สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 10 ชั้น 8

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯ...
07/10/2020

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1064 อาคาร 10 โดยมีวิทยากร คือ คุณเดชอาคม คดเกี้ยว และนายวุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร และนายประทีป ขันธวุธ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรดังกล่าว
......
สาขาวิชาฯ ที่สนใจส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารตติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 02 473 7000 ต่อ 1722-1723
----

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การใช้ โปรแกรมMicrosoft PowerPoint และ โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น นักศึกษาสาขาประชาสัมพัน...
01/10/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การใช้ โปรแกรมMicrosoft PowerPoint และ โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น นักศึกษาสาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้องปฏิบัตืิการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การใช้ โปรแกรมMicrosoft PowerPoint และ โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น นักศึกษาสาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้องปฏิบัตืิการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ (๑๐๑๐๑) อาคารสมเด็จเจ...
24/09/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ (๑๐๑๐๑) อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ผู้มาประชุม มีดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธาน

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองประธาน

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๕. ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กรรรมการ

๘. อาจารย์อรุณี คู่วิมล กรรมการ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ กรรรมการ

๑๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่องประชุมดังนี้
• รายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
• รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
• รายงานผลการทดสอบทักษะดิจิทัลของนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๓
• เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา
• แนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิชัยญาติ (๑๐๑๐๑) อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ผู้มาประชุม มีดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ประธาน

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี สารสุวรรณ รองประธาน

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๕. ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ กรรรมการ

๘. อาจารย์อรุณี คู่วิมล กรรมการ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ กรรรมการ

๑๐.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ จลาสุภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่องประชุมดังนี้
• รายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
• รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
• รายงานผลการทดสอบทักษะดิจิทัลของนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๓
• เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบุคลากร และนักศึกษา
• แนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

BSRU News
21/09/2020

BSRU News

{Recent News}
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง "การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา”
----
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง "การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเป็นวิทยากร ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบุคลากรแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092 อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์
----
#BSRURecentNews สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง "การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา” #BSRUNews

📢ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 63 ภาคปกติ) 🚩สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนั...
15/09/2020

📢ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 63 ภาคปกติ)

🚩สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดการปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

📍สำนักคอมพิวเตอร์ จัดสอบชดเชยการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

🗓️ในวันที่ 18 กันยายน 2563

โดยสามารถตรวจสอบห้องสอบและเวลาสอบได้ที่ http://dldc.bsru.ac.th/?p=741

วันที่ 12-13 กันยายน  2563 สำนักคอมพิวเตอร์จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ตามกรอบมาตรฐาน...
13/09/2020

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์
จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตามกรอบมาตรฐานการวัดสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์
จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตามกรอบมาตรฐานการวัดสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)

วันที่ 12-13 กันยายน  2563 สำนักคอมพิวเตอร์จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ตามกรอบมาตรฐาน...
13/09/2020

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์
จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตามกรอบมาตรฐานการวัดสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)

วันที่ 12-13 กันยายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์
จัดสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตามกรอบมาตรฐานการวัดสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
ในการใช้งานอุปกรณ์ ค้นหาข้อมูล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีจริยธรรม และถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ที่จะนำพาสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)

📢ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563🗓️กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 12 – 13...
08/09/2020

📢ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนการสอบวัดสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

🗓️กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

🚩นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วันเวลา/ห้องสอบได้ที่เว็บไซต์
http://dldc.bsru.ac.th/?p=720

---
👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ccbsru
---

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครการอบรม การใช้งาน microsoft office 365 และการใช้งาน google ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษ...
03/09/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครการอบรม การใช้งาน microsoft office 365 และการใช้งาน google ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 1061
โดยมี คุณเดชอาคม คดเกี้ยว เป็นวิทยากร และ คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร เป็นผู้ช่วยวิทยากร
(วันที่ 3 กันยายน 2563 )

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครการอบรม การใช้งาน microsoft office 365 และการใช้งาน google ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 1061
โดยมี คุณเดชอาคม คดเกี้ยว เป็นวิทยากร และ คุณบังอร เหล่าปิ่นเพชร เป็นผู้ช่วยวิทยากร
(วันที่ 3 กันยายน 2563 )

สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562ประจำปี
26/08/2020

สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2562ประจำปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

2. อาจารย์พิชิต กาลจักร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (4.80) ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

🖥️สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563🗓️ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 256...
23/08/2020

🖥️สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

🗓️ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Microsoft Teams ในการบรรยายในครั้งนี้มีการแบ่งห้องบรรยายออกเป็นรอบละ 3 ห้องอบรมออนไลน์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

🔸ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
🔸การใช้งาน Microsoft Office365
🔸การใช้งาน Microsoft Teams
🔸การใช้งาน Google for Education
🔸และสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

🧑‍💼โดยได้รับเกียรติจาก
🔸อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
🔸อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร เถาสมบัติ
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี
🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ
🔸นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล
🔸เป็นวิทยาการในการบรรยายในการอบรมในครั้งนี้

📢ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 🚩สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ขอเข้ารับบริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสมรร...
21/08/2020

📢ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1

🚩สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ขอเข้ารับบริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 "

🗓️ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563

🗓️สามารถเข้ารับบริการได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5
🧭ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

📢ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 🚩สำหรับน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าร่วมโครงการ"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนั...
19/08/2020

📢ประกาศถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1

🚩สำหรับน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าร่วมโครงการ
"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563"

✨ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563

🚩สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับน้องๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเข้าร่วมอบรม สามารถขอรับบริการห้องคอมพิวเตอร์ที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดบริการได้นะครับ

📍กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะครับ

👉 https://bit.ly/3hficlQ

🗓️ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563

เพื่อสำนักคอมพิวเตอร์จะจัดบริการสำหรับน้อง ๆ ตามแนวทาง New Normal ต่อไป...

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dldc.bsru.ac.th/

📢ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ✨ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบการเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะด้านเท...
18/08/2020

📢ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

✨ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบการเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓"

🚩หัวข้อ : การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่และการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนในยุค New Normal

🗓️กำหนดการโครงการ
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

🧑‍💼กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)
(ภาคพิเศษสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้)

---
🗓️ตารางกำหนดการอบรม
🔸22 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คณะครุศาสตร์
และหลักสูตร คบ.จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

🔸22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

👉23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
คณะวิทยาการจัดการ

👉23 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี และหลักสูตร คบ. สังกัดวิทยาลัยการดนตรี
-----
🎉การเข้าสู่การอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
1.นักศึกษาสามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Computer / Smartphone /Tablet
2.Login ด้วย Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย
3.นักศึกษาจะพบกับห้องอบรมตามกำหนดการของสาขาวิชา
เช่น นักศึกษา อบรมวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องอบรม ฺBSRU1 ใน Microsoft Teams ของนักศึกษาจะปรากฏชื่อห้องอบรม ดังนี้

“BSRU1_(22/8/63-เช้า) อบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่”

-----
🎗️กรณีน้อง ๆ ไม่พบ Teams ที่ขึ้นต้นด้วย BSRU_ ตามกำหนดการของคณะและสาขาวิชา น้อง ๆ สามารถขอเข้าร่วม Teams สำหรับการอบรม โดยสามารถขอเข้าร่วมอบรมตามห้องที่กำหนด ดังนี้
1. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://dldc.bsru.ac.th/?p=693

2. สังเกตุใต้ชื่อห้อง BSRU_ ของแต่ละวันเวลา ตามกำหนดการของคณะและสาขาวิชา น้อง ๆ สามารถกดลิงค์ "ขอเข้าร่วมทีมอบรม"

3. จากนั้น น้อง ๆ รอการกดรับจาก Admin ประจำห้องอบรม

เพียงเท่านี้ น้อง ๆ ก็สามารถเข้าห้องอบรมตามกำหนดการที่กำหนดได้แล้วนะครับ

*ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันอบรม*
----
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่ @ccbsru ได้เลย....

BSRU News
17/08/2020

BSRU News

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2563

เข้าปฐมนิเทศกดลิงค์นี้เลยน้าาา-- 1 ส.ค. 2563 เวลา 08.45 น.ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองช่องทาง : Microso...
01/08/2020

เข้าปฐมนิเทศกดลิงค์นี้เลยน้าาา
-- 1 ส.ค. 2563 เวลา 08.45 น.
ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง
ช่องทาง : Microsoft Teams

Link : https://bit.ly/2WSsHDo

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

-- 1 ส.ค. 2563 เวลา 08.45 น.
ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2WSsHDo
Facebook Live สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่กับนักศึกษา และนักศึกษาเก็บกิจกรรม)
Link : https://bit.ly/30K26tc

-- 2 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมนักศึกษาที่มีความสนใจกู้ยืมกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Facebook Live
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
Link : https://bit.ly/2WRdSB8

-- 3 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
เวลา 08.30 น.
Facebook Live คณะครุศาสตร์
Link : https://bit.ly/30Gmc7Q

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/30GHUIT
Facebook Live คณะมนุษยศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/3hv7zL7

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/3jAAmQt
Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/30MhtRQ

-- 4 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2OSFYHz
Facebook Live คณะวิทยาการจัดการ
Link : https://bit.ly/3g1r9hS

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE Open Chat กลุ่ม "นักศึกษา รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BSRU "

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรีและประชุมผู้ปกครอง
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE GROUP กลุ่ม
"วิทยาลัยการดนตรี รุ่น6 รหัส 63"

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
31/07/2020

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางและกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

-- 1 ส.ค. 2563 เวลา 08.45 น.
ปฐมนิเทศรวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2WSsHDo
Facebook Live สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่กับนักศึกษา และนักศึกษาเก็บกิจกรรม)
Link : https://bit.ly/30K26tc

