดาห์หนังสือ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 พบกัน 17-28 ตุลาคม 2561
26/10/2018
งานสัปดาห์หนังสือ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 พบกัน 17-28 ตุลาคม 2561 - ZabSeed.net

งานสัปดาห์หนังสือ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 พบกัน 17-28 ตุลาคม 2561

กำกระเป๋าตังค์เอาไว้ให้มั [...]

การตรวจสุขภาพประจำปี 2561ขอเรียนเชิญข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมประมงเข้ารับการตรวจสุ...
25/06/2018

การตรวจสุขภาพประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมประมงเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
**กำหนดเจาเลือด วัดความดัน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 10.30 น. ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจหาภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร X-ray ปอด ฉีดวัคซีน ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะสุภาพสตรี) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง

**กำหนดฟังผลการตรวจ พบแพทย์ รับยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

**กำหนดให้บริการตรวจรักษาทันตกรรมเคลื่อนที่ อุดฟัน ขูดหินปูน ฯลฯ ในวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณด้านหลังอาคารจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. โดยแจ้งชื่อวันที่ประสงค์เข้ารับการตรวจมายังกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และขอรับบัตรคิวได้ที่รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตั้งแต่ 08.00 น. ในวันที่เลือกเข้ารับการตรวจ กำหนดให้บริการวันละ 24 ราย สามารถ Inbox สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง ประจำปี 2561 กรมประมงมีความประสงค์ช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาใ...
25/06/2018

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง ประจำปี 2561
กรมประมงมีความประสงค์ช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาให้กำลังใจแก่บุตร ธิดา ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมประมงที่เรียนดี แต่รายได้น้อย
ท่านที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้ยื่น เอกสารประกอบ รายละเอียดต่างๆ ได้จากประกาศกรมประมง https://www.fisheries.go.th/personnel ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยยื่นแบบใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง หรือส่งทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะยึดถือวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเอกสาร หากพ้นวันที่กำหนดจะไม่พิจารณาคัดเลือก)

ขอเชิญสมาชิกชมรมอาวุโสกรมประมง ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหั...
15/06/2018

ขอเชิญสมาชิกชมรมอาวุโสกรมประมง ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบการพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สวนอาหารบางบัว (บางเขน) ห้องอาหาร B2 เวลา 11.00 - 15.00 น. ค่าเข้าร่วมงาน 400 บาท/1 ท่าน กรุณาแจ้งชื่อที่กลุ่มห้องสมุด โทรสาร 02 579 0345 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 562 0600-15 ต่อภายใน 7722

ประกาศ !!!!! มีร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม เปิดจำหน่าย ณ โรงอาหารอาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เช...
23/05/2018

ประกาศ !!!!!
มีร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม เปิดจำหน่าย ณ โรงอาหารอาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เชิญชม เชิญซื้อได้เลยค่ะ

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ชั้น 3-4 ตึกจุฬาภรณ์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025620536

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด