กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน http://www.sceb.doae.go.th

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564       นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนางสาวกชภัส ภาคย์ภาณุเ...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนางสาวกชภัส ภาคย์ภาณุเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวและร่วมพิจารณาหารือข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลการค้า กฎระเบียบ เงื่อนไขการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชสวน แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพืชสวนและที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอกำหนดการกิจกรรม สถานที่ในการศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนางสาวกชภัส ภาคย์ภาณุเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวและร่วมพิจารณาหารือข้อมูลสถานการณ์ ข้อมูลการค้า กฎระเบียบ เงื่อนไขการนำเข้าส่งออกสินค้าพืชสวน แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพืชสวนและที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอกำหนดการกิจกรรม สถานที่ในการศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจ

วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564           กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เ...
24/11/2021

วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และนางสาวอรวรา เดชสกุลไกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563–2564 และรับมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้าง พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของชุมชน ที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของตลาด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)

วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และนางสาวอรวรา เดชสกุลไกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563–2564 และรับมอบโล่เกียรติยศ รางวัล Best of the Best เพื่อสร้างกระบวนการในการเสริมสร้าง พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของชุมชน ที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของตลาด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564        นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี...
24/11/2021

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
23/11/2021

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์ สุขเกษม ผู้อำน...
12/11/2021

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้โครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร ประกอบด้วย
- กิจกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
- กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุม

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กสก.

12/11/2021

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2654นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นายสิทธิชัย เจริญกิติศัพท์ นั...
12/11/2021

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2654
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นายสิทธิชัย เจริญกิติศัพท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์รองรับให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษา ติดตามตรวจสอบการ...
11/11/2021

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษา ติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท คณะที่ 2 โดยมีนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธาน ทั้งนี้นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจรและกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในชุมชน ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของชาติ โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ในโครง...
11/11/2021

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของชาติ โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ในโครงการ กสก. รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การประกวดกิจกรรม...
09/11/2021

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การประกวดกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

https://www.facebook.com/166373473486728/posts/3067704700020243/?sfnsn=mo

🗣️ กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด “การประกวดกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวรูปแบบ Smart Tourism” ผ่านระบบ ZOOM

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งเเต่เวลา 13.30 - 15.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
📲 ผู้ที่สนใจสมารถแสกน QR Code ได้เลยค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ☎️ 02-618-7781-4
.
#กรมการท่องเที่ยว #การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว #SmartTourism #การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ #การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบของที่ระลึกแด่นางเพ็...
04/11/2021

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบของที่ระลึกแด่นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งเลขานุการกรม

🍌🍌🍇🥫กล้วยขันหมาก หน่อมไม้สแน็ค น้ำพริกเผาลำไย ของเด็ดจากวิสาหกิจชุมชน👏👏รายการ เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี รว...
04/11/2021
รวมของเด็ดจาก 4 ชุมชน | ของเด็ดเอ็ดตะโร

🍌🍌🍇🥫กล้วยขันหมาก หน่อมไม้สแน็ค น้ำพริกเผาลำไย ของเด็ดจากวิสาหกิจชุมชน👏👏

รายการ เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร ช่อง 34 อมรินทร์ทีวี รวมของเด็ดจากวิสาหกิจชุมชน ได้แก่
📌วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย เลขที่ 119/1 หมู่ 4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 084-527-6227

📌วิสากิจชุมชนคนเหนือเขื่อนศรีฯ เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-597058 / 089-918-3657

📌วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ต.แม่เมาะ เลขที่ 472 หมู่ 9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 081-952-0746

#เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร #AmarinTV34
https://www.youtube.com/watch?v=-aj0i_Fjxbg

รายการ เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร รวมของเด็ดจาก 4 ชุมชนวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กา...

📍📍📍วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง🐟🐟🐟ปลากระบอกบริเวณลุ่มน้ำปากพนังเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยเพราะเป็นปลาสองน้ำร...
04/11/2021
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | ของเด็ดเอ็ดตะโร

📍📍📍วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง🐟🐟🐟
ปลากระบอกบริเวณลุ่มน้ำปากพนังเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยเพราะเป็นปลาสองน้ำระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดชาวประมงพื้นบ้านจับปลามาขายโดยมีลุงไข่-ป้าอองรับซื้อเพื่อนำมาขายสดส่วนที่เหลือก็นำมาแปรรูปเป็นปลากระบอกร้าจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นเวลากว่า 40 ปี เมื่อ พ.ศ.2556 จึงได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนังเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลุ่มน้ำปากพนังให้อยู่คู่กับปากพนังตลอดไป
ติดต่อ 394/4 หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 085-797-6153
#เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร #AmarinTV34

https://www.youtube.com/watch?v=KsHMeHSGRU4

รายการ เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวชาวบ้าน วิถีชีวิต อาหารการกิน รวมถึงการรีวิวสินค้....

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางสาวกุสุมา เทียนประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ...
03/11/2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางสาวกุสุมา เทียนประทีป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับทีมงานตลาดไท โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไท เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในช่องทางตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ (ตลาดไท) เพื่อให้เกษตรกรในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เกษตรกรแปลงใหญ่ เครือข่ายเกษตรกรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าถึงช่องทางตลาดมากขึ้น สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

🎉🎉🎉กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ทอล์ค ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติโควิด-19 👏👏👏พลาดไม่ได้ !! โอก...
01/11/2021

🎉🎉🎉กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ทอล์ค ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติโควิด-19 👏👏👏

พลาดไม่ได้ !! โอกาสที่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จะได้เคล็ดลับการทำธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
จากวิทยากรมากประสบการณ์แบบจัดเต็ม #ฟรีๆ #ไม่มีเงื่อนไข แถมมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ !!
.
“เสริมโอกาส ออนไลน์ทอล์ค : ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติโควิด-19”
.
การเสวนาออนไลน์จาก #ไทยประกันชีวิตเสริมโอกาสสุขยั่งยืน
.
📌ปักหมุดไว้เลย !! วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 - 16.00 น.📌
.
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 64 ที่นี่ https://bit.ly/3AQom4N
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบอกซ์ https://bit.ly/39mIBN0

🎉🎉🎉กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ทอล์ค ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติโควิด-19 👏👏👏

พลาดไม่ได้ !! โอกาสที่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จะได้เคล็ดลับการทำธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
จากวิทยากรมากประสบการณ์แบบจัดเต็ม #ฟรีๆ #ไม่มีเงื่อนไข แถมมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ !!
.
“เสริมโอกาส ออนไลน์ทอล์ค : ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติโควิด-19”
.
การเสวนาออนไลน์จาก #ไทยประกันชีวิตเสริมโอกาสสุขยั่งยืน
.
📌ปักหมุดไว้เลย !! วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 - 16.00 น.📌
.
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกและรางวัลใหญ่สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 64 ที่นี่ https://bit.ly/3AQom4N
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบอกซ์ https://bit.ly/39mIBN0

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์ สุขเกษม ผอ.กลุ่มส...
28/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์ สุขเกษม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางอุบล มากอง ผู้อํานวยการกองพัฒนาเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

🎉🎉🎉วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเ...
28/10/2021

🎉🎉🎉วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"

🔹ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"
🔹️โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
🔹️การบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🔹️และการเสวนาหัวข้อ "Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษธูศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ️คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ️คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
🔹️ดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
🔹วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 13:00 น. รับชมได้ ทาง Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และ Facebook : Agricultural Economics Society of Thailand

🎉🎉🎉วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"

🔹ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"
🔹️โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
🔹️การบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🔹️และการเสวนาหัวข้อ "Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษธูศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ️คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ️คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
🔹️ดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
🔹วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 13:00 น. รับชมได้ ทาง Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และ Facebook : Agricultural Economics Society of Thailand

วันที่ 27 ตุลาคม 2564นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุ...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรอื่นในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 429 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมี พลเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานการประชุม และมีเกษตรกรร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจช...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำ...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Zoom meeting บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่ง...
21/10/2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ครบรอบ 54 ปี

ภาพ:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ...
20/10/2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

ที่อยู่

อาคาร 6 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629551595

เว็บไซต์

http://www.sceb.doae.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน:

วิดีโอทั้งหมด

www.sceb.doae.go.th เว็บไซต์กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถาม กองวิชาหกิจชุมชน ครับ มีตัวอย่างเอกสารคำสั่งแต่งตั้งประธาน และคณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน มั้ยครับ
คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขออนุญาตปลูกกัญชา 🌿 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0 2940 6173
อินทผาลัมโป่งรีไร่บุษย า&ชารินทร์ขเข้าร่วมคะ
บริการส่งถึงที่...อร่อยถึงบ้าน!!! ผู้สูงอายุทานแทนข้าวได้เลย...เพราะมันคือข้าวแท้ๆ ไม่ผสมน้ำตาล ไม่แป้ง ไม่มีผงชูรส...อิ่มท้อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 https://fb.watch/6aoaPO9BCN/
ทานเบาๆกับ "แคปข้าว" โปร!ลองชิม 5 ห่อ 100.- แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศ, ซอสพริก เพิ่มรสชาติทุกถุง... มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา🍚, รสปลา🐟, รสกุ้ง🍤 อร่อยได้ทุกมื้อ... กรอบขนาดไม่มีฟัน... ก็รับประทานได้! woW! WoW! ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% ใช้นวัตกรรมล่ำสมัยที่คิดค้นมาเฉพาะ ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นธรรมชาติ ✅ไม่ผสมของแป้งทุกชนิด ปราศจากสารกลูเตน ✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว ✅ทานแทนข้าวได้ เหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน --------------------------------------------------------- ❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️ --------------------------------------------------------- สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 #ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ลิงค์: https://www.facebook.com/patimbanpong
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
✅✅ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Spa & Wellbeing✅ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ งาน Spa & Wellbeing I Convention & Networking 2020 มาจบครบงานเดียว......จากหน่วยงานรัฐ เอกชน Move on ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในงานนี้ ภายใต้แนวคิด Now & Never : ดิสรัปท์...ฝ่าวิกฤตธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ แนวทางการปรับตัว-ปรับธุรกิจ จากกูรูในวงการ มาตรการการเยียวยาล่าสุด 🎯🎯รับเพียง 100 ท่าน🎯🎯 เท่านั้น 🚩🚩ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย ✌️🚩🚩สถานที่ : ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ห้องสโรชา - บุษกร - นิลุบล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 📷 งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ : ความรู้-เครือข่าย connection สปา เวลเนส -เข้าถึงแหล่งการเงินดอกเบี้ยต่ำ ยังมีไฮไลท์ การโชว์ Spa Signature ใหม่ ล่าสุดห้ามพลาด ✅ เวทีพบปะธุรกิจ ✅ เพกเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน ✅ คลินิก ให้คำปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (จองล่วงหน้า) ✅ พบปะผู้ซื้อ ผู้ขาย โรงงาน OEM กว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ ✅ โชว์ สุดยอด การเปิดตัวสินค้าใหม่ทรีทเม้นท์ปรับรูปหน้า วีเชฟ สมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ✅✅สมัครด่วน : สแกน Qr code ลงทะเบียนใน Poster หรือลงชื่อได้ที่ลิงค์🚩 : https://forms.gle/ypKQHvzYyZ6rmV4S8 เจ้าของ ธุรกิจสปา เวลเนส ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม ห้ามพลาด (magic wand)(magic wand) พิเศษสุดภายในงานท่านจะได้สร้างเครือข่ายทั้ง B2B ช่องทางการขายชั้นนำของประเทศ และ B2C ช่องทางออนไลน์ ด้วยแคมเปญพิเศษ ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาSMEs นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู (พริก) 082-450-2634 e-mail : [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน #เสริมโอกาสสุขยั่งยืน สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ค่ะ #อบรมฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย . สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคมนี้ ทาง inbox เพจ m.me/OpportunityforBetterLife หรือ โทร. 08-3099-0649 ค่ะ . ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/945038262555057/posts/1284291285296418/
เราอยากได้ทุนส้งเสีิมรเครื่องอัดโฟม เรามีแล้วต้องการเงินต่อยอด0864017190วิสา...แม่ไม่สร้างธาตุ
แกลบดำราคาถูก มีจำนวนมาก ใครมีรถมารับได้เลย หรือบริการส่งในราคากันเอง พิกัด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หน่อย 0846355573/หม่อง 0863281901
สวัสดีคับเราคือวิสาหกิจชุมชนแม่ไม่สร้างธาตุเราทำเครื่องอัดโฟม(กล่องห่ออาหารให้เป็นฝ้าเพดานมัดใต้สะงกะสี