-- 2 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมนักศึกษาที่มีความสนใจกู้ยืมกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Facebook Live
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
Link : https://bit.ly/2WRdSB8

-- 3 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
เวลา 08.30 น.
Facebook Live คณะครุศาสตร์
Link : https://bit.ly/30Gmc7Q

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/30GHUIT
Facebook Live คณะมนุษยศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/3hv7zL7

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/3jAAmQt
Facebook Live คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
Link : https://bit.ly/30MhtRQ

-- 4 ส.ค. 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : Microsoft Teams
Link : https://bit.ly/2OSFYHz
Facebook Live คณะวิทยาการจัดการ
Link : https://bit.ly/3g1r9hS

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เวลา 08.30 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE Open Chat กลุ่ม "นักศึกษา รหัส 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BSRU "

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรีและประชุมผู้ปกครอง
เวลา 13.00 น.
ช่องทาง : โปรแกรม Zoom รหัสเข้าจะแจ้งผ่าน LINE GROUP กลุ่ม
"วิทยาลัยการดนตรี รุ่น6 รหัส 63"

✊✊✊ ก๊อก ๆ น้อง ๆ ปี1 คะ อย่าลืมเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 กันนะคะ 👉 สำหรับการเรียนออนไลน์ของน้อง...
30/07/2020

✊✊✊ ก๊อก ๆ น้อง ๆ ปี1 คะ อย่าลืมเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 กันนะคะ

👉 สำหรับการเรียนออนไลน์ของน้อง ๆ ปี1 น้อง ๆ จะได้เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเพื่อร่วมชั้นเรียนมาจากสาขาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
และรายวิชาของสาขาวิชา

🔸 ซึ่งการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาปี1 ทุกคนต้องเรียนนั้น จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง
การจัดการเรียแบบปกติ กับ การเรียนแบบออนไลน์

🚩 การเรียนแบบออนไลน์นั้น เป็นการเรียนผ่านโปรแกรม 👉 Microsoft Teams ซึ่งทีมคณาจารย์จะมีการสอนสดแบบ Live ไปหาน้อง ๆ ถึงที่พักกันเลยทีเดียว

😀 แต่.. น้อง ๆ อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams กันไว้ด้วยน้า..

💢 เข้า App Store หรือ Play Store ค้นเลยน้า... "Teams"

✨ แล้วใช้ Account Office 365 ของมหาวิทยาลัย Login เข้าใช้งานได้เล้ย

🗨️ ใครยังไม่มีติดต่อสำนักคอมพิเตอร์ได้ทางช่องทาง...
แอดไลน์ที่ที่ @ccbsru
------
#วิธีการรับแอคเคานต์ Office365 ของนักศึกษาใหม่

👆ก่อนอื่น ๆ น้อง ๆ เข้าใช้ BSRU Mail ก่อนหน้า
ตามโพสต์นี้เลย

https://www.facebook.com/1520884381536376/posts/2455681828056622/

✌️จากนั้น น้อง ๆ จะได้เมล จากสำนักคอมพิวเตอร์ แจ้ง account การใช้ Microsoft Office 365 ไม่ต้องไปสมัครฟอร์มนะจ๊ะ พี่ ๆ จัดให้หมดแล้วน้าาา

🤟เมื่อได้เมล์แล้ว ก็ไปโหลดโปรแกรม Teams มาเลย
จะติดตั้ง ในคอมพิวเตอร์ ใน Smart Phone ใน Tablet ได้หมดถ้าสดชื่ด
ใช้แอคเคาน์เดียวกันได้เลย

👉🚩ดูวิธีการติดตั้ง Microsoft Teams ที่ลิงค์นี้น้า https://youtu.be/rhM1KSOpgh0

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 473 7000 #1722

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและพัฒนาระบบไอซีทีสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาภายใต้กรอบกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. ศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันให้มีความทันสมัย

5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐานสากล

ค่านิยมองค์กร

บริการด้วยใจ ตอบสนองเร็วไว ใส่ใจผู้รับบริการ

iService

I - Integrity = มีจริยธรรม คุณธรรม ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำและมีจิตสำนึกด้วยตนเอง

S : Service mind=บริการด้วยใจ

E : Early response =ตอบสนองผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

R : Reliability= ไว้วางใจในการบริการของเรา

V : Value = สร้างคุณค่าแห่งการบริการ

I : Innovation =พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

C: Cooperation = สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

E : Excellence=การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญคณาจารย์ มบส. มาอบรมการสร้างสื่อการสอนนอนไลน์กันครับผม
คณาจารย์ และบบุคลากรที่ลงทะเบียนไว้ พรุ่งนี้เริ่มอบรมแล้วนะค้าบ
ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา มบส. ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมตามหัวข้อดังรายละเอียดแนบ..
อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://goo.gl/tvz9fh